Llei de la Higiene i el Control Alimentaris de Catalunya (Llei 15/1983, de 14 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d'higiene, tot tenint en compte, però, la legislació bàsica de l'Estat i l'exercici corresponent de l'alta inspecció. Així mateix, d'acord amb les bases de l'activitat econòmica general de l'Estat, correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia, de comerç interior i de defensa del consumidor i de l'usuari, sens perjudici de la política general de preus i de la legislació sobre la defensa de la competència.

Actualment, les intoxicacions i les infeccions d'origen alimentari adquireixen una importància creixent com a determinants d'alteracions de la salut de la població. D'altra banda, el control de qualitat dels aliments ofereix dificultats cada dia més accentuades, atesos el seu caràcter multidisciplinari i els complexos canvis i processos que segueixen i sofreixen els aliments fins que no arriben al consumidor. La Generalitat, durant el recent període pre-estatuari, ja posà una gran atenció a aquests problemes, aprovant l'Ordre del 19 de febrer de 1980 sobre control sanitari de la indústria i els productes alimentaris, que fou la primera sistematització normativa de la Generalitat en matèria de control i higiene alimentaris. És convenient que la Generalitat, d'acord amb les competències que li han estat atorgades per l'Estatut d'Autonomia, reguli i aprofundeixi una matèria tan complexa, i prengui, al capdavall, les mesures necessàries per a protegir i defensar la salut pública.

La present Llei, atenent a la Resolució 31/I del Parlament de Catalunya, del 20 d'octubre de 1981, té per objecte de fixar les disposicions legals que han de permetre fer una ordenació més eficaç de la higiene i del control alimentaris, tot desplegant les mesures higiènico-sanitàries necessàries i estructurant d'una manera precisa per a cada fase del cicle alimentari el control de l'Administració. Cal destacar que l'objectiu final que persegueix no és altre que assolir una actuació eficaç en l'exercici de les funcions públiques de control, per tal que els aliments i els productes alimentaris arribin al consumidor amb el màxim de garanties. Per a aconseguir això, la Llei determina la distribució competencial de les funcions de control que el Consell Executiu ha de regular, estableix unes relacions de coordinació entre els òrgans i els ens públics competents i proposa de delegar funcions als ens locals com a mitjà de col·laboració i de participació en el procés de control. També instrumenta els mitjans i els dispositius tecnològics bàsics que l'Administració ha d'estructurar per tal de poder afrontar la complexa tecnologia que l'infractor empra d'una manera creixent.

La present Llei s'aplica a totes les indústries i tots els establiments alimentaris que exerceixen lur activitat a Catalunya, i a tots els aliments, les aigües, les begudes, els productes alimentaris i les substàncies que hi són relacionades i que en tot el dit territori es transporten, s'emmagatzemen, es comercialitzen, es distribueixen o es venen. En la Llei, a la vegada, es tipifiquen les infraccions i les sancions que s'han d'aplicar a les persones físiques i les jurídiques que incompleixin la normativa vigent, i s'hi desenvolupa el procediment sancionador corresponent.

Per tant, amb aquesta Llei es tracta bàsicament de reforçar i d'impulsar els mecanismes de control de l'Administració catalana en matèria d'higiene i de sanitat alimentàries, sens detriment d'aplicar la normativa reguladora de la disciplina de mercat. La Llei ha de contribuir a aconseguir una òptima producció final agroalimentària o alimentària industrial, i a assegurar als consumidors la intervenció eficient de l'Administració, i, per damunt de tot, ha de coadjuvar amb la legislació vigent a la preservació de la salut pública.

TÍTOL I Disposicions Generals Artículos 1 a 4
ARTICLE 1

[No vigent]

ARTICLE 2

[No vigent]

ARTICLE 3

[No vigent]

ARTICLE 4

[No vigent]

TÍTOL II Del control Artículos 5 a 14
CAPÍTOL I De les fases subjectes a control Artículos 5 a 7
ARTICLE 5

[No vigent]

ARTICLE 6

[No vigent]

ARTICLE 7

[No vigent]

CAPÍTOL II De les autoritzacions i registres Artículos 8 a 11
ARTICLE 8

-1 Als efectes del que disposa aquesta Llei, en el Departament de Sanitat i Seguretat Social ha de funcionar el Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya, amb el qual s'han de coordinar, en matèria alimentària, els registres existents en els Departaments que són competents en aquesta matèria.

-2 En aquest Registre, d'acord amb l'article 1.03.08 del Codi Alimentari Espanyol, s'hi han d'inscriure obligatòriament totes les indústries i tots els establiments que es dediquen a activitats alimentàries. La inscripció és requisit previ i necessari per a l'autorització definitiva de funcionament i s'atorga una vegada efectuada la inspecció oportuna, les condicions de la qual s'han de fixar per reglament.

-3 També s'hi han d'inscriure tots els productes alimentaris per als quals s'ha atorgat autorització sanitària. Amb aquesta finalitat les empreses a què fa referència l'apartat anterior que desitgen llançar al mercat nous aliments, begudes, aigües, productes alimentaris o substàncies que hi són relacionades han d'obtenir del Departament de Sanitat i Seguretat Social l'autorització corresponent, prèvia anàlisi, si s'escau, i anotació del producte en l'expedient del registre que li pertoca.

ARTICLE 9

-1 Les indústries i els establiments alimentaris s'identifiquen pel número registral corresponent, que ha de figurar necessàriament en els envasos, en les cobertes, en els precintes, segons el cas, dels aliments i els productes alimentaris que, anotats degudament, es posen a la venda.

-2 No es pot comercialitzar cap aliment ni cap producte alimentari mentre la inscripció de la indústria o de l'establiment o l'anotació del producte seran en tràmit i l'Administració no n'haurà establert el número d'identificació registral, que no pot ésser substituït per cap altra expressió.

ARTICLE 10

Calen l'autorització sanitària i la inscripció en el Registre Especial de Productes de Catalunya, del Department de Sanitat i Seguretat Social, els productes que, d'acord amb la normativa bàsica de l'Estat, per llurs característiques especials necessiten una vigilància sanitària específica.

ARTICLE 11

-1 Les autoritzacions i les inscripcions i anotacions subsegüents en els registres corresponents han d'ésser revalidades cada cinc anys i cada vegada que s'introduïran modificacions en les instal·lacions o en els processos fonamentals.

Poden ésser suspeses, prèvia incoació de l'expedient corresponent, si, havent estat modificades les disposicions sanitàries, les indústries i els productes no s'ajusten, en llurs característiques a la nova normativa.

-2 De les inscripcions o anotacions que s'efectuen en els registres esmentats en els articles 8 i 10, se n'ha de donar compte a l'Administració de l'Estat, als efectes de la coordinació necessària.

CAPÍTOL III Dels mitjans de control Artículos 12 a 14
ARTICLE 12

[No vigent]

ARTICLE 13

[No vigent]

ARTICLE 14

[No vigent]

TÍTOL III De les infraccions i les sancions Artículos 15 a 35
CAPÍTOL I De les infraccions Artículos 15 a 19
ARTICLE 15

[No vigent]

ARTICLE 16

[No vigent]

ARTICLE 17

[No vigent]

ARTICLE 18

[No vigent]

ARTICLE 19

[No vigent]

CAPÍTOL II De les sancions Artículos 20 a 23
ARTICLE 20

[No vigent]

ARTICLE 21

[No vigent]

ARTICLE 22

[No vigent]

ARTICLE 23

[No vigent]

CAPÍTOL III Del procediment sancionador Artículos 24 a 34
ARTICLE 24

[No vigent]

ARTICLE 25

[No vigent]

ARTICLE 26

[No vigent]

ARTICLE 27

No vigent

ARTICLE 28

No vigent

ARTICLE 29

No vigent

ARTICLE 30

No vigent

ARTICLE 31

No vigent

ARTICLE 32

No vigent

ARTICLE 33

[No vigent]

ARTICLE 34

[No vigent]

CAPÍTOL IV Dels òrgans competents en matèria de sancions Artículo 35
ARTICLE 35

[No vigent]

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

[No vigent]

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ PRIMERA

[No vigent]

DISPOSICIÓ SEGONA

[No vigent]

DISPOSICIÓ TERCERA

[No vigent]

DISPOSICIÓ QUARTA

[No vigent]

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ PRIMERA

[No vigent]

DISPOSICIÓ SEGONA

[No vigent]

DISPOSICIÓ TERCERA

[No vigent]