Llei de Mesures Fiscals i Financeres de Catalunya (Llei 17/2007, del 21 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2008 es presenta aquesta Llei de mesures fiscals i financeres, que incorpora els preceptes que, amb vocació de permanència, es relacionen directament amb l'ingrés i la despesa de la Generalitat.

El text legal s'estructura en dos títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals, i el segon, a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques. En conjunt, aquesta llei conté un total de vint-i-vuit articles, set disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

El títol I recull les mesures fiscals. Aquest títol es divideix en tres capítols. El primer capítol conté les normes relacionades amb els tributs propis, concretament les que fan referència al cànon de l'aigua i a les taxes de la Generalitat; el segon està dedicat a la normativa reguladora dels tributs cedits, i el tercer, relacionat amb l'anterior, conté altres mesures fiscals.

Quant al règim de taxes, cal assenyalar que no es crea cap taxa nova i que, en algun cas, se'n suprimeix alguna, com per exemple la taxa per la inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats expedits per la International Certificate Conference, gestionada pel Departament d'Educació, i la taxa per la subscripció i l'adquisició d'exemplars del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La modificació més destacada és la de la taxa d'inspeccions i control sanitari d'animals i llurs productes, gestionada pel Departament de Salut, que passa a anomenar-se.taxa per activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d'especejament i establiments de transformació de la caça i altres establiments alimentaris subjectes a control oficial., amb la finalitat d'incorporar en el dret intern la regulació comunitària d'aquesta taxa, continguda en el Reglament 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d'abril.

En matèria de tributs cedits, i en exercici de les competències legislatives atribuïdes a la Generalitat, es creen, en el capítol II, dues reduccions aplicables en les transmissions per causa de mort. L'una, per l'adquisició de béns del causant o la causant utilitzats en l'explotació agrària del causahavent o la causahavent, i l'altra, per l'adquisició de béns del patrimoni natural. Juntament amb aquestes mesures, s'incrementa de manera notable l'import de la deducció ja existent per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant o la causant, i com a novetat important en l'àmbit de les donacions es regula una nova escala de tipus de gravamen.

Tanca el títol I el capítol III, dedicat a altres mesures fiscals, relacionades també amb els tributs cedits. Una d'aquestes mesures fa referència a l'obligació de presentar de manera telemàtica els documents de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost sobre successions i donacions. L'altra s'adreça als registradors de la propietat i mercantils, als quals s'imposa l'obligació d'informar sobre documents presentats a liquidar en altres comunitats autònomes.

El títol II d'aquesta llei inclou les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques i es divideix en cinc capítols. El primer capítol està relacionat amb la gestió financera i el control del sector públic, i conté cinc mesures. Una d'aquestes mesures fa referència al fet d'atorgar el paper de gestor de fons de cartera a l'Institut Català de Finances, en el marc de la posada en marxa de la iniciativa JEREMIE, d'acord amb el Reglament 1083/2006 del Consell de la Unió Europea, de l'11 de juliol. La resta de mesures modifiquen el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya amb l'objectiu d'optimar la gestió dels fons i el control de la gestió pressupostària.

En el capítol II, dedicat a la contractació, es modifica la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. Aquesta modificació pretén essencialment ampliar la reserva social als encàrrecs de gestió, per tal de fomentar la integració laboral de persones discapacitades i de persones amb risc d'exclusió social.

El capítol III estableix diverses mesures relatives a estructura, règim i procediment, en l'àmbit de l'energia i el consum, del medi ambient i en matèria d'organització en la legislació d'aigües de Catalunya.

En el capítol IV s'incrementen determinats preus públics i tarifes per serveis generals que presta directament Ports de la Generalitat. A continuació, el capítol V afegeix una exclusió a l'horari general establert per la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d'horaris comercials.

Aquesta llei acaba amb set disposicions addicionals, una de derogatòria i tres de finals. Les disposicions finals primera i segona fan referència a les autoritzacions del Govern perquè en el termini d'un any es refongui, d'una banda, la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i les disposicions que la modifiquen i, de l'altra, la normativa reguladora de protecció dels animals. Finalment, la disposició final tercera fixa l'entrada en vigor d'aquesta llei.

TÍTOL I Mesures fiscals Artículos 1 a 16
CAPÍTOL I Tributs propis Artículos 1 a 8
SECCIÓ PRIMERA Cànon de l'aigua Artículo 1
ARTICLE 1 Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya
 1. (Derogat)

 2. S'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 78 del Decret legislatiu 3/2003, amb el text següent:

4. Els titulars de drets d'ús de l'aigua per a reg agrícola que són beneficiaris d'obres de regulació a les conques internes de Catalunya i que, com a conseqüència de la sequera, han patit una reducció de, com a mínim, un 30% en la dotació d'aigua de reg respecte de la dotació mitjana dels darrers tres anys, resten exempts del pagament de la quota del cànon de regulació durant el període en què es mantingui activat, en llur àmbit, un escenari d'excepcionalitat de, com a mínim, nivell 1, a l'empara del que estableix el decret del Govern d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència amb relació a la utilització dels recursos hídrics.

SECCIÓ SEGONA Taxes Artículos 2 a 7
ARTICLE 2 Modificació del títol II de la Llei 15/1997
ARTICLE 3 Modificació del títol III de la Llei 15/1997
ARTICLE 4 Modificació del títol IV de la Llei 15/1997
ARTICLE 5 Modificació del títol V de la Llei 15/1997
ARTICLE 6 Modificació del títol VII de la Llei 15/1997
ARTICLE 7 Modificació del títol IX de la Llei 15/1997
SECCIÓ TERCERA Contribucions especials Artículo 8
ARTICLE 8 Contribució especial de la Llei 5/1994
 1. (Deroagt)

 2. (Derogat)

 3. (Derogat)

CAPÍTOL II Tributs cedits. Impost sobre successions i donacions Artículos 9 a 14
ARTICLE 9 Reducció per l'adquisició de béns del causant o la causant utilitzats en l'explotació agrària del causahavent o la causahavent
ARTICLE 10 Reducció per l'adquisició de béns del patrimoni natural
ARTICLE 11 Normes comunes a les reduccions per l'adquisició de béns del causant o la causant utilitzats en l'explotació agrària del causahavent o la causahavent i per l'adquisició de béns del patrimoni natural
ARTICLE 12 Reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant o la causant
ARTICLE 13 Reducció per la donació d'un habitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual del descendent o la descendent o de quantitats destinades a l'adquisició d'aquest primer habitatge
ARTICLE 14 Quota íntegra de les transmissions lucratives entre vius
CAPÍTOL III Altres mesures fiscals Artículos 15 y 16
ARTICLE 15 Obligació de presentació de documents als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions

Es modifica l'article 21 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que resta redactat de la manera següent:

"Article 21. Obligació de presentació de documents als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions

S'entén complerta l'obligació de presentar els documents comprensius dels fets imposables de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions, quan la presentació i, si escau, el pagament de l'autoliquidació corresponent hagi estat efectuada per via telemàtica. La presentació telemàtica només és possible si s'ha efectuat prèviament i també per via telemàtica la tramesa de la declaració informativa de l'escriptura corresponent pel notari o notària autoritzant, d'acord amb la disposició addicional segona de la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres i la normativa de desplegament reglamentari corresponent.

ARTICLE 16 Obligació d'informació sobre documents presentats en altres comunitats autònomes
TÍTOL II Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques Artículos 17 a 28
CAPÍTOL I Gestió financera i control Artículos 17 y 18
ARTICLE 17 Gestió de fons >

D'acord amb el que disposa l'article 1 del Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, i amb relació a la naturalesa, les funcions i el personal qualificat d'aquest Institut, es designa l'Institut Català de Finances gestor del fons de cartera de l'instrument d'enginyeria financera, recollit en el Programa operatiu de Catalunya 2007-2013, d'acord amb l'article 44.b.ii del Reglament CE 1083/2006 del Consell, de l'11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, a l'FSE i al Fons de cohesió, i se l'habilita perquè desenvolupi els instruments i les mesures oportunes per assegurar la bona gestió com a gestor de fons de cartera.

ARTICLE 18 Modificació del Decret legislatiu 3/2002
 1. S'afegeixen dos nous apartats, el 3 i el 4, a l'article 52 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb el text següent:

  "3. S'autoritza el conseller de Economia i Finances a declarar no disponibles les transferències corrents o de capital destinades a les entitats integrades al sector públic de la Generalitat, quan, com a conseqüència de l'existència de disponibilitats líquides suficients, puguin ésser innecessàries per a l'exercici de llur activitat pressupostada.

  4. En el cas d'entitats que tenen un contracte programa aprovat pel Govern que regula el tractament a què fa referència l'apartat 3, s'ha de seguir el que disposa el contracte programa.

 2. (Deroagt)

 3. Es modifica l'apartat 6 de l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, que resta redactat de la manera següent:

  6. Prèviament a la publicació de la convocatòria, excepte en els casos establerts per l'apartat 7, s'ha d'autoritzar la despesa derivada de la línia de subvencions o ajuts convocada. En el cas que en la convocatòria es comprometin fons públics d'exercicis pressupostaris futurs, l'autorització de la despesa correspon al Govern. S'ha d'adjuntar a la convocatòria el certificat de la intervenció que acrediti que s'ha efectuat la reserva de crèdit corresponent.

 4. S'afegeix un nou apartat, el 7, a l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:

  "7. La convocatòria corresponent pot ésser publicada en l'exercici pressupostari anterior al que correspon la despesa efectiva.

  "L'existència de crèdit suficient i adequat s'ha d'acreditar per mitjà del certificat emès per l'òrgan competent, tal com consta en el projecte de pressupost de l'exercici següent, o bé, si escau, acreditant el caràcter recurrent de l'objecte subvencionat en les lleis de pressupostos dels darrers anys.

  "Ha de constar en la convocatòria la condició suspensiva de l'existència de crèdit en el moment de la resolució de la concessió.

  Si el crèdit que s'aprova en la Llei de pressupostos de l'exercici corresponent és superior al previst en la convocatòria, es pot aplicar a aquesta i no cal publicar una nova convocatòria.

CAPÍTOL II Contractació Artículo 19
ARTICLE 19 Modificació de la Llei 31/2002
 1. Es modifica l'apartat 5 de l'article 35 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, en la redacció establerta per l'article 19 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

  5. Les entitats a què fa referència l'apartat 1 que vulguin ésser contractades en compliment de les mesures regulades per aquest article s'han d'inscriure prèviament en el Registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat, en les condicions determinades per via reglamentària.

 2. S'afegeix un nou apartat, el 8, a l'article 35 de la Llei 31/2002, en la redacció establerta per l'article 19 de la Llei 7/2004, amb el text següent:

  8. Complementàriament a la reserva social establerta per aquest article, els departaments, els organismes i les empreses de la Generalitat i, si escau, les entitats que integren l'Administració local de Catalunya, tenint en compte les peculiaritats i les necessitats a satisfer en cada cas, han de promoure també encàrrecs de gestió per a l'execució de les prestacions corresponents a les empreses públiques o a altres entitats del sector públic que tinguin per finalitat la inserció laboral de persones discapacitades, la integració de persones amb risc d'exclusió social o la satisfacció del dret al treball dels presos i els penats internats en establiments penitenciaris, i tinguin la consideració de mitjà propi instrumental. El volum d'aquests encàrrecs en cap cas no pot comportar una disminució de la reserva social establerta per aquest article per als centres, les entitats i les empreses del tercer sector.

CAPÍTOL III Estructura, règim i procediment Artículos 20 a 25
SECCIÓ PRIMERA Estructura Artículos 20 y 21
ARTICLE 20 Modificació de la Llei 9/1991
 1. (Deroat)

 2. (Derogat)

ARTICLE 21 Modificació de la Llei 9/2004

Es modifica l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 9/2004, del 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum, que resta redactat de la manera següent:

1. És vicepresident o vicepresidenta de l'Agència Catalana del Consum, per designació del seu president o presidenta, la persona titular de la secretaria general o de la secretaria sectorial corresponent del departament competent en matèria de consum.

SECCIÓ SEGONA Règim i procediment Artículos 22 a 25
ARTICLE 22 Modificació dels annexos de la Llei 23/2002
 1. S'afegeix un nou supòsit a l'annex corresponent al Departament d'Economia i Finances de la Llei 23/2002, del 18 de novembre, d'adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:

  "Núm. 8

  "Denominació del procediment administratiu: sancions en matèria de consum.

  "Normativa reguladora: Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

  "Termini màxim de resolució i notificació: 12 mesos, excepte en els procediments abreujats, en què és de 6 mesos.

  Efecte de la inactivitat administrativa: caducitat del procediment sancionador.

 2. S'afegeix un nou supòsit a l'annex corresponent al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Llei 23/2002, amb el text següent:

  "Núm. 4

  "Denominació del procediment administratiu: sancions en matèria de comerç.

  "Normativa reguladora: Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

  "Termini màxim de resolució i notificació: 12 mesos, excepte en els procediments abreujats, en què és de 6 mesos.

  Efecte de la inactivitat administrativa: caducitat del procediment sancionador.

ARTICLE 23 Modificació de la Llei 1/1990
ARTICLE 24 Modificació de la Llei 4/2004
 1. S'afegeix un paràgraf a la lletra b de l'article 2.1 de la Llei 4/2004, de l'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats amb incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, amb el text següent:

  Les activitats d'aquest darrer annex que disposen d'una llicència municipal per a desenvolupar llur activitat actual i els equipaments i les instal·lacions públiques executats d'acord amb un projecte degudament aprovat no s'han de sotmetre al procés d'adequació.

 2. Es modifica el darrer incís de la lletra c de l'article 2.1 de la Llei 4/2004, que resta redactat de la manera següent:

  Es fixa per a l'any 2011 l'inici dels controls periòdics de les activitats de l'annex II.2 que, d'acord amb la lletra b, no s'han de sotmetre al procés d'adequació. Per a les activitats d'aquest annex que s'hagin sotmès al procés d'adequació l'inici dels controls es fixa per a l'any 2015.

 3. S'afegeix un paràgraf a la disposició addicional de la Llei 4/2004, amb el text següent:

  El programa d'adequació té vigència indefinida i fineix una vegada s'han resolt els expedients de totes les activitats que s'han de sotmetre al procés d'adequació mitjançant la presentació d'una avaluació ambiental verificada.

ARTICLE 25 Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya

S'afegeix una nova disposició transitòria, la setena, al Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, amb el text següent:

"Setena

Mentre no es constitueixin les entitats locals de l'aigua (ELA), totes les referències a les ELA contingudes en el títol V d'aquest text refós, s'han d'entendre fetes a les administracions competents responsables de la gestió del sistema de sanejament.

CAPÍTOL IV Tarifes i prestacions patrimonials públiques Artículos 26 y 27
ARTICLE 26 Modificació de les quanties de determinades tarifes pels serveis generals i serveis específics que presta directament Ports de la Generalitat, incloses en l'annex 1 de la Llei 5/1998

(Derogat)

ARTICLE 27 Modificació de les quanties de les tarifes per les concessions i les autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat que estableix l'article 10 de la Llei 17/1996

(Derogat)

CAPÍTOL V Altres mesures Artículo 28
ARTICLE 28 Modificació de la Llei 8/2004

(Derogat)

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Règim d'autonomia econòmica o financera de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i de les oficines de la Generalitat a l'exterior

"1. Es faculta el Govern per a establir que la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior ja creades o que es puguin crear, i regulades respectivament pels articles 192 i 194 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, tinguin règim d'autonomia econòmica o financera.

"2. El règim d'autonomia econòmica o financera té per objecte gestionar tots els ingressos obtinguts per les activitats que puguin portar a terme les delegacions esmentades a l'apartat 1, i també les transferències provinents de la Generalitat o d'altres entitats.

"3. L'òrgan responsable de la gestió de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i de les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior ha de presentar anualment al departament al qual estan adscrites la justificació dels ingressos i el compte de gestió econòmica, els quals resten a disposició de la Intervenció General, de la Sindicatura de Comptes i, si escau, del Tribunal de Comptes.

"4. Per decret del Govern s'ha de determinar el règim jurídic que ha de regular la gestió de la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i de les delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Programa d'atenció per a les persones que han de rebre una empara específica arran de la intervenció en causes criminals

El finançament de les despeses que origini l'aplicació del programa d'atenció per a les persones que han de rebre una empara específica arran de la intervenció en causes criminals va amb càrrec al crèdit destinat a l'aplicació.Despeses reservades. que específicament es consigni en les lleis de pressupostos de la Generalitat per als successius exercicis pressupostaris i exclusivament en l'estat de despeses de la secció pressupostària del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. La gestió i la justificació d'aquestes despeses s'ha d'ajustar a la normativa especifica que regula les despeses reservades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Modificacions de crèdit de les entitats del sector públic de la Generalitat classificades en el sector d'administracions públiques d'acord amb les normes del sistema europeu de comptes (SEC)
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Indemnització per la destrucció, la pèrdua, la sostracció o el dany d'obres d'interès cultural, científic o tècnic
 1. La Generalitat es pot comprometre a indemnitzar per la destrucció, la pèrdua, la sostracció o el dany d'obres d'interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic rellevant que es cedeixin, temporalment o definitivament, a museus, biblioteques o arxius de titularitat de la Generalitat, o amb participació majoritària d'aquesta, per a llur exposició pública.

  1 bis. Als efectes d'aquesta disposició, el Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'entén inclòs en els supòsits esmentats en l'apartat 1.

 2. Per decret, i a proposta del Departament d'Economia i Finances i del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, s'han de regular l'objecte, les condicions, el procediment i els requisits per a l'atorgament del compromís a què fa referència l'apartat 1 i la manera de fer-lo efectiu.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA Pròrroga dels nomenaments del president o presidenta i dels vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA Torns especials de promoció interna

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA Mesures relatives a l'aplicació de la Llei 22/2003

(Derogada)

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
 1. Es deroga la disposició transitòria primera de la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 2. Es deroga l'article 8 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

 3. Es deroguen les lletres a i b de l'article 21 de la Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

 4. Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior al d'aquesta llei que la contradiguin, s'hi oposin o hi resultin incompatibles.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Autorització de refosa de la legislació sobre taxes de la Generalitat

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Autorització de refosa de la legislació sobre protecció dels animals

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de 2008.