Llei de l'Institut Català de Finances de Catalunya (Llei 2/1985, de 14 de gener)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix, en l'article 10.1, que, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, correspon a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament legislatiu i l'execució de l'ordenació del crèdit i la banca. Determina també, en l'article 12.1, que la Generalitat té la competència exclusiva en les matèries relatives a les institucions de crèdit corporatiu, públic i territorial i caixes d'estalvis, d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i amb la política monetària de l'Estat.

La transcendència que les competències assumides en aquesta matèria tenen per a l'economia catalana i la importància de la política de crèdit públic de la Generalitat aconsellen d'encomanar les funcions damunt dites a un Institut especialitzat, el qual sigui, d'una banda, l'instrument principal de la política de crèdit de la Generalitat, i, de l'altra, el principal col·laborador de l'Administració en l'exercici d'aquelles competències.

La creació de l'Institut Català de Finances permetrà de potenciar l'acció de la Generalitat en un àmbit d'influència directa sobre el foment de la plena ocupació i sobre el desenvolupament econòmic i social i d'aprofundir la tasca feta fins ara per l'Administració de la Generalitat.

Per tal que la funció atribuïda al dit Institut sigui més efectiva, se l'ha de dotar d'òrgans que afavoreixin el diàleg amb el sistema econòmic i que permetin de tenir un coneixement més complet de l'economia de Catalunya.

La creació d'aquest nou mitjà permetrà també de donar al crèdit públic una flexibilitat que no posseïa quan aquelles funcions eren exercides per l'Administració de la Generalitat i fa necessari de coordinar aquesta Llei amb la de Finances Públiques de Catalunya, cosa que també té en compte l'articulat.

CAPÍTOL I Naturalesa i règim jurídic Artículos 1 a 5
ARTICLE 1
 1. L'Institut Català de Finances és una entitat de dret públic de la Generalitat, que es regeix per aquesta Llei i per les disposicions aplicables a les entitats que regula l'article 1.b i r de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, i l'article 4.2 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. L'Institut té per finalitat contribuir a l'exercici de les competències executives que l'Estatut d'autonomia de Catalunya confereix a la Generalitat sobre el sistema financer, i actua com a instrument principal de la política de crèdit públic de la Generalitat.

 2. L'Institut Català de Finances gaudeix de personalitat jurídica pròpia, d'autonomia administrativa, econòmica i financera, d'un patrimoni propi i de plena capacitat d'obrar per a complir les seves finalitats. En conseqüència, l'Institut pot adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns, concertar crèdits, fer contractes i convenis d'acord amb la normativa que li sigui aplicable, obligar-se, interposar recursos i executar les accions establertes per les lleis.

 3. L'activitat de l'Institut Català de Finances s'ajusta a les normes de dret mercantil, civil o laboral que li són aplicables, sens perjudici que estiguin sotmeses al dret administratiu quan correspongui segons la legislació vigent, en especial pel que fa a les referents a la seva relació de tutela amb l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 2

En l'exercici de les seves funcions l'Institut Català de Finances s'ha d'ajustar a les disposicions de la Llei del Pressupost i a les directrius que en relació amb la política econòmica general li assenyalarà el Consell Executiu.

ARTICLE 3
 1. L'actuació de l'Institut s'ha de sotmetre a les bases de l'ordenació de l'activitat econòmica general i de l'ordenació del crèdit i la banca i a la política monetària de l'Estat.

 2. Amb aquesta finalitat l'Institut ha de vetllar per la coordinació de la seva activitat amb la dels òrgans i les institucions estatals i comunitàries responsables de la política econòmica i monetària.

ARTICLE 4
 1. Per a complir les seves funcions, l'Institut Català de Finances pot utilitzar els instruments de dret públic i de dret privat adequats i signar convenis de col·laboració, concerts i protocols d'actuació amb qualsevol administració pública i qualsevol ens o institució públic o privat. La signatura d'aquests convenis, concerts i protocols d'actuació correspon al conseller o consellera d'Economia i Finances.

 2. Les operacions que en compliment de la seva activitat, realitzi l'Institut amb persones físiques i amb entitats jurídiques s'han de sotmetre a les normes de dret privat, en les condicions establertes per l'article 11.

ARTICLE 5

El Departament d'Economia i Finances actua com a òrgan de comunicació entre el Consell Executiu i l'Institut. L'activitat d'aquest s'ha de sotmetre a les directrius específiques que rebrà del dit Departament, el qual aprova també les condicions a què s'han d'ajustar les operacions creditícies i d'aval de l'Institut.

CAPÍTOL II Funcions Artículos 6 a 16
ARTICLE 6
 1. L'Institut Català de Finances dirigeix i coordina per mitjà de les instruccions oportunes l'activitat de les institucions públiques de crèdit dependents de la Generalitat, controla llur gestió i eleva al Departament d'Economia i Finances les propostes i les observacions que calgui.

 2. Els pressupostos, les memòries, els balanços, els comptes de resultats i les condicions a què s'han de sotmetre les operacions d'aquestes entitats han de rebre l'informe de l'Institut.

ARTICLE 7

L'Institut Català de Finances pot tenir la representació de la Generalitat en qüestions financeres i creditícies davant l'Administració de l'Estat, el Banco de España i les institucions de crèdit oficial en aquelles matèries que li delegui el Consell Executiu o el Departament d'Economia i Finances.

ARTICLE 8

Pertoca a l'Institut Català de Finances d'informar els òrgans competents del nomenament de les persones que tindran la representació de la Generalitat de Catalunya en entitats financeres públiques i privades de qualsevol àmbit, llevat dels casos en què aquesta representació és encomanada a un Departament o a una entitat determinada.

ARTICLE 9
 1. L'Institut presta els serveis de tresoreria de la Generalitat que el Consell li encomana.

 2. L'Institut Català de Finances pot concedir a la Generalitat i a les seves entitats de caràcter públic bestretes de tresoreria per un termini no superior a un any. Els cabals anticipats no poden en cap cas excedir el 12% de les despeses anuals autoritzades per la Llei del Pressupost.

ARTICLE 10
 1. L'Institut Català de Finances pot dur la gestió financera de les emissions de deute públic o de títols similars de la Generalitat i de les seves entitats autònomes quan li ho delegarà el Consell Executiu.

 2. El Consell Executiu li pot demanar un informe sobre l'oportunitat i les condicions de les emissions de deute públic o d'altres actius financers emesos per la Generalitat i per les seves entitats autònomes. L'esmentat informe no serà pas vinculant.

ARTICLE 11
 1. L'Institut Català de Finances pot concedir o instrumentar crèdits i avals a favor d'entitats autònomes, de corporacions públiques i d'empreses públiques i privades, sempre que la concessió no correspongui, per raó de la destinació del crèdit, a l'objecte i a les funcions d'una altra entitat financera de caràcter públic dependent de la Generalitat. La concessió d'aquests avals i crèdits s'ha de fer dins els límits autoritzats per la Llei del Pressupost. L'Institut es pot reservar els beneficis d'excussió, d'ordre, de divisió i de termini respecte als avals que presta a favor d'entitats o d'empreses públiques o privades.

 2. L'aval de la Generalitat a favor d'empreses privades es concedeix mitjançant l'Institut Català de Finances. Pot consistir en primer aval per a operacions de crèdit concertades amb entitats de crèdit legalment establertes, o en segon aval per a crèdits avalats per societats de garantia recíproca. L'aval pot prendre qualsevol de les formes previstes per les lleis.

 3. Els crèdits i els avals que es concedeixen a les empreses privades s'han de destinar a construir noves instal·lacions, a ampliar o a modificar les existents, a adquirir maquinària o altres mitjans de producció o de prestació de serveis o a construir obres públiques; en aquest darrer cas han de tenir la garantia de les certificacions lliurades per l'Administració. Quan s'han de destinar a altres finalitats cal l'autorització del Govern.

 4. Cap aval individualitzat a favor d'empreses privades no pot ésser d'una quantitat superior al 2% de la quantia global autoritzada per a avalar en cada exercici.

  5 L'Institut Català de Finances concedeix els seus crèdits i avals per a activitats que s'han de realitzar a Catalunya i per a activitats que es desenvolupen fora d'aquest territori, però, en aquest últim cas, l'empresa o el beneficiari afectat ha de tenir les seva seu social a Catalunya. En la tramitació dels crèdits i els avals relacionats amb operacions que s'efectuen fora de Catalunya, l'Institut ha de valorar, als efectes de la conveniència d'aquestes autoritzacions, entre d'altres, el manteniment de l'activitat a Catalunya de l'empresa o beneficiari sol·licitant i els efectes positius que per a l'economia catalana pugui tenir l'activitat a desenvolupar.

 5. Pertoca a l'Institut Català de Finances de tramitar els expedients per a establir la conveniència del crèdit o de l'aval, i també d'aprovar-los i formalitzar-los.

 6. Els avals concedits per l'Institut Català de Finances a favor d'empreses privades s'han de referir a crèdits concedits en pessetes. Excepcionalment un decret del Consell Executiu ho pot acordar altrament, a proposta del Conseller d'Economia i Finances.

 7. L'Institut Català de Finances, amb l'autorització del Govern, pot concedir i instrumentar operacions de finançament i garantia a favor d'altres subjectes i per a altres finalitats.

ARTICLE 12
 1. L'Institut Català de Finances pot desenvolupar aquelles activitats financeres que li encomani el Consell Executiu en l'àmbit de les seves competències.

 2. També pot prendre participacions en entitats financeres públiques o privades, sempre que no superin el límit dels seus recursos propis, un cop obtinguda l'autorització del Consell Executiu i havent-ho fet avinent al Parlament.

 3. En el marc de la normativa mercantil i en els termes i les condicions que s'estableixin per reglament, l'Institut Català de Finances pot constituir societats anònimes dedicades al finançament d'empreses sota qualsevol modalitat i, així mateix, societats que agrupin les participacions financeres i patrimonials de l'Administració de la Generalitat i els ens que en depenen. Aquestes societats poden participar igualment en fons de qualsevol tipus, mobiliaris o immobiliaris; en societats i fons de garantia, i en societats o fons de capital de risc. Així mateix, poden adquirir participacions en altres societats mercantils, siguin públiques o privades. El Govern ha de determinar els àmbits econòmics preferents en els quals els dits ens han d'actuar o participar. L'Institut Català de Finances, amb l'autorització del Govern, pot concedir i instrumentar operacions de finançament i garantia a favor d'altres subjectes i per a altres finalitats.

ARTICLE 13

[No vigent]

ARTICLE 14

El Consell Executiu ha de determinar per decret els supòsits en els quals cal que l'Institut emeti un informe previ a l'adopció dels actes d'aprovació o d'autorització que el Departament d'Economia i Finances ha de prendre en relació amb els intermediaris financers.

ARTICLE 15

El Departament d'Economia i Finances pot delegar a l'Institut les funcions que té atribuïdes en matèries relacionades amb el crèdit i els intermediaris financers. La delegació s'ha de fer per ordre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat.

ARTICLE 16

L'Institut Català de Finances elabora els estudis i els dictàmens que en matèria econòmica i financera li encomanen, mitjançant el Departament d'Economia i Finances, el Consell Executiu i els Departaments.

CAPÍTOL III Òrgans de govern Artículos 17 a 26
ARTICLE 17

Els òrgans de govern de l'Institut són la Junta de Govern i el Director General.

ARTICLE 18
 1. La Junta de Govern és integrada pel President i un nombre de vocals no inferior a sis ni superior a deu, a més dels vocals nats als quals fa referència l'apartat 3.

 2. El president o presidenta de la Junta de Govern és nomenat i separat lliurement pel Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, i li correspon la representació ordinària de l'entitat en l'ordre judicial i en l'extrajudicial. En cas de vacant, absència o malaltia, les funcions del president o presidenta són exercides pel conseller delegat o consellera delegada de l'Institut.

 3. Integren la Junta com a vocals nats el conseller delegat o consellera delegada i el director o directora general de l'Institut, el secretari o secretària de Promoció Econòmica i els directors generals de Pressupostos i Tresor i de Política Financera del Departament d'Economia i Finances. Aquests vocals cessen com a membres de la Junta en el moment en què són separats dels càrrecs respectius.

ARTICLE 19

Són competències de la Junta de Govern:

 1. Elevar a l'aprovació del Govern, mitjançant el Departament d'Economia i Finances, les directrius d'actuació de l'Institut.

 2. Elevar a l'aprovació del Govern, mitjançant el Departament d'Economia i Finances, les propostes de pressupost, la memòria, el balanç i els comptes de l'entitat i les propostes d'aplicació de resultats.

 3. Proposar al Departament d'Economia i Finances l'aprovació de les condicions generals dels crèdits i dels avals que concedeix l'Institut.

 4. Aprovar els contractes i les operacions que signa l'Institut.

 5. Decidir sobre l'exercici dels drets patrimonials i econòmics de l'Institut, sobre les accions judicials que li corresponen i sobre el compliment de les seves obligacions.

 6. Prendre acords i donar instruccions generals sobre totes les qüestions relacionades amb l'organització, el funcionament i les relacions jurídiques de l'Institut.

 7. Conèixer la gestió del director o directora general i emetre'n opinió.

 8. Emetre els informes que, mitjançant el Departament d'Economia i Finances, li demanen el Govern o els departaments.

ARTICLE 20

El President de la Junta convoca i presideix les reunions i té la iniciativa en les qüestions que li han d'ésser sotmeses. El seu vot és de qualitat.

ARTICLE 21
 1. La Junta de Govern pot constituir una o més comissions executives, en les quals pot delegar algunes o totes les competències a què es refereixen les lletres d i f de l'article 19.

 2. La Junta de Govern o una comissió executiva que tingui competències delegades en aquest àmbit pot avocar l'exercici de la competència delegada al conseller o consellera delegat, en casos singulars i per raons d'índole tècnica, econòmica, jurídica o social, per a resoldre qüestions de quantia superior.

ARTICLE 22
 1. Els acords de la Junta de Govern i de les comissions han d'ésser consignats en acta, que signen el Secretari de l'Institut i el President de la Junta i de la comissió corresponent.

 2. El Secretari és nomenat per la Junta entre els seus membres o entre els funcionaris de l'Institut o del Departament d'Economia i Finances.En aquests darrers casos no té vot en les deliberacions de la Junta o de les comissions.

 3. En cas de vacant, absència o malaltia del secretari o secretària designat per la Junta de Govern, l'ha de substituir la persona que designi en cada cas el president o presidenta de la Junta de Govern o de la comissió corresponent entre els membres respectius o entre el personal de l'Institut Català de Finances.

ARTICLE 23
 1. El conseller delegat o consellera delegada és nomenat i separat lliurament pel Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances.

 2. Són funcions del conseller o consellera delegat:

 1. La direcció superior de l'entitat sota les directrius emanades de la Junta de Govern i el control de l'execució de les funcions delegades per la Junta de Govern en qualsevol òrgan de l'Institut Català de Finances o en les comissions que es constitueixin.

 2. La representació ordinària de l'entitat en els àmbits judicial i extrajudicial quan no l'exerceixi el president o presidenta de la Junta de Govern, la qual comporta la signatura dels c) La representació de l'Institut Català de Finances en les juntes generals de les societats mercantils en les quals participi directament o indirectament, sens perjudici de la representació del mateix Institut en els altres àmbits que s'acordin.

 3. La preparació i la redacció dels e) La presentació, a la Junta de Govern i a les comissions executives corresponents, de les operacions de finançament de l'Institut Català de Finances i l'elevació de les corresponents propostes, sens perjudici de la facultat d'iniciativa que correspon al president o presidenta de la Junta de Govern en els òrgans de què forma part.

 4. La direcció superior i la contractació del personal de l'Institut Català de Finances.

 5. L'exercici de les facultats que li delegui la Junta de Govern.

ARTICLE 24
 1. El director o directora general és nomenat i separat lliurament pel Govern a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances.

 2. Són funcions del director o directora general:

 1. La gestió ordinària de l¿entitat.

 2. L¿execució material dels acords de la Junta de Govern, d¿acord amb les instruccions de coordinació del conseller o consellera delegat.

 3. L¿organització dels serveis de l¿Institut Català de Finances i la direcció del personal, d¿acord amb les directrius aprovades per la Junta de Govern i amb les instruccions que les desenvolupen del conseller o consellera delegat.

 4. Qualsevol altra que li sigui delegada.

ARTICLE 25
 1. El conseller o consellera delegat sotmet a l'aprovació de la Junta de Govern el nomenament i les retribucions dels subdirectors generals, els quals tenen les funcions que la dita Junta acordi.

 2. El president o presidenta de la Junta de Govern o, si no n'hi ha, el conseller o consellera delegat signa el nomenament del subdirector o subdirectora o dels subdirectors designats per la Junta de Govern.

ARTICLE 26

Els càrrecs de conseller delegat o consellera delegada, director o directora general, de subdirector o subdirectora general i de vocal de la Junta de Govern són subjectes al règim d'incompatibilitats establert per la legislació vigent.

Poden formar part de la Junta de Govern alts càrrecs de la Generalitat, els quals no tenen dret a retribució, llevat de les dietes que s'acordin.

CAPÍTOL IV Del Consell Assessor Artículos 27 a 30
ARTICLE 27
 1. El Consell Assessor de l'Institut Català de Finances es compon de 15 vocals, dels quals 10 tenen caràcter electiu i la resta ho són per raó del càrrec.

 2. Del nombre total de vocals electius, 5 són designats pel Govern entre persones de competència reconeguda, procedents de l'àmbit financer, econòmic, social o universitari, i els altres 5 són designats pel Parlament entre persones de la mateixa procedència. A aquest efecte, cada grup parlamentari ha de designar un vocal.

 3. No obstant el que estableix l'apartat 2 d'aquest article, en el cas que el nombre de grups parlamentaris representats en el Parlament fos superior o inferior a 5, s'ha d'incrementar o reduir, respectivament, el nombre dels representants parlamentaris, i a aquest efecte s'entén com a incrementat o reduït en el mateix nombre el total de vocals del Consell Assessor.

 4. Els 5 vocals per raó del càrrec són el conseller o consellera d'Economia i Finances, que actua com a president o presidenta, el secretari o secretària general del Departament d'Economia i Finances, el secretari o secretària de Programació Econòmica, el director o directora general de Política Financera i el conseller delegat o consellera delegada de l'Institut.

 5. Els consellers electius són nomenats per un període de 5 anys, no renovables. En tot cas, són causes de finalització del mandat:

  1. La finalització del període per al qual van ser designats.

  2. La defunció.

  3. La renúncia expressa, comunicada per escrit al conseller o consellera d'Economia i Finances o al president o presidenta del Parlament.

 6. En cas de vacant sobrevinguda com a conseqüència del que disposen les lletres b i c de l'apartat 5, el Govern o, si escau, el grup parlamentari corresponent han de designar, d'acord amb el que disposa l'apartat 2, un nou membre, el mandat del qual fineix en la data que hauria acabat el mandat del vocal substituït.

 7. El secretari o secretària del Consell Assessor, que no té dret de vot, és el de la Junta de Govern.

 8. El Consell Assessor pot constituir comissions per a l'estudi de qüestions determinades.

ARTICLE 28

El Consell Assessor ha d'ésser informat de les línies generals de la política i de les activitats de l'Institut i li pertoca:

 1. Emetre informe dels resultats de la política de l'Institut i proposar al Consell Executiu, al Departament d'Economia i Finances i a la Junta de Govern els objectius i les directrius que considera més adequats per a l'economia de Catalunya.

 2. Informar la Junta de Govern de les propostes de pressupost, de la memòria, el balanç, i els comptes i les propostes d'aplicació de resultats que presenta el Director General.

ARTICLE 29
 1. S'ha de constituir en el si de l'Institut Català de Finances un Gabinet d'Estudis Econòmics i Financers.

 2. La Junta de Govern de l'Institut designa, a proposta del Director General, la persona que ha de dirigir el Gabinet d'Estudis Econòmics i Financers i vetlla per habilitar els mitjans personals, materials i financers necessaris per desenvolupar aquest la seva tasca.

 3. El Consell Executiu pot atribuir personalitat jurídica a aquest Gabinet i modificar-ne la denominació.

ARTICLE 30
 1. El Gabinet d'Estudis Econòmics i Financers actua com a suport de l'activitat del Consell Assessor.

 2. Emet també els informes que la Junta de Govern, el conseller delegat o consellera delegada o el director o directora general li demanin.

 3. En l'exercici de les funcions pot proposar a la Junta de Govern la conclusió de convenis de col·laboració científica i tècnica amb institucions universitàries d'investigació.

CAPÍTOL V De la informació estadística Artículo 31
ARTICLE 31

L'Institut, mitjançant el Director General o, per delegació d'aquest, mitjançant el Director del Gabinet d'Estudis, pot demanar a tots els intermediaris financers que operen a Catalunya, a les Cambres de Comerç i a altres entitats o institucions que representen interessos generals de caràcter econòmic la informació que sigui útil per al coneixement estadístic de l'activitat econòmica de Catalunya, sens perjudici d'aquella altra que les dites institucions hagin de subministrar d'acord amb les disposicions legals o reglamentàries.

CAPÍTOL VI Dels recursos Artículo 32
ARTICLE 32
 1. Els recursos econòmics de l'Institut Català de Finances són constituïts per:

  1. La dotació inicial assignada pel Parlament.

  2. Les dotacions amb càrrec al pressupost de la Generalitat.

  3. Els béns i els valors que integren el seu patrimoni.

  4. Els productes i les rendes derivats del seu patrimoni.

  5. Els excedents derivats de les operacions de l'Institut.

  6. Les emissions de títols de renda fixa que se li autoritzin d'acord amb les disposicions que regulen aquesta matèria.

  7. Les aportacions d'altres institucions financeres, públiques o privades, que s'estableixin d'acord amb les lleis o els convenis de finançament o de col·laboració amb l'Institut.

  8. Els dipòsits que hi constitueixin altres institucions públiques.

  9. Qualsevol altre recurs que arbitri el Consell Executiu, atenent les funcions pròpies de l'Institut, d'acord amb les bases de l'ordenació general del crèdit i la banca i l'ordenació de la política monetària de l'Estat.

 2. L'Institut Català de Finances ha de destinar a càrrec dels excedents les dotacions necessàries per a afrontar la morositat produïda i prevista en l'exercici de les seves funcions, i a aquest efecte ha de constituir un fons per a la cobertura de major risc per aplicació de recursos públics.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

La dotació inicial de l'Institut Català de Finances és de dos mil milions de pessetes.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

S'autoritza el Consell Executiu perquè habiliti el crèdit necessari per a atendre la despesa derivada de la dotació inicial de l'Institut. Aquesta major despesa s'ha de finançar mitjançant la minoració d'altres crèdits consignats en el pressupost o mitjançant l'endeutament de la Generalitat. El Consell Executiu ha de retre compte a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost de les modificacions pressupostàries que acordarà en virtut d'aquesta autorització i també, si s'escau, de l'endeutament.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

El Consell Executiu ha d'aprovar el Reglament de l'Institut Català de Finances, a proposta de la Junta de Govern.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA

En el moment d'entrar en vigor aquesta Llei restarà dissolt el Consell Assessor Econòmico-fiscal i Financer creat pel Decret 258/1984, del 2 d'agost.

DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA

Els articles 64 i 65 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya resta redactat de la manera següent:

"Article 64

"1. Les garanties de la Generalitat que no es concedeixin mitjançant una entitat autònoma de caràcter financer hauran de revestir necessàriament la forma d'aval de la Tresoreria, que serà autoritzat pel Consell Executiu a proposta del Conseller d'Economia i Finances. Els acords d'autorització hauran d'ésser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat.

"2. Els avals prestats a càrrec de la Tresoreria reportaran a favor d'aquesta la comissió que per a cada operació determini el Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances.

"3. Els avals seran "4. La Tresoreria de la Generalitat respondrà de les obligacions d'amortització i pagament d'interessos, si així fos establert, només en el cas que el deutor principal no complís aquestes obligacions."

"Article 65

"1. La Generalitat podrà avalar les operacions de crèdit que concedeixin les entitats de crèdit legalment establertes a entitats autònomes, corporacions locals i empreses públiques. L'import total dels avals a prestar en cada exercici es fixarà en la corresponent Llei del Pressupost de la Generalitat.

"2. El Departament d'Economia i Finances tramitarà el corresponent expedient per establir la conveniència de l'aval. L'autorització correspondrà al Consell Executiu i l'execució al Conseller d'Economia i Finances o a l'autoritat en qui expressament delegui.

3. La Intervenció fiscalitzarà les actuacions finançades amb crèdits avalats per la Generalitat per a conèixer en cada moment l'aplicació del crèdit. Trimestralment el Conseller d'Economia i Finances retrà compte davant de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost del Parlament de totes les incidències que s'hagin produït en la concessió, reducció i cancel·lació dels avals, i, si s'escau, dels riscos efectius a què la Generalitat hagi hagut de fer front directament en l'exercici de la seva funció d'avalador.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

El Consell Executiu ha de determinar per decret el dia en què l'Institut començarà a exercir les seves funcions.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA
 1. El dia que l'Institut començarà a exercir les seves funcions restarà derogada la Disposició Transitòria Cinquena de la Llei 10/1982, de Finances Públiques de Catalunya. S'entén que les disposicions de la Llei del Pressupost en matèria de concessió d'aval de la Generalitat a favor d'empreses privades són referides a l'Institut Català de Finances, a qui correspon d'atorgar-lo.

 2. L'import dels avals que concedirà, addicionats als que fins aquell dia haurà atorgat el Consell Executiu, no pot superar els límits establerts en la Llei del Pressupost corresponent.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

La modificació dels articles 64 i 65 de la Llei de Finances Públiques entrarà en vigor el dia a què es refereix la Disposició Transitòria Primera.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

El Consell Executiu ha de prendre les disposicions necessàries per a adaptar l'actual procediment de concessió d'aval de la Generalitat a l'organització i a les funcions de l'Institut Català de Finances.