Llei que crea l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes de Catalunya (Llei 8/1981, de 2 de novembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El desenvolupament i l'execució de les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya segons l'article 9 de l'Estatut d'Autonomia i les específiques relacions contractuals que són usuals en el món de l'espectacle demanen de fer àgil la gestió dels serveis de cinematografia, música, teatre i dansa dependents del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

És per això que escau la creació de l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes, que es dota amb personalitat jurídica i patrimoni propis i independents que li permetran de complir d'una manera eficaç les funcions que li són encomanades.

ARTICLE 1

Es constitueix en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes, adscrita al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

ARTICLE 2

L'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes gaudeix de personalitat jurídica pròpia, d'autonomia administrativa pròpia, d'autonomia administrativa i econòmica i de plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb aquesta Llei i amb la legislació general sobre les Entitats Autònomes que li sigui aplicable.

ARTICLE 3

L'Entitat Autònoma de Difusió Cultural té per funció d'organitzar espectacles, actuacions, exposicions i esdeveniments en els camps de la música, la dansa, les arts plàstiques, la creació artística i la cultura popular i tradicional, i de dur a terme altres activitats culturals programades en execució de les polítiques establertes pels òrgans competents del Departament de Cultura.

ARTICLE 4

-1 Les adquisicions patrimonials, les relacions jurídiques externes i el règim de contractació de l'Entitat que estiguin directament relacionats amb l'objecte de la seva activitat estan subjectes al dret civil i mercantil i no se sotmeten als procediments administratius de selecció de contractistes i, en general, a les normes administratives sobre contractació. El Consell d'Administració, però, ha d'acordar els sistemes de publicitat i de concurrència per a l'adjudicació dels contractes que pel seu import o per la seva naturalesa es creguin adients.

-2 La participació de l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes en consorcis i societats mercantils, ja constituïdes o per constituir, ha de ser autoritzada pel Consell Executiu de la Generalitat.

ARTICLE 5

-1 L'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes es regeix pels òrgans següents:

 1. El consell d'administració.

 2. El gerent.

-2 El consell d'administració ha de crear els serveis que necessiti el funcionament de l'Entitat Autònoma.

ARTICLE 6

-1 El consell d'administració és format pel president, el vice-president, els vocals i el secretari.

-2 La composició del Consell d'Administració s'ha d'establir per reglament.

-3 [No vigent]

-4 [No vigent]

ARTICLE 7

-1 El consell d'administració té les més àmplies facultats en l'actuació i la gestió de l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes.

-2 Les deliberacions del consell han de ser presidides i dirigides pel president. Perquè les deliberacions o els acords del consell d'administració siguin vàlids, cal la presència, si més no, de la meitat més un dels seus membres, un dels quals ha de ser el president o el vice-president. Els acords s'han de prendre per majoria dels assistents.

-3 Els acords s'han de registrar en el llibre d'actes, amb les firmes del president i del secretari.

ARTICLE 8

El consell d'administració ha de decidir sobre:

 1. L'aprovació del pla anual d'activitats.

 2. L'aprovació de la memòria anual sobre l'actuació i la gestió de l'Entitat Autònoma.

 3. L'aprovació dels avantprojectes de pressupostos de l'Entitat Autònoma.

 4. L'alta direcció de l'organisme.

 5. L'administració de béns i fons adscrits a l'Entitat Autònoma.

ARTICLE 9

El president del consell d'administració i de l'Entitat Autònoma té les atribucions següents:

 1. Tenir-ne la representació, que pot delegar en el vice-president.

 2. Convocar les reunions i assenyalar-ne el lloc, el dia, l'hora i l'ordre del dia.

 3. Presidir i dirigir les deliberacions.

 4. Autoritzar amb la seva firma les actes de les sessions.

 5. Qualsevol altra que li pugui ser atribuïda per reglament, excepte les reservades al consell d'administració.

ARTICLE 10

El secretari ha d'aixecar l'acta de les sessions, estendre certificacions dels acords que s'hi adoptin i autoritzar amb la seva firma les unes i les altres.

ARTICLE 11

El gerent de l'Entitat Autònoma té les atribucions següents:

 1. Dirigir administrativament l'Entitat Autònoma.

 2. Executar els acords del Consell d'Administració.

 3. Gestionar, en nom de l'Entitat Autònoma, els contractes públics i privats que siguin necessaris, sempre dins les limitacions que estableixen les disposicions vigents.

 4. Exercir la direcció del personal.

 5. Preparar el projecte d'activitats.

 6. Preparar l'avantprojecte de pressupost.

 7. Totes les altres que el Consell d'Administració li encomani.

ARTICLE 12

-1 La hisenda de l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes és formada per:

 1. Els béns i els valors que constitueixen el seu patrimoni.

 2. Els productes i les rendes d'aquest patrimoni.

 3. Les subvencions que li siguin concedides.

 4. Els ingressos ordinaris i extraordinaris que pugui percebre.

 5. Els beneficis que obtingui en les operacions que li son pròpies.

 6. Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats o particulars.

 7. Qualsevol altre recurs que li pugui ser atribuït.

-2 El pressupost de l'Entitat Autònoma ha de ser anual, i s'ha de subjectar a les disposicions legals sobre els pressupostos de les entitats autònomes.

-3 L'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes gaudeix de les exempcions i els beneficis fiscals de què gaudeix l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 13

-1 Contra els actes administratius de l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes seran procedents els recursos previstos en les normes sobre procediment administratiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats següents:

 1. Tots els actes administratius de l'Entitat Autònoma podran ser objecte de recurs d'alçada davant el Conseller del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

 2. El recurs extraordinari de revisió s'interposarà sempre davant el Consell Executiu de la Generalitat.

-2 La interposició de recurs contenciós administratiu serà procedent segons el que estableix la llei d'aquesta jurisdicció.

-3 L'exercici d'accions civils i laborals es regirà per les normes de general aplicació, i la reclamació prèvia s'adreçarà sempre al consell d'administració.

ARTICLE 14

El president del consell d'administració ha d'informar periòdicament el Parlament de Catalunya de les activitats de l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

L'aplicació d'aquesta Llei s'iniciarà en l'exercici presupostari de 1982. S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè doti pressupostàriament l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes amb els crèdits que contingui el pressupost per a l'any 1982 del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Els ingressos que s'obtinguin de l'explotació d'activitats ampliaran per un import igual els crèdits que s'afectin.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Consell Executiu dictarà les disposicions per al desplegament i l'execució d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

La present Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat.