Llei de L'estatut de la Funció Interventora de Catalunya (Llei 16/1984, de 20 de març)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Aquesta Llei respon al manament de la Disposició Final Primera de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

En compliment d'aquest manament legal, desenvolupa el contingut de la funció interventora definint-ne les funcions, les facultats i els objectius sota el triple aspecte de centre de control intern, centre directiu de la comptabilitat pública i centre de control financer.

Ateses les especials característiques d'aquesta funció, adquireix una gran importància l'estatut dels encarregats d'exercir-la, fins al punt que la mateixa Llei de Finances Públiques de Catalunya reserva l'exercici d'aquestes competències a un cos especial que crea en l'article 72.3. Per això no es pot regular l'estatut de la funció interventora si no es regula alhora l'estatut dels funcionaris que l'exerceixen, almenys en els principis generals que posterioment han de ser desenvolupats per reglament.

Atès que la Llei de Finances Públiques de Catalunya opta pel model fixat per la Ley General Presupuestaria, aquesta Llei configura la funció interventora seguint també, adaptats a la Generalitat, els principis que en aquesta matèria informen la Ley General Presupuestaria i la normativa reguladora dels interventors de l'Administració de l'Estat.

ARTICLE 1

Tots els actes, els documents i els expedients de l'Administració de la Generalitat dels quals puguin derivar drets i obligacions de contingut econòmic o moviment de fons o de valors han de ser intervinguts d'acord amb el que estableixen la Llei de Finances Públiques de Catalunya, aquesta Llei i altres disposicions complementàries.

ARTICLE 2

-1 L'exercici de la funció interventora correspon a la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat, que ha d'actuar amb plena autonomia respecte als òrgans i les entitats subjectes a fiscalització i que té les facultats següents:

 1. Ser el centre de control intern de l'Administració de la Generalitat, sens perjudici del control que exerceixen el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes.

 2. Ser el centre directriu de la comptabilitat pública corresponent a la Generalitat de Catalunya.

 3. Ser el centre de control financer intern de l'Administració de la Generalitat.

-2 L'exercici d'aquestes funcions d'acord amb l'article 72.3 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, correspon al personal del Cos especial d'Interventors de la Generalitat.

ARTICLE 3

-1 Correspon a la Intervenció de l'Administració de la Generalitat:

 1. Com a centre de control intern:

  1. Fiscalitzar tots els actes administratius que donin lloc al reconeixement i a la liquidació de drets i obligacions de contingut econòmic, o que tinguin repercussió financera o patrimonial en els casos establerts per les disposicions vigents, i intervenir els ingressos i els pagaments que en derivin.

  2. Intervenir i comprovar la inversió dels cabals públics, requerint, si s'escau, l'ajuda de funcionaris especialitzats per a l'emissió d'informes raonats sobre la comprovació material de la inversió, sens perjudici de tot allò que disposen les lleis sobre contractació pública o la normativa aplicable, si s'escau.

  3. Presenciar i intervenir el moviment de cabals, d'articles i d'efectes en els establiments fabrils, els magatzems i les caixes, i comprovar les dotacions de personal, les existències en metàl·lic, els efectes, els articles i els materials.

  4. Assistir a les licitacions que es facin per a la contractació d'obres, la gestió de serveis públics, els subministraments, els arrendaments i l'adquisició i l'alienació de béns.

  5. Promoure i interposar, en nom i en interès de la Hisenda de la Generalitat, els recursos que corresponguin, d'acord amb les disposicions que regulin les reclamacions econòmico-administratives davant els tribunals o els organismes que hagin de resoldre aquelles que siguin de la competència de la Generalitat. També farà avinent a les autoritats superiors del Departament d'Economia i Finances els actes i les resolucions que, a més d'incidir en els supòsits legals de revisió, es considerin perjudicials per a la Tresoreria de la Generalitat.

  6. Les altres funcions que li confereixin les lleis i les disposicions vigents.

 2. Com a centre directiu de la comptabilitat pública:

  1. Dirigir la comptabilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la centralitzada, la descentralitzada, la territorial i la institucional.

  2. Examinar, preparar i conformar els comptes que els òrgans de l'Administració hagin de retre al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes.

  3. Informar els expedients de modificació de crèdits, sens perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Pressupostos i Tresor.

  4. Exercir, en relació amb la comptabilitat de les empreses públiques, les facultats establertes per l'article 79 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i amb aquesta finalitat donar instruccions, inspeccionar i requerir les dades i els antecedents que creurà oportú.

 3. Com a centre de control financer intern:

  1. Exercir el control financer en l'àmbit territorial de l'Administració de la Generalitat.

  2. Dirigir i, si s'escau, fer les auditories a què es refereix l'article 75 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

  3. Emetre els informes que requereixin els Departaments, els organismes autònoms i altres ens relacionats amb l'activitat financera de la respectiva competència d'aquells.

  4. Exercir el control d'eficàcia, mitjançant l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment o la utilitat dels serveis o les inversions respectius, i del compliment dels programes corresponents.

  5. Els altres serveis que, segons les seves específiques competències i funcions, tingui assignats o li siguin assignats en el futur.

  -2 El reglament ha de determinar els casos en què l'informe de la Intervenció tindrà caràcter suspensiu i l'autoritat que haurà de resoldre la discrepància.

ARTICLE 4

Els interventors de l'Administració de la Generalitat que han de pertànyer al cos especial a què es refereix l'article 72.3 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya tenen a càrrec seu, en l'àmbit territorial de l'Administració de la Generalitat, les funcions interventores, comptables i de control financer intern expressades en l'article 2 d'aquesta Llei, i també les derivades i complementàries d'aquest article.

ARTICLE 5

Els interventors que actuen expressament en cada cas com a delegats de l'Interventor de la Generalitat han d'exercir les seves funcions amb absoluta independència de les autoritats la gestió de les quals fiscalitzin, d'acord amb aquesta Llei, amb la Llei de Finances Públiques de Catalunya i amb les altres diposicions que hi siguin aplicables.

ARTICLE 6

-1 Els interventors de l'Administració de la Generalitat de Catalunya depenen jeràrquicament i funcionalment de l'Interventor General de l'Administració de la Generalitat, el qual els assigna les destinacions.

-2 Els interventors delegats de l'Administració de la Generalitat depenen orgànicament del Conseller de cada Departament o del president o director de l'organisme o ens en què estan destinats.

-3 S'han de determinar per reglament, l'estructura, les competències i les funcions de la Intervenció General, de les Intervencions Delegades i de les Intervencions Territorials.

ARTICLE 7

-1 L'interventor General de l'Administració de la Generalitat, que depèn jeràrquicament del Conseller d'Economia i Finances, és nomenat, per decret del Consell Executiu, a proposta del Conseller.

-2 L'Interventor General de l'Administració de la Generalitat és assistit per un interventor adjunt, que, actuant per delegació permanent d'aquell, exerceix les funcions interventores, comptables i de control financer intern en l'àmbit de la Seguretat Social.

-3 L'interventor adjunt per a la Seguretat Social depèn orgànicament i funcionalment de l'interventor general de l'Administració de la Generalitat.

-4 L'Interventor General i l'adjunt han de complir les condicions que aquesta Llei assenyala per a ser nomenat interventor de la Generalitat.

-5 S'han de determinar per reglament l'estructura, les competències i les funcions de la Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social. Així mateix, se'n pot modificar per reglament la denominació i la denominació de la persona titular.

ARTICLE 8

-1 El conseller competent en matèria de funció pública exercirà respecte als funcionaris del Cos d'Interventors de l'Administració de la Generalitat les competències a què es refereix l'article 12 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat.

-2 El nomenament d'interventors de l'Administració de la Generalitat es farà amb convocatòria pública prèvia i pels sistemes d'oposició o concurs-oposició.

-3 Per a l'accés al Cos d'Interventors serà necessari posseir el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.

-4 Els interventors exerceixen llurs funcions en tot l'àmbit de l'Administració pública i institucional, inclosa la Seguretat Social, de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 9

-1 Si ho considera convenient per al compliment de la funció o si ho disposen les lleis, el Consell Executiu podrà acordar l'accés al cos d'interventors per la via del concurs de mèrits, al qual podran acudir els funcionaris que hauran acreditat experiència i coneixements en comptabilitat pública i en control financer intern. A aquests efectes s'entendrà exclusivament que tenen acreditats els coneixements i l'experiència per a exercir d'interventors en els serveis transferits de la Seguretat Social els funcionaris que pertanyin al Cos d'Intervenció de la Seguretat Social, i per a la resta de l'Administració de la Generalitat els que pertanyin al Cos d'Intervenció de l'Administració Civil de l'Estat o al Cos d'Interventors de l'Administració Local.

-2 S'han de determinar per reglament el nombre de places que s'hauran de cobrir per aquest sistema i els barems homogenis de mèrit.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els funcionaris adscrits o traspassats que hagin estat nomenats interventors de la Generalitat per disposició publicada en el Diari Oficial de la Generalitat i pertanyin als cossos d'interventors enumerats en l'article 9.1 quedaran integrats en el Cos d'Interventors de la Generalitat amb l'antiguitat del seu nomenament en l'Administració de la Generalitat, i exerciran les funcions amb la diversificació prevista en l'article esmentat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

El Consell Executiu, en el termini de sis mesos comptats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, ha de dictar el reglament que la desenvolupi.