Llei sobre Centres Recreatius Turístics de Catalunya (Llei 2/1989, de 16 de febrer)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'extraordinari increment del turisme a Catalunya en els darrers anys exigeix un esforç per a introduir nous elements en l'oferta que qualifiquin i mantinguin aquesta demanda exigent de millora i qualitat. La política turística s'ha d'orientar a reestructurar l'actual oferta, fer-la més atractiva i, al mateix temps, aconseguir una major incidència requalificadora sobre tot el conjunt.

Amb aquesta finalitat caldrà donar un suport especial a les noves modalitats que ofereix el mercat de l'oci i de l'esbarjo, i, tenint en compte l'experiència d'altres països, impulsar i racionalitzar, en l'àmbit de Catalunya, les grans inversions que pels seus programes i innovació puguin tenir beneficiosos efectes socials i contribueixin a acreditar la imatge turística del país. Sota aquestes premisses serà necessari tenir en compte aquelles inversions que puguin considerar-se d'interès turístic i social per raó de l'increment de nivell ocupacional de l'oferta turística existent, la creació de llocs de treball, la potenciació internacional del sector i la millora de la seva qualitat per la perllongació de la temporada en incorporar, com a element atractiu, activitats recreatives i esportives que no depenen exclusivament del període hàbil de turisme originat pels usos de platja. Resumint, es tracta de facilitar la creació de noves ofertes que són fonamentals a fi d'articular una política integral del temps de lleure a Catalunya.

La instal·lació d'uns centres turístics recreatius de moderna concepció i tecnologia és un dels mitjans per a assolir aquells objectius prioritaris. L'anàlisi comparada dels seus efectes, allà on ja s'han establert, constitueix la millor referència per a valorar les enormes possibilitats que ofereixen de cara a estimular una afluència equilibrada al llarg de l'any i aconseguir la repercussió estructural sobre el conjunt del sector que s'ha assenyalat com a fonamental. Garantir la qualitat d'aquestes noves grans actuacions exigeix ocupar grans espais de sòl on es permeti restablir les condicions de naturalesa amb qualitat. Ateses les dificultats d'aquest procés en la lògica dels vigents sectors de planejament de petita escala i densitat urbana, correspon als poders públics facilitar la seva creació i també garantir el seu desenvolupament real i evitar que esdevingui matèria d'especulació. Així mateix, en tractar-se d'inversions de gran envergadura econòmica, convé establir les mesures de cautela a fi de garantir la viabilitat i evitar un ús indegut de les iniciatives quan no s'orientin estrictament a aconseguir la seva implantació, especialment pel fet de la forta selectivitat que obra en aquest camp i que podria tenir, en cas de fracàs, efectes greus.

Amb aquesta finalitat el front turístic català s'ordena, a efectes dels nous centres recreatius turístics, en dues zones, amb la finalitat de garantir una instal·lació racional, fixar les condicions mínimes de superfície i edificabilitat màxima i regular els beneficis inherents a la seva declaració per raó del seu interès turístic i social.

El Govern de la Generalitat, que té competències exclusives en matèria de turisme i ordenació del territori, creu que la matèria que es regula constituirà un valuós instrument per a assolir els objectius exposats i en benefici d'un harmoniós desenvolupament econòmic, social i territorial de Catalunya.

ARTICLE 1

La present Llei té per objecte ordenar la creació dels "Centres Recreatius Turístics" que podran instal·lar-se en les zones previstes en aquesta, determinar les condicions mínimes en quant a instal·lacions, inversions i serveis que hauran de reunir els esmentats Centres i regular els beneficis de què podran gaudir.

ARTICLE 2

Els Centres Recreatius Turístics es configuren com a àrees de gran extensió en les quals s'emplacen, de forma integrada, les activitats pròpies dels parcs temàtics d'atraccions de caràcter recreatiu, cultural i d'esbarjo i usos complementaris esportius, comercials, hotelers i residencials, amb els seus serveis corresponents, i hauran de reunir els requisits i les característiques següents:

 1. Una inversió mínima inicial de trenta mil milions de pessetes, de la qual, almenys, quinze mil milions han de correspondre al parc temàtic d'atraccions.

 2. Una superfície mínima de cinc-centes hectàrees, de la qual, almenys, cent cinquanta hectàrees s'assignaran al parc temàtic d'atraccions i als seus estacionaments i serveis complementaris.

 3. Un mínim de vint atraccions mecàniques i cinc locals per a espectacles, en l'àmbit del parc temàtic d'atraccions.

 4. La creació d'un mínim de mil cinc-cents llocs de treball en les activitats econòmiques emplaçades dins del Centre, dels quals cent cinquanta, com a mínim, seran fixos.

 5. La zona per a usos hotelers, residencials i dels seus serveis no excedirà del 30% de la superfície del Centre ni la densitat d'habitatges residencials referida a la la superfície total de l'esmentat Centre serà superior als tres habitatges per hectàrea.

 6. L'edificabilitat màxima per als usos residencials no ultrapassarà el 0,06 m2/m2 de la superfície total del Centre.

 7. L'àrea esportiva i d'espais lliures no serà inferior, en el seu conjunt, al 30% del total de l'àmbit del Centre.

ARTICLE 3

-1 El Govern de la Generalitat convocarà un concurs públic per a presentar sol·licituds per a la instal·lació i construcció de Centres Recreatius Turístics.

-2 Les sol·licituds s'hauran de presentar davant del Departament de Comerç, Consum i Turisme, acompanyades de la documentació següent:

 1. Memòria justificativa del projecte, anàlisi econòmico-financera i resum de les seves característiques tècniques.

 2. Plànol, amb l'informe descriptiu de la ubicació i el perímetre proposats per a l'emplaçament del Centre, atesa la divisió del territori en zones que preveu l'article 12 d'aquesta Llei.

 3. Programa d'actuació i avantprojecte tècnic integrat pels plànols i pel seu pressupost.

 4. Actuacions similars realitzades per l'empresa sol·licitant en altres indrets i la seva capacitat empresarial i financera.

 5. Relació de les obres públiques l'execució de les quals es considera necessària per a la viabilitat del projecte.

 6. Descripció dels beneficis sol·licitats.

 7. Un estudi de l'impacte sobre el medi.

ARTICLE 4

-1 El Govern de la Generalitat, previ informe dels Departaments de Comerç, Consum i Turisme i de Política Territorial i Obres Públiques i prèvia audiència a l'Ajuntament o Ajuntaments afectats del projecte d'emplaçament del Centre, resoldrà, si s'escau, mitjançant decret, les sol·licituds presentades, acordarà la delimitació i aprovació del projecte d'un Centre Recreatiu Turístic i declararà el seu interès turístic i social, establint les garanties i mesures de control escaients.

-2 La resolució es dictarà valorant conjuntament els criteris següents:

 1. La idoneïtat de la ubicació, d'acord amb les finalitats d'aquesta Llei.

 2. La qualitat del Centre Recreatiu i Turístic que es proposa i de les seves instal·lacions.

 3. La importància de la inversió real.

 4. Els llocs de treball fixos i totals previstos en el Projecte.

 5. La repercussió social de la instal·lació.

 6. L'aportació de noves tecnologies.

 7. La millora i conservació del paisatge que es contempli en el projecte.

 8. Les millores que representi per a l'oferta turística a Catalunya.

 9. L'experiència, solvència i garanties de la societat promotora.

 10. La protecció de l'equilibri ecològic i del medi ambient.

-3 En qualsevol cas, el Govern de la Generalitat podrà declarar deserta la convocatòria.

-4 Els drets que es derivin tant de la participació en la convocatòria com, si és el cas, del decret d'aprovació i autorització d'un Centre Recreatiu Turístic no seran transmissibles abans que es compleixin les finalitats a què, per a cada àmbit, es refereix l'article 6, apartat a), d'aquesta Llei, llevat autorització expressa del Govern de la Generalitat.

ARTICLE 5

-1 Podran presentar sol·licituds les empreses que reuneixin les condicions establertes en l'acord de la convocatòria, el qual haurà d'establir el capital mínim o altres requisits de solvència de les empreses que concorrin i altres garanties pertinents.

-2 [No vigent]

ARTICLE 6

Els beneficis que es podran atorgar al titular o titulars de l'adjudicació del concurs per a la instal·lació del Centre Recreatiu Turístic seran els següents:

 1. Expropiació forçosa dels béns i drets sobre els terrenys compresos dins del perímetre del futur Centre Recreatiu Turístic i imposició de servituds de pas per a vies d'accés, línies de transports d'energia i canalització de líquids i gasos. A aquests efectes els sol·licitants tindran el caràcter de beneficiaris de l'expropiació per causa d'interès social, de conformitat amb la Llei d'Expropiació Forçosa, del 16 de desembre de 1954, i el seu Reglament del 26 d'abril de 1957, portant implícita l'aprovació del projecte la declaració d'interès social de l'expropiació que es tramitarà pel procediment d'urgència prevista a l'article 52 de l'esmentada Llei. La finalitat de l'expropiació s'entendrà complerta, en els àmbits hoteler, residencial i comercial, quan s'hagi realitzat íntegrament la urbanització del sòl de la fase o sector que correspongui i efectuades les cessions previstes per aquesta Llei a l'Ajuntament i, en els altres àmbits, quan s'hagin efectuat les obres i instal·lacions previstes en el projecte aprovat pel Govern de la Generalitat.

 2. Estímuls que siguin legalment procedents.

 3. Dret d'ús i gaudiment dels béns de domini públic, d'acord amb les autoritzacions i concessions que en cada supòsit siguin preceptives, de conformitat amb la normativa vigent sobre el patrimoni de la Generalitat i altres quan s'hi escaigui.

ARTICLE 7

-1 Aprovat pel Govern de la Generalitat el decret referit en l'article 4, paràgraf 1, amb la delimitació i declaració d'un Centre Recreatiu Turístic, la Corporació o Corporacions Municipals corresponent procedirà a formular o revisar el planejament general a fi d'ordenar, en els termes del decret del Govern de la Generalitat, l'àmbit delimitat com a únic de planejament i d'actuació, per tal de portar a terme el Centre Recreatiu Turístic aprovat.

-2 El nou planejament preveurà, en els termes del decret esmentat, les infrastructures per a serveis, vies d'accés i sistemes per a la instal·lació dels serveis tècnics que siguin necessaris per a dur a terme el Centre; assenyalarà l'edificabilitat corresponent als sòls destinats als usos hotelers, residencials i comercials, amb els seus serveis, sense ultrapassar els màxims que estableix aquesta Llei o els inferiors que resultin en el seu cas del decret d'aprovació, i, tanmateix, assenyalarà els usos admesos en l'àmbit destinat al parc temàtic d'atraccions, zona esportiva, i els seus serveis o altres complementaris, així com els espais lliures.

-3 El Pla assenyalarà els sistemes naturals i els elements del paisatge i del patrimoni arquitectònico-artístic rellevants en l'àmbit d'actuació o en les zones de l'entorn del Centre que hagin de ser protegits.

-4 Amb la finalitat de garantir una adequada relació urbana, la delimitació del sector podrà incorporar els terrenys urbans adjacents a fi d'ordenar-se de conjunt.

ARTICLE 8

Els àmbits territorials destinats per als usos hotelers, residencials i comercials, amb els seus serveis, es classificaran en el règim de sòl urbanitzable per al seu desenvolupament mitjançant pla parcial. Els àmbits per als usos de parc temàtic d'atraccions, zones esportives, inclosos els seus serveis, o espais lliures, es classificaran en el règim de sòl no urbanitzable.

ARTICLE 9

-1 Dins l'àmbit objecte d'actuació es preveuran les cessions obligatòries de sòl següent:

 1. Les reserves de sòls per cessions obligatòries i gratuïtes es realitzaran pels fins que contempla la legislació urbanística en les quanties establertes en aquella, referits als àmbits hotelers, residencials i comercials. En especial, es cedirà en terrenys urbanitzats el sòl corresponent al 10% de l'aprofitament mitjà per als usos hotelers, comercials, residencials i els seus serveis complementaris. Aquests terrenys, la Corporació Local els podrà alienar amb dret preferent en favor de l'empresa cedent i els ingressos per aquest concepte podrà aplicar-los a altres actuacions urbanístiques o equipaments públics del municipi.

 2. En els àmbits del parc temàtic, espais lliures i zones esportives es cedirà un 3% per a equipaments públics col·lectius.

-2 Les vies internes i els espais lliures corresponents als àmbits, segons usos globals que no tinguin repercussió en el funcionament general del sector, podran ésser de titularitat privada i executades, conservades i mantingudes, en especial els seus jardins, amb càrrec a la societat promotora, societat encarregada de la conservació o de l'entitat urbanística col·laboradora que correspongui. Tanmateix, d'acord amb la legislació urbanística l'empresa sol·licitant tindrà l'obligació de costejar les obres d'urbanització i d'infrastructura que siguin pertinents.

-3 L'aprovació definitiva del Pla Parcial exigirà la formalització de les garanties per a les obres d'urbanització de la primera etapa o polígon d'actuació en algunes de les formes exigides per les vigents lleis urbanístiques i abans d'iniciar les altres etapes es procedirà en aquesta mateixa forma.

ARTICLE 10

-1 La tramitació del planejament, tant el de caràcter general com parcial, a què es refereix la present Llei serà la que disposen les lleis urbanístiques vigents, amb l'exclusió del tràmit formal de l'article 125 del Reglament de Planejament pel que fa a la revisió del Planejament General (Reial Decret 2159/1978, del 23 de juny), que es substituirà per una major difusió pública dels treballs abans de l'aprovació inicial.

-2 En el termini de cinc mesos des de la data de la publicació del decret pel Govern de la Generalitat, cas de no ésser aprovat provisionalment per la Corporació o Corporacions Municipals el Planejament General, incloent-hi la delimitació i qualificació corresponent al Centre Recreatiu Turístic, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb el que disposa l'article 51.1 de la Llei del Sòl, dictarà Normes de Planejament i assenyalarà els terminis per a procedir a la formulació o revisió del Pla General. Aquestes Normes facultaran per al desenvolupament tot seguit del planejament parcial del sector.

-3 La tramitació dels planejaments motivada per causa de la declaració d'un sector com a Centre Recreatiu Turístic i del seu desenvolupament tindrà caràcter d'urgència i, en conseqüència, els terminis fixats per la Llei en cada tràmit es reduiran a la meitat, a excepció feta dels d'informació pública i recursos.

-4 Cas d'exigir la declaració la revisió anticipada del planejament general per efecte del termini temporal de previsió, l'acord del Govern de la Generalitat, als efectes del que preveu l'article 47.2 de la Llei del Sòl, comportarà implícitament l'informe favorable de l'oportunitat de la revisió anticipada.

-5 La tramitació del planejament parcial, als efectes de l'aprovació definitiva per les Comissions d'Urbanisme, es farà conjuntament amb els de l'autorització dels usos admesos en sòl no urbanitzable, atesa la unitat del planejament i d'actuació urbanística del Centre.

ARTICLE 11

Les llicències de les construccions de la zona residencial i hotelera no es podran concedir fins que s'hagi portat a terme una tercera part, com a mínim, de la inversió corresponent a la zona del parc temàtic d'atraccions, ni es podran donar les llicències de primera ocupació fins que s'hagi acabat la construcció del parc temàtic d'atraccions, llevat que la inversió per a la construcció no realitzada que correspongui es garanteixi mitjançant aval bancari o altra garantia suficient en dret.

ARTICLE 12

-1 Als efectes d'aquesta Llei, es divideix el territori català en les dues zones següents:

Zona I: el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Priorat, el Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès, l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Bages, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Berguedà, Osona, el Vallès Oriental i el Maresme.

Zona II: el Segrià, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra, la Noguera, el Solsonès, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran, la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà i la Selva.

-2 En cadascuna d'aquestes zones, únicament podrà ubicar-s'hi un Centre Recreatiu Turístic de les característiques que s'estableixen a l'article segon de la present Llei.

ARTICLE 13

-1 No s'autoritzarà el funcionament d'un altre Centre Recreatiu Turístic fins que haurà transcorregut un termini de sis anys de l'entrada en funcionament del que es va autoritzar en primer lloc, ni es concedirà autorització per a construir-lo fins que hagin transcorregut tres anys des de l'obertura de l'autoritzat en primer lloc.

-2 En cap de les zones previstes en l'article anterior no es podrà instal·lar cap altre parc d'atraccions que, excedint de les vint hectàrees de superfície, representi una inversió total de més de deu mil milions de pessetes en totes les seves fases.

-3 En qualsevol cas, les limitacions establertes en aquest article i a l'anterior deixaran de tenir vigència als dotze anys de l'obertura del Centre autoritzat en primer lloc.

ARTICLE 14

Als Centres Recreatius Turístics a què fa referència aquesta Llei, els serà d'aplicació el que disposa l'article 13 de la Llei 7/83, del 18 d'abril, de Normalització Lingüística.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA

En l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, creat a l’empara d’aquesta llei, es manté el Decret 152/1989, del 23 de juny, pel qual s’aprova la instal·lació d’un centre recreatiu turístic a Vila-seca i Salou, modificat pel Decret 161/2003, del 23 de juny, amb les precisions següents:

 1. S’admeten les activitats de joc i apostes, excepte en l’àrea del parc temàtic, els usos globals del qual han de continuar essent els existents en el moment de l’entrada en vigor de la Llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.

 2. L’edificabilitat dels espais destinats a activitats de joc i apostes, a usos hotelers i a usos comercials és la que determina el planejament urbanístic. La superfície de sòl destinat a usos residencials, hotelers i de joc i apostes no pot superar el trenta per cent de la superfície total del centre recreatiu turístic.

 3. Els usos del sòl i dels aprofitaments es poden reordenar amb una modificació del planejament urbanístic municipal, amb subjecció als paràmetres que estableix aquesta llei i respectant els usos hotelers temàtics vinculats al parc d’atraccions i els seus serveis complementaris.

SEGONA
 1. No obstant el que estableix la disposició addicional primera, per mitjà d’un pla director urbanístic es pot reordenar l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou i establir els paràmetres corresponents per als diferents usos, inclosos els de joc i apostes –admesos fora de l’àrea del parc temàtic d’atraccions–, sense subjecció als paràmetres urbanístics establerts per l’article 2. e , f i g i per les disposicions reglamentàries que despleguen aquesta llei.

 2. El pla director urbanístic pot classificar i qualificar el sòl i establir la resta de determinacions a què fa referència l’article 56.6 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, de manera compatible amb les determinacions del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona i d’acord amb el Pla director urbanístic del sistema costaner i el règim normatiu del Pla d’espais d’interès natural.

 3. El pla director urbanístic ha d’establir, per als increments d’aprofitament, les reserves de sòl per a sistemes i de sòl amb aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta que corresponguin, d’acord amb la legislació urbanística.

 4. L’aprovació inicial i l’aprovació definitiva del pla director urbanístic requereixen l’informe previ favorable del Consorci del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou.

 5. Fora de l’àrea del parc temàtic d’atraccions del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou no es poden instal·lar parcs temàtics d’atraccions, atraccions recreatives mecàniques, parcs aquàtics ni serveis complementaris propis dels parcs temàtics d’atraccions equivalents als existents en el moment de l’entrada en vigor de la Llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.

 6. Amb independència dels canvis que es puguin produir com a conseqüència de les modificacions del planejament de l’àmbit del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, s’han de tenir en compte els valors i les reflexions del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona pel que fa a la configuració d’espais i edificacions.»

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Es faculta el Govern de la Generalitat per a dictar les disposicions que calguin per al desenvolupament d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.