Llei de modificació de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (Llei 17/2009, del 16 d'octubre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL Artículo 1

L'article 3 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, regula la composició d'aquesta institució. L'apartat 3 de l'article esmentat disposa que un dels tres membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Govern ho és d'entre una terna proposada pel Consell de Governs Locals.

La disposició transitòria tercera regula el règim transitori fins a la constitució del dit Consell de Governs Locals. L'apartat 2 d'aquesta disposició determina que, mentre no es constitueixi el Consell de Governs Locals, el Govern, abans de designar el conseller o consellera a què es refereix l'article 3.3, haurà d'escoltar el parer de les entitats representatives dels ens locals, i l'apartat 3 de la disposició estableix que, en constituir-se el Consell de Governs Locals, perdrà la condició de membre del Consell de Garanties Estatutàries el conseller o consellera designat pel Govern a l'empara de l'apartat 2.

És previsible, però, que la constitució del Consell de Governs Locals tingui lloc poc temps després d'haver-se constituït el Consell de Garanties Estatutàries, en tant que la llei que ha de regular l'òrgan de representació dels ens locals, en compliment de l'article 85 de l'Estatut, es troba en tramitació parlamentària en el moment d'aprovació de la llei present. L'observança de l'apartat 3 de la disposició transitòria tercera de la Llei 2/2009 donaria, doncs, un indesitjat caràcter de provisionalitat al nomenament d'un dels membres del Consell de Garanties Estatutàries.

Aquesta circumstància fa aconsellable de suprimir aquest apartat 3 de la disposició transitòria tercera, de manera que la persona designada pel Govern en aplicació de l'apartat 2 de la dita disposició transitòria es trobi en igualtat de condicions amb la resta de membres pel que fa a la durada del mandat, amb subjecció al que estableix amb caràcter general la disposició transitòria segona, relativa a la primera designació i primeres renovacions dels membres del Consell de Garanties Estatutàries.

ARTICLE ÚNIC Modificació de la disposició transitòria tercera de la Llei 2/2009

Se suprimeix l'apartat 3 de la disposició transitòria tercera de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries.

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 16 d'octubre de 2009

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya