Llei reguladora del Règim Sancionador en Matèria de Joc de Catalunya (Llei 1/1991, de 27 de febrer)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO
I

Com a desplegament de la competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes que l'article 9.32 de l'Estatut d'Autonomia reconeix a la Generalitat, es va aprovar la Llei 15/1984, del 20 de març, del Joc, que va ésser la primera norma legal autonòmica dictada en aquesta matèria.

L'objectiu primordial de la Llei esmentada era permetre al poder executiu de la Generalitat de desenvolupar una política del joc adaptada a les circumstàncies de cada moment, tot garantint, però, la seguretat jurídica dels ciutadans mitjançant l'establiment d'unes regles terminants.

El termini transcorregut d'ençà de l'aprovació de la Llei del Joc i l'aplicació pràctica que se n'ha fet evidencien la necessitat de revisar l'actual legislació catalana per tal d'omplir llacunes, sobretot pel que fa al règim sancionador i, especialment, a la tipificació de les infraccions, la tipologia i la quantia de les sancions i altres aspectes annexos d'aquesta funció executiva.

En aquest sentit, s'ha optat, d'una banda, per elaborar un text específic que reguli la potestat sancionadora i estableixi l'obligació de constituir fiances i, de l'altra, per mantenir la vigència de la resta de disposicions normatives de la Llei 15/1984, a fi d'aconseguir una regulació global dels diversos aspectes que incideixen en l'àmbit del joc.

L'elaboració d'una norma especial té com a avantatge principal que permet de fer un tractament normatiu complet i detallat de l'àmbit que es regula i d'incloure-hi aspectes no legislats abans. Així, doncs, l'actualització de la tipologia de les infraccions i de les sancions i la regulació de tots els diferents aspectes que condicionen l'exercici de la potestat sancionadora de l'Administració de la Generalitat són els dos objectius bàsics que aquesta Llei pretén d'assolir.

II Artículos 1 a 20

Pel que fa a l'estructura, la Llei consta d'un total de vint articles, dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dues de finals. Seguint les pautes que marquen les tendències actuals sobre tècnica legislativa, cada un d'aquests preceptes té el títol identificatiu corresponent.

Així mateix, com tota disposició legal que ha d'incidir en situacions futures, pot ésser afectada per modificacions organitzatives o bé per l'alteració de l'equilibri econòmic de les sancions i, per tant, s'hi introdueixen clàusules que permeten d'actualitzar-ne el contingut sense que calgui modificar-la.

Com a novetats més destacades d'aquesta Llei, respecte al contingut de la Llei 15/1984, hom pot assenyalar diversos aspectes.

Es fa una regulació més completa i específica del règim i del procediment sancionadors, amb l'establiment de sancions accessòries i de mesures col·laterals i cautelars, i d'altres aspectes com són la responsabilitat subsidiària de les empreses i la prescripció de les infraccions.

Pel que fa a les infraccions, se'n defineix i estableix un catàleg detallat, essencialment de les molt greus i de les greus, d'acord amb l'experiència assolida per l'Administració de la Generalitat de l'any 1984 ençà i amb la contrastació d'altres normes similars.

Quant a les sancions, se n'amplia el règim, amb un límit molt més elevat per a les econòmiques i un règim més complet pel que fa a la suspensió o la revocació d'autoritzacions i al tancament temporal o definitiu dels locals. També se suprimeixen els límits mínims en les quanties de les sancions econòmiques, mesura que permet més flexibilitat en imposar-les, a fi de garantir-ne la proporcionalitat.

D'altra banda, s'estableix un règim de fiances obligatòries per a les empreses dedicades a activitats de joc, destinat a garantir les responsabilitats que puguin derivar d'aquestes activitats, i es disposa que sigui desenvolupat per reglament.

Finalment, es regulen les funcions inspectores de la Generalitat i les obligacions dels titulars del joc envers els funcionaris inspectors i s'estableix que determinades tasques inspectores siguin acomplertes per entitats concessionàries de l'Administració, si el grau d'especialització tècnica d'aquestes tasques ho aconsella.

ARTICLE 1 Objecte de la Llei

Aquesta Llei té per objecte regular la potestat sancionadora de l'Administració de la Generalitat i les condicions per a exercir-la en les activitats relatives a casinos, jocs i apostes.

ARTICLE 2 Tipificació i classes d'infraccions

-1 Són infraccions administratives en matèria de joc les accions i les omissions tipificades com a tals en aquesta Llei, que poden ésser completades i especificades en els reglaments que la desenvolupin o que, en general, regulin les diferents activitats de joc.

-2 Quan un mateix fet, comès per un mateix subjecte, pot ésser considerat com a constitutiu d'infraccions administratives diferents, només s'imposa la sanció que correspon al tipus d'infracció més greu i les altres infraccions es consideren com a circumstàncies agreujants per a fer-ne la graduació, llevat que hi hagi infracció administrativa tributària.

-3 Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

ARTICLE 3 Infraccions molt greus

Tenen la consideració de faltes molt greus les infraccions següents:

 1. Organitzar, gestionar o explotar un joc sense tenir-ne les autoritzacions ni els documents exigits per aquesta Llei i pels reglaments específics o incomplint els requisits i les condicions que aquests estableixen, i també organitzar, gestionar o explotar un joc en locals o recintes no autoritzats, inclosos els espais públics, o fer-ho persones no autoritzades.

 2. Fer activitats de joc autoritzades o explotar elements de joc autoritzats sense haver satisfet la taxa corresponent, utilitzar aquesta per fer una activitat o explotar uns elements diferents dels que li corresponen, o realitzar l'activitat del joc sense haver satisfet la resta de tributs que la graven.

 3. Incomplir les mesures cautelars adoptades per l'Administració en els procediments sancionadors.

 4. No portar els fulls o els llibres de control i de comptabilitat de cada joc determinats pel reglament respectiu.

 5. Utilitzar màquines o elements de joc no homologats o no autoritzats prèviament per l'organisme competent i alterar o modificar totalment o parcialment els elements de joc.

 6. Importar, fabricar, distribuir, vendre, instal·lar o explotar, de la manera que sigui, màquines o elements de joc destinats a ésser utilitzats en el territori de Catalunya que no hagin estat inscrits prèviament en el registre de models, que hi siguin inscrits en una altra forma o que corresponguin a inscripcions cancel·lades, o acomplir les dites activitats una persona altra que l'autoritzada.

 7. Autoritzar o permetre als menors d'edat o a persones subjectes a prohibició l'entrada a locals on la tinguin prohibida o la pràctica de jocs de sort, d'envit o d'atzar.

 8. Utilitzar documents i aportar dades no conformes a la realitat per obtenir permisos o autoritzacions i, els titulars d'autoritzacions administratives, expedir documents o aportar dades no conformes a la realitat.

 9. Admetre apostes o concedir premis que excedeixin els màxims establerts.

 10. Negar-se a mostrar als agents de l'autoritat la documentació de les màquines o a obrir i presentar-los els elements de joc i no facilitar-los la col·laboració deguda, en els termes establerts per aquesta Llei.

 11. Associar-se amb altres persones per fomentar la pràctica dels jocs de sort, d'envit o d'atzar al marge de les normes establertes o de les autoritzacions concedides.

 12. Tolerar, els directius i els empleats de les empreses dedicades al joc, qualsevol activitat il·lícita o il·legal, sens perjudici de les responsabilitats que derivin d'aquesta activitat.

 13. Atorgar préstecs no autoritzats pel reglament respectiu als jugadors o apostants en els llocs on es practiquen jocs autoritzats i, els titulars de les autoritzacions, permetre a tercers d'atorgar-ne.

 14. Modificar unilateralment o incomplir qualsevol de les condicions en funció de les quals han estat concedides les autoritzacions preceptives o específiques.

 15. Fomentar i practicar jocs o apostes al marge de les autoritzacions concedides o de les normes establertes.

 16. Reduir per sota del límit establert pels reglaments específics el capital de les societats o les fiances de les empreses dedicades al joc o transferir accions o participacions sense l'autorització pertinent.

 17. Exercir coacció o intimidació sobre els jugadors, en cas de protesta o reclamació.

 18. Manipular els jocs en perjudici dels jugadors, dels apostants o del tresor de la Generalitat.

 19. No pagar, totalment o parcialment, els premis o les quantitats guanyats pels apostants.

 20. Vendre a un preu diferent de l'autoritzat els cartons del joc del bingo, les butlletes, els bitllets de les rifes o qualsevol altre títol semblant.

 21. Participar com a jugador, directament o per mitjà de tercers, en jocs i apostes organitzats, gestionats o explotats per empreses de les quals s'és empleat, directiu, accionista o partícip.

 22. Instal·lar o explotar materials o sales de joc, directament o per mitjà de tercers, en un nombre que excedeixi l'autoritzat. En aquest cas, la infracció és imputable a totes les persones que han intervingut en la instal·lació o en l'explotació.

 23. Tenir material de joc en llocs no autoritzats.

 24. Contractar personal que no disposi del document professional o que el tingui caducat.

 25. Cedir, per qualsevol títol, autoritzacions per a l'explotació o la pràctica de jocs incomplint les condicions i els requisits fixats per la normativa vigent.

 26. Gestionar i explotar jocs mitjançant activitats monopolistes.

ARTICLE 4 Infraccions greus

Tenen la consideració de faltes greus les infraccions següents:

 1. Fer accions publicitàries del joc que contravinguin a la normativa establerta. En aquest cas, la infracció és imputable solidàriament al titular de l'autorització, a l'entitat o el particular anunciant, a l'agència que gestioni o efectuï la publicitat i al mitjà de publicitat que la difongui.

 2. Fer promocions de venda no autoritzades mitjançant activitats anàlogues a les dels jocs inclosos en el catàleg.

 3. Practicar jocs d'atzar en establiments públics o en cercles tradicionals que no tenen el joc entre llurs activitats estatutàries, si la suma total de les apostes de cada jugada iguala o supera el cinquanta per cent de l'import mensual del salari mínim interprofessional, o si el total de les apostes admeses a un jugador en un període de vint-i-quatre hores iguala o supera el cent per cent del dit salari.

 4. No trametre a l'autoritat les informacions i la documentació que sol·liciti referida a les empreses i les activitats relacionades amb el joc.

 5. No exhibir en els establiments i en les màquines de joc els documents acreditatius de l'autorització corresponent o els altres documents l'exhibició dels quals sigui exigida per reglament.

 6. No disposar o no fer ús dels sistemes de control i de seguretat dels jocs exigits per reglament.

 7. No disposar de registres de visitants i de persones que tenen prohibit l'accés en els locals autoritzats per al joc, o tenir-los incomplets o inexactes, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

 8. No disposar del llibre o dels fulls de reclamacions en els locals autoritzats per al joc, negar-se a posar-los a disposició de qui els reclami i no tramitar en el termini establert les reclamacions formulades.

 9. Incomplir les normes tècniques establertes pel reglament de cada joc.

 10. Tenir una conducta desconsiderada envers els jugadors o els apostants, tant durant el desenvolupament del joc com en cas de protestes o reclamacions.

 11. Servir begudes alcohòliques en salons recreatius i en dependències annexes de servei al públic.

ARTICLE 5 Infraccions lleus

Tenen la consideració de faltes lleus les infraccions que suposin l'incompliment, per acció o per omissió, de les obligacions, els requisits o les prohibicions establerts per aquesta Llei i per les normes reglamentàries que la desenvolupin i concretin, quan no siguin tipificades com a faltes molt greus o greus.

ARTICLE 6 Sancions administratives

-1 Les infraccions molt greus poden ésser sancionades conjuntament o alternativament amb:

 1. Una multa de fins a 601.012,10.

 2. La suspensió de l'autorització concedida, el tancament del local o la inhabilitació d'aquest per a activitats de joc, amb caràcter temporal, per un període màxim de cinc anys.

 3. La revocació de l'autorització, el tancament del local o la inhabilitació d'aquest, amb caràcter definitiu.

  -2 Les infraccions greus poden ésser sancionades conjuntament o alternativament amb:

 4. Una multa de fins a 30.050,61

 5. La suspensió de l'autorització, per un període màxim de dotze mesos.

 6. El tancament del local o la inhabilitació d'aquest per a activitats de joc, amb caràcter temporal, per un període màxim de dotze mesos.

  -3 Les infraccions lleus poden ésser sancionades conjuntament o alternativament amb:

 7. Una multa de fins a 3.005,06.

 8. La suspensió de l'autorització, per un període màxim d'un mes.

 9. El tancament del local o la inhabilitació d'aquest per a activitats de joc, amb caràcter temporal, per un període màxim d'un mes.

ARTICLE 7 Competència per a imposar les sancions

-1 Correspon al conseller de Governació d'imposar les sancions per faltes molt greus, llevat quan la multa superi la quantitat de 180.303,63, cas en què la imposició de la sanció correspon al Govern.

-2 Correspon al director general del Joc i d'Espectacles d'imposar les sancions per faltes greus, si la sanció supera la quantitat de 6.010,12 o passen dels sis mesos de suspensió de l'autorització o de tancament o inhabilitació del local.

-3 Correspon als delegats territorials del Govern d'imposar les sancions per faltes greus, si la sanció no supera la quantitat de 6.010,12 o no passen dels sis mesos de suspensió de l'autorització o de tancament o inhabilitació del local, i les sancions per faltes lleus.

ARTICLE 8 Graduació de les sancions

-1 Per a determinar la graduació de les sancions s'han de tenir en compte les circumstàncies personals i materials que concorren en els fets i, especialment:

 1. La intencionalitat de l'infractor.

 2. Els perjudicis produïts directament a tercers i a l'Administració.

 3. La reincidència o la reiteració en la comissió d'una infracció.

 4. La transcendència econòmica i social de la infracció.

 5. El compliment espontani de les obligacions o els deures formals de l'infractor per iniciativa pròpia, en qualsevol moment del procés administratiu sancionador, si encara no ha estat dictada resolució ferma.

-2 Per a determinar la graduació de les sancions s'ha de tenir en compte en tot cas el principi de proporcionalitat entre la infracció comesa i la quantia i els efectes de la sanció.

-3 La quantia d'una multa no pot ésser en cap cas inferior al quíntuple de la quantitat defraudada.

ARTICLE 9 Revocació d'autoritzacions
 1. L'autoritat administrativa competent per a atorgar les autoritzacions en matèria de joc pot acordar-ne la revocació, mitjançant un procediment sumari, amb audiència dels titulars de les autoritzacions, en els supòsits següents:

  1. Si deixa de complir-se algun dels requisits essencials exigits per la normativa per a concedir l'autorització.

  2. Si els locals autoritzats deixen de funcionar durant un temps superior a la meitat del període anual d'obertura autoritzat o deixa d'exercir-se l'activitat autoritzada durant el mateix temps, llevat que els reglaments específics determinin per a aquest cas un altre període.

  3. Si es produeix un incompliment de les mesures de seguretat que determini el tancament definitiu dels locals d'acord amb la normativa sobre espectacles i activitats recreatives.

  4. Si no es constitueixen en els terminis establerts les fiances a què fa referència l'article 18.

 2. Incórrer en alguna de les circumstàncies d’incompatibilitat recollides per l’article 3 de la Llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc, és causa de revocació de l’autorització per a les activitats de joc i apostes en els centres recreatius turístics.

ARTICLE 10 Responsables

-1 Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que realitzin les accions o les omissions tipificades com a tals infraccions.

-2 També són responsables de les infraccions els titulars de les autoritzacions administratives, si es tracta de subjectes diferents.

-3 Els titulars de les autoritzacions administratives són subsidiàriament responsables de les infraccions comeses pel personal de qualsevol qualificació a llur servei o contractat per ells.

ARTICLE 11 Sancions accessòries

-1 Durant el termini de suspensió d'una autorització o de tancament o inhabilitació temporals d'un local no es poden concedir noves autoritzacions a l'empresa sancionada ni es pot autoritzar-ne d'altres a desenvolupar activitats relacionades amb el joc en el local o els locals en què s'ha produït la infracció. En el cas de la revocació d'una autorització o del tancament o la inhabilitació d'un local amb caràcter definitiu, imposats com a sanció, no es pot concedir, en un termini de cinc anys, comptador de la data d'imposició de la sanció, cap autorització per a l'establiment afectat relacionada amb l'activitat que s'hi desenvolupava.

-2 Es pot acordar també com a sanció accessòria de suspendre la vigència dels documents professionals dels empleats, els directius i els socis de les empreses dedicades al joc que hagin intervingut directament en la comissió d'una infracció molt greu o greu i es pot prohibir que n'obtinguin de nous.

-3 Les sancions accessòries han d'ésser imposades per l'òrgan competent per a imposar les sancions principals.

ARTICLE 12 Comís dels elements de joc i dels beneficis il·licíts

-1 En cas que manqui l'autorització per a l'organització, l'explotació o la gestió d'un joc, o que hagi estat revocada o suspesa, l'autoritat sancionadora pot acordar el comís i la destrucció de les màquines o els elements de joc objecte de la infracció. Així mateix, atenent a la naturalesa de la infracció, l'autoritat sancionadora pot ordenar el comís de les apostes percebudes i dels beneficis il·lícits obtinguts, l'import dels quals ha d'ingressar en el Tresor de la Generalitat; en aquest cas, els particulars perjudicats poden comparèixer davant l'òrgan incoador de l'expedient i sol·licitar que els sigui lliurada la part dels beneficis obtinguda a costa d'ells, sempre que siguin identificats en l'expedient com a tals perjudicats.

-2 Les sancions impliquen en tot cas el comís dels beneficis il·lícitament obtinguts, l'import dels quals s'ha d'ingressar en el Tresor de la Generalitat.

ARTICLE 13 Infraccions comeses pels jugadors i els visitants

-1 Són infraccions comeses pels jugadors i pels visitants de locals on es practica el joc:

 1. Entrar en el local o participar en el joc tenint-ho prohibit.

 2. Utilitzar fitxes, cartons o altres elements de joc que siguin falsos coneixent-ne la irregularitat.

 3. Manipular màquines o elements de joc.

 4. Participar en jocs i apostes clandestins o il·legals.

 5. Interrompre sense causa justificada una partida o un joc.

 6. Ometre la col·laboració deguda als agents de l'autoritat.

 7. Pertorbar l'ordre en les sales de joc.

 8. Cometre, en general, qualsevol tipus d'irregularitat en la pràctica del joc.

-2 Les infraccions a què fa referència l'apartat 1 poden ésser sancionades amb una multa de fins a 6.010,12 i amb la prohibició d'entrada en un casino o una sala de joc per un màxim de cinc anys i comporten en tot cas el comís dels beneficis il·lícits obtinguts, d'acord amb el que estableix l'article 12.2.

-3 Correspon al director general del Joc i d'Espectacles d'imposar les sancions fixades per l'apartat 2, atenint-se als criteris establerts per l'article 8.

ARTICLE 14 Prescripció de les infraccions

-1 Les infraccions lleus i les infraccions a què fa referència l'article 13 prescriuen als sis mesos, les infraccions greus prescriuen a l'any i les infraccions molt greus prescriuen als dos anys, a comptar del dia en què la infracció ha estat comesa.

-2 El termini de prescripció s'interromp en el moment en què s'inicia el procediment i corre de nou des del principi si aquest es paralitza per més de sis mesos, per causa no imputable a l'interessat, o acaba sense sanció.

ARTICLE 15 Procediment sancionador

La imposició de les sancions previstes en aquesta llei es regirà per la normativa vigent en matèria de procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

ARTICLE 16 Mesures cautelars

-1 Si hi ha indicis racionals d'infracció greu o molt greu, l'òrgan competent per a resoldre l'expedient sancionador pot acordar com a mesura cautelar, prèviament o simultàniament a la instrucció de l'expedient, el precintatge i el dipòsit de les màquines, del material i dels elements de joc i la suspensió de les autoritzacions.

-2 L'òrgan competent, sens perjudici de les sancions que escaigui imposar, pot acordar, en qualsevol cas, el tancament immediat dels establiments en què s'organitzi o es practiqui el joc sense estar-hi autoritzat i pot acordar també el comís dels materials i els diners relacionats amb les activitats de joc utilitzats per a practicar-lo i de les apostes fetes.

-3 Els agents de l'autoritat, en el moment d'estendre acta de les infraccions, poden adoptar directament les mesures cautelars a què fan referència els apartats 1 i 2 i procedir al precintatge i el dipòsit de les màquines i del material i dels elements de joc. En aquest cas, l'òrgan competent per a resoldre l'expedient ha de confirmar o aixecar les mesures cautelars adoptades en el termini d'un mes, passat el qual, si no han estat ratificades, queden sense efecte, sens perjudici de la prossecució de l'expedient sancionador.

ARTICLE 17 Règim de recursos

-1 Contra les resolucions dels delegats del Govern es pot interposar recurs d'alçada davant el director o directora general del Joc i d'Espectacles.

-2 Contra les resolucions del director o directora general del Joc i d'Espectacles, llevat de les resolutòries de recurs, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Interior.

-3 Les resolucions del conseller o consellera d'Interior i les del Govern, que esgoten la via administrativa, poden ésser impugnades d'acord amb el que estableix la legislació de la jurisdicció contenciosa administrativa.

ARTICLE 18 Fiances

-1 Les empreses que fan activitats relacionades amb el joc han de constituir fiances, en els termes i amb les quanties establertes per reglament, que resten afectes a les responsabilitats econòmiques i al compliment de les obligacions que deriven del règim sancionador establert per aquesta Llei i, en general, al compliment de les obligacions derivades en cada cas de la normativa específica.

Les fiances també responen dels deutes derivats de la tributació sobre el joc, que les empreses tinguin amb l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya.

-2 Les obligacions a què fa referència l'apartat 1 s'han de fer efectives d'ofici contra les fiances dipositades, un cop transcorregut el període voluntari de pagament. L'Administració té preferència pel que fa a l'import de les fiances sobre qualsevol altre creditor.

-3 Un cop executada una fiança, la persona o l’entitat que l’ha constituïda disposa del termini fixat per reglament per a reposar-la íntegrament; si no ho fa, se suspèn l’autorització corresponent fins que la fiança no ha estat totalment reposada. Si la fiança s’executa per deutes tributaris de la persona o l’entitat que l’ha constituïda, se suspèn l’autorització corresponent fins que no s’acrediti que s’ha extingit el deute tributari o que s’ha acordat l’ajornament o el fraccionament del pagament, en els termes de l’article 59 i concordants de la Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària.

-4 Si una fiança és insuficient per a satisfer les obligacions que s'hagin de fer efectives, s'ha d'iniciar el cobrament per via de constrenyiment de la part del deute pendent.

-5 Les fiances s'extingeixen si desapareixen les causes que n'han motivat la constitució, si no hi ha responsabilitats pendents o si ha transcorregut el termini màxim de prescripció d'aquestes responsabilitats, en els quals casos han d'ésser retornades, després d'haver-ne fet la la liquidació, si escau.

ARTICLE 19 Suspensió del procediment sancionador en cas d'infraccions penals

Si durant la tramitació d'un expedient sancionador es constata l'existència de fets que poden ésser constitutius de delicte o de falta, s'han de posar aquests fets en coneixement de l'autoritat judicial i s'ha de suspendre el procediment administratiu mentre no es dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment penal. Si la sentència o la resolució estimen que no hi ha hagut ni delicte ni falta, es reprèn la tramitació de l'expedient sancionador, prenent com a base, si s'escau, els fets que els jutjats i els tribunals hagin declarat com a provats.

ARTICLE 20 Inspecció de les activitats relacionades amb el joc

-1 Els funcionaris de l'Administració de la Generalitat als quals s'assignen el control i la inspecció de les activitats relacionades amb el joc en el territori de Catalunya tenen la consideració d'agents de l'autoritat i tenen atribuïda, com a tals, la protecció que els atorga la legislació vigent, amb les facultats determinades per reglament.

-2 Els funcionaris adscrits a la inspecció del joc estan facultats per a examinar els locals, les màquines, els documents i tot el que pugui servir d'informació per a complir i executar millor llurs tasques.

-3 La inspecció i el control tècnic de les instal·lacions, els elements i el material de joc poden ésser fets directament pels funcionaris adscrits a la inspecció del joc o per mitjà d'entitats concessionàries que n'assumeixin l'execució, els certificats de les quals tenen la mateixa validesa que els emesos per l'Administració. Les entitats concessionàries han de remetre una còpia de cada certificat que emetin al Servei d'Inspecció del Joc.

-4 Les inspeccions es poden iniciar d'ofici o a instància de part i les resolucions a què donin lloc s'han de notificar als interessats, de conformitat amb el que disposen aquesta Llei i la normativa reguladora del procediment administratiu.

-5 El Govern ha de regular les condicions que han de complir en matèria d'inspecció del joc les entitats concessionàries i el personal al servei d'aquestes.

-6 Els titulars de les autoritzacions o dels establiments on es practica el joc, llurs representants legals i els responsables de les activitats en el moment de la inspecció tenen l'obligació de facilitar als inspectors i a les entitats concessionàries l'accés als locals i a les diverses dependències i l'examen dels llibres, dels registres i dels documents que necessitin per a la inspecció.

-7 En cas que de la inspecció d'un local resultin indicis d'infracció, s'ha d'estendre una acta de l'entrada en el local i de la inspecció que s'hi ha dut a terme, signada pel personal a què es refereix l'apartat 3 i pel responsable o per un dels ocupants del local, si ho accepta. L'esmentat personal ha de lliurar una còpia de l'acta a la persona que ha autoritzat l'entrada en el local i, en el cas que hagi estat necessari un manament judicial, al jutge.

-8 Els resultats d'una inspecció poden donar lloc a les sancions corresponents establertes per aquesta Llei o bé a l'obertura d'un termini per a procedir a les modificacions requerides, passat el qual, si no han estat fetes, s'ha de sancionar la infracció segons allò que determina aquesta Llei.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1

El Govern pot modificar per decret l'assignació orgànica de les atribucions per a la imposició de sancions i de mesures cautelars per infraccions greus o lleus, excepte en el cas de les atribucions que, de conformitat amb el que disposa aquesta Llei, corresponen al mateix Govern.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2

La quantia econòmica de les sancions establertes per aquesta Llei pot ésser modificada anualment per la llei de pressupostos de la Generalitat a fi d'adaptar-la a la conjuntura econòmica.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 3

Totes les referències que aquesta Llei fa al Departament de Governació o al conseller o consellera de Governació, s'han d'entendre referides al Departament d'Interior o al conseller o consellera d'Interior.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 4

Es preveu la cessió de dades a les empreses titulars d'autoritzacions en matèria de casinos i bingos de la base de dades de la Direcció General del Joc i d'Espectacles, relativa a les persones que tenen prohibida l'entrada a bingos i casinos, segons que estableixen l'article 30 del Decret 147/2000, d'11 d'abril i l'article 21 del Decret 204/2001, de 24 de juliol

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats els articles 11 i 12 de la Llei 15/1984, del 20 de març, del Joc, i les altres normes i disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL 1

S'autoritzen el Govern i el conseller de Governació perquè dictin les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'execució d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL 2

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.