Llei del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de Catalunya (Llei 23/1984, de 28 de novembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El Laboratori General d'Assaigs i Investigacions ha de cobrir un ampli camp de funcions indispensables per a la indústria: assaigs i anàlisi de materials i productes, de màquines i aparells; peritacions i dictàmens; certificacions de qualitat, d'acolliment a normes i d'homologabilitat; estudis i investigacions. I en aquest sentit ha desenvolupat una labor continuada d'assistència a l'empresa catalana per si mateix i en col·laboració amb les institucions acadèmiques, els centres de recerca i les entitats professionals.

L'origen del Laboratori es remunta a l'any 1907, en què fou creat. Fou promogut per la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona. Començà a funcionar dins el recinte de la Universitat Industrial amb el nom de Laboratori d'Investigacions i Assaigs, car hom s'adonà des d'un bon començament que el desenvolupament industrial no tan sols comportava tasques relatives al control de la qualitat de les primeres matèries i dels productes acabats, així com al del rendiment de la maquinària emprada, sinó també la recerca sobre els procediments i les tècniques corresponents. Sota els auspicis de la Mancomunitat, s'ampliaren els seus serveis a totes les branques de la indústria i, amb el nom de Laboratori General d'Assaigs i Condicionament, adquirí caràcter oficial per Reial Decret del 21 de febrer de 1982. Amb l'impuls que això significà, anà ampliant l'àmbit d'actuació i alhora reforçà novament les seves tasques de recerca, la qual cosa féu que el 1935 tornés a la denominació de Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, i amb aquest nom, després de la guerra civil, restà adscrit a la Diputació de Barcelona. Pel Decret 44/1984, del 15 de febrer, novament la institució tornà a la Generalitat de Catalunya.

La transferència que, mitjançant conveni entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona, aprova el Decret esmentat és justificada no solament per l'àmbit d'actuació territorial del Laboratori, sinó, sobretot, per la necessitat de posar aquest instrument al servei de la indústria catalana.

I això en un moment que la previsible incorporació de la indústria en estructures de caire suprastatal, i també l'òbvia necessitat de modernitzar l'estructura productiva, fa necessari disposar d'un instrument d'aquesta mena com a veritable suport per a la innovació tecnològica per al futur industrial del país.

La Llei configura el Laboratori General d'Assaigs i Investigacions com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, que ha d'ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat. Aquesta estructura respon a la necessitat que gaudeixi de l'autonomia funcional i de gestió consubstancial a la seva funció d'entitat de serveis a la indústria, alhora que ha de mantenir el seu caràcter d'eina fonamental de la política tecnològica de la Generalitat.

L'estructura organitzativa bàsica del Laboratori és constituïda per tres òrgans: el consell assessor, el consell d'administració i el director general. El consell assessor és l'òrgan de naturalesa consultiva en el qual són representades les parts interessades, públiques i privades, per a garantir la coordinació d'esforços amb vista a la consecució dels objectius essencials del Laboratori. El consell d'administració és l'òrgan de govern que dirigeix i planifica l'actuació del Laboratori. Al director general, amb funcions executives i de gestió, li correspon també la direcció de tots els serveis i del personal del centre.

La Llei regula també el règim d'acords dels òrgans col·legiats del Laboratori i els recursos econòmics que se li assignen, amb la qual cosa resta dissenyat de manera clara el marc en què s'ha de desenvolupar l'actuació, tant interna com externa, del Laboratori General.

ARTICLE 1
 1. El Laboratori General d'Assaigs i Investigacions és, d'acord amb l'art. 4.2 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, una entitat de dret públic l'activitat de la qual se subjecta al règim jurídic privat, llevat de les excepcions que determina aquesta Llei i, si s'escau, de les que estableixi la legislació aplicable a aquest tipus d'entitats.

 2. El Laboratori gaudeix de personalitat jurídica pròpia i resta adscrit al Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat.

ARTICLE 2
 1. El Laboratori és subjecte en les seves activitats als programes i directrius generals d'investigació i desenvolupament tecnològic del Govern de la Generalitat i del Departament d'Indústria i Energia.

 2. Sens perjudici del que disposa el punt anterior, el Laboratori té autonomia funcional respecte a l'Administració a la qual és adscrit per a fer, si s'escau, dictàmens i peritacions, dins les seves finalitats específiques, davant l'Administració pública, les empreses privades i els particulars.

ARTICLE 3
 1. El Laboratori té per finalitat bàsica de col·laborar amb la indústria, mitjançant la realització dels assaigs i les investigacions sobre problemes tècnics específics que li siguin proposats per les empreses privades, pels particulars i per l'Administració pública, així com els que considera oportú de fer per a aconseguir els seus objectius.

 2. Per a complir les finalitats que li són assignades, el Laboratori pot establir convenis de col·laboració amb les universitats i amb altres centres d'investigació a fi de desenvolupar les activitats que li són pròpies. Aquests convenis, els ha d'establir preferentment amb aquells organismes en què la Generalitat té personal desplaçat, aparellatge dipositat o acords ja subscrits.

ARTICLE 4

Són funcions del Laboratori:

 1. Prestar serveis a la indústria mitjançant l'assaig i l'anàlisi de materials i productes industrials; calibrar aparells de mesura, fer dictàmens, certificacions i peritacions; prestar serveis d'homologació de productes, participar en el procés de creació de normatives tecnològiques de conformitat amb la legislació vigent, i qualssevol altres de característiques anàlogues.

 2. Col·laborar en la formació de personal tècnic, mitjançant l'organització i la promoció de cursos i seminaris.

 3. Elaborar estudis i efectuar investigacions, amb mitjans propis o en col·laboració amb la universitat i altres centres, públics i privats, en relació amb els diversos sectors tecnològics.

 4. Tenir qualsevol altra activitat que, dins les seves finalitats específiques, la legislació vigent atribueixi a aquesta mena de centres o que li sigui encomanada expressament.

ARTICLE 5

Els òrgans del Laboratori són el consell d'administració, el director general i el consell assessor. El Laboratori té també un secretari.

ARTICLE 6

El consell assessor és integrat per:

 1. El president, que és el Conseller d'Indústria i Energia.

 2. El vice-president, que auxilia el president i el substitueix en cas d'absència o d'impossibilitat.

 3. El director general del Laboratori.

 4. Els vocals següents:

Un en representació de cadascun dels Departaments de la Generalitat següents: Governació; Economia i Finances; Ensenyament; Sanitat i Seguretat Social; Política Territorial i Obres Públiques; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Comerç, Consum i Turisme; i Treball.

Tres en representació del Departament d'Indústria i Energia.

Un en representació de la Diputació de Barcelona.

Un en representació de la Comissió Interdepartamental per a la Recerca i Innovació Tecnològica.

Un en representació de cadascuna de les universitats de Catalunya, proposats per aquestes universitats.

Un en representació de l'Institut d'Estudis Catalans.

Dos en representació de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, proposats pel Consell de Cambres.

Tres en representació dels col·legis professionals de Catalunya vinculats a la indústria amb seu a Catalunya, proposats pels col·legis professionals de titulats d'escoles tècniques o facultats experimentals.

Dos en representació de les centrals sindicals més representatives vinculades al sector industrial de Catalunya, proposats per aquestes centrals sindicals.

Dos en representació dels sectors d'empresaris proposats per les associacions empresarials amb un conveni de col·laboració amb el Laboratori.

Tots aquests vocals són nomenats pel Conseller d'Indústria i Energia.

ARTICLE 7
 1. El Consell d'Administració és l'òrgan de direcció i control del Laboratori i és integrat pel president, que és a la vegada vicepresident del Consell Assessor, pel director general del Laboratori, per tres representants del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, un del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i un del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

 2. Els membres del consell d'administració són nomenats pel Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Indústria i Energia.

ARTICLE 8

Pertoquen al consell assessor les funcions següents:

 1. Assessorar el consell d'administració en totes les qüestions relacionades amb l'actuació del Laboratori.

 2. Elevar al Departament d'Indústria i Energia les propostes d'acords i de disposicions convenients per al millor funcionament del Laboratori.

 3. Informar sobre qualsevol assumpte que, en l'àmbit de les competències de l'entitat, li demani el Consell Executiu o el Conseller d'Indústria i Energia.

 4. Informar sobre els programes d'actuació, d'inversió i de finançament.

ARTICLE 9
 1. Pertoquen al consell d'administració les funcions següents:

  1. Aprovar l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual del centre.

  2. Aprovar les plantilles i el règim retributiu del personal.

  3. Aprovar els programes d'actuació, d'inversió i de finançament de l'entitat.

  4. Aprovar els convenis de cooperació amb les universitats o altres Administracions públiques i de col·laboració amb empreses o entitats privades, dins la finalitat fundacional.

  5. Fixar, d'acord amb les directrius que aprova el Consell Executiu de la Generalitat, els preus i les tarifes que el Laboratori ha de percebre per la prestació dels serveis que li són encomanats.

  6. Autoritzar els contractes o els convenis que són necessaris per a complir les seves finalitats.

  7. Acomplir qualsevol altra funció que no sigui encomanada expressament als altres òrgans.

 2. El consell d'administració pot delegar al president o al director general l'acompliment de funcions específiques.

ARTICLE 10

Pertoquen al Director General les funcions següents:

 1. Executar els acords del consell d'administració.

 2. Dirigir, coordinar, gestionar, inspeccionar i controlar totes les dependències, les instal·lacions i els serveis.

 3. Exercir la direcció de tot el personal.

 4. Realitzar les funcions específiques que el Consell d'Administració li delegui.

ARTICLE 11
 1. Els òrgans col·legiats del Laboratori poden tenir sessions ordinàries i sessions extraordinàries.

 2. El Consell d'Administració té sessió ordinària si més no una vegada al trimestre. El Consell Assessor en té almenys una vegada al semestre.

ARTICLE 12
 1. S'entén que el Consell Assessor i el Consell d'Administració del Laboratori són constituïts vàlidament, en primera convocatòria, quan hi assisteixen el president i el secretari o, si s'escau, aquells que els substitueixin, així com la majoria absoluta dels components. En segona convocatòria, una hora després n'hi ha prou, amb la presència d'una tercera part com a mínim dels membres en el cas del Consell Assessor i de tres membres en el cas del Consell d'Administració, així com el president i el secretari o, si s'escau, aquells que els substitueixin.

 2. Els acords s'adopten per majoria dels membres assistents. El president decideix l'empat amb el seu vot de qualitat.

ARTICLE 13
 1. El secretari del Laboratori General és nomenat pel Conseller d'Indústria i Energia, a proposta del consell d'administració.

 2. Pertoquen al secretari del Laboratori les funcions següents:

 1. Autoritzar tots els actes i documents i custodiar i diligenciar aquests i els llibres i segells de l'entitat. Així mateix és responsable del registre general i del servei de documentació i arxiu.

 2. Assistir a les reunions del consell assessor i del consell d'administració, amb veu però sense vot, i actuar-hi de secretari. Formalitzar les convocatòries, redactar les actes, sotmetre-les a la conformitat del president i comunicar-les als òrgans o a les persones afectats.

ARTICLE 14

El personal del Laboratori té incompatibilitat per al càrrec de membre dels òrgans rectors de l'entitat i és subjecte a la legislació laboral, llevat del que formava part del Laboratori de la Diputació de Barcelona i, si s'escau, del secretari.

ARTICLE 15
 1. Els recursos econòmics del Laboratori són:

  1. Els crèdits assignats en els pressupostos de la Generalitat.

  2. Les subvencions i els donatius d'entitats i de persones públiques o privades.

  3. Els rendiments o els productes dels béns que li siguin assignats o adquireixi en l'exercici de les seves funcions, i també els dels treballs o de les investigacions que faci.

  4. Els que s'assenyalin o es convinguin com a retribució dels serveis prestats en el Laboratori.

  5. Els crèdits i préstecs que li siguin concedits.

  6. Qualsevol altra aportació que li sigui atribuïda.

 2. L'activitat financera s'ha de desenvolupar d'acord amb la Llei de finances públiques de Catalunya i, si s'escau, amb el que la legislació estableixi sobre aquesta mena d'entitats.

ARTICLE 16
 1. L'activitat desplegada pel Laboratori s'ha de sotmetre en les seves relacions externes al dret privat.

  Els contractes de prestació de serveis a empreses privades o a particulars tenen, per tant, naturalesa jurídico-privada.

 2. En les relacions internes amb l'Administració a la qual el Laboratori és adscrit s'ha d'aplicar el dret administratiu.

 3. Els convenis de cooperació o de col·laboració amb altres organismes públics o privats no tenen naturalesa administrativa, llevat que aquesta sigui una conseqüència jurídica necessària de la presència d'un altre subjecte amb facultats exorbitants en la formalització de l'acord.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Als funcionaris de la Diputació Provincial de Barcelona transferits pel Decret 44/1984, del 15 de febrer, se'ls ha d'aplicar el règim establert per la Llei 30/1984, del 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, i per la legislació de la Generalitat dictada en desenvolupament de la Llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Les relacions de llocs de treball que s'han d'aprovar han de contenir les assimilacions dels funcionaris transferits a les categories laborals establertes amb caràcter general, tant als efectes d'adscriure'ls immediatament com als de garantir la igualtat d'oportunitats en la promoció de tot el personal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

Conformement al Decret 44/1984, del 15 de febrer, d'aprovació del conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació Provincial de Barcelona relatiu a la transferència del Servei del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions a la Generalitat i mentre la Diputació Provincial de Barcelona mantindrà el domini dels béns mobles i immobles adscrits al Laboratori, la dita Diputació Provincial serà representada al consell d'administració del Laboratori mitjançant un vocal.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les disposicions necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.