Llei de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya (Llei 5/2005, de 2 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El Decret del 17 d'octubre de 1978 va restablir la Comissió Jurídica Assessora, com a alt òrgan consultiu del Govern, amb la funció principal de controlar preventivament la legalitat de les disposicions de caràcter general i de determinats actes tant de l'Administració de la Generalitat com de les administracions locals.

Posteriorment, en compliment del que estableix l'article 78 de la Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu, es va aprovar la Llei 3/1985, del 15 de març, de reorganització de la Comissió Jurídica Assessora.

Fins a l'entrada en vigor d'aquesta llei, la Comissió Jurídica Assessora era regulada pel Decret legislatiu 1/1991, del 25 de març, que va aprovar la refosa de les lleis 3/1985, del 15 de març, i 21/1990, del 28 de desembre, que modificava l'anterior; per la Llei 1/2000, del 30 de març, de modificació del Decret legislatiu 1/1991, i per la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Durant aquests anys de funcionament, la Comissió Jurídica Assessora ha anat consolidant la seva funció d'òrgan consultiu, objectiu i independent, de les administracions catalanes. Tanmateix, les noves funcions que han hagut d'assumir les administracions com a conseqüència de les necessitats i els requeriments dels ciutadans fan necessària una reestructuració d'aquest òrgan.

El títol I d'aquesta llei, que conté les disposicions generals, estableix la naturalesa i l'adscripció de la Comissió Jurídica Assessora.

El títol II, relatiu als òrgans de la Comissió Jurídica Assessora, introdueix novetats importants en la composició d'aquest òrgan. Se'n redueix el nombre de membres, amb la finalitat de fer-ne més àgil i operatiu el funcionament, i se'n canvia el règim de funcionament. En aquest sentit, se suprimeix la distinció entre el Ple i la Permanent per tal de permetre l'actuació conjunta de tots els membres.

L'article 5 regula les incompatibilitats pròpies dels membres de la Comissió Jurídica Assessora per dotar-la de més independència i, alhora, per contribuir a consolidar el rigor i el prestigi que ha mantingut durant tants anys de funcionament.

L'article 6 estableix les causes de pèrdua de la condició de membre de la Comissió Jurídica Assessora, que fins ara tampoc no estaven regulades específicament.

El títol III regula les competències de la Comissió Jurídica Assessora. L'article 8 estableix els casos sobre els quals la Comissió ha de dictaminar preceptivament, que s'han ampliat objectivament i subjectivament. Així, l'apartat 3 estableix de manera clara i específica l'obligació que tenen les administracions locals de consultar la Comissió sobre determinades matèries. Les ampliacions més remarcables relatives a l'àmbit objectiu de les competències són, entre d'altres, els procediments d'elaboració de disposicions de caràcter general que es dictin en desplegament del dret comunitari, el recurs extraordinari de revisió, la revisió d'ofici de les disposicions generals i els procediments de municipalització en règim de monopoli dels serveis.

Així mateix, aquesta llei amplia les competències de la Comissió Jurídica Assessora amb relació a l'elaboració d'informes no preceptius, per tal com estableix que es puguin sotmetre a la seva consideració expedients sobre plecs de clàusules administratives de contractació de caràcter tipus i procediments sancionadors d'especial rellevància.

El títol IV regula el procediment per a sol·licitar i emetre dictàmens. Amb la finalitat de donar més transparència i garanties a l'actuació de la Comissió Jurídica Assessora, s'estableix que els noms dels ponents i els dels membres que hagin participat en la deliberació han de figurar en el dictamen i que es poden formular vots particulars, i s'escurça el termini per a emetre els dictàmens. Igualment, s'estableix que, en els casos en què s'hagi demanat dictamen a la Comissió amb caràcter previ a la resolució d'un assumpte, l'òrgan administratiu competent per a resoldre'l, quan no segueixi el criteri de la Comissió o no es pronunciï en el mateix sentit que aquesta, n'ha de fonamentar els motius.

El títol V regula el règim econòmic, de contractació i patrimonial, i també el règim de personal. El títol VI estableix les retribucions dels membres de la Comissió Jurídica Assessora.

Finalment, el títol VII estableix que la Comissió Jurídica Assessora ha d'elaborar una memòria anual sobre les seves activitats, i l'ha d'elevar al Govern. Així mateix, aquest títol regula el règim de publicitat dels dictàmens.

TÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 y 2
ARTICLE 1 Naturalesa
 1. La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern.

 2. La Comissió Jurídica Assessora exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, per tal de garantir-ne l'objectivitat i la independència, d'acord amb l'Estatut d'autonomia i la Constitució.

ARTICLE 2 Relacions amb el Govern

La Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el Govern per mitjà del departament que el mateix Govern determini.

TÍTOL II Òrgans Artículos 3 a 7
ARTICLE 3 Composició
 1. La Comissió Jurídica Assessora és integrada per quinze membres, els quals han d'ésser juristes de reconegut prestigi que es distingeixin en el camp professional, científic o acadèmic i que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya.

 2. Són membres nats de la Comissió Jurídica Assessora el director o directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat i el director o directora de l'Institut d'Estudis Autonòmics. Els membres nats no poden ocupar el càrrec de president o presidenta de la Comissió ni poden ésser ponents dels dictàmens.

 3. El Govern, a proposta del titular o la titular del departament per mitjà del qual la Comissió Jurídica Assessora s'hi relaciona, nomena els membres de la Comissió per a un període de sis anys, renovable per a un altre període de sis anys. La renovació dels membres de la Comissió es fa per terços cada dos anys.

ARTICLE 4 La Presidència
 1. El Govern nomena el president o presidenta de la Comissió Jurídica Assessora d'entre els membres d'aquesta i, si escau, el separa del càrrec.

 2. Correspon al president o presidenta de la Comissió Jurídica Assessora el compliment de les funcions següents:

 1. Representar la Comissió.

 2. Convocar i presidir les reunions de la Comissió.

 3. Dirimir amb el seu vot els empats que es produeixin en les reunions que presideix.

 4. Autoritzar i aprovar les despeses i autoritzar i ordenar els pagaments.

 5. Autoritzar i subscriure els contractes.

 6. Exercir les competències en matèria de personal que la legislació de la funció pública atribueix als consellers i als secretaris generals.

ARTICLE 5 Incompatibilitats

La condició de membre de la Comissió Jurídica Assessora és incompatible amb:

 1. La condició de diputat o diputada al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats o al Parlament Europeu; la de senador o senadora, i la de regidor o regidora.

 2. La condició de membre del Consell Consultiu o del Tribunal Constitucional.

 3. La condició de síndic o síndica de greuges i la de defensor o defensora del poble.

 4. Qualsevol càrrec polític o la condició de personal al servei de les administracions de l'Estat, dels parlaments, de les comunitats autònomes, dels ens locals o de la Unió Europea, llevat dels relacionats amb funcions de caràcter docent.

 5. L'exercici de la carrera judicial o fiscal.

 6. L'exercici de càrrecs de caràcter directiu en les empreses concessionàries, contractistes o arrendatàries d'obres o serveis de les administracions públiques de Catalunya.

 7. El compliment de funcions directives en partits polítics, associacions empresarials o sindicats.

ARTICLE 6 Pèrdua de la condició de membre
 1. Els membres de la Comissió Jurídica Assessora en perden la condició per les causes següents:

  1. Defunció.

  2. Renúncia per escrit adreçada al president o presidenta.

  3. Expiració del període per al qual van ésser nomenats.

  4. Incompatibilitat sobrevinguda.

  5. Incompliment greu de llurs funcions.

  6. Condemna per delicte dolós en virtut de sentència ferma.

  7. Pèrdua de la condició del veïnatge administratiu a Catalunya.

 2. La separació del càrrec de membre de la Comissió Jurídica Assessora és acordada pel Govern. En el cas a què fa referència l'apartat 1.e, cal instruir i tramitar un expedient contradictori, que ha de garantir l'audiència de la persona interessada i ha d'incloure l'informe corresponent de la Comissió, que ha d'acabar amb una proposta de resolució del president o presidenta.

ARTICLE 7 La Secretaria General
 1. El secretari o secretària general de la Comissió Jurídica Assessora ha d'ésser un funcionari o funcionària del Cos Superior de la Generalitat que tingui el títol de llicenciat o llicenciada en dret.

 2. Correspon al secretari o secretària general de la Comissió Jurídica Assessora el compliment de les funcions següents:

 1. Assistir a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, i estendre les actes corresponents.

 2. Elaborar el projecte de memòria anual.

 3. Elaborar l'avantprojecte de pressupost i controlar-ne l'execució.

 4. Coordinar el personal.

 5. Gestionar els afers administratius i els serveis i organitzar i supervisar els serveis tècnics i administratius.

 6. Qualsevol altra que li encarregui la Comissió o el seu president o presidenta.

TÍTOL III Funcions Artículos 8 y 9
ARTICLE 8 Dictàmens preceptius
 1. La consulta a la Comissió Jurídica Assessora és preceptiva en els casos a què fan referència els apartats 2 i 3 i en els altres casos en què ho estableixi una norma amb rang de llei, i és facultativa en la resta de casos. Els seus dictàmens no són vinculants, llevat dels casos en què ho hagin d'ésser per llei.

 2. Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar preceptivament sobre els projectes següents:

  1. Els projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de delegació legislativa.

  2. Els projectes de reglaments o de disposicions de caràcter general que es dictin per a desplegar les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions.

 3. És preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora sobre els expedients de l'Administració de la Generalitat o de l'Administració local referents a les matèries següents:

  1. Reclamacions de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques la quantia de les quals sigui igual o superior a 50.000 euros.

  2. Recurs extraordinari de revisió, excepte en els casos de no-admissió.

  3. Revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret.

  4. Revisió d'ofici de disposicions administratives.

  5. Resolució i nul·litat de concessions i d'altres contractes administratius, en els casos que estableix la normativa de contractació administrativa.

  6. Creació de comarques i modificació de les demarcacions comarcals.

  7. Creació de municipis de règim especial.

  8. Alteració de termes municipals.

  9. Constitució, modificació i supressió d'entitats municipals descentralitzades.

  10. Acords que tinguin per finalitat autoritzar els actes socials i de disposició a què fa referència la normativa vigent sobre alienació de participacions públiques en determinades empreses.

  11. Procediments de municipalització en règim de monopoli dels serveis.

  12. La modificació de figures de planejament urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l'ús urbanístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals, en els supòsits i en els termes que estableix la legislació urbanística.

  13. Qualsevol altra matèria que sigui competència de la Generalitat respecte a la qual les lleis estableixin l'obligació de demanar dictamen.

ARTICLE 9 Funció consultiva
 1. Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dictaminar sobre els supòsits següents si l'òrgan competent els sotmet a la seva consideració:

  1. Els avantprojectes de llei i els projectes de reglaments i de disposicions de caràcter general que no inclou l'article 8.2.b.

  2. Els plecs de clàusules administratives de contractació de caràcter estàndard.

  3. Els procediments sancionadors d'especial rellevància.

  4. Els convenis que l'Administració de la Generalitat signa amb l'Administració de l'Estat o amb les administracions d'altres comunitats autònomes.

  5. Les ordenances municipals de caràcter estàndard.

 2. La Comissió Jurídica Assessora ha de respondre a les consultes que el Govern o les administracions, per mitjà del Govern, li adrecin.

 3. La Comissió Jurídica Assessora pot adreçar al Govern, per mitjà del departament amb el qual es relaciona, les propostes i els suggeriments que consideri convenients amb relació a l'ordenament jurídic català, atenent els problemes que detecti en exercici de la seva funció consultiva.

TÍTOL IV Procediment Artículos 10 a 15
ARTICLE 10 Sol·licitud de dictàmens
 1. La sol·licitud de dictàmens correspon al president o presidenta de la Generalitat, al Govern i als consellers que tinguin atribuïda la competència sobre la matèria en qüestió.

 2. Les entitats de dret públic i els organismes autònoms de l'Administració de la Generalitat han de cursar les sol·licituds de dictamen per mitjà del departament al qual estan adscrits.

 3. Els ens locals han de cursar les sol·licituds de dictamen per mitjà del conseller o consellera que tingui atribuïda la competència en matèria d'administració local.

ARTICLE 11 Suspensió del termini de resolució

L'òrgan que tramita el procediment, si el dictamen té caràcter preceptiu i és determinant per a la resolució del procediment, pot suspendre el termini de resolució fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per a emetre'l.

ARTICLE 12 Antecedents i informes

La Comissió Jurídica Assessora, per mitjà del seu president o presidenta, pot sol·licitar a l'òrgan consultant, en el termini de quinze dies comptats a partir de la data de recepció de la consulta, que completi l'expedient amb els antecedents i els informes que la Comissió consideri necessaris. Des de la data de la sol·licitud fins a la data d'entrada de la

ARTICLE 13 Dictàmens
 1. La Comissió Jurídica Assessora nomena, d'entre els seus membres, un ponent o diversos ponents perquè elaborin els dictàmens. En el dictamen, hi han de figurar els noms dels membres que han participat en la deliberació i dels ponents que l'han redactat.

 2. Les disposicions adoptades sobre qüestions sobre les quals la Comissió Jurídica Assessora ha informat preceptivament han de consignar si es formulen d'acord amb el dictamen emès o si es formulen, simplement, havent-lo vist.

 3. Cap altre òrgan assessor de la Generalitat no pot emetre cap informe sobre les qüestions sobre les quals ja ha emès un informe la Comissió Jurídica Assessora, llevat del Consell Consultiu quan correspongui.

 4. El judici d'oportunitat o de conveniència no correspon a la Comissió Jurídica Assessora, excepte quan hom li'l sol·liciti expressament.

 5. L'òrgan que ha formulat la consulta, en cas que el dictamen sigui preceptiu, ha de comunicar la resolució que adopti a la Comissió Jurídica Assessora.

 6. L'òrgan administratiu competent per a resoldre un determinat assumpte, en cas que hagi demanat dictamen a la Comissió Jurídica Assessora amb caràcter previ a la resolució del dit assumpte, quan no segueixi el criteri de la Comissió o no es pronunciï en el mateix sentit que aquesta, n'ha de fonamentar els motius.

ARTICLE 14 Règim d'adopció d'acords
 1. Els dictàmens i els acords de la Comissió Jurídica Assessora s'aproven per majoria dels seus membres. Els membres de la Comissió que discrepin de l'acord majoritari poden formular un vot particular per escrit, que s'ha d'incorporar al dictamen.

 2. Els membres de la Comissió Jurídica Assessora tenen l'obligació de guardar secret sobre el sentit de les deliberacions.

 3. Els membres de la Comissió Jurídica Assessora s'han d'abstenir d'intervenir en l'elaboració i l'aprovació dels dictàmens en els supòsits que estableix la normativa vigent.

 4. La Comissió Jurídica Assessora, en tot allò que no estableix aquesta llei, es regeix per les disposicions vigents en matèria d'òrgans col·legiats de la Generalitat i per les altres disposicions que els siguin aplicables.

ARTICLE 15 Terminis d'emissió dels dictàmens
 1. La Comissió Jurídica Assessora ha d'emetre els dictàmens en el termini de dos mesos a comptar de l'entrada de l'expedient. El termini es pot reduir en casos d'urgència, degudament motivada, a petició de l'òrgan consultant.

 2. La Comissió Jurídica Assessora, en casos de molta complexitat, pot, de manera motivada, allargar un mes, com a màxim, el termini d'emissió del dictamen.

TÍTOL V Règim econòmic i de personal Artículos 16 a 18
ARTICLE 16 Règim econòmic
 1. La Comissió Jurídica Assessora, per a complir les seves finalitats, es finança amb els crèdits que es consignen en una secció específica del pressupost de la Generalitat.

 2. La Comissió Jurídica Assessora ha d'elaborar i aprovar anualment l'avantprojecte de pressupost i l'ha de trametre al departament per mitjà del qual es relaciona amb el Govern.

 3. La Comissió Jurídica Assessora està sotmesa al control de la Intervenció General de la Generalitat i al règim de comptabilitat pública en els termes que estableix la legislació de finances públiques de Catalunya.

ARTICLE 17 Contractació i patrimoni
 1. El règim jurídic de contractació de la Comissió Jurídica Assessora és el que estableix la legislació sobre contractes de les administracions públiques.

 2. El règim patrimonial de la Comissió Jurídica Assessora és el mateix que hom estableix per al patrimoni de l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 18 Personal
 1. Els llocs de treball de la Comissió Jurídica Assessora es determinen en la relació de llocs de treball i han d'ésser ocupats per funcionaris sotmesos a la normativa sobre funció pública de la Generalitat.

 2. La Comissió Jurídica Assessora té els lletrats que determina la relació de llocs de treball, els quals s'encarreguen de l'estudi i la preparació de les resolucions.

TÍTOL VI Retribucions Artículos 19 y 20
ARTICLE 19 Drets d'assistència

Els membres de la Comissió Jurídica Assessora perceben els drets d'assistència que fixa el Govern, amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances.

ARTICLE 20 Retribució dels dictàmens

Els projectes de dictàmens elaborats pels membres de la Comissió Jurídica Assessora es retribueixen d'acord amb els criteris que determina el Govern.

TÍTOL VII Memòria i difusió dels dictàmens Artículos 21 y 22
ARTICLE 21 Memòria anual

La Comissió Jurídica Assessora ha d'elevar al Govern, durant el primer trimestre de cada any, una memòria que ha de detallar l'activitat que la Comissió ha dut a terme durant l'any immediatament anterior.

ARTICLE 22 Publicació dels dictàmens

La Comissió Jurídica Assessora ha d'editar anualment un volum que reculli tots els dictàmens emesos i els altres informes sol·licitats de conformitat amb aquesta llei.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Nomenament dels membres i del president o presidenta

Dins el mes següent a l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern ha de nomenar els membres i el president o presidenta de la Comissió Jurídica Assessora, d'acord amb el que estableix aquesta llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Manteniment provisional en el càrrec dels membres de la Comissió Jurídica Assessora

Les persones que siguin membres de la Comissió Jurídica Assessora en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei es mantenen en el càrrec fins que es nomenin els nous membres d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA Règim dels expedients sotmesos a consulta abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei

Els expedients sotmesos a consulta de la Comissió Jurídica Assessora abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei es continuen regint per la normativa reguladora anterior pel que fa al règim d'emissió dels dictàmens.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA Renovació dels membres de la Comissió

Els membres de la Comissió Jurídica Assessora nomenats de conformitat amb el que disposava la redacció primigènia de l'article 3.3 es mantenen en el càrrec fins que no fineixi el període de temps per al qual van ésser nomenats. Un cop exhaurit aquest mandat, el Govern ha de fer els nous nomenaments. S'haurà de determinar per sorteig, d'entre tots els membres designats, quins finiran llur mandat en cada una de les tres primeres renovacions, la primera de les quals tindrà lloc al cap de quatre anys de la designació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen el Decret legislatiu 1/1991, del 25 de març, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 3/1985, del 15 de març, i 21/1990, del 28 de desembre, de la Comissió Jurídica Assessora, modificat per les lleis 1/2000, del 30 de març, i 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i totes les disposicions que s'oposin al que estableix aquesta llei o ho contradiguin.

DISPOSICIÓ FINAL

Elaboració d'un projecte de reglament d'organització i funcionament

La Comissió Jurídica Assessora ha d'elaborar, en el termini de tres mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, un projecte de reglament d'organització i funcionament, perquè sigui aprovat pel Govern.