Llei de modificació de la Llei 15/1985, d'1 de juliol, de Caixes d'Estalvis de Catalunya (Llei 6/1989, de 25 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Com a conseqüència de les Sentències 48 i 49/88, del 22 de març del Tribunal Constitucional, procedeix l'adaptació de determinats preceptes de la Llei 15/1985, de l'1 de juliol, de Caixes d'Estalvis de Catalunya, tenint present igualment les normes i principis de la Llei 31/1985, del 2 d'agost, sobre òrgans rectors de les caixes d'estalvis, que tenen caràcter bàsic.

Pertoca, doncs, modificar la Llei 15/1985, adequant les seves normes als pronunciaments de la Sentència 48/1988, així com a l'esperit i als fonaments jurídics de les dues sentències esmentades.

També es modifica l'article 10 de la Llei, per tal d'adequar-lo a la normativa de la Comunitat Econòmica Europea sobre la matèria.

ARTICLE 1

Es modifiquen els articles 5, 14, 16, 17, 19, 20, 28, 38, 56, 57 i 58, i les Disposicions Transitòries Primera, Segona i Cinquena de la Llei 15/1985, de l'1 de juliol, de Caixes d'Estalvis de Catalunya amb l'abast que s'indica a continuació:

-Article 5 es suprimeix l'apartat 2.

-Article 14 es suprimeix l'apartat 1, lletra d).

-Article 16 es suprimeix l'apartat 3.

-article 17 s'afegeix un quart paràgraf a l'apartat b) de l'article 17 amb el contingut següent: "els acords del ple de les corporacions locals fundadores que designin els consellers generals que els correspongui s'hauran de prendre amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de dret de la corporació ".

-Article 19 la lletra a) queda redactada de la manera següent:.

a) Ésser persona física major d'edat i tenir el domicili en la zona d'activitat de la caixa d'estalvis.

-Article 20 l'apartat 2 queda redactat de la manera següent:.

2. Els consellers generals no poden estar lligats a la caixa d'estalvis o a societats en les quals aquella participa amb més d'un vint-i-cinc per cent del capital per contractes d'obres, serveis, subministraments o treballs retribuïts, pel període en què tenen aquesta condició i dins els dos anys següents, comptats a partir del cessament com a conseller, llevat de la relació laboral, quan aquesta condició la tenen per representació directa del personal de la caixa d'estalvis.

-Article 28 l'apartat 4 queda redactat de la manera següent:.

"4. Els vocals del Consell d'Administració són nomenats per l'Assemblea General entre els membres de cada sector de representació a proposta de la majoria del sector respectiu, del Consell d'Administració o d'un vint-i-cinc per cent dels membres de l'Assemblea.

Com a excepció a aquesta regla podran nomenar-se fins a quatre vocals del Consell d'Administració, dos en representació de les corporacions locals i dos en representació dels impositors, entre persones que no siguin membres de l'Assemblea, però que reuneixin els adequats requisits de professionalitat, i sense que això suposi anul·lar la presència en el Consell d'Administració de representants dels grups esmentats que ostentin la condició de membres de l'Assemblea.

-Article 38 es suprimeix l'apartat 2.

-Article 56 queda redactat de la manera següent:.

En el marc de les bases aprovades per l'Estat sobre ordenació del crèdit i de la banca, i d'acord amb les directrius del Govern de la Generalitat, el Departament d'Economia i Finances exerceix, dins el seu àmbit de competències, les funcions de coordinació i d'inspecció de les caixes d'estalvis.

-Article 57 queda redactat de la manera següent:.

"Les caixes d'estalvis, el Director General, els membres del Consell d'Administració i, d'acord amb el que estableixi la normativa bàsica estatal, les persones que fan part de llurs altres òrgans de govern, incorren en responsabilitat disciplinària si incompleixen les disposicions relatives a les lletres següents:

"a) L'obertura d'oficines.

"b) La distribució d'excedents i l'obra benèfico-social.

"c) Les inversions.

"d) La remissió de balanços, comptes de resultats i estats complementaris.

"e) La utilització impròpia del nom de la caixa d'estalvis.

f) Qualsevol altre punt regulat per normes d'observança obligada.

-Article 58 es suprimeix l'apartat 1, lletra d), i la cita al mateix continguda a l'apartat 4.

Disposició Transitòria Primera

Queda redactada de la manera següent:

"Les Caixes d'Estalvis amb domicili central a Catalunya i la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis han d'adaptar llurs estatuts a les disposicions d'aquesta Llei dins sis mesos de la seva publicació. Aquests estatuts s'han de remetre al Departament d'Economia i Finances per a llur aprovació. Han de procedir, també dins el mateix termini, a redactar el reglament regulador del sistema d'eleccions que ha d'ésser "aprovat per aquest Departament, en l'àmbit d'allò que estableix aquesta Llei."

Disposició Transitòria

Segona Es suprimeix.

Disposició Transitòria Cinquena

L'apartat 1 queda redactat de la manera següent:

Durant un any a comptar des que serà constituïda la nova Assemblea General, d'acord amb les disposicions d'aquesta Llei, han de fer part del Consell d'Administració, ensems amb els nous vocals, la meitat dels vocals del darrer Consell d'Administració i, entre aquests, el President i el Secretari, els quals han de continuar en l'exercici dels càrrecs respectius. La resta dels vocals de l'antic Consell d'Administració que han de continuar en el càrrec s'han d'elegir per sorteig dins cada grup.

ARTICLE 2

S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè elabori el text refós de la present Llei amb la Llei 15/1985, de l'1 de juliol, de Caixes d'Estalvis de Catalunya.