Llei del Centre d'Estudis d'Opinió de Catalunya (Llei 6/2007, del 17 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La Llei 23/2003, del 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, regula l'elaboració i la publicitat de les enquestes i els estudis d'opinió de la Generalitat. En desplegament de la dita llei, el Decret 1/2005, de l'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat, crea el Centre d'Estudis d'Opinió, inserit en l'estructura de l'Institut Català d'Estadística de Catalunya, ens adscrit al Departament d'Economia i Finances. El Centre d'Estudis d'Opinió va ser creat amb una doble finalitat: d'una banda, controlar, des d'un punt de vista tècnic, l'elaboració de les enquestes i els estudis d'opinió a què fa referència l'article 5 de la Llei 23/1998, modificat per l'article 1 de la Llei 23/2003, i, d'altra banda, gestionar el Registre d'Estudis d'Opinió.

Per mitjà de la present llei, el Centre d'Estudis d'Opinió s'extreu de l'àmbit de l'Institut d'Estadística de Catalunya i passa a configurar-se com un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb l'objectiu de continuar la tasca iniciada per l'actual Centre d'oferir un servei rigorós i de qualitat a totes les institucions i els ciutadans que tinguin interès en l'evolució de l'opinió pública a Catalunya.

Amb aquesta llei es vol aprofundir encara més en la democratització de la informació, a partir dels principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i, sobretot, independència. Aquesta funció es concentra en un sol òrgan amb capacitat d'unificar, homogeneïtzar i universalitzar els criteris tècnics que cal seguir en l'elaboració de les enquestes i els estudis d'opinió i també de centralitzar-ne la supervisió i la recollida de la informació.

La Llei consta de vint-i-dos articles, distribuïts en set capítols, i de dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i tres disposicions finals. El capítol I, referit a les disposicions generals, regula la naturalesa i el règim jurídic del Centre d'Estudis d'Opinió. El capítol II estableix l'organització del Centre en òrgans, entre els quals destaca el Consell Rector, ja que la composició d'aquest òrgan assegura la independència, la professionalitat i l'objectivitat del Centre. El capítol III fixa el règim de col·laboració administrativa del Centre d'Estudis d'Opinió i el capítol IV en determina el règim econòmic, patrimonial i pressupostari. El capítol V conté una regulació àmplia i detallada dels procediments en la línia que ja va iniciar la normativa que ara es deroga, entre la qual destaca l'obligació del Centre d'Estudis d'Opinió de trametre al Govern i al Parlament, d'una manera immediata, els resultats dels treballs. El capítol VI es dedica a les relacions amb el Parlament. Finalment, el capítol VII desvincula el Registre d'Estudis d'Opinió de l'Institut d'Estadística de Catalunya i el situa dins el Centre d'Estudis d'Opinió, si bé en manté les característiques essencials.

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 El Centre d'Estudis d'Opinió
 1. Es crea el Centre d'Estudis d'Opinió com a organisme autònom administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a complir les seves funcions.

 2. L'activitat del Centre d'Estudis d'Opinió s'ajusta al dret públic i es regeix per aquesta llei, per les disposicions reguladores de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat i per les normes de desplegament.

 3. El Centre d'Estudis d'Opinió té autonomia funcional i de gestió, i s'adscriu al Departament d'Economia i Finances per mitjà de l'òrgan que es determini per reglament.

 4. El Centre d’Estudis d’Opinió té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat i dels ens i les entitats que en depenen o hi estan vinculats i que tenen la condició de poders adjudicadors, per a dur a terme les funcions que li són pròpies.

ARTICLE 2 Els estudis d'opinió

Als efectes d'aquesta llei, tenen la condició d'estudis d'opinió:

 1. Les enquestes electorals que pregunten sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels líders i dels partits polítics, i també els estudis postelectorals.

 2. Els treballs que tenen per objecte l'anàlisi de les actituds i les opinions de la societat de Catalunya, l'avaluació i el seguiment de polítiques o serveis de la Generalitat, i altres treballs que siguin rellevants per a l'acció del Govern.

ARTICLE 3 Funcions del Centre d'Estudis d'Opinió

El Centre d'Estudis d'Opinió té les funcions següents:

 1. Elaborar o supervisar i controlar estudis d'opinió i enquestes que proporcionin informació sobre les opinions dels habitants de Catalunya pel que fa a la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, política i social de Catalunya; sobre llurs actituds, hàbits, costums i preferències, incloent-hi els que fan referència a circumstàncies relatives a la intimitat personal o familiar, i sobre llurs opinions i intencions en qüestions ètiques, morals, socials, ideològiques, polítiques o comunitàries.

 2. Elaborar, en exclusiva en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, estudis d'opinió i enquestes electorals que preguntin sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels líders i dels partits polítics, i també els estudis postelectorals.

 3. Prestar assessorament, amb relació als criteris tècnics que cal seguir a l'hora de dissenyar i desenvolupar estudis d'opinió de la Generalitat, als departaments de la Generalitat, als organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats, i també a qualsevol persona jurídica pública o privada que es doti ordinàriament en més d'un cinquanta per cent amb subvencions i altres ingressos procedents de l'Administració de la Generalitat, o en què la dita administració participi en més d'un cinquanta per cent del capital o del fons patrimonial o bé tingui la facultat de nomenar-ne la majoria de membres dels òrgans de govern.

 4. Gestionar el Registre d'Estudis d'Opinió.

 5. Difondre els resultats de l'activitat del Centre.

ARTICLE 4 Règim jurídic dels actes dictats pels òrgans del Centre d'Estudis d'Opinió
 1. El Centre d'Estudis d'Opinió, per a complir les funcions que li corresponen amb relació a les enquestes i els estudis d'opinió, es regeix per aquesta llei i les normes que la despleguin.

 2. Per a complir funcions altres que les esmentades per l'apartat 1 que impliquin l'exercici de potestats públiques, el Centre d'Estudis d'Opinió es regeix per la normativa reguladora del procediment administratiu de la Generalitat. Els actes dictats en exercici d'aquestes potestats exhaureixen la via administrativa, i s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu, amb un recurs de reposició potestatiu previ. A aquest efecte, les resolucions que dicti, en exercici de la seva competència, el president o presidenta o el director o directora del Centre exhaureixen la via administrativa.

 3. El règim de responsabilitat patrimonial del Centre d'Estudis d'Opinió, les autoritats, els funcionaris i el personal adscrit és el que s'aplica, amb caràcter general, a l'Administració de la Generalitat. La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial correspon al director o directora del Centre, en els termes establerts per la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

CAPÍTOL II Organització del Centre d'Estudis d'Opinió Artículos 5 a 7
ARTICLE 5 Òrgans

Els òrgans del Centre d'Estudis d'Opinió són els següents:

 1. El Consell Rector.

 2. El director o directora.

ARTICLE 6 El Consell Rector
 1. EL CONSELL RECTOR ÉS L'ÒRGAN QUE ASSESSORA I SUPERVISA EL DIRECTOR O DIRECTORA DEL CENTRE D'ESTUDIS D'OPINIÓ.

 2. EL CONSELL RECTOR ES RENOVA ÍNTEGRAMENT EN EL TERMINI MÀXIM DE QUATRE MESOS A COMPTAR DE L'INICI DE CADA LEGISLATURA.

 3. EL CONSELL RECTOR ÉS INTEGRAT PER LES PERSONES SEGÜENTS, QUE SÓN DESIGNADES PEL GOVERN:

  1. UNA PERSONA EXPERTA EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS, ECONÒMIQUES O ESTADÍSTICA PROPOSADA PER CADASCUN DELS GRUPS PARLAMENTARIS.

  2. TRES PERSONES ENTRE ELS CATEDRÀTICS I ELS PROFESSORS VINCULATS A LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA DE LES ÀREES DE CONEIXEMENT DE LES CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS, ECONÒMIQUES O ESTADÍSTICA. A AQUEST EFECTE, EL GOVERN POT CONSULTAR L'OPINIÓ DELS DIRECTORS DELS DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS, ELS DEGANS DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS O LES ENTITATS CIENTÍFIQUES EN L'ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS.

  3. TRES PERSONES PROPOSADES PEL GOVERN.

 4. EL GOVERN HA DE NOMENAR PRESIDENT O PRESIDENTA DEL CONSELL RECTOR UN DELS MEMBRES D'AQUEST ÒRGAN, DESPRÉS D'ESCOLTAR L'OPINIÓ MAJORITÀRIA. EL PRESIDENT O PRESIDENTA CONVOCA I DIRIGEIX LES SESSIONS DEL CONSELL RECTOR.

 5. EL DIRECTOR O DIRECTORA DEL CENTRE D'ESTUDIS D'OPINIÓ ACTUA COM A SECRETARI O SECRETÀRIA, AMB VEU PERÒ SENSE VOT.

 6. ELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR HAN DE DEIXAR CONSTÀNCIA QUE NO TENEN INTERESSOS EN AQUEST SECTOR.

 7. EL CONSELL RECTOR TÉ LES FUNCIONS SEGÜENTS:

  1. APROVAR UN PLA ANUAL DELS ESTUDIS D'OPINIÓ SOBRE LA INTENCIÓ DE VOT I SOBRE LA VALORACIÓ DELS PARTITS POLÍTICS I DELS ESTUDIS POSTELECTORALS, I TAMBÉ DELS ESTUDIS PER A AVALUAR LES POLÍTIQUES O ELS SERVEIS DE LA GENERALITAT QUE CONSIDERI PERTINENT IMPULSAR DIRECTAMENT EL MATEIX CENTRE D'ESTUDIS D'OPINIÓ.

  2. ÉSSER INFORMAT, AMB CARÀCTER PREVI, SOBRE ELS PLANS ANUALS D'ESTUDIS D'OPINIÓ QUE HAGIN D'ELABORAR ELS DEPARTAMENTS DE LA GENERALITAT O ELS ENS QUE EN DEPENEN AMB RELACIÓ A L'AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES O SERVEIS DE LA GENERALITAT.

  3. PRESTAR ASSESSORAMENT SOBRE ELS CRITERIS AMB RELACIÓ A LA PERIODICITAT, EL CONTINGUT, EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ I LA DIFUSIÓ DELS ESTUDIS D'OPINIÓ I FORMULAR, SI ESCAU, PROPOSTES SOBRE LA QUALITAT TÈCNICA DELS ESTUDIS, I TAMBÉ ANALITZAR-NE ELS RESULTATS.

  4. ÉSSER INFORMAT SOBRE LES ENQUESTES DE CONJUNTURA QUE TINGUIN PER OBJECTE MESURAR L'IMPACTE QUE UNA SITUACIÓ D'URGÈNCIA O D'ACTUALITAT HA GENERAT EN L'OPINIÓ PÚBLICA.

  5. ELABORAR UN INFORME ANUAL SOBRE ELS ESTUDIS QUE S'HAN FET I SOBRE LA QUALITAT D'AQUESTS ESTUDIS.

  6. TOTES LES FUNCIONS QUE DETERMINI LA NORMATIVA DE DESPLEGAMENT D'AQUESTA LLEI.

 8. ELS ACORDS DEL CONSELL RECTOR SÓN ADOPTATS PER MAJORIA DELS MEMBRES PRESENTS A LA SESSIÓ EN QUÈ ES VOTEN. EL PRESIDENT O PRESIDENTA DIRIMEIX ELS EMPATS, SI ES PRODUEIXEN, PER MITJÀ DEL VOT DE QUALITAT.

 9. EL CONSELL RECTOR, EN TOT ALLÒ QUE NO ESTABLEIX AQUESTA LLEI NI LA NORMATIVA QUE LA DESPLEGUI, I SENS PERJUDICI DEL QUE DISPOSI EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR QUE HA D'APROVAR EL MATEIX CONSELL RECTOR, PEL QUE FA A LA REGULACIÓ DEL PROPI FUNCIONAMENT I DE L'ORGANITZACIÓ INTERNA ES REGEIX, SUPLETÒRIAMENT, PER LA LEGISLACIÓ VIGENT APLICABLE ALS ÒRGANS COL·LEGIATS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT.

ARTICLE 7 El director o directora
 1. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Centre d'Estudis d'Opinió, nomena i separa lliurement, entre persones de prestigi reconegut, el director o directora del Centre.

 2. El càrrec de director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió té la condició d'alt càrrec, i és assimilat al de director o directora general. El director o directora del Centre ha de complir amb dedicació absoluta les funcions que té encomanades i està subjecte al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs.

 3. El director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió, en el moment de prendre possessió del càrrec, ha de deixar constància formal que es compromet a actuar amb independència, que no té interessos en aquest sector i que se sotmet al deure de secret amb relació a les dades que conegui per raó del càrrec que ocupa.

 4. Correspon al director o directora complir les funcions de direcció i administració del Centre d'Estudis d'Opinió i coordinar-ne les actuacions.

CAPÍTOL III Col·laboració interadministrativa Artículos 8 y 9
ARTICLE 8 Subscripció de convenis

El Centre d'Estudis d'Opinió, en els àmbits en què actuï directament o indirectament, pot signar convenis de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a administracions altres que la de la Generalitat, en els termes i les condicions que estableix la normativa aplicable a l'Administració de la Generalitat. També pot subscriure convenis amb entitats privades amb la mateixa finalitat.

ARTICLE 9 Formes de col·laboració

La col·laboració amb entitats d'administracions públiques altres que la de la Generalitat pot revestir qualsevol fórmula jurídica admesa en dret, incloent-hi la participació en entitats amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada.

CAPÍTOL IV Règim econòmic, de contractació i patrimonial Artículos 10 a 15
ARTICLE 10 Recursos econòmics

Els recursos del Centre d'Estudis d'Opinió estan constituïts per:

 1. Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, determinades d'acord amb el que estableix l'article 11.1.

 2. Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o que tingui adscrits.

 3. Els rendiments derivats de la recaptació de les taxes i els preus públics i, en general, de la prestació de serveis.

 4. Qualsevol altre recurs que legalment li correspongui.

ARTICLE 11 Pressupost
 1. El pressupost del Centre d'Estudis d'Opinió es regeix per la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat, la normativa reguladora de les seves finances públiques i les lleis de pressupostos successives.

 2. Correspon al director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió elaborar l'avantprojecte de pressupost, que ha de contenir:

  1. Un estat de recursos, amb les estimacions corresponents.

  2. Un estat de dotacions, amb les avaluacions dels mitjans que siguin necessaris.

  3. El que determini la normativa anual d'elaboració dels pressupostos.

 3. La proposta de pressupost del Centre d'Estudis d'Opinió ha d'ésser aprovada pel Consell Rector.

ARTICLE 12 Patrimoni
 1. El patrimoni del Centre d'Estudis d'Opinió està constituït pels béns i els drets que li són adscrits i pels béns i els drets propis, de qualsevol naturalesa, que el Centre adquireixi per qualsevol títol.

 2. Els béns adscrits al Centre d'Estudis d'Opinió conserven la qualificació jurídica originària, i l'adscripció no implica la transmissió del domini públic ni la desafectació.

 3. El règim patrimonial del Centre d'Estudis d'Opinió resta subjecte a la normativa reguladora de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat i a la normativa reguladora del patrimoni de l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 13 Règim comptable

És aplicable al Centre d'Estudis d'Opinió el Pla de comptabilitat pública de la Generalitat.

ARTICLE 14 Règim de control
 1. La Intervenció General de la Generalitat ha d'exercir el control general del Centre d'Estudis d'Opinió d'acord amb el procediment que la Llei de finances públiques de Catalunya estableix per a les entitats autònomes de naturalesa administrativa.

 2. El conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Centre d'Estudis d'Opinió pot acordar de sotmetre el Centre als sistemes d'informació corporatius en matèria de personal i d'economia i finances.

ARTICLE 15 Règim de contractació
 1. La contractació del Centre d'Estudis d'Opinió es regeix per la normativa vigent en matèria de contractes de les administracions públiques.

 2. L'òrgan de contractació del Centre d'Estudis d'Opinió és el director o directora.

 3. El Centre d’Estudis d’Opinió, en la seva condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat i dels ens i les entitats que en depenen o hi estan vinculats i que tenen la condició de poders adjudicadors, no pot participar en els procediments per a l’adjudicació dels contractes que aquells convoquin. No obstant això, quan no hi concorri cap licitador, es pot encarregar al Centre d’Estudis d’Opinió l’execució de l’activitat objecte de licitació pública en el marc de les seves funcions.

 4. Les relacions del Centre d’Estudis d’Opinió amb els departaments, els ens i les entitats dels quals és mitjà propi no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs. El conveni corresponent ha d’incloure, com a mínim, l’abast de l’encàrrec, la previsió de costos i el sistema de finançament.

CAPÍTOL V Funcionament i procediments Artículos 16 a 20
ARTICLE 16 Elaboració dels estudis d'opinió electorals, de valoració de líders i postelectorals
 1. LES ENQUESTES D'INTENCIÓ DE VOT I DE VALORACIÓ DE POLÍTICS I ELS ESTUDIS POSTELECTORALS CORRESPONEN EN EXCLUSIVA AL CENTRE D'ESTUDIS D'OPINIÓ, EL QUAL POT ELABORAR-LOS DIRECTAMENT O INDIRECTAMENT. EN AQUEST DARRER CAS, LA SELECCIÓ DE TERCERS PERQUÈ INTERVINGUIN EN L'ELABORACIÓ DE LES ENQUESTES O ELS ESTUDIS ES REGEIX PER LA NORMATIVA REGULADORA DELS CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. EN ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS HA DE FIGURAR OBLIGATÒRIAMENT EL DEURE DE SECRET.

 2. EL PERSONAL ADSCRIT AL CENTRE D'ESTUDIS D'OPINIÓ HA DE FER EL CONTROL, EL SEGUIMENT I L'AVALUACIÓ DE LES ACTUACIONS DELS ADJUDICATARIS.

ARTICLE 17 Pla de treball dels estudis d'opinió electorals, de valoració de líders i postelectorals
 1. El Centre d'Estudis d'Opinió ha d'aprovar anualment un pla de treball que ha d'incloure els estudis electorals que preguntin sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels líders polítics, i també els estudis postelectorals. Aquest pla ha de determinar el contingut i la periodicitat dels estudis previstos.

 2. El Centre d'Estudis d'Opinió pot elaborar, excepcionalment, estudis d'opinió sobre les matèries a què fa referència l'apartat 1 que no estiguin inclosos en el pla, si bé n'ha d'informar prèviament el president o presidenta del Consell Rector i, posteriorment, el Consell Rector, el qual els ha d'aprovar de conformitat amb el que disposa l'article 18.3.

ARTICLE 18 Comunicacions al Parlament
 1. El director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió, en un termini de vint dies hàbils des de la data d'acabament del treball de camp, ha de lliurar al conseller o consellera del departament al qual és adscrit el Centre els estudis d'opinió inclosos en el pla de treball anual del Centre als quals fa referència l'article 17. El conseller o consellera, dins les vint-i-quatre hores següents, els ha de trametre simultàniament al president o presidenta de la Generalitat i al president o presidenta del Parlament, el qual els ha de trametre als grups parlamentaris.

 2. La documentació a què fa referència l'apartat 1 ha d'incloure, com a mínim, els resultats obtinguts, la matriu anònima de dades, la fitxa tècnica i el qüestionari emprat, amb la informació tècnica necessària per a fer-ne el tractament i la lectura.

 3. En el cas de les enquestes de valoració de líders i de partits polítics no incloses en el pla anual que es duguin a terme per raons d'urgència i d'actualitat amb l'objectiu de mesurar l'impacte que una situació concreta ha generat en l'opinió pública, les quals han d'haver estat aprovades pel Consell Rector en compliment de l'article 17.2, la informació s'ha de lliurar al Parlament, en un termini no superior a vint dies hàbils des de la data d'acabament dels treballs de camp.

ARTICLE 19 Els estudis d'opinió d'avaluació de polítiques i serveis
 1. Els departaments de la Generalitat i els organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c, d'acord amb les funcions que els són pròpies, poden elaborar directament o indirectament estudis d'opinió que tinguin com a objecte únic analitzar les actituds i les opinions de la societat de Catalunya, avaluar les polítiques o fer el seguiment dels serveis, o qualsevol altre objecte que sigui rellevant per a l'acció de govern de cada departament, organisme i entitat, sens perjudici de l'exclusivitat del Centre d'Estudis d'Opinió pel que fa a tots els estudis de caràcter polític.

 2. Cada departament, d'acord amb les funcions que li són pròpies, pot elaborar un pla de treball anual amb relació als estudis a què fa referència l'apartat 1, que inclogui les propostes dels organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c. El dit pla ha de contenir la identificació dels estudis, la forma d'adjudicació i el nivell de difusió. Se n'ha de donar compte al Consell Rector.

 3. El Centre d'Estudis d'Opinió homologa les empreses que poden fer els estudis d'opinió d'interès de la Generalitat, d'acord amb la normativa aplicable en matèria de contractació pública. L'expedient d'homologació ha de contenir un informe tècnic positiu del Consell Rector. Aquesta homologació és vinculant per als departaments i per als organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c i que tenen la condició de poders adjudicadors, per un termini màxim de tres anys. Les altres entitats de dret públic vinculades a l'Administració de la Generalitat o dependents d'aquesta, les institucions i empreses públiques de la Generalitat, les entitats locals, les universitats públiques i les altres administracions i entitats públiques situades a Catalunya es poden adherir voluntàriament a l'homologació.

 4. Els departaments i els organismes i les entitats que depenen de la Generalitat o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c que elaboren o promouen els estudis a què fa referència l'apartat 1 han de presentar al Centre d'Estudis d'Opinió, abans de fer-los, unes propostes que continguin la identificació dels estudis, la forma d'adjudicació i el grau de difusió. El Centre ha de donar el vistiplau a les propostes, si escau, en el termini que es fixi per reglament, d'acord amb els continguts tècnics corresponents, les ha de supervisar i ha de prestar assistència tècnica per a elaborar els estudis d'opinió.

 5. El departament, organisme o entitat promotor de l'estudi d'opinió, dins els tres mesos següents a la data de finalització del treball de camp, n'ha de trametre una còpia íntegra, que inclourà la documentació que es determini per reglament, al Centre d'Estudis d'Opinió perquè aquest la incorpori al Registre d'Estudis d'Opinió.

ARTICLE 20 Principis d'actuació i règim d'obtenció de la informació
 1. El Centre d'Estudis d'Opinió compleix les funcions que li corresponen d'acord amb els principis d'objectivitat i de neutralitat en la seva actuació, i vetlla, en tot moment, pel ple respecte als drets dels ciutadans, per la protecció de les dades personals obtingudes i pel deure del secret, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 2. Els estudis elaborats o promoguts pel Centre d'Estudis d'Opinió i els departaments de la Generalitat s'han d'atenir als principis següents:

  1. La resposta dels ciutadans a les demandes d'informació per a estudis d'opinió és sempre voluntària.

  2. Els ciutadans es poden acollir al dret de no respondre una pregunta determinada.

 3. Els empleats públics i els agents encarregats de recollir informació per a estudis d'opinió han de llegir la declaració següent, de viva veu, a les persones a qui demanen informació:

  Les informacions que us demanem són per a l'elaboració d'un estudi d'opinió oficial.

  L'administració o el personal de l'administració que utilitzin aquesta informació estan obligats per llei a garantir-vos l'anonimat i el secret estadístic i a complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

  Teniu dret a no respondre totes les preguntes.

CAPÍTOL VI Relacions amb el Parlament Artículo 21
ARTICLE 21 Relacions amb el Parlament
 1. El Centre d'Estudis d'Opinió ha de trametre anualment al Parlament una memòria relativa a l'execució dels estudis d'opinió de l'any anterior.

 2. El Centre d'Estudis d'Opinió ha de comparèixer davant la comissió parlamentària que determini la Mesa del Parlament d'acord amb la Junta de Portaveus, com a mínim una vegada cada període de sessions.

 3. Els diputats del Parlament poden demanar al Centre d'Estudis d'Opinió totes les dades, els informes o els documents, incloent-hi les matrius de dades polítiques o electorals, que siguin necessaris per a complir millor les funcions parlamentàries, sempre que es respectin les normes de protecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL VII El Registre d'Estudis d'Opinió Artículo 22
ARTICLE 22 El Registre d'Estudis d'Opinió
 1. El Registre d'Estudis d'Opinió és un registre públic, la gestió del qual correspon al Centre d'Estudis d'Opinió.

 2. Són objecte d'inscripció en el Registre d'Estudis d'Opinió les dades procedents dels estudis elaborats o promoguts pel Centre d'Estudis d'Opinió o pels departaments i els organismes i entitats que depenen de la Generalitat o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c, després de l'elaboració tècnica dels dits estudis.

 3. Els estudis que es dipositin en el Registre d'Estudis d'Opinió en cap cas no poden contenir dades que permetin la identificació de les persones enquestades.

 4. Poden accedir al Registre d'Estudis d'Opinió totes les persones físiques o jurídiques que ho sol·licitin, sempre que compleixin els requisits i segueixin els procediments establerts per reglament. El director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió ha de fixar el termini per a accedir a les dades que conté el Registre, i n'ha de donar compte al Consell Rector. Aquest termini, per als estudis a què fa referència l'article 2.a, en cap cas no pot ésser superior a un mes a comptar de l'acabament del treball de camp. Per als estudis a què fa referència l'article 2.b promoguts pel Centre, el termini no pot ésser superior a tres mesos a comptar de l'acabament del treball de camp; per als promoguts pels departaments i pels organismes i entitats que depenen de la Generalitat o hi estan vinculats a què fa referència l'article 3.c, no pot ésser superior a deu mesos a comptar de l'acabament del treball de camp, tenint en compte que s'han de fer arribar al Centre en el termini que fixa l'article 19.5.

 5. S'han d'establir per reglament el procediment d'inscripció dels estudis al Registre d'Estudis d'Opinió, el contingut que han de tenir els estudis inscrits i els altres aspectes que siguin pertinents.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Règim d'adscripció del personal

El personal que presta els seus serveis en el Centre d'Estudis d'Opinió com a organisme integrat en l'Institut d'Estadística de Catalunya passa a prestar-los en el mateix Centre com a organisme autònom, en els termes establerts en la relació de llocs de treball.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Primer informe anual del Consell Rector

Els estudis efectuats des de la creació del Centre d'Estudis d'Opinió fins a l'entrada en vigor d'aquesta llei han de quedar recollits en el primer informe anual que, d'acord amb el que estableix l'article 6.7.e, ha d'elaborar el Consell Rector.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, resten expressament derogats els preceptes següents:

 1. La Llei 23/2003, del 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, reguladora de l'elaboració i la publicitat de les enquestes i els estudis d'opinió de la Generalitat.

 2. L'article 43 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Desplegament normatiu
 1. S'autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per a aplicar i desplegar aquesta llei.

 2. Fins que no es produeixi el desplegament reglamentari a què fa referència l'apartat 1, continua vigent, en tot allò que no s'oposi als preceptes d'aquesta llei, el Decret 1/2005, de l'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Constitució del Consell Rector

La constitució del Consell Rector, amb la composició que estableix l'article 6.3, ha de tenir lloc en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Fins a aquest moment, ha d'exercir les seves funcions d'acord amb el que determina el Decret 1/2005.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.