Llei de Creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya (Llei 22/1985, de 8 de novembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La transcendència social creixent de les activitats informatives i el nivell universitari que des de fa anys tenen els estudis de periodisme aconsellen que a Catalunya s'obri la possibilitat legal de constituir el Col·legi Professional de Periodistes, el qual ha de servir per a consolidar i ampliar la tasca que, amb la defensa de la llibertat d'expressió i amb l'autoexigència professional, sempre han desenvolupat els periodistes des de llurs associacions. La història profitosa d'aquestes entitats, amb una existència molt llarga, que en el cas de Barcelona ha arribat als setanta-cinc anys d'activitat constant, ha de trobar en el Col·legi la manera millor de projectar-se cap al futur.

Des que al començament del segle actual l'exercici professional del periodisme a Catalunya començà a tenir entitat, ha estat constant l'afany col·legial dels informadors. La professió, enriquida amb la incorporació creixent de titulats universitaris en les més diverses matèries, preparà els anys trenta projectes diversos amb vista a la vertebració unitària dels periodistes i a una futura estructuració col·legial. Aquesta estructuració s'hauria consolidat molt aviat, però les circumstàncies històriques que afectaren tot el país aturaren el progrés corporatiu dels informadors.

És ara el moment, doncs, de donar compliment a una necessitat molt sentida dins la professió periodística, per al millor servei de la societat. el Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, que preveu, mitjançant llei del Parlament de Catalunya, l'extensió de l'organització col·legial a professions altres que aquelles que actualment la tenen.

ARTICLE 1

Es crea el Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per a complir els seus fins. El Col·legi agrupa els periodistes que ho sol·liciten que exerceixen la professió en el territori de Catalunya

ARTICLE 2
  1. Per a ésser membre del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya cal acreditar la possessió del títol de llicenciat en Ciències de la Informació, branca de Periodisme, o tenir un altre títol universitari superior i acreditar dos anys efectius de pràctiques periodístiques.

  2. Els qui estan en període de pràctiques es poden inscriure en el Col·legi, però no adquireixen els drets de periodista professional fins que no les han completades i són admesos com a col·legiats.

ARTICLE 3

L'àmbit territorial del Col·legi és el que correspon a Catalunya.

ARTICLE 4

El Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya es relaciona amb el Departament de la Presidència, o amb els Departaments en què es delegui, per a tot el que fa referència als aspectes institucionals, corporatius i als que tenen relació amb aquesta professió.

Disposició addicional

  1. Les associacions de la premsa que hi ha a Catalunya han de convocar llurs socis a una assemblea constituent i conjunta, la qual ha de nomenar una comissió gestora perquè la presideixi i faci tots els tràmits necessaris perquè l'assemblea aprovi, dins sis mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els estatuts del Col·legi, ajustats a les normes de la Llei 13/1982, i per a aconseguir-ne la qualificació de legalitat per l'òrgan competent de la Generalitat. A aquest fi l'assemblea ha de dictar les seves normes de funcionament i ha de tenir les sessions que calen per a acomplir la seva missió.

  2. Els estatuts aprovats, els quals s'han d'incloure en el certificat dels acords de l'assemblea, s'han de trametre al Departament de la Presidència o al Departament en què es delegui, perquè en qualifiqui la legalitat i posteriorment es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El Departament de la Presidència o el Departament en què es delegui ha d'actuar en la manera establerta per l'article 30 del Reglament de Col·legis Professionals de Catalunya, aprovat pel Decret 329/1983, del 7 de juliol, en cas d'incompliment del termini fixat del punt 1.

  3. Tota la tramitació s'ha d'ajustar a les disposicions de la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de Col·legis Professionals, i al Reglament que la desenvolupa.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Els periodistes titulats i inscrits en el Registre Professional de la Federació d'Associacions de la Premsa Espanyola que són socis de les associacions de la premsa que hi ha a Catalunya poden esdevenir membres del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya encara que no compleixin els requisits de titulació establerts per l'article 2.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Els periodistes que no disposen de titulació universitària específica i que no són inscrits en el Registre Professional de la Federació d'Associacions de la Premsa Espanyola en el moment d'entrar en vigor aquesta Llei poden ésser membres del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya si demostren l'exercici ininterromput de l'activitat periodística durant un període de temps no inferior a cinc anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

En els supòsits a què fan referència les disposicions transitòries primera i segona, el termini perquè els periodistes i els fotoperiodistes s'incorporin al Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya fineix el 31 de desembre de 2015.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.