Llei Relativa a l'Administració de la Generalitat, i de la Llei 26/1984, Relativa a les Universitats de Catalunya (Llei 2/1992, de 7 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Per a l'execució dels objectius de l'acció de govern, cal en l'actualitat adoptar mesures puntuals de caire organitzatiu.

A aquests efectes, resulta necessari modificar determinades normes, amb rang de llei, per tal de flexibilitzar previsions organitzatives i d'atribució de funcions i facilitar l'exercici de la potestat d'autoorganització que correspon al Govern de la Generalitat.

En aquest sentit, la creació de les noves universitats públiques de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i el reconeixement de la universitat privada Ramon Llull han significat un canvi important, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu, en l'exercici de les competències de la Generalitat en matèria d'universitats i recerca, que fa aconsellable de revisar l'estructura, l'organització i la gestió actuals de l'Administració de la Generalitat, per possibilitar l'establiment d'un nou marc organitzatiu dels sectors esmentats.

En aquest respecte, sens perjudici que el Govern, fent ús de la facultat que li atorga l'article 10 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pugui crear el Comissionat per a les Universitats i la Recerca, cal també habilitar altres eines legals que afavoreixin la instal·lació, l'ampliació i la millora dels serveis i els equipaments universitaris i possibilitin l'exercici de potestats expropiatòries, quan sigui necessari, en interès de les universitats.

D'altra banda, l'actuació especial que els poders públics en general, i la Generalitat en concret, han de projectar sobre la joventut i la conveniència d'impulsar i dinamitzar noves accions aconsellen de configurar aquest àmbit amb un rang organitzatiu adequat, mitjançant la creació d'una secretaria, com a òrgan de direcció, planificació i execució de totes les accions orientades a fer reals i eficaces les determinacions de l'article 48 de la Constitució espanyola.

La materialització de les dites propostes obliga a modificar, si bé d'una manera molt reduïda, el marc legal vigent en matèria d'organització de l'Administració de la Generalitat, establert per la Llei 13/1989, i en concret per l'article 11.2, en el sentit d'adaptar les determinacions legals d'aquest precepte a les necessitats que es produeixin en cada moment i evitar, d'aquesta manera, que per raons d'ordre estrictament organitzatiu es faci necessari legislar sobre un sector específic sense que n'hi hagi una necessitat objectiva.

Cal, així mateix, completar la configuració i la incardinació dels comissionats dins l'Administració, tot i el caràcter temporal que naturalment han de tenir aquests càrrecs, i possibilitar que se'ls pugui atribuir l'exercici de competències administratives, a fi d'aconseguir que llur actuació sigui operativa i eficaç, i cal fer-ho per llei, ja que el sistema d'atribució i delegació de competències que contenen els articles 12, 13, 14, 37 i 38 de la dita Llei 13/1989 no inclou el comissionat.

ARTICLE 1 Modificació de l'article 10 de la Llei 13/1989
ARTICLE 2 Modificació de l'article 11 de la Llei 13/1989

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 11 de la Llei 13/1989, que queden redactats de la manera següent:

"-2 A cada departament hi ha una secretaria general i les direccions generals imprescindibles que exigeixen els serveis especialitzats que s'integren dins d'aquell. Al Departament de Presidència hi pot haver, a més, una secretaria general adjunta.

"El Govern, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, pot crear, en el si d'un departament, secretaries sectorials, amb rang orgànic de secretaria general, si l'especificitat o la complexitat tècnica o organitzativa d'un determinat àmbit material ho requereix, a les quals s'han d'atribuir les funcions que siguin determinades per reglament, àdhuc les que per llei s'hagin atribuït específicament a una direcció general. Aquests càrrecs estan subjectes a la direcció superior del titular del departament i depenen del secretari general en totes les funcions d'aquest que no els hagin estat atribuïdes.

"-3 La creació, la modificació, la supressió, l'agrupació, la divisió i el canvi de denominació de la secretaria general adjunta, de les secretaries sectorials i de les direccions generals s'acorden per decret del Govern".

ARTICLE 3 Addició d'una disposició addicional a la Llei 26/1984

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Correspon als titulars dels departaments competents en cada cas el desplegament de les normes dictades pel Govern de la Generalitat en els àmbits regulats per aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.