Llei 5/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Els col·legis professionals es van regular a nivell estatal per la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals. Aquest text ha sofert diverses modificacions, la darrera en data 7 de juliol de 2012. En l'àmbit autonòmic, la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears, s'ha actualitzat en data 25 de novembre de 2010, en el marc de les competències que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix a la comunitat autònoma en matèria de desenvolupament legislatiu i execució (article 31.9). D'acord amb aquesta normativa, els col·legis professionals són corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a l'assoliment de les seves finalitats. La seva intervenció és de col·laboració amb el Govern i l'Administració de les Illes Balears per a la satisfacció dels interessos generals.

L'educació és un servei públic essencial i l'accés per part dels ciutadans a aquest servei és un dret universal.

L'actuació dels col·legis professionals incorpora també les funcions que tinguin atribuïdes als seus estatuts en matèria de representació o defensa dels interessos professionals dels col·legiats així com del reconeixement públic de la professió. Ja fa més de mig segle, la UNESCO va celebrar a París, el 5 d'octubre de 1966, una Conferència Intergovernamental Especial sobre l'estatus dels docents. De la resolució adoptada se'n deriven recomanacions que han servit des de llavors com a referència en les successives revisions que aquest organisme internacional ha realitzat sobre l'estat de l'educació a nivell global. En la resolució, que va ser aprovada per unanimitat, s'estableix dins dels principis guia (6è) que “La docència hauria de ser considerada com una professió: és una forma de servei públic que requereix dels docents un coneixement expert i unes habilitats especialitzades, adquirides i mantingudes mitjançant l'estudi rigorós i continuat; demanda també dels docents un sentit de responsabilitat personal i corporativa per a l'educació i el benestar dels alumnes al seu càrrec”.

Dins d'aquests principis s'estableix també (9è) que “Les organitzacions de docents haurien de ser reconegudes com una força que pot contribuir en gran mesura a l'avanç de l'educació i que, per tant, hauria d'estar associada amb la determinació de la política educativa”. En les recomanacions concretes d'aquest text, les organitzacions professionals de docents apareixen referenciades com entitats col·laboradores necessàries en la definició d'objectius i polítiques educatives, formació permanent, carrera professional i la definició dels drets i de les responsabilitats dels docents.

En el context de l'Estat espanyol, la docència és una professió. És, a més, una professió regulada en el sentit que, per al seu exercici, cal una formació i una qualificació explícites. Apareix a la relació de professions regulades a Espanya amb les denominacions de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Professor d'Ensenyaments Artístics, Professor d'Ensenyaments d'Idiomes, Professor d'Ensenyaments Esportius, Professor de Formació Professional...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA