Llei de l'Institut Català d'Energia de Catalunya (Llei 9/1991, de 3 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'any 1981 el Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, amb la publicació del Llibre Blanc de l'Energia a Catalunya, posteriorment revisat el 1985, definia i orientava la seva política energètica segons els següents eixos:

Assegurar la satisfacció de la demanda energètica, minimitzant els costos a llarg termini.

Afavorir el desenvolupament simultani de l'economia i de l'ocupació a Catalunya.

Encoratjar l'ús racional de l'energia i afavorir el desenvolupament de les energies renovables per disminuir la dependència exterior i els desequilibris territorials.

Conservar el medi ambient.

El repte del nou marc industrial que significa la integració de Catalunya a l'àmbit suprastatal de la Comunitat Econòmica Europea, la progressiva obertura de l'economia, l'accelerat canvi tecnològic, la necessitat d'un major grau de competitivitat de les nostres empreses i un creixent procés d'internacionalització, amb mercats profundament interconnectats, especialment pel que fa a l'establiment del Mercat Únic Europeu, té unes importants repercussions en l'àmbit energètic, no tan sols perquè significa, envers la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, l'augment de l'eficiència energètica, la formació professional en aquesta àrea, el fet de disposar de recursos econòmics destinats al finançament de projectes i de recerca energètica, la participació catalana en programes comunitaris relatius a l'energia, entre d'altres, sinó també perquè aquesta interrelació afecta directament i d'una manera especial els mercats energètics pròpiament dits. Així, doncs, es fa imprescindible intensificar el procés iniciat d'adequació de les estructures energètiques dels diferents sectors, reduint la incidència dels costos energètics (la qual cosa ha d'arribar a afectar positivament l'usuari), afavorint la racionalització del consum, augmentant l'eficiència energètica, disminuint la dependència del petroli i introduint tecnologies renovables i netes, en el camp de les quals cal augmentar l'esforç de recerca i aplicació.

En aquesta situació de canvi accelerat, tant al nivell dels mercats de l'energia com en el mercat de competència internacional en el qual es desenvolupa l'activitat de les empreses catalanes, l'Administració ha de tenir el seu paper dinamitzador mitjançant la difusió i l'ajut per a l'aplicació d'aquestes tecnologies, canalitzant els esforços realitzats en matèria de recerca, formació o desenvolupament.

Aquest repte ha estat ja recollit per l'Administració catalana que ha assumit aquest paper, desenvolupant un ampli ventall de programes per afavorir la consecució d'aquests objectius. En aquest marc d'actuacions, s'ha fet palesa la necessitat de creació d'un instrument operatiu que dugui a terme les funcions desenvolupades fins al moment present en aquest àmbit per diferents organismes de la Generalitat de Catalunya i que aprofundeixi i consolidi la tasca endegada. En aquest sentit, neix l'Institut Català d'Energia, que assumeix aquest conjunt de tasques amb l'avantatge important d'una estructura adequada per a desenvolupar-les.

CAPÍTOL 1 Disposicions generals Artículos 1 a 4
ARTICLE 1

-1 L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és, d'acord amb l'article 1.b) de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, l'activitat de la qual s'ajusta a l'ordenament jurídic privat, amb les excepcions que assenyala aquesta Llei.

-2 L'Institut Català d'Energia és adscrit al Departament d'Indústria i Energia i es regeix per aquesta Llei i, en allò que no hi és establert, per la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

ARTICLE 2

L'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.

ARTICLE 3

-1 L'Institut és subjecte en les seves activitats als programes i a les directrius generals de recerca i desenvolupament energètic, tecnològic i medioambiental del Govern de la Generalitat, especialment del Departament d'Indústria i Energia. Tanmateix, d'acord amb la seva finalitat, pot elaborar propostes i programes d'actuació per contribuir a la definició d'aquestes directrius.

-2 Sens perjudici del que disposa el punt 1, l'Institut té autonomia funcional respecte a l'Administració a què és adscrit per a realitzar estudis, dictàmens, peritatges i activitats docents, comercials i financeres, dins la seva finalitat bàsica, per a l'Administració pública, les empreses i els particulars.

ARTICLE 4

-1 Les funcions generals de l'Institut són les següents:

 1. Fomentar i desenvolupar programes d'assessorament i auditoria energètics per tal de determinar possibles actuacions d'estalvi i millora de l'eficiència energètica, elaborar programes de racionalització de l'ús de l'energia i promoure l'aprofitament dels recursos energètics renovables.

 2. Fomentar la recerca i el desenvolupament de tecnologies energètiques, incloses les renovables, i de béns d'equip i de serveis industrials relacionats amb l'energia i participar i col·laborar amb altres organitzacions públiques i privades, i especialment amb centres universitaris, en programes de recerca aplicada de tecnologies energètiques i d'avaluació dels recursos energètics autòctons.

 3. Fomentar la implantació de sistemes de producció d'energia renovable i de cogeneració a escala local i comarcal.

 4. Elaborar estudis, realitzar i emetre informes i recomanacions d'aplicació de tecnologies energètiques en els diferents sectors econòmics o bé adreçats a l'establiment de línies d'actuació de l'Administració en l'àmbit energètic i coordinar els treballs que en aquest àmbit realitzin els Departaments de la Generalitat.

 5. Organitzar programes de formació i reciclatge professional, en col·laboració amb centres de formació d'àmbit universitari i professional, i recolzar iniciatives en sectors específics amb dèficit formatiu atenent a les necessitats de tècnics especialistes en tecnologies energètiques, incloses les relacionades amb l'estalvi.

 6. Orientar els usuaris en la modificació dels hàbits de consum energètic mitjançant campanyes i actuacions específiques.

 7. Fomentar la participació de les empreses i les institucions catalanes en els programes energètics estatals i internacionals, principalment els endegats per la Comunitat Econòmica Europea, així com en general, informar i assessorar sobre les directrius i programes comunitaris adreçats a l'àmbit energètic.

  g bis) Gestionar el Registre de certificats d’eficiència energètica dels edificis.

 8. Exercir qualsevol altra funció que, en l'àmbit energètic, vagi destinada al foment de la seva eficiència i possible abaratiment, la utilització racional de l'energia, l'estudi en el camp de la seguretat i la introducció de tecnologies innovadores, incloses les renovables i les netes, dins el marc de respecte al medi ambient.

  -2 Per a l'exercici de les seves funcions, l'Institut Català d'Energia pot:

 9. Establir convenis i contractes amb institucions públiques o privades interessades, en l'àmbit de les funcions de l'Institut.

 10. Col·laborar amb altres administracions, especialment en l'àmbit local, per tal d'afavorir l'adopció de mesures d'estalvi i de racionalització en la producció i consum d'energia.

 11. Constituir o participar en societats.

 12. Promoure l'establiment de línies de finançament per a la realització de projectes energètics, en col·laboració amb l'Institut Català de Finances i també amb altres institucions públiques o privades.

 13. Participar en operacions de capital-risc i en la creació de societats d'aquesta naturalesa, mitjançant la suscripció d'accions o de participacions representatives del capital social.

 14. Realitzar qualsevol altra activitat que l'ajudi a assolir els seus objectius.

CAPÍTOL 2 Òrgans de l'Institut Artículos 5 a 9
ARTICLE 5

Els òrgans de govern de l'Institut són el Consell d'Administració i el Director. L'Institut compta amb l'orientació i assistència d'un Consell Assessor.

ARTICLE 6

-1 El Consell d'Administració és l'òrgan de representació, de direcció i control de l'Institut.

-2 El Consell d'Administració és integrat per:

 1. El president o presidenta, que és el conseller o consellera competent en matèria d'energia.

 2. El vicepresident o vicepresidenta, que assisteix el president o presidenta, coordina i controla l’exercici de les funcions delegades pel Consell d’Administració i presideix les reunions del Consell en cas d’absència o d’impossibilitat d’assistir-hi del president o presidenta.

 3. Sis vocals en representació de l’Administració de la Generalitat, pertanyents als departaments competents en les matèries d’energia, indústria i altres de relacionades amb la matèria energètica.

 4. El Director de l'Institut, amb veu però sense vot.

  -3. El vicepresident o vicepresidenta i els vocals del Consell d’Administració són nomenats i separats pel Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d’energia.

  -4 Pertoquen al Consell d'Administració les funcions següents:

 5. Fixar les directrius de l'actuació de l'Institut.

 6. Representar l'Institut Català d'Energia.

 7. Aprovar l'avantprojecte del programa d'actuació, el programa d'inversió i de finançament, corresponents a l'exercici següent i trametre'ls al Conseller d'Economia i Finances, per mitjà del Departament de què depèn aquest Institut, segons allò que estableix l'article 29 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

 8. Elaborar el pressupost d'explotació i de capital de l'Institut, per elevar-lo al Departament d'Economia i Finances, amb informe previ del Departament a què és adscrit aquest Institut.

 9. Aprovar el balanç anual de l'Institut, la memòria anual, i avaluar periòdicament els programes d'actuació i els seus resultats.

 10. Aprovar les plantilles i el règim retributiu del personal.

 11. Aprovar els convenis de cooperació amb les altres administracions públiques, les universitats i els contractes i convenis de col·laboració que es formalitzin per a la consecució de la finalitat fundacional.

 12. Fixar els preus i les tarifes que l'Institut hagi de percebre per la prestació dels seus serveis.

 13. Decidir la constitució de societats filials o la participació en societats.

 14. Acomplir qualsevol altra funció que no sigui encomanada expressament als altres òrgans de l'Institut.

  -5 El Consell d'Administració pot delegar en els seus membres el compliment de funcions específiques. No podran ser objecte de delegació les funcions que corresponen al Consell d'Administració establertes en les lletres c), d), e), f), de l'apartat 4 d'aquest article 6, ni la facultat de delegació disposada en aquest article.

  -6 El Consell d'Administració tindrà sessions ordinàries almenys una vegada el trimestre.

ARTICLE 7

-1 El Director de l'Institut dirigeix l'activitat de l'Institut sota les directrius del Consell d'Administració. El Director és nomenat i separat pel Consell Executiu de la Generalitat a proposta del President de l'Institut, d'aquestes decisions es donarà compte al Consell d'Administració i al Consell Assessor.

-2 Pertoquen al Director les funcions següents:

 1. Executar els acords del Consell d'Administració.

 2. Dirigir, coordinar, gestionar, inspeccionar i controlar totes les dependències, les instal·lacions i els serveis.

 3. Exercir la direcció de tot el personal.

 4. Presentar anualment al Consell d'Administració, per a la seva aprovació, les propostes de programes d'actuació, d'inversió i de finançament, el balanç, així com la memòria de l'Institut.

 5. Realitzar les funcions específiques que el Consell d'Administració li delegui.

ARTICLE 8

-1 El Consell Assessor és un òrgan de caràcter consultiu, en el qual són representades les parts interessades de l'àmbit energètic català, públiques o privades, a fi de coordinar esforços que condueixin a la consecució dels objectius bàsics de l'Institut.

-2 El Consell Assessor és integrat pels membres següents.

 1. El president o presidenta, que és el conseller o consellera competent en matèria d'energia o la persona que aquest designi.

 2. El vicepresident o vicepresidenta, que és el director o directora general competent en matèria d'energia, el qual auxilia el president o presidenta. El vicepresident o vicepresidenta presideix les reunions del Consell en cas d'absència o d'impossibilitat del president o presidenta.

 3. El Director de l'Institut.

 4. Un nombre de vocals representants de l'Administració de la Generalitat, de les associacions municipalistes, dels col·legis professionals relacionats amb el món de l'energia, de les Universitats catalanes, de la indústria, i en particular de la productora i distribuïdora d'energia, i d'altres institucions o organismes relacionats amb les funcions de l'Institut, escollits entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'energia. El nombre de vocals ha d'ésser com a màxim de vint membres.

  -3 Els vocals del Consell Assessor són nomenats i separats pel conseller o consellera competent en matèria d'energia, una vegada escoltats les entitats, els organismes o les administracions a què pertanyin. El càrrec de membre del Consell Assessor no és remunerat.

  -4 El Consell Assessor es reunirà com a mínim una vegada l'any.

  -5 Pertoquen al Consell Assessor les funcions següents:

 5. Assessorar i informar el Consell d'Administració en totes les qüestions relacionades amb les finalitats de l'Institut.

 6. Proposar acords i disposicions convenients per al millor funcionament de l'Institut.

 7. Informar sobre qualsevol assumpte que, en l'àmbit de les competències de l'Institut, li demani el Govern o el Conseller d'Indústria i Energia.

 8. Informar sobre els programes d'actuació, d'inversió o de finançament.

 9. Les altres que li puguin ser conferides d'acord amb la legislació vigent i altres disposicions posteriors.

  -6 El Consell Assessor pot constituir en el seu si comissions de treball de composició variable segons les necessitats d'assessorament de cada moment.

ARTICLE 9

El Consell Assessor i el Consell d'Administració es regeixen, pel que fa a llur règim d'acords i funcionament, per la normativa general sobre òrgans col·legiats de l'Administració aplicable a Catalunya.

CAPÍTOL 3 Règim jurídic Artículos 10 a 13
ARTICLE 10

L'activitat desplegada per l'Institut Català d'Energia s'ha de sotmetre, en les relacions externes, al dret privat. En les relacions internes amb l'Administració a què és adscrit, s'aplica el dret administratiu. Anualment es remetrà al Parlament de Catalunya un informe detallat de les activitats i programes d'actuació de l'Institut.

ARTICLE 11

-1 El patrimoni de l'Institut Català d'Energia és constituït pels béns que li són adscrits, bé directament, bé mitjançant l'adscripció de les unitats, els organismes i els ens que s'hi incorporen, els quals conserven la qualificació jurídica originària. L'adscripció no implica la transmissió del domini ni la desafectació dels béns.

-2 Així mateix, és constituït pels béns i els drets, materials i immaterials, que produeixi o adquireixi, els quals passen a formar part del patrimoni propi.

ARTICLE 12

L'adquisició dels béns immobles i l'execució d'obres s'han de sotmetre a procediments basats en els principis de publicitat i de lliure concurrència.

ARTICLE 13

El personal propi de l'Institut Català d'Energia és subjecte a la legislació laboral.

CAPÍTOL 4 Règim econòmico-financer Artículos 14 y 15
ARTICLE 14

L'Institut Català d'Energia elabora anualment el programa d'actuació, d'inversions i de finançament i la memòria corresponent, el pressupost d'explotació i de capital i el balanç ajustat.

ARTICLE 15

L'Institut Català d'Energia compta amb els recursos següents:

 1. El rendiment dels béns que li són adscrits o dels quals té el dret d'ús i dels béns i valors que adquireix en l'exercici de les seves funcions, així com el rendiment de les operacions financeres que pugui realitzar.

 2. Les dotacions que es consignen en els Pressupostos de la Generalitat.

 3. Els ingressos que obté per la prestació dels seus serveis i pels estudis i els treballs que fa en l'exercici de les seves funcions.

 4. Els ingressos i els beneficis de tota mena que es deriven de la participació en les societats a què fa referència l'apartat segon de l'article 4.

 5. Els ingressos que es derivin i les plus-vàlues que procedeixin de la venda de les accions en les societats anònimes en què participi.

 6. Les subvencions, les aportacions i les donacions que concedeixin a favor seu els organismes i les entitats, públics o privats, i els particulars.

 7. Els crèdits i préstecs que li siguin concedits.

 8. Els ingressos procedents de sancions imposades pels òrgans competents del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme en matèria de control, regularitat i qualitat del subministrament d'energia elèctrica a Catalunya.

 9. Qualsevol altra aportació que li sigui atribuïda.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Registre de certificats d’eficiència energètica dels edificis
 1. D’acord amb la disposició transitòria tercera del Reial decret 235/2013, del 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis, es crea el Registre de certificats d’eficiència energètica dels edificis en l’àmbit territorial de Catalunya, amb el fi de donar compliment a les exigències que estableix la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis.

 2. L’òrgan competent per a la gestió del Registre de certificats d’eficiència energètica dels edificis és l’Institut Català d’Energia.

 3. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament al qual és adscrit l’Institut Català d’Energia, ha de regular abans de l’1 de febrer de 2015 el Registre de certificats d’eficiència energètica dels edificis.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Es deroga l'article 3.1.a) de la Llei 5/1985, de 16 d'abril, de creació del CIDEM en allò que fa referència a l'estalvi de l'ús de l'energia.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El CIDEM procedirà, amb els tràmits previs pertinents, a transferir les seves participacions accionarials en empreses relacionades amb l'estalvi de l'ús de l'energia a l'ICAEN.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

S'autoritza el Govern perquè efectuï les transferències de crèdit necessàries amb càrrec a la Secció 13 -Departament d'Indústria i Energia- dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1991 per atendre la despesa derivada de la dotació inicial de l'Institut.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA

S'autoritza el Govern perquè dicti les disposicions que siguin necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.