Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

Exposició de motius

Títol I. Disposicions generals

Article 1 Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2 Conceptes de mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic i d’empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic
Article 3 Modalitats de mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic
Article 4 Persones i entitats beneficiàries del mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic
Article 5 Consum cultural

Títol II. Declaració d’interès social

Article 6 Declaració d’interès social a instància dels beneficiaris

Títol III. Requisits, bases de les deduccions i les reduccions i justificació relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i a determinat consum cultural

Capítol I. Donacions incentivades fiscalment

Article 7 Requisits de les donacions
Article 8 Base de les deduccions i de les reduccions per donacions
Article 9 Justificació de les donacions

Capítol II. Cessions d’ús o contractes de comodat incentivats fiscalment

Article 10 Requisits de les cessions d’ús o contractes de comodat deduïbles
Article 11 Base de les deduccions i de les reduccions per cessions d’ús o contractes de comodat
Article 12 Justificació de les cessions d’ús o contractes de comodat

Capítol III. Convenis de col·laboració empresarial incentivats fiscalment

Article 13 Requisits dels convenis de col·laboració empresarial
Article 14 Justificació dels ajuts rebuts en virtut dels convenis de col·laboració empresarial

Capítol IV. Consum cultural incentivat fiscalment

Article 15 Consum cultural deduïble

Disposició addicional única. Modificació de l’article 28 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament reglamentari

Disposició final segona. Modificacions del text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Disposició final tercera. Modificació de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües

Disposició final quarta. Entrada en vigor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Aquesta llei neix amb la intenció de contribuir al foment i al desenvolupament de la cultura i del sector cultural a les Illes Balears, competència que confereix l’article 30.26 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, regulat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Amb l’objectiu de reforçar un pilar fonamental de la nostra identitat i factor clau per al desenvolupament econòmic, la llei posa en marxa un conjunt integrat de mesures d’estímul ideades per superar el model que fa dependre el finançament de la cultura exclusivament dels ajuts públics i instaurar, així, un nou marc que afavoreixi una acció conjunta pública i privada.

A més, en relació amb les activitats d’interès general esmentades, s’han de tenir en compte els apartats 26 i 44 de l’article 30 de l’Estatut d’Autonomia, que atorga a la comunitat autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de cultura i en matèria d’investigació, innovació i desenvolupament científic i tècnic, respectivament.

D’altra banda, i atès que la normativa vigent sobre incentius a la participació privada en activitats d’interès general continguda en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, adreçada a estimular la participació del sector privat en les activitats d’interès general, identifica com a activitats d’interès general meritòries de rebre incentius fiscals al mecenatge, a més de les culturals, les que persegueixen finalitats d’interès general com ara les científiques, les de desenvolupament de la societat de la informació o les d’investigació científica i desenvolupament tecnològic, el marc regulador d’aquesta llei inclou, a més del mecenatge cultural, el mecenatge científic i de desenvolupament tecnològic.

Pel que fa als incentius fiscals, i a l’empara de l’autonomia financera que habiliten els articles 156 i 157 de la Constitució Espanyola amb concordança amb els articles 30.28, 128 i 129 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, estan regulats principalment en la disposició final segona del text normatiu perquè, atesa la necessitat de mantenir unificada tota la legislació tributària autonòmica i evitar la dispersió normativa, i per raons de seguretat jurídica, coherència i racionalització normativa, s’ha optat per incorporar l’articulat que fa referència als impostos al text normatiu del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat.

I més concretament, la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, permet establir reduccions i deduccions sobre els tributs estatals concrets cedits a les comunitats autònomes. D’aquesta manera, s’han adoptat mesures tributàries que han afectat diversos impostos.

II

El text de la llei s’estructura en tres títols i consta de quinze articles, una disposició addicional i quatre disposicions finals.

En el títol I es defineixen els conceptes de mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic, consum cultural i empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic. També es delimiten els projectes i les activitats que poden ser objecte de mecenatge i es concreten les persones i entitats que en poden ser beneficiàries.

En el títol II es fa referència als subjectes que poden sol·licitar la declaració d’interès social i s’estableixen els criteris que s’han de tenir en compte per efectuar aquesta declaració, que és necessària perquè els projectes i les activitats culturals, científics o de desenvolupament tecnològic no estipulats puguin ser objecte de mecenatge.

El títol III estableix els requisits que donen dret a practicar les reduccions i deduccions previstes en aquesta llei, les bases d’aquestes deduccions i reduccions i el contingut del certificat justificatiu de les activitats objecte de mecenatge.

III

La llei es completa amb quatre disposicions finals per les quals s’autoritza el Consell de Govern per desplegar-la reglamentàriament; es modifica el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat a fi d’incloure les mesures directament relacionades amb els incentius fiscals al consum cultural i al mecenatge que constitueixen l’objecte essencial de la llei; es modifica puntualment un precepte de la Llei reguladora del cànon de sanejament d’aigües a fi d’incrementar els percentatges aplicables pels substituts dels contribuents en relació amb els saldos de dubtós cobrament susceptibles de deducció en règim d’estimació objectiva; i s’estableixen les normes relatives a l’entrada en vigor de la llei.

En aquest darrer sentit, s’ha de tenir en compte que, d’acord amb el primer paràgraf de l’article 10.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, les normes tributàries, llevat que estableixin expressament un altre règim, no tenen efectes retroactius i despleguen efectes, pel que fa als tributs sense període impositiu, des de l’entrada en vigor de la norma, de manera que són aplicables als tributs d’aquesta naturalesa que es meritin a partir de la seva vigència. Aquest és el cas dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions, i també del cànon de sanejament d’aigües, el qual constitueix un tribut de meritació instantània, tot i que de declaració periòdica. En canvi, i d’acord amb el mateix precepte legal, per als tributs amb període impositiu, com és el cas de l’impost sobre la renda de les persones físiques, la norma tributària només és aplicable a l’impost que es meriti a partir del període impositiu que s’iniciï després de l’entrada en vigor de la norma. Per això, s’estableix expressament un règim específic respecte de les mesures que conté la llei en relació amb l’impost sobre la renda de les persones físiques a fi que aquests beneficis fiscals siguin aplicables a l’impost corresponent a l’exercici de 2015, i no ja únicament a partir del període impositiu de l’any 2016. Amb una finalitat anàloga, s’estableix també que la mesura relativa al cànon de sanejament d’aigües desplegui efectes sobre tot el tribut que es meriti al llarg de l’any 2015, de manera que aquest benefici fiscal pugui aplicar-se íntegrament en la declaració resum anual que es presenti a l’inici de l’any 2016 d’acord amb les normes reguladores d’aquest tribut.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

 1. Aquesta llei té per objecte regular el mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic, els seus incentius fiscals i els aplicables a d’altres activitats per al foment de la cultura i del sector cultural, que duguin a terme persones físiques o jurídiques subjectes a la normativa tributària de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 2. Les activitats a les quals són aplicables els incentius fiscals que regula aquesta llei són les que s’indiquen a continuació:

 1. El mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic.

 2. El consum de determinats productes culturals.

 3. L’adquisició per causa de mort d’empreses individuals, negocis professionals i participacions en entitats, sempre que es tracti d’empreses culturals, científiques o de desenvolupament tecnològic.

 4. L’adquisició de determinats béns culturals per a la creació d’empreses culturals, científiques o de desenvolupament tecnològic.

 5. Les donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents o entre col·laterals fins al tercer grau que es destinin a la creació d’una empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic.

 6. La transmissió de béns mobles o de caràcter cultural inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears.

Article 2

Conceptes de mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic i d’empresa cultural, científica o de desenvolupament tecnològic

 1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per mecenatge cultural, científic o de desenvolupament tecnològic la participació privada en la realització dels projectes o les activitats culturals, científics o de desenvolupament tecnològic estipulats en els apartats 2 i 3 d’aquest article o bé que són declarats d’interès social per la conselleria competent en matèria de cultura i universitats.

 2. Es consideren projectes o activitats culturals els que estan relacionats amb:

 1. La cinematografia, les arts audiovisuals i les arts multimèdia.

 2. La música i les arts escèniques.

 3. Les arts visuals: les arts plàstiques o belles arts, la fotografia i el disseny.

 4. El llibre i la lectura.