Llei de L'estatut de la Funció Interventora de Catalunya (Llei 16/1984, de 20 de març)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Aquesta Llei respon al manament de la Disposició Final Primera de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

En compliment d'aquest manament legal, desenvolupa el contingut de la funció interventora definint-ne les funcions, les facultats i els objectius sota el triple aspecte de centre de control intern, centre directiu de la comptabilitat pública i centre de control financer.

Ateses les especials característiques d'aquesta funció, adquireix una gran importància l'estatut dels encarregats d'exercir-la, fins al punt que la mateixa Llei de Finances Públiques de Catalunya reserva l'exercici d'aquestes competències a un cos especial que crea en l'article 72.3. Per això no es pot regular l'estatut de la funció interventora si no es regula alhora l'estatut dels funcionaris que l'exerceixen, almenys en els principis generals que posterioment han de ser desenvolupats per reglament.

Atès que la Llei de Finances Públiques de Catalunya opta pel model fixat per la Ley General Presupuestaria, aquesta Llei configura la funció interventora seguint també, adaptats a la Generalitat, els principis que en aquesta matèria informen la Ley General Presupuestaria i la normativa reguladora dels interventors de l'Administració de l'Estat.

ARTICLE 1

Tots els actes, els documents i els expedients de l'Administració de la Generalitat dels quals puguin derivar drets i obligacions de contingut econòmic o moviment de fons o de valors han de ser intervinguts d'acord amb el que estableixen la Llei de Finances Públiques de Catalunya, aquesta Llei i altres disposicions complementàries.

ARTICLE 2

-1 L'exercici de la funció interventora correspon a la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat, que ha d'actuar amb plena autonomia respecte als òrgans i les entitats subjectes a fiscalització i que té les facultats següents:

 1. Ser el centre de control intern de l'Administració de la Generalitat, sens perjudici del control que exerceixen el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes.

 2. Ser el centre directriu de la comptabilitat pública corresponent a la Generalitat de Catalunya.

 3. Ser el centre de control financer intern de l'Administració de la Generalitat.

-2 L'exercici d'aquestes funcions d'acord amb l'article 72.3 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, correspon al personal del Cos especial d'Interventors de la Generalitat.

ARTICLE 3

-1 Correspon a la Intervenció de l'Administració de la Generalitat:

 1. Com a centre de control intern:

  1. Fiscalitzar tots els actes administratius que donin lloc al reconeixement i a la liquidació de drets i obligacions de contingut econòmic, o que tinguin repercussió financera o patrimonial en els casos establerts per les disposicions vigents, i intervenir els ingressos i els pagaments que en derivin.

  2. Intervenir i comprovar la inversió dels cabals públics, requerint, si s'escau, l'ajuda de funcionaris especialitzats per a l'emissió d'informes raonats sobre la comprovació material de la inversió, sens perjudici de tot allò que disposen les lleis sobre contractació pública o la normativa aplicable, si s'escau.

  3. Presenciar i intervenir el moviment de cabals, d'articles i d'efectes en els establiments fabrils, els magatzems i les caixes, i comprovar les dotacions de personal, les existències en metàl·lic, els efectes, els articles i els materials.

  4. Assistir a les licitacions que es facin per a la contractació d'obres, la gestió de serveis públics, els subministraments, els arrendaments i l'adquisició i l'alienació de béns.

  5. Promoure i interposar, en nom i en interès de la Hisenda de la Generalitat, els recursos que corresponguin, d'acord amb les disposicions que regulin les reclamacions econòmico-administratives davant els tribunals o els organismes que hagin de resoldre aquelles que siguin de la competència de la Generalitat. També farà avinent a les autoritats superiors del Departament d'Economia i Finances els actes i les resolucions que, a més d'incidir en els supòsits legals de revisió, es considerin perjudicials per a la Tresoreria de la Generalitat.

  6. Les altres funcions que li confereixin les lleis i les disposicions vigents.

 2. Com a centre directiu de la comptabilitat pública:

  1. Dirigir la comptabilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la centralitzada, la descentralitzada, la territorial i la institucional.

  2. Examinar, preparar i conformar els comptes que els òrgans de l'Administració hagin de retre al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes.

  3. Informar els expedients de modificació de crèdits, sens perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Pressupostos i Tresor.

  4. Exercir, en relació amb la comptabilitat de les empreses públiques, les facultats establertes per l'article 79 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i amb aquesta finalitat donar instruccions, inspeccionar i requerir les dades i els antecedents que creurà oportú.

 3. Com a centre de control financer intern:

  1. Exercir el control financer en l'àmbit territorial de l'Administració de la Generalitat.

  2. Dirigir i, si s'escau, fer les auditories a què es refereix l'article 75 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

  3. Emetre els informes que requereixin els Departaments, els organismes autònoms i altres ens relacionats amb l'activitat financera de la respectiva competència d'aquells.

  4. Exercir el control d'eficàcia, mitjançant l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment o la utilitat dels serveis o les inversions respectius, i del compliment dels programes corresponents.

  5. Els altres serveis que, segons les seves específiques competències i funcions, tingui assignats o li siguin assignats en el futur.

  -2 El reglament ha de determinar els casos en què l'informe de la Intervenció tindrà caràcter suspensiu i l'autoritat que haurà de resoldre la discrepància.

ARTICLE 4

Els interventors de l'Administració de la Generalitat que han de pertànyer al cos especial a què es refereix l'article 72.3 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya tenen a càrrec seu, en l'àmbit territorial de l'Administració de la Generalitat, les funcions interventores, comptables i de control financer intern expressades en l'article 2 d'aquesta Llei, i també les derivades i complementàries d'aquest article.

ARTICLE 5

Els interventors que actuen expressament en cada cas com a delegats de l'Interventor de la Generalitat han d'exercir les seves funcions amb absoluta independència de les autoritats la gestió de les quals fiscalitzin, d'acord amb aquesta Llei, amb la Llei de Finances Públiques de Catalunya i amb les altres diposicions que hi siguin aplicables.

ARTICLE 6

-1 Els interventors de l'Administració de la Generalitat de Catalunya depenen jeràrquicament i funcionalment de l'Interventor General de l'Administració de la Generalitat, el qual els assigna les destinacions.

-2 Els interventors delegats de l'Administració de la Generalitat depenen orgànicament del Conseller de cada Departament o del president o director de l'organisme o ens en què estan destinats.

-3 S'han de determinar per reglament, l'estructura, les competències i les funcions de la Intervenció General, de les Intervencions Delegades i de les Intervencions Territorials.

ARTICLE 7

 1. L'interventor general de l'Administració de la Generalitat, que depèn jeràrquicament de la persona titular del departament competent en matèria de finances, és nomenat, a proposta d'aquesta, per decret del Govern, i ha de complir les condicions d'accés al Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya que estableix aquesta llei.

 2. El Govern ha de determinar mitjançant decret l'estructura, les competències i les funcions de la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat, i el conseller competent en matèria de finances n'ha de regular per mitjà d'una ordre el procediment de desenvolupament i execució.

ARTICLE 8

-1 El conseller competent en matèria de funció pública exercirà respecte als funcionaris del Cos d'Interventors de l'Administració de la Generalitat les competències a què es refereix l'article 12 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat.

-2 El nomenament d'interventors de l'Administració de la Generalitat es farà amb convocatòria pública prèvia i pels sistemes d'oposició o concurs-oposició.

-3 Per a l'accés al Cos d'Interventors serà necessari posseir el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.

-4 Els interventors exerceixen llurs funcions en tot l'àmbit de l'Administració pública i institucional, inclosa la Seguretat Social, de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 9

-1 Si ho considera convenient per al compliment de la funció o si ho disposen les lleis, el Consell Executiu podrà acordar l'accés al cos d'interventors per la via del concurs de mèrits, al qual podran acudir els funcionaris que hauran acreditat experiència i coneixements en comptabilitat pública i en control financer intern. A aquests efectes s'entendrà exclusivament que tenen acreditats els coneixements i l'experiència per a exercir d'interventors en els serveis transferits de la Seguretat Social els funcionaris que pertanyin al Cos d'Intervenció de la Seguretat Social, i per a la resta de l'Administració de la Generalitat els que pertanyin al Cos d'Intervenció de l'Administració Civil de l'Estat o al Cos d'Interventors de l'Administració Local.

-2 S'han de determinar per reglament el nombre de places que s'hauran de cobrir per aquest sistema i els barems homogenis de mèrit.

ARTICLE 10

 1. Es creen, dins del Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya, l'Escala Superior d'Intervenció i l'Escala Tècnica de Control i Comptabilitat.

 2. Són funcions pròpies de l'Escala Superior d'Intervenció les següents:

  1. Fiscalitzar tots els actes administratius susceptibles de donar lloc al reconeixement i a la liquidació de drets i obligacions de contingut econòmic, o que tinguin repercussió financera o patrimonial en els casos establerts per les disposicions vigents, i intervenir els ingressos i els pagaments que en derivin.

  2. Intervenir i comprovar la inversió dels cabals públics.

  3. Presenciar i intervenir el moviment de cabals, d'articles i d'efectes en els establiments, els magatzems i les caixes, i comprovar les dotacions de personal, les existències en metàl·lic, els efectes, els articles i els materials.

  4. Assistir a les licitacions que es facin per a la contractació d'obres, la gestió de serveis públics, els subministraments, els arrendaments i l'adquisició i l'alienació de béns.

  5. Promoure i interposar, en nom i en interès de la hisenda de la Generalitat, els recursos que corresponguin, d'acord amb les disposicions corresponents.

  6. Dirigir la comptabilitat de l'Administració de la Generalitat.

  7. Fiscalitzar, preparar i conformar els comptes comptables que els òrgans de l'Administració de la Generalitat hagin de retre als òrgans de control extern.

  8. Fiscalitzar els expedients de modificació de crèdits.

  9. Exercir, en relació amb la comptabilitat de les empreses públiques, les facultats establertes per l'article 76 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  10. Exercir el control financer i el control posterior.

  11. Dirigir i, si escau, fer les auditories a què es refereix l'article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  12. Emetre els informes que requereixin els departaments, els organismes autònoms i altres ens relacionats amb l'activitat financera en l'àmbit de les respectives competències.

  13. Exercir el control d'eficàcia, mitjançant l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment o la utilitat dels serveis o les inversions respectius, i del compliment dels programes corresponents.

  14. Exercir el control, el seguiment i l'avaluació de la gestió en l'àmbit econòmic i financer, mitjançant auditories de gestió i informes i anàlisis globals o específics sobre resultats, riscs, organització, procediments, sistemes i programes.

  15. Les que li atribueix la Llei de finances públiques de Catalunya.

  16. Les que derivin de les funcions anteriors o hi estiguin relacionades.

 3. Són funcions pròpies de l'Escala Tècnica de Control i Comptabilitat, acomplint tasques de suport a l'Escala Superior d'Intervenció, les següents:

  1. Fiscalitzar els actes de fiscalització posteriors al de la fiscalització prèvia de les despeses materials no inventariables, i també els de caràcter periòdic i els de tracte successiu.

  2. Fiscalitzar els expedients de contractació administrativa, les subvencions, les transferències i els ajuts.

  3. Fiscalitzar l'aplicació dels fons a justificar, tant els de caràcter esporàdic com els renovables.

  4. Fiscalitzar els expedients de reconeixement de drets.

  5. Dur a terme les actuacions d'anàlisi i proposta dels expedients sotmesos a control posterior.

  6. Dur a terme la intervenció material dels cabals.

  7. Fer la gestió, l'anàlisi i la proposta en les actuacions de control financer.

  8. Fer la gestió, l'anàlisi i la proposta en les actuacions de control de la gestió econòmica financera.

  9. Dur a terme les actuacions de gestió comptable en el marc de les competències de la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat.

  10. Les que li atribueixi per resolució l'interventor general de l'Administració de la Generalitat.

  11. Les que derivin de les funcions anteriors o hi estiguin relacionades.

ARTICLE 11

 1. L'accés a les escales del Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya, tant pel torn lliure com pel torn de promoció interna, es fa per concurs-oposició, amb les proves teòriques i pràctiques que determini cada convocatòria, i es completa amb la superació d'un curs de formació de caràcter selectiu.

 2. La meitat, com a mínim, de les places que es convoquin pel torn de promoció interna per a accedir a l'Escala Superior d'Intervenció s'han de reservar al personal que acrediti una antiguitat mínima de quatre anys com a funcionari de carrera de l'Escala Tècnica de Control i Comptabilitat. Els processos selectius d'accés pel torn de promoció interna poden establir exempcions amb relació a determinades proves o exercicis o amb relació a l'avaluació de les parts del temari que es considerin superades.

 3. El Govern ha d'establir per reglament el contingut i la durada de les proves selectives i dels cursos selectius de formació per a l'accés a les escales del Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya, el contingut del temari que ha de regir la fase d'oposició i les regles sobre la composició i el sistema de designació dels tribunals qualificadors.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Règim d'integració del personal funcionari en les escales del Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya
 1. El personal funcionari de carrera que, en el moment de l'entrada en vigor de la present disposició transitòria, pertanyi al Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya s'integra automàticament en l'Escala Superior d'Intervenció d'aquest cos.

 2. El personal funcionari de carrera del Cos Superior d'Administració de la Generalitat de Catalunya que, en el moment de l'entrada en vigor de la present disposició transitòria, ocupi de manera definitiva un lloc de treball adscrit a la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat, i acrediti haver prestat serveis durant dos anys com a mínim en llocs de treball adscrits a la dita Intervenció General, es pot integrar en l'Escala Tècnica de Control i Comptabilitat del Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya, un cop superat un curs selectiu específic de formació regulat per una ordre del conseller competent en matèria d'hisenda. El personal que s'integra en l'esmentada escala resta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat respecte al cos d'origen.

 3. El personal funcionari que s'integri en una de les escales del Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'apartat 1 o de l'apartat 2, continua en el lloc de treball que ocupava abans de la integració, en cas de trobar-se en servei actiu, o bé roman, altrament, en la mateixa situació administrativa en què es trobava en el cos d'origen.

 4. Al personal funcionari que s'integri en l'Escala Tècnica de Control i Comptabilitat del Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya se li han de computar, als efectes d'acreditar l'antiguitat mínima exigida per a participar en el torn de promoció interna a què fa referència l'article 11.2, els serveis prestats en llocs de treball adscrits a la Intervenció General.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

El Consell Executiu, en el termini de sis mesos comptats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, ha de dictar el reglament que la desenvolupi.