Llei de Creació de l'Institut Català del Sòl de Catalunya (Llei 4/1980, de 16 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El Reial Decret 1503/1980, de 20 de juny, ha traspassat a la Generalitat el patrimoni i les actuacions urbanístiques gestionades per l'"Instituto Nacional de Urbanización" (INUR) en l'àmbit territorial de Catalunya, així com les accions en societats anònimes i les participacions en juntes de compensació de què aquest Institut era titular. D'aquí la conveniència de crear, mitjançant una norma amb rang legal, l'Institut Català del Sòl com a Organisme Autònom adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Amb especial atenció es projecten en aquesta normativa les funcions, molt variades i complexes, que el nou Institut ha de dur a terme segons la legislació d'urbanística aplicable. També dins el ventall de formes d'actuació que, segons aquesta legislació, són possibles, s'indiquen les més aptes perquè l'Institut pugui desenvolupar, amb economia, celeritat i eficàcia, les tasques que li han estat confiades.

Les activitats de l'Institut se sotmeten a un pressupost d'explotació i capital subjecte a un règim peculiar, com es desprèn de l'articulat.

Els recursos de l'Institut es componen, bàsicament, del patrimoni rebut de l'INUR i de les assignacions pressupostàries destinades a les actuacions objecte de traspàs.

Una vegada aprovada pel Parlament la Llei que regularà la nova divisió territorial de Catalunya, es reconsideraran les funcions de l'esmentat Institut per mitjà d'un text legislatiu d'igual importància que tendeixi a evitar una excessiva centralització, tot donant-li el contingut i les funcions que es cregui convenient.

Disposicions complementàries, sobre contractació i règim jurídic, completen el marc legislatiu, orgànic i funcional, dins del qual s'ha de desenvolupar l'actuació de l'Institut Català del Sòl.

ARTICLE PRIMER

-1 L'Institut Català del Sòl és una entitat de dret públic de la Generalitat, sotmesa al règim que estableix l'article 1.b, 1r, de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, i l'article 4.2 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que ajusta la seva activitat al dret privat i al dret públic en els supòsits que aquesta Llei determina.

-2 L'Institut Català del Sòl queda adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el qual exerceix el control d'eficàcia de la seva activitat.

-3 L'Institut Català del Sòl ha de promoure les actuacions necessàries, tant en l'aspecte organitzatiu com en el funcional, per tal de permetre una utilització del sòl d'acord amb l'interès general i per a impedir l'especulació i afavorir l'efectivitat del dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat.

-4 L'Institut Català del Sòl, com a instrument de política de sòl i d'habitatge, és l'administració urbanística actuant, mitjançant la qual la Generalitat exerceix les seves competències d'execució del planejament, d'acord amb aquesta Llei i amb la legislació urbanística vigent.

-5 L’objectiu de l’Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat, el foment de les activitats econòmiques i de l’habitatge i la gestió d’equipaments públics, tot això amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives, remodelacions urbanes, creació d’espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments.

ARTICLE SEGON

L'Institut Català del Sòl gaudirà de personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat d'obrar, amb els instruments de dret públic i de dret privat propis de la seva naturalesa, per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la present llei i amb la legislació general sobre les entitats autònomes que li sigui aplicable. En consequència, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns, concertar crèdits, celebrar contractes, establir i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar els recursos establerts i executar les accions previstes a les lleis.

ARTICLE TERCER

-1 Són funcions de l'Institut català del Sòl:

 1. Programar actuacions de promoció de sòl urbanitzable i remodelacions urbanes.

 2. Promoure tant de manera directa com convinguda habitatges públics i la rehabilitació o la remodelació d'aquests.

 3. Gestionar operacions de remodelació o rehabilitació d'habitatges.d) Programar i executar actuacions de rehabilitació de nuclis antics.

 4. Gestionar plans i programes d'actuació la finalitat dels quals sigui la remodelació o renovació urbana.

 5. Redactar els instruments urbanístics que s'hagin de desenvolupar directament per mitjà de l'Institut Català del Sòl o bé amb col·laboració d'aquest.

 6. Exercir la gestió urbanística en execució de plans, propis o assumits com a tals, per qualsevol deis sistemes d'actuació establerts per la legislació urbanística. En el desenvolupament d'aquesta activitat ha d'assumir la qualitat d'Administració actuant si així ho estableix el Pla que s'executa, amb els drets i els deures que la normativa urbanística li atorga.

 7. Redactar, tramitar i aprovar projectes de reparcel·lació i d'urbanització, en les actuacions que assumeixi en qualitat d'Administració actuant.

 8. Estudiar i difondre noves tècniques d'intervenció en nuclis urbans per facilitar la seva remodelació o rehabilitació.

 9. Formar especialistes en gestió urbanística.

 10. Adquirir sòl, fins i tot mitjançant expropiació forçosa, com a beneficiari, de terrenys destinats a la creació de sòl urbanitzat, la formació de reserves de sòl, la promoció d'habitatge públic, la creació de dotacions i equipaments, zones verdes i espais lliures o qualsevol altra finalitat anàloga de caràcter urbanístic. La potestat expropiatòria correspon al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

 11. Redactar projectes d'edificació.

 12. Alienar, permutar i cedir terrenys i edificis de la seva propietat.

 13. Constituir, transmetre, modificar i extingir els drets d'hipoteca, superfície, censos, servituds i, en general, qualsevol dret real sobre els terrenys i les edificacions que són propietat de l'Institut Català del Sòl.

 14. Protegir i defensar el seu patrimoni.

 15. Arrendar béns mobles i immobles.

 16. Exercir la gestió de les fiances d'arrendaments de finques urbanes i del Registre de Fiances dels contractes de lloguer, d'acord amb les disposicions vigents.

 17. Adoptar mesures de suport, tant tècnic com econòmic i financer, per a impulsar la finalització de processos d'urbanització.

 18. Assessorar, prestar serveis de consultoria, donar suport i redactar instruments de planejament i gestió urbanística i projectes d’edificació per a altres subjectes públics o privats, mitjançant la contraprestació corresponent, i en qualsevol àmbit territorial d’actuació, respectant sempre la normativa sobre defensa de la competència. Aquests serveis amb contraprestació no es poden dur a terme respecte d’aquells instruments sobre els quals el departament al qual es troba adscrit l’Institut Català del Sòl tingui competències d’aprovació.

 19. Qualsevol altra que li sigui encomanada per la llei, el Govern o els ens locals, en els termes establerts per la llei present.

-2 L'Institut Català del Sòl desenvoluparà les seves funcions dins la seva competència, d'acord amb l'ordenament urbanístic i respectant el planejament vigent.

ARTICLE QUART

-1 Per a l'exercici de les seves funcions l'Institut Català del Sòl podrà:

Primer.- Desenvolupar aquestes funcions directament mitjançant l'òrgan o òrgans que siguin competents, o que, si s'escau, puguin crear-se.

Segon.- Realitzar convenis amb els Organismes competents, especialment amb les Entitats locals que hagin de coadjuvar, per raó de la seva competència, al millor éxit de la seva gestió.

Tercer.- Formar consorcis amb altres Entitas públiques per al desenvolupament de les finalitats pròpies de la gestió i execució d'activitats urbanístiques.

Quart.- Promoure la constitució i la dotació, prèvia demanda dels Ens públics directament interessats i amb l'informe preceptiu dels organismes competents de la Generalitat, de Gerències d'Urbanisme d'àmbit territorial d'acord amb els criteris esmentats a l'article 5, apartats 1 i 2, de l'Estatut de Catalunya, per tal de prestar assistència tècnica als municipis compresos en l'àrea, en el desenvolupament de les seves competències urbanístiques.

Cinquè.- Crear Societats anònimes quan així convindrà a la promoció, la gestió o l'execució de les activitats de la seva competència, així com participar en qualssevol altres Societats constituïdes, amb la limitació de la responsabilitat, per Ens públics o particulars per al desenvolupamnt de finalitats de naturalesa urbanística.

Sisè.- Integrar-se en les Entitats urbanístiques col·laboradores creades per a la gestió urbanística que l'afecti.

Setè. Subscriure documents de caràcter contractual amb altres subjectes públics o privats. La prestació de serveis s’ha de remunerar d’acord amb les tarifes que, respectant les normes de competència, aprovi el Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl.

-2 La constitució de Gerències i la creació de Consorcis o Societats anònimes o la participació o integració de l'Institut en les ja constituïdes haurà d'ésser autoritzada pel Consell Executiu de la Generalitat.

ARTICLE CINQUÈ

Correspon al Consell Executiu de la Generalitat:

Primer.- Aprovar:

 1. el pla d'actuació a termini mitjà i el pla anual de treballs o gestió;

 2. el programa de preparació i alienació del sòl;

 3. el pressupost d'explotació i capital;

Segon.- Autoritzar les transmissions de terrenys a títol gratuït que projecti l'Institut a favor d'Entitats públiques i amb destinació a instal·lació de serveis públics o la creació de dotacions i equipaments, i autoritzar, igualment, els actes a què fa referència l'apartat 2 de l'article anterior.

Tercer.- Dictar les normes adequades per exercir el control de caràcter econòmico-financer i d'eficàcia de l'Institut en el marc de les disposicions generals aplicables a la Generalitat.

ARTICLE SISÈ

-1 L'Institut Català del Sòl es regeix pels òrgans següents:

 1. El Consell d'Administració.

 2. El director o la directora.

-2 L'Institut Català del Sòl ha de comptar amb l'estructura suficient per a atendre les funcions que té encomanades.

-3 Les relacions entre l'Institut Català del Sòl i el seu personal es regeixen pel dret laboral. No obstant això, pot disposar dels funcionaris necessaris per al desenvolupament de les funcions que així ho requereixin.

-4 La selecció del personal, llevat del personal directiu, s'ha de fer mitjançant publicitat i d'acord amb els principis de mèrits i capacitats i dins dels límits pressupostaris.

ARTICLE SETÈ

-1 El Consell d'Administració té atribuïdes les més àmplies facultats en l'actuació i la gestió de l'Institut Català del Sòl.

-2 El Consell d'Administració és integrat, en tot cas, pels representants de la Generalitat que assenyali el Govern, i pel director o directora. N'és president o presidenta el conseller o consellera del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El vicepresident o vicepresidenta és nomenat pel titular d'aquest Departament.

-3 El secretari o secretària del Consell d'Administració, amb veu i sense vot, és designat pel Consell d'Administració, a proposta del president o presidenta.

-4 Si s'inclouen en l'ordre del dia assumptes que afectin un o diversos municipis, o una comarca, el president o presidenta pot convocar l'alcalde o alcaldes corresponents o el president o presidenta del Consell Comarcal, si escau, els quals poden assistir, acompanyats de la persona que designin, a la deliberació de l'assumpte pel qual hauran estat convidats, i prendre-hi part amb veu i sense vot.

-5 L'estatut del règim interior de l'Institut Català del Sòl ha de desplegar per reglament la composició i el funcionament del Consell d'Administració i ha de concretar les seves funcions específiques, i també l'estructura organitzativa i el règim de funcionament de l'entitat. L'estatut pot crear altres òrgans de gestió per a l'impuls de polítiques concretes.

ARTICLE VUITÈ
ARTICLE NOVÈ
ARTICLE DESÈ

La direcció és l'òrgan executiu que dirigeix el funcionament de l'Institut, n'ostenta la representació i exerceix les funcions específiques que determini l'estatut del règim interior de l'Institut.

ARTICLE ONZÈ

-1 La hisenda de l'Institut serà integrada pels recursos següents:

 1. Els béns i els drets adquirits per la Generalitat en ésser-li traspassats els de l'"Instituto Nacional de Urbanización" radicats en l'àmbit territorial de Catalunya.

 2. Els béns, els valors i els drets que adquirirà en l'exercici de les seves funcions i els productes, les rendes o els increments del seu propi patrimoni.

 3. L'assignació que es fixarà en el Pressupost de l'Estat o directament en el de la Generalitat per al compliment de les finalitats de l'Institut.

 4. Les participacions o els ingressos que procedeixin dels concerts que celebri i dels Consorcis, les Gerències, les Societats i les Entitats urbanístiques en què intervingui segons el que preveu l'article quart.

 5. Els productes que obtingui de les alineacions que realitzi en l'exercici de les seves funcions, així com de les operacions en què intervingui.

 6. Les subvencions, les aportacions o les donacions que concedeixin al seu favor entitats o particulars.

 7. Qualssevol altres recursos no previstos en els apartats anteriors que puguin ésser-li atribuïts per disposició legal o reglamentària.

-2 El pressupost de l'Institut serà anual, i se subjectarà a les disposicions legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms.

-3 L'Institut Català del Sòl gaudirà de les exempcions i beneficis fiscals de què gaudeix l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE DOTZÈ
 1. La contractació de l’Institut Català del Sòl es regeix per la legislació sobre contractació del sector públic. Els negocis i contractes exclosos d’aquesta legislació es regeixen per llur legislació específica.

 2. L’Institut Català del Sòl, en el desenvolupament de les seves funcions, té la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic de l’Administració de la Generalitat i dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o que hi estan vinculats, i que tenen la consideració de poders adjudicadors, als efectes del que estableix l’article 4.1.n del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011.

  2 bis. L’Institut Català del Sòl, en el compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals que així ho acordin voluntàriament.

 3. Les relacions de l’Institut Català del Sòl amb els departaments i els ens o les entitats dels quals és mitjà propi instrumental i de servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs. Els encàrrecs han d’especificar, com a mínim, l’abast de l’encàrrec, la previsió dels costos i el sistema de finançament. En el cas que l’Institut Català del Sòl tingui la condició de mitjà propi d’un ens local, l’encàrrec ha d’especificar, com a mínim, l’abast de l’encàrrec, la previsió dels costos i el sistema de finançament, d’acord amb les tarifes aprovades pel Consell d’Administració de l’Institut Català del Sòl, i també els mitjans de control que l’ens local exercirà sobre l’Institut Català del Sòl en l’execució d’aquest encàrrec.

 4. L’Institut Català del Sòl està obligat a dur a terme, en l’àmbit de les funcions establertes per aquesta llei, els encàrrecs que li formulin els departaments de l’Administració de la Generalitat i els ens integrats en el seu sector públic, i també els ens locals.

 5. L’Institut Català del Sòl no pot participar en les licitacions públiques convocades pels ens respecte dels quals té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic. Això no obstant, quan no concorri cap licitador, es pot encarregar a l’Institut Català del Sòl l’execució de l’activitat objecte de la licitació pública.

 6. El Govern ha d’aprovar anualment les directrius per a fixar les tarifes que s’han d’aplicar per a les diferents activitats de l’Institut Català del Sòl i les condicions bàsiques d’execució d’aquestes activitats.

ARTICLE TRETZÈ

-1 L'activitat de l'Institut Català del Sòl se sotmet, amb caràcter general, a les normes de dret civil, mercantil o laboral que li són aplicables. No obstant això:

 1. El règim d'adopció d'acords i funcionament del Consell d'Administració es subjecta a la normativa general sobre òrgans col·legiats, aplicable a la Generalitat de Catalunya.

 2. En la seva actuació com a administració actuant en l'execució del planejament està subjecte al que estableixi la normativa urbanística vigent a Catalunya.

 3. També estan subjectes al dret públic les relacions jurídiques externes que derivin d'actes de limitació, intervenció, control i sanció, els expropiatoris i, en general, actes que afectin la utilització del sòl o de l'habitatge d'acord amb l'interès general i per a evitar l'especulació i que impliquin actuació de sobirania o exercici de potestats administratives, inclòs el règim d'impugnació d'actes, el silenci administratiu i el procediment de recaptació.

-2 El règim de comptabilitat de l'Institut és el corresponent al sector públic i el seu control financer s'ha d'ajustar al que estableix l'article 71 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La contractació de l'Institut s'ha de regir pel que estableix la legislació vigent en matèria de contractació administrativa i, en tot cas, s'han de garantir els principis de publicitat i de lliure concurrència.

-3 Els actes de l'Institut Català del Sòl sotmesos al dret administratiu són susceptibles de recurs d'alçada davant el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques. Els recursos extraordinaris de revisió s'interposen davant el mateix òrgan que hagi dictat l'acte impugnat.

-4 La interposició de recurs contenciós administratiu és procedent d'acord amb el que estableixi la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.

-5 L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes d'aplicació general. Les reclamacions prèvies a la via civil s'han d'interposar davant el conseller o consellera de Política Territorial i les reclamacions prèvies a la via laboral davant el secretari o secretària general del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Consell Executiu, a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, dictarà les disposicions per al desenvolupament i l'execució d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Quan el Parlament reguli, segons el que preveu l'article 5 de l'Estatut de Catalunya, l'organització territorial, es revisarà el règim jurídic i organitzatiu de l'Institut Català del Sòl integrant-hi una adequada representació territorial.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

La present Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Es transfereixen a l'Institut Català del Sòl els béns, els drets i les obligacions traspassats per l'Estat a la Generalitat de Catalunya en virtut del que disposa el Reial Decret 1503/1980 de 20 de juny.