Llei de Creació de l'Agència Catalana del Consum (Llei 9/2004, de 24 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La Generalitat de Catalunya té assumida la competència exclusiva en matèria de protecció dels drets dels consumidors i els usuaris en virtut de l'article 12.1.5 de l'Estatut d'autonomia. En desplegament d'aquest exercici, el Parlament ha aprovat al llarg de diferents legislatures nombroses lleis en estreta connexió amb la protecció de la seguretat, la salut i els interessos econòmics de la població.

La defensa i la protecció de les persones, en llur vessant de consumidores i usuàries, requereix, cada vegada més, que hom disposi d'uns instruments àgils i eficaços que donin resposta immediata a llurs necessitats i que actuïn molt especialment en el camp de la prevenció i la resolució de conflictes.

Actualment, la Generalitat exerceix les seves competències en matèria de consum per mitjà de dues estructures administratives diferents: d'una banda, la Subdirecció General de Consum, adscrita a la Secretaria General del Departament de Comerç, Turisme i Consum en virtut del Decret 68/2004, del 20 de gener, d'estructuració i reestructuració de diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya; de l'altra, l'Institut Català del Consum, organisme autònom creat per la Llei 16/1987, del 9 de juliol, amb funcions d'informació, difusió i formació.

La voluntat d'aquesta Llei és la simplificació administrativa de l'àrea de consum, concentrant-ne totes les competències en una sola estructura que actuï de manera global, per a millorar l'agilitat i l'eficàcia dels procediments, evitar duplicitat de funcions i aglutinar tots els recursos amb la màxima eficiència.

L'objectiu concret de la Llei és la creació i l'organització de l'estructura administrativa i de funcionament de l'Agència Catalana del Consum com a organisme autònom administratiu que ha d'esdevenir la màxima autoritat en la planificació i l'execució de les polítiques de consum del Govern de Catalunya.

Mitjançant aquest text, doncs, l'Agència Catalana del Consum assumeix totes les competències de la Generalitat en matèria de consum, entre les quals cal remarcar les relatives a la informació, la formació, l'educació, la mediació, l'arbitratge, la disciplina del mercat, la inspecció, el desenvolupament normatiu, el foment i les relacions institucionals.

La Llei fixa les funcions concretes del nou organisme, les quals giren a l'entorn de cinc eixos d'actuació fonamentals: la protecció de la seguretat i els drets de les persones, la formació i l'educació, la potenciació de la mediació i l'arbitratge, les relacions institucionals i la participació directa de les persones, representades mitjançant les associacions de consumidors i usuaris i els agents socials i econòmics.

Per a garantir els drets inherents a tota persona com a consumidora de béns i productes i com a usuària de serveis, l'Agència Catalana del Consum ha d'exercir les funcions de prevenció -mitjançant l'anàlisi dels productes i els serveis-, el control de la disciplina del mercat -mitjançant la inspecció i, si escau, la sanció administrativa- i la proposta de desenvolupament normatiu sobre tots els aspectes que afavoreixin els dits objectius.

En l'àmbit de la formació i l'educació, l'Agència ha d'instruir els mecanismes adequats perquè les persones coneguin llurs drets com a consumidores, impulsar l'Escola del Consum amb l'objectiu d'educar els joves en l'àmbit del consum responsable i formar els agents econòmics en totes les matèries que ajudin a garantir la fluïdesa i la qualitat en les relacions del mercat. Al mateix temps, ha de fomentar un model de consum sostenible socialment i ecològicament i potenciar el coneixement del comerç just i solidari i dels productes ecològics.

Una altra de les funcions de l'Agència ha d'ésser la potenciació de la mediació i l'arbitratge del consum, entenent que aquestes dues fórmules són els instruments més adients per a resoldre d'una manera àgil i eficaç els conflictes que sorgeixen en matèria de consum. D'una banda, l'Agència ha d'organitzar el funcionament de la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat, i, de l'altra, cooperar en el coneixement de les diferents juntes existents i de l'arbitratge en general i fomentar-lo.

En l'àmbit de les relacions institucionals, s'estableix la col·laboració i la coordinació de l'Agència amb totes les administracions públiques d'àmbit local i estatal quan actuïn en l'exercici de les funcions pròpies de l'àmbit del consum. Així mateix, l'Agència ha de mantenir relacions amb les institucions europees tot participant en la xarxa d'alertes i col·laborant amb les dites institucions en matèria de reclamacions transfrontereres, d'acord amb els criteris de la Comissió Europea.

Finalment, la intenció d'aquesta Llei és obrir al màxim les portes a la participació de totes les persones -representades per mitjà de les associacions de consumidors i usuaris- i la resta d'agents que intervenen en l'àmbit del consum, tant públics com privats. Aquesta participació es dóna tant en el si del Consell de Direcció com en la previsió de crear òrgans assessors, comissions i ponències tècniques, d'acord amb l'article 13.

L'aprovació d'aquesta Llei implica la supressió de l'Institut Català del Consum, atès que les seves funcions resten assumides pel nou òrgan.

ARTICLE 1 Creació de l'Agència Catalana del Consum
 1. Es crea l'Agència Catalana del Consum, com a organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Generalitat competent en matèria de consum.

 2. L'Agència Catalana del Consum actua amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus objectius.

 3. L'Agència Catalana del Consum se sotmet al que estableixen aquesta Llei, les disposicions que la desenvolupen, els seus estatuts i la resta de disposicions de dret administratiu que li són aplicables.

ARTICLE 2 Objectius i competències
 1. Els objectius de l'Agència Catalana del Consum són definir, planificar, impulsar i executar les polítiques de la Generalitat en matèria de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris.

 2. Les competències assignades a l'Agència Catalana del Consum són totes les que corresponen a la Generalitat en matèria de consum en virtut de la Constitució i l'Estatut d'autonomia, especialment la informació, la formació, l'educació, l'assessorament, la mediació, l'arbitratge, la inspecció i el control de la disciplina del mercat, la difusió, la promoció, el foment, les relacions institucionals i la defensa dels drets de les persones en l'àmbit del consum.

ARTICLE 3 Funcions
 1. Per a acomplir els seus objectius, l'Agència Catalana del Consum porta a terme les funcions següents:

  1. Orientar, informar i assessorar els consumidors i els usuaris sobre llurs drets i la manera d'exercir-los.

  2. Promoure i impulsar els estudis necessaris i l'avaluació de les dinàmiques de consum amb l'objectiu de fixar els instruments i els procediments que permetin als consumidors i els usuaris elegir millor els productes i els serveis més adequats a llurs necessitats i exigències.

  3. Vetllar perquè els productes i els serveis posats a disposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles, i establir campanyes de prevenció dirigides especialment a evitar el frau, la informació que indueixi a error o sigui incompleta, la publicitat enganyosa i la utilització de clàusules abusives.

  4. Fomentar el desenvolupament de les associacions i les entitats de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris I cooperar-hi, i col·laborar activament amb les dites associacions i entitats en l'exercici de llurs funcions d'assessorament, defensa i informació, especialment respecte a les persones amb necessitats específiques.

  5. Promoure la formació i la informació dels consumidors i els usuaris, amb especial atenció als col·lectius especialment protegits, amb necessitats específiques, i també dels agents econòmics que posen en el mercat els productes i els serveis.

  6. Fomentar les pràctiques d'un consum socialment i ecològicament sostenible, en especial pel que fa al consum de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, tant pel que fa als recursos naturals que utilitzen com als residus que poden generar.

  7. Promoure l'educació dels joves en els hàbits del consum responsable.

  8. Fomentar el consum de productes ecològics i promoure el coneixement de l'oferta dels productes de comerç just i solidari.

  9. Concloure acords i convenis de col·laboració en matèria d'informació i assessorament amb les organitzacions empresarials i gremials més representatives de cada sector d'activitat econòmica, adreçats de manera especial a les empreses comercials i als consumidors i els usuaris en l'àmbit dels objectius i les funcions de l'Agència.

  10. Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per a avançar en la millora dels drets i la protecció dels consumidors i els usuaris.

  11. Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les en allò que sigui necessari per al millor exercici de llurs funcions i subscriure-hi convenis de col·laboració per a compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adients per al compliment de llurs finalitats.

  12. Potenciar la mediació i l'arbitratge com a eines per a la resolució dels conflictes en matèria de consum, organitzant el funcionament de la Junta Arbitral de Catalunya i coordinant-se amb les juntes i els òrgans arbitrals d'àmbit municipal.

  13. Exercir les competències d'inspecció i sanció en l'àmbit del consum, d'acord amb les disposicions vigents.

  14. Impulsar la protecció legal efectiva dels consumidors i els usuaris, iniciant les accions judicials pertinents i compareixent en les que es refereixen a assumptes que mereixen una atenció especial per raó de la transcendència dels drets que cal protegir o de l'alarma social que generen.

  15. Elaborar les propostes de disposicions relacionades amb totes les matèries que poden afectar els consumidors i els usuaris, i informar sobre les que facin d'altres administracions en aquest àmbit.

  16. Exercir totes les altres funcions que li siguin encomanades amb relació a la protecció i la defensa dels consumidors i els usuaris.

  17. Vetllar perquè es duguin a terme els mecanismes d'informació amb relació a l'aprofitament dels aliments i la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

 2. Quan les funcions a què es refereix l'apartat 1 siguin concurrents amb les d'altres administracions o organismes de la Generalitat, s'han d'exercir amb subjecció als principis d'especialitat, de subsidiarietat, de cooperació, de coordinació i d'unitat d'acció.

 3. Pel que fa a les funcions referides al control de productes alimentaris, aquestes s'han de dur a terme en coordinació amb el departament que tingui assumides les competències en matèria de seguretat alimentària.

ARTICLE 4 Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Agència Catalana del Consum són:

 1. El president o presidenta.

 2. El vicepresident o vicepresidenta.

 3. El Consell de Direcció.

 4. El director o directora.

ARTICLE 5 El president o presidenta
 1. És president o presidenta de l'Agència Catalana del Consum el conseller o consellera del Departament competent en matèria de consum.

 2. Les funcions del president o presidenta són:

 1. Exercir la més alta representació i la màxima direcció de l'Agència.

 2. Convocar i presidir les reunions del Consell de Direcció.

 3. Vetllar per l'acompliment dels objectius assignats a l'Agència.

 4. Informar el Govern i el Parlament, quan li sigui requerit, de les actuacions dutes a terme per l'Agència.

ARTICLE 6 El vicepresident o vicepresidenta
 1. És vicepresident o vicepresidenta de l'Agència Catalana del Consum, per designació del seu president o presidenta, la persona titular de la secretaria general o de la secretaria sectorial corresponent del departament competent en matèria de consum.

 2. Les funcions del vicepresident o vicepresidenta són:

 1. Presidir les reunions del Consell de Direcció, en cas d'absència del president o presidenta.

 2. Convocar, per delegació, les reunions del Consell de Direcció.

 3. Col·laborar amb la Presidència en la tasca de vetllar per l'acompliment dels objectius assignats a l'Agència.

 4. Les altres funcions que li siguin encomanades per la Presidència.

ARTICLE 7 El consell de direcció
 1. El Consell de Direcció és format pels membres següents:

  1. El president o presidenta.

  2. El vicepresident o vicepresidenta.

  3. El director o directora.

  4. Vuit vocals en representació de la Generalitat, designats a proposta dels departaments que tinguin assumides les competències en les matèries següents: economia, producció agroalimentària, salut pública, transports, habitatge, comerç i turisme, energia i seguretat industrial, i política lingüística.

  5. Dos vocals en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives, proposats pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.

  6. Dos vocals en representació de l'Administració local, proposats per les seves organitzacions representatives.

  7. Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives, proposats per aquestes.

  8. Un vocal de lliure designació del president o presidenta de l'Agència Catalana del Consum entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la defensa dels consumidors i els usuaris.

  9. Un vocal en representació de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya, proposat per aquestes organitzacions.

  10. El secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot.

 2. El nomenament dels membres del Consell de Direcció s'efectua per resolució del conseller o consellera del departament competent en matèria de consum.

 3. El president o presidenta, a petició del director o directora de l'Agència Catalana del Consum, pot acordar l'assistència al Consell de Direcció, amb veu i sense vot, de persones que no en siguin membres, en qualitat d'experts o tècnics.

ARTICLE 8 Funcions del Consell de Direcció
 1. Les funcions del Consell de Direcció són:

  1. Aprovar el reglament de règim interior.

  2. Debatre i aprovar els programes d'actuació anuals i fer-ne el seguiment.

  3. Aprovar els avantprojectes de pressupostos de l'Agència.

  4. Aprovar els comptes i la memòria anuals.

  5. Debatre totes les qüestions relacionades amb la política de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris, per iniciativa del president o presidenta, el director o directora o els membres del Consell.

  6. Ésser informat sobre les propostes de disposicions de caràcter general impulsades per l'Agència i debatre-les.

 2. El Consell de Direcció és convocat pel president o presidenta, a iniciativa pròpia o quan ho sol·licita una tercera part dels seus membres.

 3. El Consell de Direcció es reuneix almenys dues vegades l'any i quan ho demana una tercera part dels seus membres.

 4. El procediment per a la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, els quòrums d'assistència i les majories necessàries per a la presa de decisions han d'ésser establerts pel reglament de règim interior.

ARTICLE 9 El director o directora
 1. Les funcions del director o directora són:

  1. Dirigir l'Agència i fer complir i executar els acords del Consell de Direcció.

  2. Impulsar i supervisar totes les actuacions pròpies de l'Agència.

  3. Dirigir, ordenar, planificar, coordinar i programar els mecanismes de control de l'aplicació de la normativa sobre disciplina del mercat i defensa dels consumidors i els usuaris i programar els mecanismes de resolució arbitral de conflictes.

  4. Impulsar l'elaboració de disposicions de caràcter general adreçades a l'orientació i la defensa dels drets i els interessos dels consumidors i els usuaris.

  5. Elaborar els avantprojectes de pressupostos de l'Agència.

  6. Ordenar i autoritzar les despeses i els pagaments.

  7. Exercir la direcció superior del personal de l'Agència.

  8. Imposar les sancions administratives fins al límit quantitatiu establert per les disposicions legals.

  9. Assumir la representació legal ordinària de l'Agència, tant judicial com extrajudicial.

  10. Exercir qualsevol altra funció delegada pel president o presidenta i les que li atribueixin les disposicions vigents.

 2. El director o directora de l'Agència Catalana del Consum té rang orgànic de director general i és nomenat pel Govern, a proposta del conseller o consellera del Departament competent en matèria de consum.

ARTICLE 10 El secretari o secretària
 1. Actua com a secretari o secretària del Consell de Direcció una persona funcionària de l'Agència, designada pel president o presidenta, a proposta del director o directora.

 2. Les funcions del secretari o secretària són:

 1. Trametre, per ordre del president o presidenta, les convocatòries de les reunions del Consell de Direcció.

 2. Assistir a les reunions del Consell de Direcció, amb veu i sense vot, i aixecar-ne les actes corresponents.

 3. Estendre els certificats relatius als acords adoptats pel Consell de Direcció, a petició de qualsevol dels seus membres.

 4. Assessorar la Presidència i el Consell de Direcció.

 5. Les altres funcions que li siguin encomanades per la Presidència o la Direcció.

ARTICLE 11 Estructuració orgànica

El Govern, a proposta del conseller o consellera del Departament competent en matèria de consum, ha de determinar per decret l'estructura i l'organització de l'Agència Catalana del Consum amb l'objectiu d'atendre les funcions que estableix l'article 3.

ARTICLE 12 Desconcentració territorial
 1. L'estructura de l'Agència Catalana del Consum, per a l'assoliment dels seus objectius i en l'exercici de les seves funcions i competències, és constituïda per òrgans centrals i territorials.

 2. Els òrgans territorials actuen sota la dependència orgànica i funcional de la direcció de l'Agència Catalana del Consum, sens perjudici que restin inclosos en l'estructura territorial del departament al qual es trobi adscrita l'Agència.

ARTICLE 13 Òrgans assessors
 1. L'Agència Catalana del Consum pot crear en el seu sí grups de treball de caràcter temporal o permanent amb la finalitat d'estudiar qüestions i formular propostes relacionades amb la producció, la distribució de productes i la prestació de serveis als consumidors i els usuaris.

 2. Així mateix, l'Agència ha d'impulsar la creació d'òrgans assessors i consultius i comissions interdepartamentals, la composició, funcions i règim de sessions dels quals han d'ésser especificats en cada cas mitjançant la disposició que n'estableixi la creació.

ARTICLE 14 Personal
 1. L'Agència Catalana del Consum ha de tenir el personal laboral i funcionari necessari per al seu funcionament.

 2. El personal de l'Agència Catalana del Consum s'hi ha d'adscriure de conformitat amb el que estableix la legislació sobre funció pública de la Generalitat.

 3. En qualsevol cas, els llocs de treball que comporten l'exercici de potestats públiques es reserven a personal funcionari.

ARTICLE 15 Recursos econòmics

Per al seu funcionament, l'Agència Catalana del Consum compta amb els recursos següents:

 1. Les assignacions que anualment s'estableixin a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

 2. Les aportacions procedents de fons estatals o comunitaris destinats al compliment de les seves finalitats.

 3. Les taxes i els altres ingressos públics que meriti per la seva activitat.

 4. Les subvencions, les aportacions i les donacions atorgades a favor seu

 5. Els rendiments dels béns que li són adscrits i dels que adquireixi en l'exercici de les seves funcions.

 6. Qualsevol altre que legítimament li correspongui.

 1. Els imports derivats de les sancions en matèria de disciplina de mercat i defensa dels consumidors i els usuaris s'han de destinar íntegrament a actuacions de defensa dels consumidors i els usuaris.

 2. Els imports derivats de les sancions imposades per l'Agència Catalana del Consum que hagin de satisfer les empreses subministradores d'electricitat, gas canalitzat i aigua com a conseqüència d'infraccions comeses contra els drets de les persones consumidores relacionades amb la pobresa energètica han d'ésser destinats de manera íntegra i amb caràcter finalista a les actuacions que duu a terme l'Agència Catalana del Consum derivades dels plans de lluita contra les situacions de vulnerabilitat econòmica relacionada amb la pobresa energètica.

ARTICLE 16 Béns patrimonials
 1. Constitueixen el patrimoni de l'Agència Catalana del Consum:

  1. El conjunt de béns i de drets que li són adscrits pel Govern per al compliment de les seves funcions.

  2. Els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol jurídic.

 2. Els béns adscrits conserven la qualificació jurídica originària, sense que l'adscripció impliqui transmissió del domini públic ni desafectació.

 3. El règim patrimonial de l'Agència Catalana del Consum és subjecte a la legislació vigent sobre el patrimoni de l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 17 Règim de contractació
 1. La contractació de l'Agència Catalana del Consum es regeix per les normes generals de contractació de les administracions públiques.

 2. L'òrgan de contractació de l'Agència Catalana del Consum és el director o directora.

ARTICLE 18 Avantprojecte de pressupost
 1. L'Agència Catalana del Consum ha d'elaborar anualment un avantprojecte de pressupost amb l'estructura que assenyali el Departament d'Economia i Finances i l'ha de trametre al Departament competent en matèria de consum perquè l'incorpori en el seu avantprojecte de pressupost.

 2. El règim pressupostari de l'Agència Catalana del Consum és l'establert pel Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.

ARTICLE 19 Règim de control
 1. L'Agència Catalana del Consum és sotmesa al control de la Intervenció General de la Generalitat, d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 2. L'Agència Catalana del Consum és sotmesa al règim de comptabilitat pública.

ARTICLE 20 Règim sancionador

La competència per a imposar sancions i adoptar les mesures necessàries per a garantir la seguretat dels productes destinats al mercat correspon als òrgans establerts per la normativa reguladora de les infraccions i les sancions en matèria de disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i els usuaris.

ARTICLE 21 Règim jurídic dels actes dictats pels òrgans de l'Agència Catalana del Consum
 1. Els actes de naturalesa administrativa dictats per la Direcció de l'Agència Catalana del Consum poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el conseller o consellera del Departament competent en matèria de consum, en la forma i els terminis establerts per la legislació sobre el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 2. Els actes de naturalesa administrativa dictats pels òrgans inferiors a la Direcció de l'Agència i pels directors dels serveis territorials, quant a les actuacions en matèria de consum, poden ésser objecte de recurs d'alçada davant la Direcció de l'Agència.

ARTICLE 22 Tractament de les dades de caràcter personal
 1. L'Agència Catalana del Consum pot recollir i tractar les dades de caràcter personal de les persones consumidores i empresàries que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions establertes per l'article 3.

 2. La presentació d'una queixa, reclamació o denúncia a l'Agència Catalana del Consum implica el consentiment exprés de la persona afectada pel tractament de les dades personals que ha comunicat en la seva petició i, si escau, la cessió de les dades a altres organismes administratius de caràcter estatal, d'altres estats membres de la Unió Europea o d'altres estats, amb la finalitat de continuar la tramitació de les actuacions.

 3. En el tractament de les dades de les persones consumidores i empresàries s'ha de garantir la seguretat i la confidencialitat, amb ple respecte per la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Dissolució de l'Institut Català del Consum
 1. Es dissol l'Institut Català del Consum, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Comerç, Turisme i Consum, creat per la Llei 16/1987, del 9 de juliol, de creació de l'Institut Català del Consum.

 2. La personalitat jurídica de l'Institut Català del Consum resta extingida des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i els mitjans personals i materials i els recursos de l'Institut s'integren dins l'estructura administrativa de l'Agència Catalana del Consum, la qual se subroga en totes les relacions jurídiques en què l'Institut sigui subjecte actiu o passiu.

 3. L'adscripció definitiva del personal funcionari que ocupa llocs de treball dins l'estructurà de l'Institut és la que estableixi el decret d'estructuració orgànica de l'Agència Catalana del Consum que ha d'aprovar el Govern de la Generalitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Decret d'estructuració de l'Agència Catalana de Consum

De conformitat amb el que estableix l'article 11, el Govern ha d'aprovar en el termini de sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei el Decret d'estructura i organització de l'Agència Catalana del Consum.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Continuïtat en les funcions

Les persones que ocupen llocs de treball en unitats afectades per aquesta Llei continuen exercint llurs funcions mentre no es desplegui l'estructura orgànica de l'Agència Catalana del Consum i s'adaptin els nomenaments o es proveeixin els llocs de treball corresponents.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Reassignació del personal

El procés de reassignació dels efectius de la Subdirecció General de Consum i l'Institut Català del Consum i de la resta del personal afectat per la posada en marxa de l'Agència Catalana del Consum ha d'ésser pactat i negociat amb els sindicats més representatius de la Mesa Sectorial de Personal d'Administració i Tècnic de la Generalitat, juntament amb la relació de llocs de treball de l'Agència.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA Convocatòria d'un procés selectiu amb reserva especial
 1. Amb caràcter excepcional, transitori i per una sola vegada, es convoca un procés selectiu, en torn de reserva especial, per concurs oposició, per a accedir a la condició de funcionari o funcionària de les escales i els cossos de l'Administració general establerts per la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat. El dit procés s'ha d'iniciar en el termini de vuit mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

 2. Les bases de la convocatòria a què es refereix l'apartat 1 han d'establir la valoració dels serveis prestats pels aspirants en l'àmbit del consum o del suport a aquest en el Departament de Comerç, Turisme i Consum, i també en d'altres administracions públiques.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades les normes següents:

 1. La Llei 16/1987, del 9 de juliol, de creació de l'Institut Català del Consum.

 2. Qualsevol altra disposició que contradigui el que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Desplegament normatiu

S'autoritza el Govern i el conseller o consellera del Departament competent en matèria de consum perquè dictin les normes necessàries per al desplegament d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Modificacions pressupostàries

S'autoritza el Govern a dur a terme les modificacions pressupostàries necessàries per a traspassar a l'Agència Catalana del Consum els recursos de l'Institut Català del Consum i de la Subdirecció General de Consum.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.