Llei de Creació del Servei Català de Trànsit (Llei 14/1997, de 24 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La creació de l'Institut Català de Seguretat Viària, l'any 1991, amb l'objectiu de reduir la freqüència i la gravetat dels accidents de trànsit a Catalunya, i amb la finalitat d'avançar i d'incrementar els mitjans i els recursos destinats a la prevenció i la disminució dels accidents de trànsit i llurs víctimes, va significar donar un nou impuls institucional per a la millora de la seguretat viària a Catalunya.

Durant aquests anys, l'Institut s'ha situat com un referent destacat en l'actuació que es fa a Catalunya en matèria de seguretat viària, impulsant les iniciatives que permetien unificar esforços per a millorar i optimitzar l'ampli ventall d'actuacions possibles en aquest camp.

La transferència de les facultats d'execució de la legislació de l'Estat en matèria de trànsit ha estat una reivindicació històrica de la Generalitat de Catalunya. La creació, l'any 1983, de la policia autonòmica de Catalunya, amb les funcions, entre altres, de la protecció de persones i béns i el manteniment de l'ordre públic, fa que la Generalitat disposi de l'instrument necessari per a assumir les tasques inherents a la gestió i la regulació del trànsit.

En aquest sentit, l'article 12.1.sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, estableix que corresponen al cos de mossos d'esquadra les funcions que siguin transferides o delegades per la via de l'article 150.2 de la Constitució.

La transferència de competències executives a la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, per la via de l'article 150.2 de la Constitució, mitjançant la Llei orgànica de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya, amplia la capacitat de la Generalitat d'actuar en matèria de seguretat viària i fa necessari adaptar l'àmbit funcional de determinats òrgans del Departament de Governació i crear un organisme autònom denominat Servei Català de Trànsit.

Així, aquesta Llei, que té com a objecte principal delimitar les funcions del Servei Català de Trànsit dins el Departament de Governació, conté, en el capítol I del títol I, la naturalesa i les funcions d'aquest Servei, i també les funcions que corresponen als òrgans del Departament de Governació.

El capítol II regula l'organització del Servei Català de Trànsit i estableix, com a òrgans de govern, la Presidència i la Direcció, i n'especifica les funcions respectives. Així mateix, estableix que l'acció territorial del Servei s'ha de fer per mitjà de les delegacions territorials del Govern.

El règim econòmic i de personal, el règim de contractes, recursos i sancions i l'extinció del Servei es regulen en els capítols III, IV i V, respectivament.

Mitjançant el capítol VI, s'incorpora a la Llei la relació de taxes pels serveis i les activitats que presta el Servei Català de Trànsit.

En el títol II, amb l'objectiu de disposar d'un òrgan de participació i consultiu, es crea la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i se n'estableixen les funcions. En el títol III es crea un òrgan de coordinació interdepartamental en aquesta matèria, la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària. Finalment, en el títol IV, es crea el Comitè de Direcció del Trànsit, un òrgan d'execució en què participen el Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Seguretat Ciutadana, amb la finalitat de garantir la coordinació perfecta de les polítiques i les actuacions de les dues unitats del Departament de Governació, especialment pel que fa a les funcions que la llei reserva a la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra en matèria de seguretat viària.

TÍTOL I Servei Català de Trànsit Artículos 1 a 17
CAPÍTOL I Naturalesa jurídica i funcions Artículos 1 y 2
ARTICLE 1 Creació
 1. Es crea el Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Governació.

 2. El Servei Català de Trànsit gaudeix de personalitat jurídica pròpia, disposa d'autonomia administrativa i financera, i de plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seves funcions i per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb aquesta Llei, les seves disposicions complementàries de desenvolupament i la legislació general d'entitats autònomes que hi sigui aplicable.

 3. El Servei Català de Trànsit disposa dels recursos suficients per al compliment de les seves finalitats. A aquests efectes, disposa de pressupost propi, sens perjudici del que estableix la normativa sobre finances públiques de Catalunya.

ARTICLE 2 Funcions
 1. El Departament de Governació és el responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han d'ésser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament de Governació que es determinin per reglament.

 2. El Departament de Governació i el Servei Català de Trànsit poden establir convenis de col·laboració, coordinació i substitució amb els ens locals, en el marc de les respectives competències.

 3. Correspon, conjuntament, als òrgans del Departament de Governació i al Servei Català de Trànsit, d'acord amb el que s'estableixi per reglament, exercir les funcions següents:

  1. Gestionar i controlar el trànsit en vies interurbanes, i en travessies o en vies urbanes que afectin la circulació interurbana, si hi ha un acord previ amb l'autoritat local corresponent, sens perjudici de les competències dels municipis en aquesta matèria.

  2. Adoptar les mesures necessàries per a garantir la seguretat i la fluïdesa en el trànsit de les carreteres.

 4. Corresponen al Servei Català de Trànsit les funcions següents:

  1. Instruir i resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, objecte de transferència.

  2. Exercir les relatives a l'obertura, el funcionament, la inspecció i el règim sancionador de les autoescoles, i a la formació i l'homologació del professorat i de la direcció d'aquestes.

  3. Promoure l'educació viària, en especial la dels infants, en col·laboració amb institucions públiques i entitats privades, si escau, i executar programes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària.

  4. Autoritzar les proves esportives que puguin afectar vies interurbanes o tinguin una incidència superior en el nucli urbà, sens perjudici de les competències municipals.

  5. Dictar directrius d'aplicació de la normativa de trànsit, de circulació de vehicles i seguretat viària, a les quals s'ha d'ajustar també la policia local, sens perjudici de les competències de les autoritats locals.

  6. Desenvolupar projectes i estudis sobre investigació d'accidents.

  7. Elaborar i difondre estadístiques sobre el trànsit i fer-ne el seguiment i el tractament d'acord amb les competències de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

  8. Informar els usuaris i usuàries sobre el trànsit a les vies públiques.

  9. Adoptar les mesures d'intervenció en la circulació de vehicles històrics si afecta vies interurbanes o té una incidència superior en el nucli urbà, sens perjudici de les competències municipals.

  10. Impulsar l'elaboració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclosos en aquest Pla, en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han d'ésser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern i tramesos al Parlament de Catalunya.

  11. Acreditar els centres de reconeixement d'aptituds psicotècniques dels conductors i conductores, amb els requisits i les condicions que s'estableixin per reglament.

  12. Participar, per mitjà de la representació que el Servei Català de Trànsit té ja legalment establerta en el consell pedagògic de l'Escola de Policia de Catalunya, en la definició de les necessitats formatives i en l'elaboració dels programes curriculars en matèria de trànsit dels mossos d'esquadra i de les policies locals.

  13. Planificar, dirigir i coordinar les actuacions per a la millora de la seguretat viària en els accessos a les vies urbanes i els grans nuclis de població, i en trams i punts perillosos i d'alta intensitat de trànsit, directament, en coordinació amb els altres departaments de la Generalitat o, si escau, amb l'Administració de l'Estat.

  14. Elaborar, segons el que s'estableixi normativament, les instruccions relatives a la circulació de transports especials i les relatives al transport de mercaderies perilloses.

  15. Elaborar l'avantprojecte del pressupost d'ingressos i despeses del Servei.

  16. Elaborar estudis i recerques sobre aptituds, habilitats i comportaments de conductors, conductores i vianants.

  17. Controlar la publicitat relacionada amb el trànsit i la seguretat de la circulació viària.

  18. Exercir qualsevol altra funció que, en el marc de les competències definides en l'apartat 1, li assignin el Govern de la Generalitat o la persona titular del Departament de Governació.

 5. Corresponen al Departament de Governació, d'acord amb el que es determini per reglament, entre altres, les funcions següents:

  1. Exercir la vigilància, la disciplina i la regulació del trànsit, la circulació de vehicles, la denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, i les tasques de protecció i auxili en les vies públiques o d'ús públic, sens perjudici de les competències dels municipis en aquesta matèria.

  2. Exercir el control, la tutela i l'avaluació del Servei Català de Trànsit.

  3. Elevar al Govern la proposta d'avantprojecte de pressupost del Servei Català de Trànsit.

  4. Elevar al Govern l'aprovació de l'estructura orgànica del Servei Català de Trànsit.

  5. Elevar al Govern el Pla de seguretat viària, perquè l'aprovi, si escau.

  6. Elevar al Govern, perquè les trameti al Parlament, les conclusions i la valoració final del Pla de seguretat viària.

 6. Les competències a què es refereix l'apartat 5.a s'atribueixen al cos de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

 7. Les funcions d'inspecció que en matèria de trànsit corresponen a la Generalitat són exercides per la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra o pel personal del Servei Català de Trànsit, que tenen, en l'exercici d'aquestes funcions, el caràcter d'agents de l'autoritat.

 8. El Departament de Governació i el Servei Català de Trànsit han de tenir present en llur actuació les actuacions de la resta de departaments de la Generalitat i de les altres administracions públiques amb competències concurrents i complementàries en matèria de trànsit i circulació de vehicles i seguretat viària presents a Catalunya.

CAPÍTOL II Organització Artículos 3 a 6
ARTICLE 3 Els òrgans de govern

Els òrgans de govern del Servei Català de Trànsit són:

 1. La Presidència.

 2. La Direcció.

ARTICLE 4 La Presidència
 1. La Presidència del Servei correspon a la persona titular del Departament de Governació. Les funcions de la Presidència són:

  1. Exercir la representació del Servei davant tots els òrgans administratius i jurisdiccionals i, especialment, signar els convenis i els contractes efectuats pel Servei i, si escau, elevar-los a escriptura pública.

  2. Aprovar anualment el pla d'actuació del Servei que li sotmeti la Direcció.

  3. Aprovar anualment l'avantprojecte i la liquidació del pressupost del Servei que li sotmeti la Direcció.

  4. Disposar les despeses i ordenar els pagaments quan llur quantia excedeixi el 10% dels pressupostos del Servei.

  5. Exercir qualsevol altra funció que no sigui atribuïda a la Direcció.

 2. La Presidència pot delegar expressament les seves funcions en la Direcció, d'acord amb la normativa vigent.

ARTICLE 5 La Direcció

La persona que ocupa la Direcció amb rang de director o directora general és nomenada i separada per decret del Govern i té les funcions següents:

 1. Elaborar anualment el pla d¿actuació i l¿avantprojecte i la liquidació del pressupost, per tal de presentar-los a la Presidència perquè els aprovi.

 2. Dirigir, coordinar, gestionar i inspeccionar els serveis d¿acord amb les directrius de la Presidència.

 3. Administrar i gestionar els recursos econòmics del Servei.

 4. Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits establerts.

 5. Proposar la plantilla del Servei, la relació de llocs de treball i el règim retributiu del personal en el marc de la legislació aplicable.

 6. Contractar el personal del Servei en règim laboral.

 7. Resoldre els expedients sancionadors que s¿incoïn per infraccions comeses contra la normativa de trànsit, la circulació de vehicles i la seguretat viària a les vies interurbanes i travessies, sens perjudici de les competències municipals.

 8. Resoldre els expedients sancionadors que s¿incoïn per infraccions comeses en vies urbanes dels municipis que hagin signat un conveni d¿acord amb l¿article 11.

 9. Resoldre els expedients sancionadors relatius a les autoescoles i als centres de reconeixement d¿aptituds psicotècniques dels conductors.

 10. Resoldre els recursos administratius.

 11. Exercir qualsevol altra funció que li delegui la Presidència.

ARTICLE 6 Delegacions territorials

[No vigent]

CAPÍTOL III Règim econòmic i de personal Artículos 7 y 8
ARTICLE 7 Règim econòmic
 1. El Servei Català de Trànsit, per a exercir les seves funcions, disposa dels recursos següents:

  1. Les assignacions que li són consignades en les lleis de pressupostos de la Generalitat.

  2. Les subvencions, les aportacions i les donacions que concedeixen a favor seu els organismes i les entitats públiques o privades i els particulars.

  3. El rendiment de publicacions, d'estudis i de cursos i d'altres activitats del Servei.

  4. Els productes i les rendes que derivin dels seus béns patrimonials.

  5. Les taxes dels serveis i les activitats que presti i el producte de les multes i les sancions que imposi, i qualsevol altre que derivi de l'exercici de la seva competència.

  6. Qualsevol altre que li pugui ésser atribuït.

 2. El Servei gaudeix del tractament fiscal que li reconeguin les lleis.

 3. Els recursos econòmics a què fa referència l'apartat 1 s'han de destinar a cobrir les despeses del Servei. En el supòsit que els ingressos efectivament obtinguts en l'exercici siguin superiors als inicialment previstos en l'estat d'ingressos del pressupost del Servei, el Govern ha d'acordar l'ampliació dels crèdits consignats al Departament de Governació per a atendre el finançament de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

ARTICLE 8 Règim de personal
 1. El personal del Servei és, amb caràcter general, funcionari de l'Administració de la Generalitat o de qualsevol altra administració, d'acord amb la normativa de la funció pública de l'Administració de la Generalitat.

 2. Excepcionalment, pot ésser contractat personal en règim laboral si les necessitats del Servei així ho aconsellen.

CAPÍTOL IV Règim de contractes, recursos i sancions Artículos 9 a 11
ARTICLE 9 Règim de contractes

El règim de contractació del Servei Català de Trànsit és subjecte a la normativa general de contractació que s'aplica a l'Administració de la Generalitat i als seus organismes autònoms

ARTICLE 10 Recursos
 1. Les resolucions de la Direcció del Servei Català de Trànsit, que no esgoten la via administrativa, poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el titular o la titular del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Les resolucions de la Presidència posen fi a la via administrativa.

 2. El recurs de revisió s'ha d'interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna en els supòsits establerts legalment.

 3. El recurs potestatiu de reposició contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei Català de Trànsit s'interposa davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a resoldre'l.

 4. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar el recurs contenciós administratiu o el que es consideri més ajustat al dret, d'acord amb els terminis i el procediment que assenyala la legislació aplicable a l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 11 Sancions
 1. La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit és competent per a imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals.

 2. Contra les resolucions sancionadores dictades pel director o directora del Servei Català de Trànsit es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant d'aquest mateix òrgan, de conformitat amb la normativa específica.

 3. Les sancions en matèria de publicitat corresponen a la direcció del Servei Català de Trànsit.

 4. El director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi un conveni subscrit en aquesta matèria entre l'ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.

 5. L'import de les multes i les sancions pot ésser exigit per la via de constrenyiment.

 6. L'import de les sancions derivades de les denúncies per infraccions comeses en les vies urbanes que són formulades per les policies locals i tramitades i percebudes pel Servei Català de Trànsit han de revertir parcialment, per conveni, en favor de l'ajuntament corresponent, en la forma que s'estableixi per reglament.

 7. El Servei Català de Trànsit pot actuar com a organisme recaptador per la via de constrenyiment de les sancions derivades de les denúncies formulades a infractors residents en un municipi diferent al de la comissió de la infracció, si s'ha establert d'aquesta manera en el conveni corresponent subscrit entre l'ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.

CAPÍTOL V Extinció del Servei Artículo 12
ARTICLE 12 Extinció

En el cas que s'extingeixi l'organisme autònom creat per aquesta Llei, reverteixen a la Generalitat tots els béns, els drets i els mitjans materials adscrits a aquest Servei per a l'exercici de les seves funcions, d'acord amb la normativa aplicable a les entitats autònomes.

CAPÍTOL VI Taxes per les activitats i els serveis prestats pel Servei Català de Trànsit Artículos 13 a 17
ARTICLE 13 Fet imposable

[No vigent]

ARTICLE 14 Subjecte passiu

[No vigent]

ARTICLE 15 Acreditament

[No vigent]

ARTICLE 16 Tarifes

[No vigent]

ARTICLE 17 Gestió, recaptació i liquidació

[No vigent]

TÍTOL II Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària Artículos 18 a 20
CAPÍTOL I Creació, composició i funcionament Artículos 18 y 19
ARTICLE 18 Creació
 1. Es crea la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, òrgan consultiu i de participació adscrit al Servei Català de Trànsit.

 2. La Comissió és presidida per la persona titular del Departament de Governació.

 3. La Vicepresidència Primera de la Comissió correspon al director o directora del Servei Català de Trànsit, la Vicepresidència Segona, a una persona representant de l'Administració local, i la Vicepresidència Tercera, a una persona representant de les entitats més reconegudes en l'àmbit de la seguretat viària.

ARTICLE 19 Composició i funcionament
 1. Formen part de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, entre altres, representants dels diferents departaments de la Generalitat que tenen incidència en el trànsit i la seguretat viària, de les organitzacions municipals més representatives a Catalunya, de les entitats públiques i privades vinculades a aquesta matèria i les persones de prestigi reconegut en l'àmbit de la seguretat viària. La composició, l'organització i el funcionament de la Comissió han d'ésser establerts per reglament.

 2. La Comissió es reuneix, convocada per la Presidència, almenys un cop per semestre i, en sessió extraordinària, sempre que ho decideixin el president o presidenta o una tercera part dels seus membres.

 3. El règim d'acords i de funcionament de la Comissió s'ha d'establir per reglament i es regeix també per la normativa general sobre òrgans col·legiats de l'Administració aplicable a Catalunya.

 4. El Servei Català de Trànsit aporta la infraestructura i el suport administratiu a la Comissió.

CAPÍTOL II Funcions Artículo 20
ARTICLE 20 Funcions

Corresponen a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària les funcions següents:

 1. Actuar com a òrgan de participació i consultiu de l'Administració de la Generalitat en matèria de trànsit i seguretat viària, i com a fòrum permanent d'anàlisi, reflexió, debat i participació, on tenen cabuda les entitats públiques i privades relacionades directament o indirectament amb la seguretat i la gestió del trànsit.

 2. Emetre informe sobre el Pla de seguretat viària, fer el seguiment del desenvolupament d'aquest, valorar-ne el resultat final i elevar les seves conclusions a la persona titular del Departament de Governació.

 3. Emetre informe sobre el Pla d'activitat anual del Servei Català de Trànsit i supervisar el desenvolupament de l'activitat del Servei.

TÍTOL III La Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària Artículos 21 y 22
ARTICLE 21 Creació

Es crea la Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària, òrgan de coordinació interdepartamental de l'Administració de la Generalitat en matèria de trànsit i seguretat viària.

ARTICLE 22 Composició i funcionament

La Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària és presidida pel conseller o consellera de Governació. La composició i el funcionament d'aquesta s'han d'establir per reglament.

TÍTOL IV El Comitè de Direcció del Trànsit Artículos 23 y 24
ARTICLE 23 Creació

Es crea el Comitè de Direcció del Trànsit, que és integrat pel director o directora general de Seguretat Ciutadana i la persona titular de la Direcció del Servei Català de Trànsit, amb comandaments i personal directiu dels dos organismes, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

ARTICLE 24 Funcions
 1. Correspon al Comitè de Direcció del Trànsit l'execució conjunta del Pla de seguretat viària, mitjançant l'harmonització i la coordinació dels plans d'actuació respectius, d'acord amb les directrius de la persona titular del Departament de Governació, garantint d'aquesta manera la congruència de les polítiques de seguretat ciutadana, en general, i de seguretat viària, en particular.

 2. El Comitè de Direcció del Trànsit ha d'informar anualment el Govern de la Generalitat sobre el grau de compliment del Pla de seguretat viària.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
 1. El Servei Català de Trànsit succeeix l'Institut Català de Seguretat Viària, creat per la Llei 21/1991, del 25 de novembre, en tots els drets, el patrimoni, els recursos, els contractes, els deutes i les obligacions que tenia l'Institut.

 2. El personal que mantingui la condició de funcionari públic s'ha de regir per les disposicions que li siguin aplicables, d'acord amb la procedència i la naturalesa de la relació d'ocupació que tingui. Pel que fa al personal laboral, el Servei se subroga en els contractes subscrits per l'Institut Català de Seguretat Viària.

 3. Tota la

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

El Govern, per decret, ha d'establir la relació de llocs de treball especificant les categories i les funcions que corresponen a cadascun d'ells.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

Els funcionaris o funcionàries de l'Administració de l'Estat que exerceixen funcions de vigilància, disciplina i regulació del trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, transferides a la Generalitat, i que passin a prestar-hi serveis, mitjançant els sistemes establerts per la legislació de la funció pública de la Generalitat, tenen la consideració de funcionaris o funcionàries transferits a la Comunitat Autònoma, i resten a l'Administració de l'Estat en la situació establerta per la legislació vigent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

[No vigent]

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen la Llei 21/1991, del 25 de novembre, de creació de l'Institut Català de Seguretat Viària, i l'article 8 del Decret legislatiu 13/1994, del 26 de juliol, pel qual s'aprova l'adequació a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú de les lleis que afecten el Departament de Governació en matèria de règim local, joc, espectacles, activitats recreatives i el règim de recursos dels seus organismes autònoms.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 1998. L'exercici de les funcions especificades per aquesta Llei resta condicionat a l'entrada en vigor de la Llei orgànica de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya, que, d'acord amb l'article 150.2 de la Constitució, aprovin les Corts Generals i en els termes que s'hi estableixin.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller o consellera de Governació perquè dictin les disposicions necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.