Llei de Creació de l'Institut Català de Serveis a la Joventut de Catalunya (Llei 10/1981, de 2 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El desenvolupament i l'execució de la competència exclusiva en matèria de joventut que l'Estatut d'Autonomia reconeix a la Generalitat de Catalunya permeten mitjançant diversos serveis d'ajudar a la promoció d'activitats per als joves. La planificació, l'execució de la gestió, l'explotació, la creació i el manteniment dels recursos, les instal·lacions, les residències, les cases juvenils, els campaments i els centres en general de la Generalitat de Catalunya al servei de la joventut exigeixen una estructura administrativa àgil i eficaç que demana l'aplicació del principi de descentralització amb la creació d'un organisme autònom que assumeixi les funcions esmentades.

Per això amb la present Llei es crea l'Institut Català de Serveis a la Joventut, al qual correspon, en atorgar-se-li el conjunt de les dites funcions, d'assumir els serveis i les instal·lacions del Instituto de la Juventud, transferits a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1667/1980, de 21 d'octubre, d'estructuració orgànica de la Direcció General de la Joventut i de regulació de l'exercici de les seves competències, eren atribuïts al Servei de Mitjans i Instal·lacions de la Direcció General de la Joventut.

ARTICLE 1

Es crea l'Institut Català de Serveis a la Joventut, adscrit al Departament de la Presidència, a través de la Direcció General de la Joventut, com a organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la present Llei i amb la legislació general sobre entitats autònomes que li sigui aplicable.

ARTICLE 2

L'Institut Català de Serveis a la Joventut té com a àmbit material de competència l'exercici de les funcions següents:

 1. La planificació, l'execució de la gestió, l'explotació, la creació i el manteniment dels recursos, instal·lacions, residències, cases juvenils, campaments i centres en general de la Generalitat de Catalunya al servei de la joventut.

 2. La recerca i l'estudi sobre qüestions de serveis i d'equipaments per a la joventut.

 3. L'establiment de convenis i concerts amb institucions públiques i privades per a la creació, la promoció i la coordinació de serveis destinats a la joventut.

 4. La realització d'activitats al servei dels joves, programades pel mateix Institut o per la Direcció General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, quan les iniciatives de les entitats i de les associacions juvenils seran insuficients.

ARTICLE 3

-1 L'Institut Català de Serveis a la Joventut es regeix pels òrgans següents:

 1. El consell rector.

 2. El gerent.

-2 El consell rector crearà els serveis que necessiti el funcionament de l'Institut.

ARTICLE 4

-1 El consell rector és constituït dels membres següents:

 1. El president, que ho és el President de la Generalitat, el qual només pot delegar les seves funcions en el vice-president.

 2. El vice-president, que ho és el Director General de la Joventut.

 3. Un vocal en representació de la Direcció General de l'Esport.

 4. Un vocal en representació del Departament d'Ensenyament.

 5. Un vocal en representació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

 6. Tres vocals nomenats pel president d'entre persones d'experiència i prestigi reconeguts en el món juvenil.

 7. Tres vocals nomenats pel president d'entre els membres del secretariat de Consell Nacional de la Joventut de Catalunya a proposta d'aquest secretariat. La pèrdua de la concessió de membre de l'esmentat secretariat comportarà la cessació de manera automàtica.

 8. Com a secretari actuarà, amb veu però sense vot, el gerent de l'Institut, que aixecarà acta de les sessions, estendrà les certificacions dels acords que s'hi hagin adoptat i autoritzarà amb la seva signatura i el vist-i-plau del president les unes i les altres.

  -2 Són funcions del consell rector:

 9. Aprovar les línies generals d'actuació de l'Institut.

 10. Aprovar el pla anual d'actuació de l'Institut, que ha de ser presentat pel president.

 11. Aprovar la memòria anual sobre la gestió i l'explotació de l'Institut.

 12. Aprovar els avantprojectes de pressupostos de l'Institut, tant per a les despeses corrents com per a les de capital.

 13. Determinar les accions concretes que, pertocants a la joventut, puguin ser sol·licitades a l'Institut d'acord amb les seves funcions.

  -3 Perquè els acords del consell rector siguin vàlids cal la presència de la meitat més un, si més no, dels seus membres. Els acords es prenen per majoria absoluta dels assistents.

ARTICLE 5

-1 El president del consell rector té les atribucions següents:

 1. Exercir la direcció de l'Institut.

 2. Tenir la representació de l'Institut.

 3. Convocar les reunions del consell rector i assenyalar-ne el lloc, el dia, l'hora i l'ordre del dia.

 4. Presidir i dirigir les deliberacions del consell rector.

 5. Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions del consell rector.

 6. Atorgar en nom de l'Institut els contractes públics i privats necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

 7. Exercir, pel que fa al personal, les atribucions que els Estatuts de Personal dels Organismes Autònoms confereixen als directors d'aquests.

-2 El vice-president auxilia el president en les seves funcions i el substitueix en cas d'absència o d'impossibilitat. Pot exercir les funcions del president per delegació expressa.

ARTICLE 6

-1 El gerent de l'Institut Català de Serveis a la Joventut és nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, a proposta del president de l'Institut prèvia consulta al consell rector d'aquest.

-2 Li corresponen les atribucions següents:

 1. Assumir la direcció administrativa de l'Institut coordinadament amb el president.

 2. Executar els acords del consell rector seguint les directrius fixades pel president.

 3. Administrar, gestionar i recaptar els recursos econòmics de l'Institut.

 4. Elaborar, d'acord amb el president, els avantprojectes de pressupostos i preparar la memòria anual de les activitats de l'Institut.

 5. Exercir la direcció del personal.

 6. Totes les altres que el consell rector o el president li encomanin dins de les seves atribucions.

ARTICLE 7

-1 Els recursos de l'Institut Català de Serveis a la Joventut són constituïts de:

 1. Els ingressos previstos en el pressupost de l'Institut.

 2. Les subvencions que legalment se li puguin atorgar.

 3. Els donatius de qualsevol mena que pugui rebre, així com les herències, els llegats i els premis que li siguin concedits.

 4. Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials.

 5. Els ingressos que produeixin la gestió i l'explotació dels seus béns i serveis.

 6. Els que procedeixin de les operacions de crèdit necessàries per al compliment dels seus fins.

 7. Qualsevol altre recurs que li pugui ser atribuït.

-2 La Generalitat de Catalunya adscriurà a l'Institut Català de Serveis a la Joventut els béns que aquest organisme necessiti per al compliment dels seus fins.

ARTICLE 8

-1 Contra els actes administratius de l'Institut Català de Serveis a la Joventut seran procedents els recursos establerts en les normes sobre procediment administratiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats següents:

 1. Tots els actes administratius de l'Institut poden ser objecte de recurs ordinari davant el titular del Departament al qual està adscrit l'Institut.

 2. El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar sempre davant l'òrgan administratiu que l'hagi dictat.

-2 La interposició de recurs contenciós administratiu serà procedent d'acord amb el que estableix la llei d'aquesta jurisdicció.

-3 L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes d'aplicació general i la reclamació prèvia s'ha d'adreçar sempre al president del consell rector.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

L'Institut Català de Serveis a la Joventut assumirà els serveis i les instal·lacions que en virtut de l'article 6 del Decret 197/1980, de 20 d'octubre, d'estructuració orgànica de la Direcció General de la Joventut i de regulació de l'exercici de les seves competències, corresponen al Servei de Mitjans i Instal·lacions de l'esmentada Direcció General.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Es faculta el Govern perquè dicti les normes necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de la present Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat.