Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’objectiu d’aquesta llei és garantir i desenvolupar l’exercici dels drets de les persones lesbianes, gais, trans (transsexuals i transgèneres), bisexuals i intersexuals, i evitar que es puguin produir situacions de discriminació i/o violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, assegurant així que a les Illes Balears es pugui viure la diversitat sexual i afectiva amb plena llibertat.

Aquesta llei recull una reivindicació històrica dels col·lectius de lesbianes, gais, trans (transsexuals i transgèneres), bisexuals i intersexuals, col·lectius que han assolit en els darrers anys un reconeixement social i polític que se’ls havia negat, però que encara s’allunya de la plena igualtat.

El nou marc jurídic autonòmic, estatal i europeu ha fet possible un canvi de visió social cap a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, en gran mesura pel treball continuat de sensibilització i informació, d’entitats i de persones. D’aquí sorgeixen una sèrie de justificacions que fan necessària aquesta llei, amb la qual es pretén aconseguir la construcció de noves referències de relació basades en la igualtat i el respecte.

Pel que fa a les Illes Balears, la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, estableix al títol II tota una sèrie de drets de ciutadania a les Illes Balears i, concretament, l’article 17 estableix el dret de totes les persones al lliure desenvolupament de la seva personalitat, així com l’obligació de les administracions públiques de vetllar en tot cas perquè les dones i els homes puguin participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i de garantir que ho facin en igualtat de condicions. I, en concret, al punt 3 es fa una menció específica al dret de totes les persones, amb residència permanent a les Illes Balears, a no ser discriminades per raó de la seva orientació sexual.

Pel que fa a l’àmbit de l’Estat, la Constitució Espanyola regula la llibertat i la igualtat en diversos articles. L’article 9.2. diu:

“Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.”

L’article 10 diu:

“1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de la pau social.

  1. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els Tractats i Acords internacionals sobre aquestes ratificats per Espanya.”

L’article 14 assenyala en l’apartat 1 que “els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.”

En el desplegament de les previsions constitucionals, s’han dut a terme una sèrie d’iniciatives legislatives, entre les quals cal destacar la Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contreure matrimoni, i que permet el matrimoni entre persones del mateix sexe i, com a conseqüència, altres drets com l’adopció conjunta, l’herència i la pensió; la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida, que va permetre a la mare no biològica reconèixer legalment com a fills o filles els infants nascuts en el matrimoni entre dues dones; la Llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, que va suposar un avanç en la consolidació de drets de les persones transsexuals majors d’edat, ja que els permetia corregir l’assignació registral del seu sexe contradictòria amb la seva identitat, sense haver de sotmetre’s a un procediment quirúrgic de reassignació de sexe i sense procediment judicial previ; la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (articles 27 a 43); i la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

A l’àmbit europeu, s’han d’esmentar les resolucions del Parlament Europeu de 8 de febrer de 1994, de 18 de gener de 2006 i de 24 de maig de 2012, relatives a la igualtat de drets de lesbianes i gais i a la lluita contra la discriminació i l’homofòbia; i l’article 21 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, mitjançant la qual es consagra, entre altres, la prohibició de discriminació per orientació sexual com a dret primari de la Unió. Per altra banda, el Consell d'Europa amb data 22 d'abril de 2015 va aprovar la Resolució 2048 respecte de la discriminació de les persones transsexuals a Europa que instava els estats membres a adoptar mesures legislatives i polítiques contra la discriminació, a posar a l'abast tractaments de reassignació sexual i cures de la salut i a garantir programes de sensibilització i conscienciació social i la informació als professionals de l'educació, de l'aplicació de les lleis, de la salut -principalment psicòlegs, psiquiatres, metges de família-, insistint particularment en les necessitats de respectar la seva vida privada i la seva dignitat. I finalment la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència estableix que “a l'efecte de la interpretació i aplicació en cada cas de l'interès superior del menor, es tindrà en compte com a criteri general la preservació de la seva orientació i identitat sexuals, així com la no-discriminació d’aquest per aquestes o qualssevol altres condicions, garantint el desenvolupament harmònic de la seva personalitat”. Especialment rellevant és que s'hagi reconegut expressament el dret al lliure desenvolupament de la personalitat conforme a la identitat sexual, en la nova redacció donada a l'article 11 de la Llei Orgànica de protecció jurídica del menor per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, que passa a disposar que “seran principis rectors de l'actuació dels poders públics en relació amb els menors el lliure desenvolupament de la seva personalitat conforme a la seva orientació i identitat sexuals”.

L’evolució en matèria de drets per a les persones LGTBI ha estat motivada pel canvi de comprensió social respecte d'aquesta qüestió, si bé aquest canvi és gradual i desigual. Aquesta llei regula un seguit d’aspectes en què les estadístiques dels darrers anys demostren la conveniència d’actuar respecte d’aquesta qüestió.

Tot i que l’aportació, la recopilació i la sistematització de dades són difícils perquè tot just ara comencen a aparèixer els primers indicadors oficials, les estadístiques amb què es compta donen indicis prou clars que la discriminació per motiu d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere es continua produint. Encara hi falten dades i indicadors, però tot porta a pensar que els casos reals són molt superiors als que ens mostren les estadístiques. En aquest sentit, un dels objectius de la llei és promoure estudis que facilitin dades reals de la situació i regular la garantia estadística en la recollida de dades.

Un altre àmbit que regula aquesta llei és el de la necessària formació i sensibilització de qualsevol professional que en algun moment de la seva carrera es pugui haver d’enfrontar a un cas relacionat amb la discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i també del deure d’intervenció.

En l’àmbit de l’educació s’han regulat qüestions perquè en tot el sistema educatiu, com ara en el contingut dels materials escolars, en les activitats esportives escolars i en les de lleure infantil i juvenil, en els recursos formatius o en la formació de mares i pares, es tingui en compte la diversitat afectiva i sexual i s’eviti qualsevol tipus de discriminació, i que es disposi de mesures de prevenció i actuació contra l’assetjament de què puguin ser objecte les persones LGTBI a l’àmbit escolar.

En l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport s’han introduït accions contra qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en les activitats esportives, en la producció cultural i en l’educació no formal.

Atenent la importància dels mitjans de comunicació a l’hora d’apropar les diferents realitats socials a la població, la llei planteja recomanacions als mitjans audiovisuals perquè, des de la seva independència i llibertat de premsa, no es permeti la difusió de continguts que puguin fomentar o justificar l’LGTBI fòbia.

En l’àmbit de la salut, es regula la necessària sensibilització i prevenció pel que fa al VIH/SIDA i altres infeccions de transmissió sexual (ITS); l’estudi, la recerca i el desenvolupament de polítiques sanitàries específiques, i també els tractaments associats a la transsexualitat o l’accés a les tècniques de reproducció assistida, entre altres mesures, perquè no hi hagi cap tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere en l’atenció sanitària.

Els serveis socials són un altre dels àmbits que regula aquesta llei, tant pel que fa a l’establiment de mesures de prevenció de la discriminació i de suport per a adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i per a persones que puguin patir discriminació múltiple, com pel que fa al foment de la igualtat de tracte a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgèneres i intersexuals i el seu compliment efectiu en els equipaments socials.

La garantia real i efectiva de la no-discriminació i del ple exercici dels drets de les persones LGTBI en matèria d’ocupació i en les condicions de treball, i el foment d’indicadors d’igualtat i la formació específica en la inspecció laboral i en prevenció de riscos laborals també són qüestions regulades per aquesta llei.

Aquesta llei també estableix la inclusió en els eixos de les polítiques de cooperació i solidaritat del Govern de les Illes Balears, de projectes de cooperació que defensin i reconeguin els drets humans de les persones LGTBI.

Pel que fa a la realitat familiar, la norma pretén garantir el reconeixement de la diversitat del fet familiar, recollit a la legislació civil i administrativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en igualtat de condicions i en tots els àmbits.

La llei conté un apartat específic per a les persones transsexuals, atesa la mancança de drets que han patit històricament. Així mateix, la llei dedica un títol complet per a les persones intersexuals.

Altres aspectes regulats en aquest text són el dret a la igualtat de tracte, la tutela judicial i la legitimació per a la defensa del dret a la igualtat, el dret d’admissió, el dret a una protecció integral, a l’atenció i la reparació, la garantia institucional, l’establiment d’un servei integral i el règim d’infraccions i sancions.

La posada en marxa d’actuacions governamentals innovadores i l’avaluació positiva en polítiques LGTBI fan aquesta llei necessària per assegurar que l’avanç en la consecució dels drets estigui garantit i sigui perdurable i eviti així qualsevol dubte d’inseguretat jurídica.

És responsabilitat dels poders públics promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, així com promoure l’eradicació de qualsevol manifestació en contra d’aquesta igualtat de tracte. Pel que fa al cas concret d’aquesta llei, els poders públics tenen l’obligació de lluitar contra l’homofòbia i qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones, efectuar polítiques públiques dirigides específicament a aquestes que tinguin com a objectiu superar les diferents situacions discriminatòries fugint dels estereotips i lluitar contra la imatge preconcebuda i malintencionada que en moltes ocasions s’ha difós de les persones LGTBI.

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Objecte

  1. Aquesta llei té per objecte establir i regular els principis, els mitjans i les mesures per garantir plenament la igualtat real i efectiva en l’exercici dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans (transsexuals i transgèneres) i intersexuals (LGTBI), mitjançant la prevenció, la correcció i l'eliminació de tota discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere, en els àmbits públic i privat, sobre els quals el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ens locals tenen competències.

  2. Les mesures que estableix aquesta llei per fer efectiu el dret de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgèneres i intersexuals a la igualtat i a la no-discriminació a què fa referència l’apartat 1 afecten:

  1. Qualsevol àmbit de la vida social i en particular les àrees civil, laboral, social, sanitària, educativa, econòmica i cultural.

  2. Totes les etapes de la vida i totes les contingències del seu decurs, com poden ser qualsevol canvi en l’estat civil, la formació d’una família, la malaltia, la incapacitació, la privació de llibertat o la mort.

Article 2

Finalitat

La finalitat d’aquesta llei és establir les condicions per tal que les persones LGTBI puguin exercir els seus drets amb llibertat i igualtat sense cap tipus de discriminació; garantir la igualtat d’oportunitats en la participació i la representació en tots els àmbits de la vida social; contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquestes persones; i establir mesures concretes per assolir una societat més justa, lliure, basada en la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI i on la diversitat sigui valorada positivament.

Article 3

Àmbit d’aplicació i garantia de compliment

  1. Aquesta llei s’aplica, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a qualsevol persona, física o jurídica, de dret públic o privat, independentment de la seva situació administrativa o personal i del seu domicili o residència, sens perjudici del que estableixen la legislació en matèria d’estrangeria, els tractats internacionals aplicables i l’altra legislació vigent.

  2. El Govern de les Illes Balears i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.