Llei 15/2019, de 29 de març, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Un aspecte important en relació amb el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) és modificar el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, que el regula, amb la finalitat de convertir-lo en un òrgan més participatiu i més democràtic atribuint-li nous objectius, ampliant-ne la composició i modificant el procediment d’elecció del president i del vicepresident de la institució.

En data 19 de maig de 2016 es va publicar la Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, per tal de recuperar la composició de l’organisme anterior al Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques.

Aquesta modificació resulta insuficient perquè el que es pretén és modificar la composició de l’organisme per incorporar-hi noves entitats que actualment no hi són presents i que, com a conseqüència dels canvis en la societat des de la creació del Consell Escolar de les Illes Balears, és necessari que en formin part.

També s’ha d’establir una forma més democràtica d’elecció del president i del vicepresident, en la qual ha de participar de manera efectiva el mateix Consell Escolar.

Per això, el Pla d’Actuacions del Consell Escolar de les Illes Balears de l’any 2017, aprovat pel Ple el dia 26 de setembre de 2016, inclou la tasca d’elaborar un estudi de la Llei de consells escolars de les Illes Balears (Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, publicat en el BOIB núm. 112, de 18 de setembre), modificada pel Decret llei 5/2012, de 17 de maig (BOIB núm. 63, de 19 de maig), per proposar-ne una modificació en relació amb la naturalesa i la composició d’aquest òrgan i amb la forma d’elecció del president.

El procediment d’estudi i elaboració es va aprovar en la reunió de la Comissió Permanent del 23 de maig de 2017 i en la del Ple del 13 de juny de 2017. El 23 de juny de 2017 es va sol·licitar a tots els membres del Consell Escolar de les Illes Balears que fessin aportacions sobre el tema. El termini per fer-les va finalitzar el 30 d’octubre.

Amb les aportacions rebudes, la Comissió Permanent va elaborar un primer esborrany dels canvis en les reunions de 14 de desembre de 2017, de 6 de febrer de2018 i de 12 d’abril de 2018. En la reunió de la Comissió Permanent del dia 14 de desembre de 2017 també es va acordar una modificació del procediment d’elaboració de la proposta i en la del dia 6 de febrer de 2018, l’obertura d’un termini per presentar esmenes.

L’esborrany amb els canvis acordats per la Comissió Permanent es va remetre a tots els membres del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 16 d’abril de 2018 i es va fixar un termini per presentar esmenes al text i noves propostes fins al dia7 de maig. Les noves propostes i les esmenes es varen debatre i el text final es va aprovar amb els vots favorables de més de dos terços dels membres de la Comissió Permanent el dia 23 de maig de 2018.

Les modificacions que es proposen es justifiquen per les raons següents:

Pel que fa a l’objecte de la llei, s’ha considerat necessari deixar constància expressa que les entitats que formen part del Consell Escolar de les Illes Balears han de tenir com a àmbit d’actuació les Illes Balears.

Quant als objectius que pretén assolir el Consell Escolar de les Illes Balears, atesa l’experiència dels anys passats, es considera necessari que hi hagi més coordinació entre els diferents nivells de l’administració (autonòmica, insular i local).

Respecte de les seves competències, ha de quedar palès que no només s’ha de consultar preceptivament el Consell Escolar de les Illes Balears sobre les normes amb rang de decret, sinó també sobre les ordres, si afecten els temes establerts en l’article 6 de la llei.

L’informe sobre l’estat del sistema educatiu que elabora i publica anualment el Consell Escolar de les Illes Balears no ha de tenir sols un contingut descriptiu, sinó que també ha de tenir un caràcter explicatiu i transformador.

Pel que fa als representants de les diferents entitats, organitzacions i associacions que integren el Consell Escolar de les Illes Balears, cal donar compliment a la Llei11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. A més, s’ha considerat adient i s’ha consensuat ampliar el nombre de representants.

Amb la finalitat d’ampliar la representació social en el Consell Escolar de les Illes Balears, en l’apartat 1 de l’article 9 s’hi afegeixen les lletres p), q), r), s) i t), de manera que, per una banda, s’amplia la representació amb sis membres nous, però, per una altra, i a fi de no augmentar tant el nombre total de membres de l’entitat, el grup de personalitats de prestigi reconegut passa de tenir quatre membres a tenir-ne dos, i el grup de representants de la conselleria competent en matèria d’educació passa de tenir tres membres a tenir-ne un. L’apartat 2 passa a ser el 3, amb un canvi en la redacció per deixar clar que els nomenaments es fan per resolució del conseller i no per ordre, i es dona una nova redacció a l’apartat 2 per concretar l’àmbit territorial. Així mateix, es modifica el procediment per nomenar el president i el vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears, de manera que el nomenament d’aquests càrrecs esdevé més democràtic, i l’apartat 3 passa a ser l’apartat 4 i l’apartat 4, el 5.

La modificació del text refós s’adequa als principis de bona regulació continguts en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: està justificada per raons d’interès general, atesa la finalitat que persegueix; conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats que pretén satisfer; és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea; i no estableix tràmits addicionals o diferents dels prevists en la llei esmentada.

Finalment, el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears va aprovar, el dia 28 de juny de 2018, la proposta de modificació de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

Article únic

Modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

El text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, es modifica en els termes següents:

U. Es modifica la redacció de l’article 1 en els termes següents:

“Article 1

L’objecte d’aquesta llei és instrumentar la participació efectiva de tots els sectors socials i les entitats jurídiques de l’àmbit de les Illes Balears afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears.”

Dos. S’afegeixen els objectius 9 i 10 a l’article 3, amb la redacció següent:

“9. Foment d’una major coordinació entre els diferents nivells de l’administració (autonòmica, insular i local), els centres educatius i les entitats socials i culturals.

10. Comunicació dels acords del Consell Escolar de les Illes Balears a la societat i, especialment, a la comunitat educativa.”

Tres. S’afegeix un nou article després de l’article 3, amb la redacció següent:

“Article 3 bis

1. Les reunions de tots els òrgans dels consells escolars regulats en aquesta llei es faran fora de l'horari laboral i escolar, per tal de fer possible la participació dels representants dels pares i mares i dels alumnes.

2. Els representants del Consell Escolar de les Illes Balears provinents de Menorca, Eivissa i Formentera tenen el dret a participar telemàticament i amb plens efectes en les reunions de tots els seus òrgans.

3. Els representants dels alumnes als consells escolars regulats en aquesta llei han de rebre dels seus centres i del seu professorat el suport adequat per fer possible la seva participació i, a aquest efecte, han d'adoptar mesures com adaptar-los la càrrega lectiva i els calendaris de lliurament de treballs o de realització d'exàmens. La dedicació a tasques de representació ha de valorar-se a efectes acadèmics d'acord amb la normativa d'aplicació.”

Quatre. En l’apartat 3 de l’article 6 s’hi afegeix que les ordres també s’han de trametre al Consell Escolar com un dels assumptes sobre els quals s’ha de consultar preceptivament aquest organisme. Així, aquest apartat queda redactat de la manera següent:

“3. Els projectes de decret i les ordres en matèria educativa.”

Cinc. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 11, a l’article 7, redactat en els termes següents:

“11. Coordinació entre les administracions, els centres educatius i la xarxa associativa social i cultural per prevenir el fracàs escolar i atendre la diversitat.”

Sis. En l’apartat 2 de l’article 8 es concreta el caràcter explicatiu i transformador que ha de tenir l’informe sobre l’estat del sistema educatiu, amb la redacció següent:

“2. Amb caràcter anual, el Consell Escolar de les Illes Balears ha d’aprovar per majoria absoluta i ha de fer públic un informe sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears. Aquest informe, que ha d’elaborar la Comissió Permanent del Consell Escolar, ha de tenir un caràcter explicatiu i transformador més que no descriptiu, de manera que ha d’aportar un marc amb prediccions explicatives en relació amb diferents variables que poden desembocar en propostes de solució per als problemes concrets que s’analitzin.”

Set. En l’article 9, s’amplia el nombre de representants que integren el Consell Escolar de les Illes Balears; es dóna una nova redacció a l’apartat 2 per concretar l’àmbit territorial de les organitzacions, les entitats i les associacions que han de proposar representants; s’especifica que aquests s’han de nomenar per resolució i no per ordre; i es modifica el procediment de nomenament del president i del vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears.

Amb aquests canvis, l’article 9 queda redactat en els termes següents:

“Article 9

1. El Consell Escolar de les Illes Balears és integrat per les persones següents:

 1. Deu persones en representació dels professors dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears, proposades per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat en cada un dels sectors, públic o privat, de l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament concertat.

 2. Deu persones en representació dels pares i mares d’alumnes, proposades per les confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes en proporció a la seva representativitat en cada un dels sectors, públic o privat, de l’ensenyament. Sis d’aquestes han de pertànyer a centres públics i quatre, a centres concertats.

 3. Quatre persones en representació de l’alumnat de l’ensenyament no universitari, proposades per les associacions d’alumnes d’acord amb la seva representativitat. Dues d’aquestes ho han de ser en representació d’alumnes de centres públics i dues, en representació d’alumnes de centres concertats.

 4. Dues persones en representació del personal d’administració i serveis dels centres educatius, proposades per les centrals i les associacions sindicals en proporció a la seva representativitat.

 5. Dues persones en representació dels titulars de centres privats, proposades per les organitzacions corresponents en proporció a la seva representativitat.

 6. Dues persones proposades per les diferents centrals i organitzacions sindicals.

 7. Dues persones proposades per les diferents organitzacions patronals.

 8. Una persona en representació de la conselleria competent en matèria d’educació, designada pel conseller.

 9. Els presidents dels consells escolars insulars.

 10. Quatre persones en representació de l’administració local, tres d’aquestes proposades per les entitats representatives dels interessos dels ens locals —una pels de Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels d’Eivissa— i una en representació de l’Ajuntament de Palma.

 11. Quatre persones en representació dels consells insulars, proposades pels presidents de les institucions respectives.

 12. Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears, proposada pel rector d’aquesta institució.

 13. Dues personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, cooptades pel plenari del Consell Escolar de les Illes Balears.

 14. Dues persones en representació dels col·legis professionals vinculades a l’educació, una dels quals haurà de correspondre al Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

 15. Una persona en representació del sector de cooperatives de treball associat de l’ensenyament de les Illes Balears.

 16. Una persona en representació de l’Institut Balear de la Dona.

 17. Dues persones en representació de les federacions d’associacions de directors, una de les quals ho serà d’una associació de directors de centres d’educació infantil o d’educació primària, i l’altra, d’una associació de directors de centres d’educació secundària o d’escoles d’adults.

 18. Una persona en representació de les associacions o federacions d’inspectors d’educació, segons la seva representativitat.

 19. Una persona en representació de les confederacions o federacions d’associacions de professionals de 0-3 anys, legalment constituïdes i acreditades davant l’administració, en proporció a la seva representativitat.

 20. Una persona en representació del Consell de la Joventut de les Illes Balears vinculada a una federació o associació de joves reconeguda per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

2. L’àmbit territorial de referència per a les diferents organitzacions, entitats i associacions esmentades en l’apartat anterior com a proponents en funció de la seva representativitat és el de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats per resolució del conseller d’Educació i Universitat, d’acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes que reglamentàriament es determinin.

4. El president i el vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats pel Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Universitat. El mateix Consell Escolar de les Illes Balears ha de triar les persones proposades per majoria de dos terços en primera votació o per majoria simple en segona votació.

En cas que no s’assoleixin les majories esmentades, després de les votacions, el conseller d’Educació i Universitat proposarà les persones que han de ser nomenades president i vicepresident entre els membres d’aquest òrgan.

El president i el vicepresident han de prendre possessió del càrrec davant el president del Govern de les Illes Balears.

5. El secretari del Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser nomenat pel conseller d’Educació i Universitat i ha de ser un funcionari adscrit a la conselleria competent en matèria d’educació.

6. El president del Consell Escolar de les Illes Balears ha de rebre les dietes o les retribucions adequades per al més eficaç compliment de les seves funcions.”

Vuit. S’afegeix un apartat 3 a l’article 10 amb la redacció següent:

“3. El president i el vicepresident han de cessar dels seus càrrecs, a més de per les causes indicades en l’apartat 2 d’aquest article, per la revocació de la seva designació per acord de dos terços dels membres del Consell Escolar de les Illes Balears.”

Disposició addicional primera

Gènere

Les formes masculines usades com a genèric que apareixen en la norma s’han d’entendre referides també al femení corresponent.

Disposició addicional segona

Constitució del Consell Escolar de les Illes Balears

1. El Consell Escolar de les Illes Balears s’ha de constituir en el termini de tres mesos comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei amb la composició i amb els nomenaments del president i del vicepresident que s’estableixen en l’article únic. Queda vàlidament constituït en el moment en què s’hi integrin, com a mínim, dos terços dels components.

2. Les entitats, els organismes i les institucions representats en el Consell Escolar de les Illes Balears han de comunicar els noms dels seus representants en el termini de quinze dies comptadors des de la recepció de la notificació de l’Administració de la comunitat autònoma mitjançant la qual se’ls requereix que els designin.

3. Correspon al conseller d’Educació i Universitat convocar la nova sessió de constitució del Consell Escolar de les Illes Balears.

4. Els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell Escolar s’han de computar a partir de la nova sessió de constitució d’aquest òrgan.

5. S’ha de modificar el Reglament del Consell Escolar, aprovat pel Ple d’aquest òrgan en data 13 de juny de 2017, a fi d’adaptar-lo a aquesta llei.

Disposició addicional tercera

Informe sobre la participació de l’alumnat en el Consell Escolar de les Illes Balears

El Consell Escolar de les Illes Balears haurà d’elaborar un informe sobre la participació dels estudiants en l’organisme. L’informe contindrà una diagnosi dels motius de la històrica manca de participació, una proposta de mesures per pal·liar-la i, si escau, una proposta de canvis normatius necessaris per implementar aquestes mesures. L’informe serà tramès al Govern i als diversos grups parlamentaris en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per tal que, si ho consideren oportú, impulsin els canvis normatius que escaiguin.

Disposició transitòria única

Continuïtat del Consell Escolar de les Illes Balears

Mentre no es constitueixi el nou Consell Escolar de les Illes Balears de la forma que s’estableix en aquesta llei, aquest organisme pot actuar amb la representació que el constitueix actualment.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera

Autorització al Govern

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, dins l’àmbit de les seves competències, dicti les disposicions que siguin necessàries per desenvolupar reglamentàriament les previsions que es contenen en aquesta llei.

2. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, en un termini d’un any, aprovi el text refós de la present llei i de les disposicions vigents de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, el text refós de la qual es va aprovar pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre. Aquesta autorització inclou la possibilitat de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que s’han de refondre.

3. Els consells escolars regulats en aquesta llei disposen de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per adaptar els seus reglaments al que s’hi disposa.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà del dia en què s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, 29 de març de 2019

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias