Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Constitució Espanyola, en l’apartat 29 de l’article 149.1, reserva la competència exclusiva sobre seguretat pública a l’Estat, mentre que l’apartat 22 de l’article148.1 atribueix a les comunitats autònomes la competència sobre la coordinació i la resta de facultats en relació amb les policies locals.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en l’article 30.19, reserva a la comunitat autònoma de les Illes Balears la coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals, en els termes que estableixi una llei orgànica.

Per altra banda, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en el seu article 33, atorga a la comunitat autònoma la competència de crear un cos de policia propi, les funcions de la qual s’han de fixar per llei i en el marc de la legislació estatal.

La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, regula, entre altres qüestions, diversos aspectes fonamentals relatius als principis bàsics d’actuació, a l’organització i a les funcions de les policies locals, que constitueixen el marc d’actuació de la comunitat autònoma en aquesta matèria.

En l’exercici de la competència exclusiva esmentada, la comunitat autònoma de les Illes Balears va dictar la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que va suposar un avanç en aquesta matèria, atès que representava una garantia per als ajuntaments de les Illes Balears a l’hora d’exercir d’una manera adequada les seves competències i de dur a terme una més bona prestació de serveis als ciutadans. La Llei 6/2005 va ser modificada mitjançant la Llei 7/2008, de 5 de juny, i substituïda per la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; una nova norma que va regular, amb voluntat innovadora, entre altres qüestions, la incorporació del marc en virtut del qual es poden associar els municipis per prestar serveis conjunts de policia local, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal, i va donar rang de llei als consells de coordinació de policies locals com a òrgans col·legiats de consulta i assessorament.

Per altra banda, la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia, fa referència, en el títol II, a les polítiques públiques per promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI -articles 10 i 11-, i assenyala que s’ha d’elaborar un protocol específic d’actuació LGTBI des de la Policia Local.

D’acord amb l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta llei s’adequa als principis de bona regulació i, concretament, als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

II

L’essència fonamental del servei públic és satisfer les necessitats de la societat i articular els instruments idonis per respondre les seves demandes.

El continu desenvolupament de les relacions veïnals reclama un nou model de seguretat pública adaptat a la realitat social actual.

En aquesta modificació de la llei s’aborda un conjunt de reformes parcials que tendeixen a la millora de la seguretat pública a les Illes Balears i configuren un projecte comú, al servei d’una societat oberta i plural, que incorpora un nou model de proximitat de les policies locals basat en el respecte a la diversitat i en la integració social de determinats col·lectius, i orientat a la mediació per a la resolució de conflictes. A més, també s’hi preveu la possibilitat de limitar la tinença d’armes de foc en aquells casos en què no es consideri estrictament necessari.

Així mateix, s’incorporen els compromisos derivats de l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat–comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, segons els quals s’havien de modificar els articles 8, 34, 56 i 62 i la disposició transitòria primera de la Llei 4/2013 per tal d’adaptar-los a la legislació bàsica estatal.

III

En aquest context, aquesta reforma estableix els mecanismes adequats per atorgar estabilitat a les plantilles de les policies locals amb la implantació d’un nou model d’accés a la funció pública que conduirà a una millora en el manteniment de la seguretat pública a les Illes Balears.

Atesos aquests objectius, es determinen les mesures adequades per vetllar, juntament amb els ajuntaments, per l’eficàcia, el rigor i l’ètica professional en tots els àmbits d’actuació policial mitjançant l’aprovació d’un codi d’ètica professional adreçat a les policies locals de les Illes Balears i la futura creació de la Comissió d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de les Illes Balears.

Els mecanismes de col·laboració intermunicipal es reconeixen com una eina eficaç per reforçar les mancances eventuals de les plantilles de les policies locals.

L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears s’incorpora com un òrgan de coordinació que, entre altres funcions, ha d’impulsar les bones pràctiques professionals i ha d’oferir eines de col·laboració, assessorament i unificació de criteris als ajuntaments en matèria d’instrucció d’expedients disciplinaris. En l’impuls d’un projecte comú cap a un nou model de proximitat, aquest institut durà a terme programes concrets orientats a la mediació per a la resolució de conflictes, el foment del respecte a la diversitat i la integració social de determinats col·lectius. D’altra banda, es preveuen canvis en la composició de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals i els consells de coordinació de les policies locals per tal de donar més representació als ajuntaments.

La prefectura del cos es reforça i flexibilitza perquè es configura com un lloc de treball de naturalesa funcionarial que ha de figurar en la corresponent relació de llocs de treball amb la denominació de «cap de policia», i hi han de constar els requisits necessaris per proveir-lo.

La fidelització de les plantilles és també un dels objectius de la reforma que, d’una banda, es concreta en la possibilitat que els municipis puguin crear els graus de policia, oficial i subinspector de primera, i, de l’altra, implanta un nou sistema d’accés a les policies locals al mateix temps que potencia la figura del personal funcionari de carrera.

En consonància amb el compromís d’avançar cap a la igualtat efectiva entre dones i homes en tots els àmbits de les administracions públiques de les Illes Balears, es regulen mesures adreçades a promoure una composició equilibrada en les plantilles de policia local, mitjançant accions positives d’igualtat de gènere que afavoreixen l’entrada de les dones en els cossos de policia local, en els quals tenguin una escassa presència, i també la possibilitat de desenvolupar la seva carrera professional d’accés a categories superiors. En aquest context es fan extensius els plans d’igualtat municipal als cossos de policies locals.

La modificació de la llei torna a incorporar la modalitat de la segona activitat amb destinació per tal que els ajuntaments interessats puguin gaudir del valor afegit que suposa l’experiència i la qualificació professional dels membres de les policies locals en arribar a determinades edats. A més, s’introdueix que, com a regla general, els policies que accedeixin a la segona activitat amb destinació hauran d’estar a disposició del batle o la batlessa per a cobrir les necessitats del servei de vigilància que es requereix als edificis oficials dels ajuntaments amb la finalitat de substituir les subcontractacions d’empreses privades i reduir, d’aquesta manera, la despesa.

Totes aquestes modificacions es consideren fonamentals per configurar un model de policies locals d’acord amb les necessitats i demandes de la societat i del mateix col·lectiu policial, sempre amb l’objectiu d’establir el marc comú d’un millor servei públic per garantir els drets i les llibertats de les persones.

Amb aquesta modificació la llei també aposta per una policia ancorada en principis ètics i sempre vigilant davant conductes i actituds denigrants que puguin incitar a la violència física i psíquica, a la violència de gènere, a la discriminació racial i cultural, als delictes d'odi i contra la identitat sexual, a l'assetjament infantil, a fenòmens com el ciberbullying i a tantes altres formes delictives que atempten contra la llibertat, els drets humans i la convivència. En aquest context i en compliment de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia, la modificació actual preveu la creació i el desenvolupament dels corresponents protocols d’atenció policial contra els delictes d’odi.

IV

Aquesta llei consta de seixanta-tres articles de modificació; dues disposicions addicionals, una relativa al model de gestió de la Inspecció Tècnica de Vehicles i una altra relativa al Cos de policia autonòmica de les Illes Balears; una disposició transitòria, que regula la situació del personal funcionari en situació «per extingir» per manca de titulació, amb motiu del procés d’integració previst en les disposicions transitòries primera i segona de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; una disposició derogatòria, i tres disposicions finals per les quals s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè aprovi un text refós de la Llei de coordinació de policies locals, es faculta el Govern de les Illes Balears per desplegar reglamentàriament la llei i se’n delimita l’entrada en vigor.

Article primer

L’article 3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:

“Article 3

Objectius bàsics dels criteris de coordinació

Constitueix un objectiu bàsic en l’establiment dels criteris de coordinació, la formació i el perfeccionament dels membres dels cossos de policia local i la seva integració en un projecte comú de seguretat pública, des d’una perspectiva integral de proximitat amb la ciutadania, basat en criteris ètics de rigor en qualsevol àmbit d’actuació, el caràcter preventiu i assistencial del servei i la resolució de conflictes com a instruments de cohesió i integració social. En la determinació dels criteris de coordinació s’atendran en general les singularitats del territori de cada illa de la comunitat autònoma i en particular les de cada localitat.”

Article segon

S’afegeix un nou apartat a l’article 4 de la Llei 4/2013 esmentada, l’apartat 4, amb el contingut següent:

“4. Les places de la plantilla vacants i dotades pressupostàriament dels cossos de policia local o dels municipis que no hagin constituït cos de policia local han de ser ocupades per personal funcionari de carrera.”

Article tercer

L’article 6 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 1. L’apartat 2 queda modificat de la manera següent:

  “2. Eventualment, quan, per necessitats estacionals o circumstàncies extraordinàries, resulti insuficient la plantilla de la Policia Local d’algun municipi, se’n podrà reforçar la dotació mitjançant l’associació amb altres municipis, d’acord amb el que estableix l’article 8 d’aquesta llei, o per mitjà d’acords bilaterals subscrits entre els ajuntaments respectius, amb la finalitat que els seus policies locals puguin actuar al terme municipal del sol·licitant, per temps determinat i en règim de comissió de serveis, sempre que no afecti el normal funcionament del servei de policia local d’origen. Aquests convenis s’han de comunicar amb anterioritat a la seva signatura a l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears. Els serveis es prestaran sota la dependència del batle o la batlessa de l’ajuntament on es realitzin i sota el comandament del cap o la cap del cos d’aquest municipi.”

 2. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, amb la redacció següent:

  “3. Quan exerceixin funcions de protecció d’autoritats de les corporacions locals, poden actuar fora del terme municipal respectiu amb l’autorització del Ministeri de l’Interior.”

Article quart

L’article 8 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 8

Associacions de municipis en matèria de policia local

 1. Els municipis limítrofs que no disposin separadament de recursos suficients per prestar els serveis de policia local poden associar-se per executar les funcions assignades a aquesta policia, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

 2. Els ajuntaments interessats, a més de complir els requisits establerts legalment i disposar de les autoritzacions pertinents d’acord amb la disposició addicional cinquena de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, han de pertànyer a un dels consells de coordinació de les policies locals, en la forma que determina el capítol III del títol III d’aquesta llei.

 3. L’exercici de les funcions de coordinació operativa dels serveis associats de policia local correspon al batle o la batlessa del municipi que es determini en l’acord de col·laboració per a la prestació conjunta dels serveis de policia local.

 4. En l’exercici de les funcions de coordinació operativa, el conseller o la consellera competent en matèria de coordinació de policies locals ha d’assumir la direcció de l’eventual cooperació entre els serveis de policia associats, en els supòsits que assenyala l’article 10.1.o) d’aquesta llei, respectant el principi d’autonomia municipal.”

Article cinquè

L’apartat 1 de l’article 10 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 1. Les lletres n), o) i p) queden modificades de la manera següent:

  “n) El foment de la col·laboració entre municipis a fi d’atendre situacions de caràcter temporal o extraordinari de conformitat amb el que estableix aquesta llei.

  1. La direcció de la cooperació eventual entre les diferents administracions públiques per fer front a necessitats puntuals i extraordinàries.

  2. L’impuls de la coordinació de les actuacions dels municipis de la comunitat autònoma en matèria de trànsit i seguretat viària.”

 2. S’afegeixen quatre noves lletres, les lletres q), r), s) i t), amb la redacció següent:

  “q) La creació del marc en el qual s’ha de desenvolupar el suport i la col·laboració amb els ajuntaments en matèria d’instrucció d’expedients disciplinaris.

  1. L’impuls de la coordinació en les actuacions municipals de la figura del policia tutor.

  2. L’impuls de la coordinació en les actuacions municipals en matèria d’atenció en zones turístiques.

  3. Les altres que estableixi aquesta llei.”

Article sisè

L’apartat 1 de l’article 11 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

“1. En l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears exerceixen les funcions indicades en matèria de coordinació:

 1. El Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 2. La conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals.

 3. L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

 4. La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.

 5. Els consells de coordinació de les policies locals.”

Article setè

S’afegeix, a la Llei 4/2013, ja esmentada, un nou article 11 bis, sobre altres òrgans amb competències en matèria de les policies locals, diferents de la coordinació, amb el contingut següent:

“Article 11 bis

Altres òrgans amb competència en matèria de les policies locals diferents de la coordinació

Són òrgans amb competència en matèria de policies locals els següents:

 1. L’Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears, prevista en l’article 28.

 2. L’Observatori de Seguretat de les Illes Balears, a què es refereix el capítol III bis del títol III.

 3. La Comissió d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de les Illes Balears, a què es refereix el capítol III ter del títol III.”

Article vuitè

L’article 12 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 1. Es dota de numeració el paràgraf únic, com a apartat 1.

 2. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 2, amb el contingut següent:

“2. L’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, com a òrgan administratiu de suport de la direcció general competent en matèria de coordinació de les policies locals, impulsarà programes concrets orientats a la mediació per resoldre conflictes, el foment del respecte a la diversitat i la integració social de determinats col·lectius i promourà les bones pràctiques professionals oferint eines de col·laboració, assessorament i unificació de criteris en relació amb la tramitació d’expedients disciplinaris.”

Article novè

L’article 15 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 15

Composició

 1. La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears està integrada pels membres següents:

  1. El president o la presidenta, que ha de ser el conseller o la consellera competent en matèria de coordinació de policies locals.

  2. El vicepresident o la vicepresidenta, que ha de ser el director o la directora general competent en matèria de coordinació de policies locals.

  3. Els vocals següents:

  —Quatre vocals en representació de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, designats pel president o presidenta de la Comissió.

  —Els vicepresidents o les vicepresidentes de cada un dels consells de coordinació constituïts. En el cas que el consell de coordinació inclogui municipis de dues illes, hi haurà un representant de cadascun dels consells insulars als quals pertanyin els municipis afectats.

  —Un o una vocal en representació de l’Ajuntament de Palma.

  —Un o una vocal en representació de la Delegació del Govern.

  —Quatre vocals en representació dels sindicats que tenguin la consideració de més representatius en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  —Cinc caps dels cossos de policia local designats a proposta dels consells de coordinació de les respectives illes d’acord amb la distribució següent:

  - Un o una per Formentera

  - Un o una per Eivissa

  - Un o una per Menorca

  - Dos o dues per Mallorca, dels quals un o una serà proposat en representació dels municipis de més de 20.000 habitants, i l’altre de la resta de municipis

  —Un o una cap dels cossos de policia local proposat per les associacions professionals més representatives d’àmbit autonòmic.

 2. La Comissió nomenarà, a proposta del president o la presidenta, un secretari o una secretària, que ha de ser un funcionari o una funcionària adscrit a la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals, que actua amb veu però sense vot.

 3. Pot assistir a les reunions de la Comissió personal assessor amb veu però sense vot designat pel president, a iniciativa pròpia o a proposta de qualque altre membre de la Comissió. En tot cas, el nombre d’assessors no pot ser superior a un per vocal.

 4. La composició i el règim de funcionament han de ser desplegats per un reglament intern aprovat pel Ple de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.”

Article desè

L’article 18 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 18

Composició

 1. Cada consell de coordinació de les policies locals ha d’estar integrat pels membres següents:

  1. El president o la presidenta, que ha de ser el director o la directora general competent en matèria de coordinació de les policies locals.

  2. El vicepresident o la vicepresidenta, que ha de ser designat pel Consell de Coordinació entre els vocals que siguin titulars de batlies o regidories.

  3. Els vocals, que han de ser:

  —Les persones titulars de les batlies o titulars de les regidories en qui deleguin, en representació dels ajuntaments dels municipis que s’integrin en el Consell de Coordinació de les Policies Locals.

  —Les persones caps de policia local, o policies en qui deleguin, en representació de les policies locals dels municipis que s’integrin en el Consell de Coordinació de les Policies Locals, i que han de ser nomenades mitjançant un decret de batlia de l’ajuntament corresponent.

  —Dos vocals en representació de la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals i un vocal en representació de la conselleria competent en matèria de formació de policies locals, nomenats per resolució del conseller o la consellera respectiu.

  — En el supòsit que el consell de coordinació tengui un àmbit territorial que inclogui tots els municipis d’una illa, aquest podrà tenir un vocal en representació del seu consell insular. En el cas que el consell de coordinació inclogui municipis de dues illes, hi haurà una persona representant de cada un dels consells insulars al qual pertanyin els municipis afectats.

 2. Amb la finalitat d’afrontar i resoldre la problemàtica tècnica que es pugui derivar del desenvolupament dels acords adoptats en les sessions dels consells, es poden constituir unes comissions tècniques formades pels caps o per les caps de la policia local dels municipis que s’integrin dins un determinat consell de coordinació de les policies locals o policies en qui deleguin, a les quals s’ha d’integrar una persona representant de l’Escola Balear d’Administració Pública, si tracta de temes de formació. Aquestes comissions han de ser coordinades per les persones en representació de la conselleria competent en matèria de coordinació de les policies locals en els consells de coordinació.

 3. El president o la presidenta del Consell de Coordinació de les Policies Locals pot convidar, a les sessions del Consell i de les comissions tècniques, amb veu i sense vot, les persones la intervenció de les quals es consideri convenient, en funció dels punts inclosos en l’ordre del dia i per raó dels seus coneixements, preparació, prestigi o altres circumstàncies.”

Article onzè

S’afegeix una nova lletra a l’article 19 de la Llei 4/2013 esmentada, la lletra i), amb la redacció següent:

“i) La proposta de mecanismes de col·laboració intermunicipal per reforçar els serveis policials davant necessitats de caràcter extraordinari o estacional.”

Article dotzè

S’afegeix un capítol III bis, al títol III de la Llei 4/2013, ja esmentada, sobre l’Observatori de Seguretat de les Illes Balears, amb la següent redacció:

“Capítol III bis

L’Observatori de Seguretat de les Illes Balears

Article 19 bis

Naturalesa

L’Observatori de Seguretat de les Illes Balears es constitueix com a òrgan de participació, consulta, deliberació, anàlisi, estudi, assessorament i prospectiva en matèries relacionades amb la seguretat.

Article 19 ter

Funcions, composició, funcionament i règim intern

El Govern de les Illes Balears desenvoluparà reglamentàriament tots els aspectes necessaris quant a funcions, composició, funcionament i règim interior, entre d’altres, per a la posada en marxa de l’Observatori de Seguretat de les Illes Balears.”

Article tretzè

S’afegeix un capítol III ter, al títol III, de la Llei 4/2013, ja esmentada, sobre Comissió d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de les Illes Balears, amb la següent redacció:

“Capítol III ter

La Comissió d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de les Illes Balears

Article 19 quater

Naturalesa

 1. La Comissió d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de les Illes Balears és l’òrgan de caràcter consultiu en matèria d’ètica, transparència i deontologia amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat del servei policial i constituir un espai de reflexió per al debat ètic en el camp de la seguretat pública.

 2. La Comissió d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de les Illes Balears s’adscriu al departament del Govern de les Illes Balears competent en matèria de policia local, que assignarà els mitjans personals i materials necessaris per a assegurar el seu funcionament.

Article 19 quinquies

Funcions, composició, funcionament i règim interior

El Govern de les Illes Balears desenvoluparà reglamentàriament tots els aspectes necessaris, quant a funcions, composició, funcionament i règim interior, entre d’altres, per a la posada en marxa de la Comissió d’Ètica i Transparència en l’Activitat Policial de les Illes Balears.”

Article catorzè

L’article 20 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 1. Els apartats 2, 3 i 4 queden modificats de la manera següent:

  “2. Els ajuntaments poden crear, en les categories de policia, oficial i subinspector, els graus de policia de primera, oficial de primera i subinspector de primera, en els quals es poden integrar, respectant els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, els funcionaris i les funcionàries de carrera d’aquestes categories quan hagin complit deu anys de servei actiu com a policia, cinc anys de servei actiu com a oficial o tres anys de servei actiu com a subinspector del municipi respectiu. Per a la integració es requereix una valoració positiva de l’ajuntament, que ha d’atendre la trajectòria i l’actuació professional del funcionari o la funcionària, la qualitat del treball realitzat, els coneixements adquirits i el resultat de l’avaluació de l’exercici professional. Es poden incloure altres mèrits i aptituds per raó de l’especificitat de la funció desenvolupada i de l’experiència adquirida.

 2. Els òrgans competents dels ajuntaments poden crear les especialitats que considerin oportunes per a cada categoria partint de les seves pròpies peculiaritats d’organització i funcionament. Es promourà des dels ajuntaments la creació de diferents figures de policia de proximitat la funció de les quals serà la de remitjar i resoldre els conflictes derivats de la convivència entre els veïns. La provisió dels llocs de treball d’aquestes especialitats s’ha de fer preferentment entre el personal funcionari de la categoria corresponent i pels procediments de concurs de mèrits o de concurs específic.

 3. Correspon al batle o la batlessa o al regidor delegat o a la regidora delegada proveir els llocs de lliure designació a proposta del cap o de la cap de policia.”

 4. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 5, amb la redacció següent:

  “5. En tot cas, l’existència d’una categoria concreta suposa, necessàriament, la de les inferiors.”

Article quinzè

L’article 22 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 22

Prefectura del cos de policia local

 1. La prefectura del cos de policia local és un lloc de treball de naturalesa funcionarial, que ha de figurar en la relació de llocs de treball corresponent amb la denominació “cap del cos de policia local”.

 2. El nomenament del cap o de la cap de cada cos de policia local correspon al batle o la batlessa pel procediment de lliure designació entre personal funcionari de carrera que pertanyi a la màxima escala o a la categoria superior de l’escala immediatament inferior del cos del municipi o entre personal funcionari de carrera de cossos de policia local d’altres municipis o d’altres cossos o forces de seguretat, sempre que pertanyi a l’escala o categoria esmentades o a una escala superior. En qualsevol cas, el nomenament ha de recaure entre personal funcionari de carrera que pertanyi, com a mínim, a la categoria d’oficial.

  Si es tracta de personal d’altres forces i cossos de seguretat, s’han d’establir reglamentàriament les equivalències corresponents.

 3. El lloc de treball de cap del cos de policia local s’ha d’ajustar als criteris següents:

  1. La categoria del lloc ha de coincidir amb la màxima categoria del cos de policia local del municipi.

  2. El procediment de provisió del lloc és la lliure designació i pot ser amb caràcter definitiu o en comissió de serveis. Si s’accedeix a una categoria superior a la qual es pertany com a funcionari de carrera, haurà de ser en comissió de serveis; si s’accedeix a la mateixa categoria o a una inferior a la qual es pertany com a funcionari de carrera podrà ser en comissió de serveis o amb caràcter definitiu sens perjudici de poder ser remogut discrecionalment d’aquestes funcions.

  3. Només pot ser ocupat pel personal funcionari de carrera a què fa referència l’apartat 2 d’aquest article, sempre que estigui en servei actiu; tengui la titulació exigida per accedir a la categoria a la qual està adscrit el lloc; compleixi els requisits establerts en la relació de llocs de treball; i, en el cas que pertanyi a un altre ajuntament, acrediti un mínim de dos anys d’antiguitat en l’escala de procedència.

  4. El personal funcionari que ocupi aquest lloc de treball, amb posterioritat al nomenament ha de fer el curs de capacitació per a caps de policia local que haurà de promoure la Escola Balear d’Administració Pública. Queden eximides de la realització d’aquest curs les persones que ja l’hagin realitzat o les que estiguin en possessió del curs de capacitació de la categoria corresponent.

 4. La prefectura del cos de policia local exerceix la màxima responsabilitat operativa en la policia local, té el comandament immediat sobre totes les unitats i els serveis en què s’organitzi i duu a terme les funcions que es determinin legalment i reglamentàriament.

 5. El batle o la batlessa ha de designar entre els membres que pertanyin a l’escala o categoria esmentades en l’apartat 2 anterior del cos de policia del seu municipi la persona o les persones que per ordre de prelació han de substituir el cap o la cap en casos de vacant, absència o malaltia.”

Article setzè

S’afegeix un nou article 22 bis a la Llei 4/2013, ja esmentada, amb el text següent:

“Article 22 bis

Escala facultativa tècnica

 1. Els ajuntaments dels municipis de més de 25.000 habitants, i en aquells altres municipis on es determini per part de la conselleria competent, tenint en compte criteris d’augment de criminalitat o especial transcendència per a la seguretat pública, podran crear l’escala facultativa tècnica, a la qual correspondrà exercir, sota la dependència directa del cap del cos, tasques de cobertura, assessorament, formació, estudi i suport a les funcions policials en l’especialitat de criminologia i/o seguretat. La citada escala quedarà adscrita al cos de policia local. Així mateix, podrà col·laborar amb el Consell de Coordinació Policial al qual pertanyi el seu ajuntament de procedència, per a realitzar les mateixes tasques abans descrites.

 2. Els membres d’aquesta escala seran funcionaris de carrera, i hauran de complir amb el requisit d’estar en possessió de la titulació acadèmica de llicenciat o graduat en criminologia.

 3. En les mateixes circumstàncies previstes en l’apartat 1 anterior, i tenint en compte criteris d’eficàcia en el compliment de les funcions de la policia local no relacionades amb la criminalitat, els ajuntaments podran incloure en l’escala facultativa tècnica altres especialistes per a la cobertura, l’assessorament i el suport a les funcions policials.

 4. El Govern de les Illes Balears desenvoluparà reglamentàriament aspectes relacionats amb l’ingrés, les funcions, les àrees de competència, etc., de l’escala facultativa tècnica per garantir la correcta integració o coordinació amb el cos de policia local.

 5. El Govern de les Illes Balears, mitjançant l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, promourà estudis d’evolució de la delinqüència i la criminalitat, així com anàlisis de l’evolució i conjuntures, que serviran de base per a la realització de les polítiques de millora i orientació en la prestació dels serveis, així com altres treballs que permetin elaborar estudis de prevenció, comptant amb membres de l’escala facultativa tècnica dels cossos de policia local de les Illes Balears.”

Article dissetè

L’article 23 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

“Article 23

Principis d’actuació. Ètica i transparència professional

 1. Els membres dels cossos de policia local i policies locals dels ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local han d’exercir les seves funcions en els termes que preveu aquesta llei i la resta de la normativa aplicable, i han de respectar en tot cas els principis bàsics d’actuació que preveu la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

 2. En el marc dels principis bàsics d’actuació esmentats, per acord del Consell de Govern s’ha d’aprovar un codi d’ètica professional adreçat a les policies locals de les Illes Balears amb l’objectiu de promoure les bones pràctiques i les actituds i activitats adequades a l’ètica i el tracte correcte a les persones en l’àmbit policial.”

Article divuitè

L’article 24 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 1. Els apartats 1, 3, 4, 5, 6 i 7 queden modificats de la manera següent:

  “1. Els membres dels cossos de policia local, pel fet de pertànyer a un institut armat, en l’exercici de les seves funcions portaran l’armament reglamentari que se’ls assigni. Així mateix, disposaran dels mitjans tècnics i operatius necessaris per complir les seves funcions. Reglamentàriament es determinaran les pràctiques d’habilitació i ús de l’armament que siguin preceptives per garantir la seva correcta utilització. Correspon al batle o a la batlessa dels municipis amb cos de policia local, al regidor o a la regidora en qui delegui de forma expressa o al cap o a la cap de policia per delegació expressa del batle o la batlessa determinar els serveis en els quals no es portaran armes, procurant evitar la possessió d’armes de foc en aquells casos en què no es consideri estrictament necessari.

 2. La retirada de l’armament reglamentari i, si escau, de l’arma de foc particular obtinguda mitjançant l’autorització de l’ajuntament es pot dur a terme en els casos individuals en què es consideri necessària quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

  1. Un comportament d’inestabilitat emocional o d’alteració psíquica de l’agent que racionalment pugui fer preveure la possibilitat de córrer un risc propi o aliè.

  2. L’informe psicotècnic emès per un psicòleg col·legiat o una psicòloga col·legiada que recomani la retirada de l’arma de foc.

  3. La negligència o la imperícia greu evidenciada per una actuació durant el servei.

  4. La no superació o negativa a fer les proves que reglamentàriament es determinin per a l’habilitació i l’ús de l’armament.

  5. La incapacitat laboral transitòria, quan sigui superior a 30 dies, si no es presenta un certificat del metge o la metgessa que signi la baixa en què s’acrediti que la incapacitat no ha alterat les seves condicions psíquiques.

  6. Quan mitjançant decisió judicial, ja sigui cautelar o definitiva, s’acordi la retirada de l’arma.

 3. Reglamentàriament s’ha de regular el procediment administratiu per a la retirada de l’armament, excepte en els supòsits d), e) i f) de l’apartat anterior, en què serà automàtica.

  Reglamentàriament també s’han de regular els casos excepcionals en els quals serà possible, tot i la retirada definitiva de l’arma, una avaluació, amb els informes que es determinin, per recuperar l’arma reglamentària.

 4. Els ajuntaments han de disposar de llocs adequats per custodiar l’armament assignat amb les condicions que preveu la normativa aplicable.

 5. Queda expressament prohibit portar armes particulars durant el temps de servei.

 6. En el cas que s’ocupi un lloc de treball que comporti l’obligació de dur arma de foc, la retirada definitiva de l’arma implicarà el canvi de destinació i l’adequació a les particularitats laborals i econòmiques de la nova destinació.”

 7. Se suprimeix l’apartat 8.

Article dinovè

L’article 28 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

“1. D’acord amb l’article 3 d’aquesta llei, correspon a la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals l’exercici de les competències relacionades amb la formació dels membres dels cossos de policia local per assegurar-ne l’homogeneïtzació i la coordinació, a més d’altres que tinguin atribuïdes.

La conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals durà a terme aquesta tasca a través de l’Escola Balear d’Administració Pública o, si n’és el cas, a través de l’Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears.

 1. L’Escola Balear d’Administració Pública o, si n’és el cas, l’Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears promourà convenis i acords amb institucions docents i públiques, en especial amb la Universitat de les Illes Balears, amb l’objecte de poder homologar els cursos i programes de formació policial amb les titulacions acadèmiques exigides per a l’accés a les distintes escales o categories.

 2. L’Escola Balear d’Administració Pública o, si n’és el cas, l’Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears ha d’impartir el curs de capacitació corresponent a cada categoria de la policia local previst en l’article 34.3 d’aquesta llei. Reglamentàriament s’ha d’establir la convalidació entre els cursos de capacitació de les diferents categories impartits per l’escola; com també, sempre que hi hagi reciprocitat, l’equivalència dels cursos impartits per altres administracions per als membres de la resta de forces i cossos de seguretat.

 3. El Govern de les Illes Balears establirà beques, ajudes econòmiques o bonificacions de les taxes per a la participació en cursos, en especial per compensar les despeses derivades de la insularitat, en desplaçaments i residència.”

Article vintè

L’article 29 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 1. L’apartat 2 queda modificat de la manera següent:

  “2. Els diplomes o certificats de cursos i activitats formatives impartits per les escoles de formació de les policies locals, els cursos que tenguin la condició de concertats o homologats per l’Escola Balear d’Administració Pública o altres escoles d’administracions públiques de l’Estat espanyol, els cursos relacionats amb les funcions pròpies de les policies locals superats en universitats en l’àmbit de la Unió Europea o en altres administracions públiques de l’Estat espanyol amb centres de formació acreditats, els crèdits universitaris superats en universitats en l’àmbit de la Unió Europea o en altres administracions públiques de l’Estat espanyol amb centres de formació acreditats, que no formin part d’una carrera universitària acabada i presentada com a mèrit o requisit, i els plans de formació contínua tenen validesa als efectes d’accés, promoció i mobilitat en els cossos de policia local o en la categoria de policia en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local.”

 2. L’apartat 5 queda modificat de la manera següent:

  “5. Pel que fa a la formació en línia i a distància no reglada, solament podrà ser acceptada com a requisit o valorada dins d’un procediment de selecció la que hagi estat impartida i homologada per l’Escola Balear d’Administració Pública. En el cas d’altres escoles d’administració públiques de l’Estat espanyol o de les universitats de l’àmbit de la Unió Europea, i les efectuades dins dels plans de formació contínua hauran de ser homologats per l’Escola Balear d’Administració Pública, en funció dels programes, temaris, reciprocitat i durada dels cursos. El procés d’homologació d’aquesta formació serà desenvolupat reglamentàriament.”

  Article vint-i-unè

  L’article 30 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 3. L’apartat 3 queda modificat de la manera següent:

  “3. Els ajuntaments poden encomanar al Govern de les Illes Balears en els termes que s’estableixin reglamentàriament la convocatòria i la realització dels processos selectius.”

 4. L’apartat 5 queda modificat de la manera següent:

  “5. Per assegurar la millora de les condicions de seguretat pública en l’àmbit territorial de les Illes Balears i per les seves especials circumstàncies socioeconòmiques, els ajuntaments han d’incloure en les seves ofertes anuals d’ocupació pública totes les places vacants i dotades pressupostàriament dels cossos de policia local o dels policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local previstes en les corresponents plantilles o relacions de llocs de treball.”

  Article vint-i-dosè

  L’article 32 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “Article 32

  Requisits per a l’accés

  Per poder participar en els processos selectius d’accés a les categories dels cossos de policia local o a les places de policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local és necessari reunir els requisits següents:

  1. Tenir la nacionalitat espanyola.

  2. Tenir devuit anys complerts.

  3. Posseir el títol acadèmic o equivalent per al grup al qual pertany la plaça convocada d’acord amb la llei bàsica de l’Estat.

  4. No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre d’exclusions que reglamentàriament es determini, en els supòsits d’accés pel torn lliure. En els supòsits d’accés per promoció és un requisit no patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions.

  5. No haver estat separat del servei de l’administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per exercir la funció pública.

  6. No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

  7. Posseir els permisos de conducció de les classes que reglamentàriament es determinin.

  8. Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

  9. Acreditar el coneixement de la llengua catalana del nivell que determini la normativa vigent que, com a mínim, serà l’exigible al personal funcionari de l’administració autonòmica de les Illes Balears.”

   Article vint-i-tresè

   L’article 33 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

   “Article 33

   Requisits per a la promoció

   Per a la promoció, a més dels que preveu la legislació bàsica per accedir a la funció pública, els o les aspirants han de complir, en el moment que s’acabi el termini per sol·licitar la participació en els processos selectius, els requisits següents:

  10. Tenir la condició de personal funcionari de carrera en algun dels cossos de policia local de les Illes Balears i l’antiguitat que s’especifica a continuació en la categoria d’origen:

   1r. Promoció interna en el mateix cos de policia local en la categoria immediatament superior: dos anys.

   2n. Promoció externa en dues categories superiors en el mateix cos de policia local: quatre anys.

   3r. Promoció externa en la categoria immediatament superior d’un cos de policia local diferent d’aquell al qual pertany el funcionari o la funcionària de carrera: quatre anys.

   4t. Promoció externa dels policies dels ajuntaments que no tenguin cos de policia local a la categoria d’oficial dels ajuntaments que tenguin cossos de policia local: quatre anys.

  11. En el cas de la promoció externa, a més, mancar més de cinc anys per passar a la situació de segona activitat per raó d’edat pel que fa a l’escala bàsica i més de tres anys per a les escales executiva i tècnica.”

   Article vint-i-quatrè

   L’article 34 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

   “Article 34

   Sistemes de selecció

 5. El sistema de selecció per accedir a la categoria de policia local i a les policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local és l’oposició. El sistema de selecció per a l’accés a la resta de categories dels cossos de policia local tant pel torn lliure com per la promoció, és el concurs oposició.

 6. L’Escola Balear d’Administració Pública ha d’assegurar un sistema d’homologació de la superació dels programes de capacitació per accedir a les diferents categories dels cossos de policia local i als llocs de policia en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local, expedits per altres escoles públiques de seguretat, sempre que siguin compatibles amb els de l’Escola Balear quant a continguts i durada i que en aquesta comunitat autònoma hi hagi un dret recíproc d’accés als processos de selecció, a l’efecte de permetre la participació de les persones interessades en els processos selectius.

 7. Els procediments selectius es completen amb la superació d’un període de pràctiques. Aquest període està integrat per la superació tant del curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s’accedeix, com de la fase de pràctiques al municipi relacionades amb les funcions pròpies de la categoria respectiva. Les persones que acreditin haver superat el curs de capacitació i el tenguin degudament actualitzat, restaran exemptes de realitzar-lo. La fase de pràctiques al municipi amb el contingut que determini cadascun dels ajuntaments, tindrà una durada màxima d’un any i una mínima de sis mesos.

  Les persones aspirants que no superin el període de pràctiques d’acord amb el procediment de qualificació previst en la convocatòria corresponent, perdran el dret al seu nomenament com a personal funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de l’autoritat que hagi fet la convocatòria, a proposta de l’òrgan responsable de l’avaluació del període de pràctiques.”

  Article vint-i-cinquè

  S’afegeix un nou article a la Llei 4/2013 esmentada, l’article 34 bis, amb la redacció següent:

  “Article 34 bis

  Retribucions del personal funcionari en pràctiques

 8. El personal funcionari en pràctiques té dret a percebre les retribucions equivalents al sou i pagues extraordinàries corresponents al subgrup o grup d’adscripció, en el supòsit que aquest no tengui subgrup, en el qual aspiri a ingressar; i, si escau, els triennis que es tinguessin reconeguts amb anterioritat a l’inici del període de pràctiques, que inclou la realització del curs selectiu i de la fase de pràctiques al municipi.

  No obstant això, si el període de pràctiques es duu a terme desenvolupant un lloc de treball, es percebran a més les retribucions complementàries corresponents a l’esmentat lloc.

 9. El personal funcionari en pràctiques que tengui la condició de personal funcionari o laboral de l’administració pública estatal, autonòmica o local, podrà optar per mantenir les retribucions que li corresponguin en virtut de l’esmentada condició o percebre les previstes en l’apartat anterior, sempre que gaudeixi d’un permís per fer les pràctiques i continuï vinculat al seu lloc de treball.

 10. El pagament de les retribucions al personal funcionari en pràctiques correspon a l’ajuntament que ha convocat el procés selectiu corresponent. No obstant l’anterior, si el període de pràctiques es duu a terme desenvolupant un lloc de treball, el pagament correspondrà a l’administració pública en la qual es trobi el lloc de treball, excepte acord en sentit contrari adoptat per ambdues administracions públiques.”

  Article vint-i-sisè

  L’apartat 1 de l’article 35 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “1. Els llocs de treball de les diferents categories s’han de proveir ordinàriament pels sistemes de concurs o, quan així es determini en la relació de llocs de treball de l’ajuntament, per lliure designació, sempre mitjançant convocatòria pública.”

  Article vint-i-setè

  L’apartat 2 de l’article 36 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “2. El concurs pot ser concurs de mèrits o concurs específic, en aquest darrer cas sempre que així es determini en la relació de llocs de treball de l’ajuntament.”

  Article vint-i-vuitè

  L’epígraf i els apartats 1 i 2 de l’article 38 de la Llei 4/2013 esmentada queden modificats de la manera següent:

  “Article 38

  Concurs específic

 11. El concurs específic és el sistema de provisió dels llocs de treball singularitzats corresponents a les especialitats.

 12. El concurs específic consisteix en la comprovació i la valoració dels mèrits i les capacitats, els coneixements i les aptituds determinats en cada convocatòria, relacionats amb el lloc de treball convocat.”

  Article vint-i-novè

  L’article 39 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “Article 39

  Lliure designació

  La lliure designació és un sistema de provisió dels llocs de treball excepcional, per als llocs que es trobin així prevists en la relació de llocs de treball de l’ajuntament perquè impliquin una elevada responsabilitat o requereixin una confiança personal per exercir les seves funcions, com és el cas de la prefectura del cos.”

  Article trentè

  L’article 41 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “Article 41

  Provisió de llocs de treball amb caràcter temporal

 13. Amb caràcter general, quan un lloc de treball amb dotació pressupostària no tengui persona titular o quedi vacant de manera temporal o definitiva, s’ha d’ocupar en comissió de serveis de caràcter voluntari amb personal funcionari de carrera del mateix grup i escala que compleixi els requisits que s’estableixen per ocupar-lo. El personal funcionari en comissió de serveis té dret a la reserva del lloc de treball de procedència i a percebre les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa.

 14. Únicament en el supòsit en què els llocs de treball a què fa referència l’apartat anterior no es puguin proveir amb personal funcionari de carrera, i per raons expressament justificades de necessitat i urgència, que s’han d’acreditar en l’expedient corresponent, aquests es poden ocupar per personal funcionari interí nomenat per al desenvolupament de funcions pròpies del personal funcionari de carrera, sempre que es doni alguna de les circumstàncies següents:

  1. L’existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les per personal funcionari de carrera.

  2. La substitució transitòria de les persones titulars.

 15. La selecció del personal funcionari interí s’ha de fer entre les persones aspirants que compleixin els requisits exigits per ocupar els llocs de treball, que hagin superat el curs bàsic de policies locals de l’Escola Balear d’Administració Pública i que formin part de la borsa de treball de personal funcionari interí de la qual disposi l’ajuntament. En el cas que la borsa de treball s’hagi exhaurit o tengui una antiguitat superior a dos anys, els ajuntaments poden convocar-ne una de nova o acudir a la borsa de la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals constituïda amb aquesta finalitat.

  Els ajuntaments poden constituir borses de treball, mitjançant una convocatòria pública, amb les persones aspirants ordenades d’acord amb la nota final obtinguda en el curs bàsic de policies locals de l’Escola Balear d’Administració Pública i amb el nombre d’anys complets de serveis prestats i reconeguts com a policia local. La convocatòria de la borsa ha de preveure els requisits i les condicions en què s’ha de dur a terme la seva gestió i, com a mínim, les circumstàncies següents:

  1. La durada màxima de vigència de la borsa no pot ser superior a dos anys.

  2. Les causes d’indisponibilitat dels membres de la borsa. Una causa d’indisponibilitat és prestar serveis, en el moment de la crida, com a personal funcionari de carrera o interí de la policia local en un municipi de les Illes Balears.

  En tot cas, el personal funcionari de carrera que ocupi un lloc de treball mitjançant un nomenament de personal funcionari interí no té dret a la reserva del lloc de treball de procedència.

 16. La borsa de treball del personal funcionari interí de la conselleria competent en matèria de coordinació de policies locals s’ha de constituir mitjançant una convocatòria pública, amb les persones aspirants que sol·licitin la seva inclusió, ordenades d’acord amb la nota final obtinguda en el curs bàsic de policies locals de l’Escola Balear d’Administració Pública i amb el nombre d’anys complets de serveis prestats i reconeguts com a policia local. La resolució de la convocatòria ha de determinar el termini de vigència, els requisits i les condicions en què s’ha de dur a terme la gestió de la borsa.”

  Article trenta-unè

  L’apartat 2 de l’article 42 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “2. S’ha d’utilitzar el procediment de concurs per a la mobilitat en totes les categories.”

  Article trenta-dosè

  L’article 45 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “Article 45

  Reingrés al servei actiu

 17. Quan un funcionari o una funcionària de carrera demana el retorn al servei actiu i pateix malalties o defectes físics, els quals permeten la concessió de la segona activitat per causes psicomèdiques, pot sol·licitar la reincorporació al servei actiu i passar a la segona activitat.

 18. Quan un funcionari o una funcionària de carrera demana el retorn al servei actiu per trobar-se en la situació administrativa d’excedència, ha d’acreditar que compleix els requisits c), e), f), g) i i) de l’article 32 d’aquesta llei. Si l’excedència ha estat per desenvolupar tasques fora de l’Administració i superior a dos anys, ha de fer un reciclatge d’acord amb la categoria a la qual pretén retornar, una vegada produïda la reincorporació de forma activa, en el termini d’un any.

 19. Quan un funcionari o una funcionària de carrera demani el retorn al servei actiu perquè es troba en la situació administrativa de suspensió de funcions amb caràcter definitiu, ha d’acreditar que compleix els requisits c), e), f), g) i, si escau, i) de l’article 32 d’aquesta llei. A més, ha de fer un reciclatge d’acord amb la categoria a la qual pretén retornar, una vegada produïda la reincorporació de forma activa, en el termini d’un any.”

  Article trenta-tresè

  L’article 48 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 20. Es dota de numeració el primer paràgraf, com a apartat 1.

 21. La lletra e) de l’apartat 1 queda modificada de la manera següent:

  “e) Quan siguin inculpats judicialment per actes derivats del compliment legítim de les funcions que tenen encomanades, l’ajuntament respectiu haurà de:

  • Assumir-ne la defensa i la representació davant els jutjats i tribunals mitjançant els lletrats o les lletrades i també els procuradors o les procuradores, quan aquests siguin preceptius, que designi a aquest efecte, i encarregar-se del pagament dels honoraris, si escau.

  • Prestar les fiances que s’assenyalin.

  • Assumir les costes processals i les indemnitzacions de responsabilitat civil que corresponguin.”

 22. S’afegeixen tres nous apartats, els apartats 2, 3 i 4, amb la redacció següent:

  “2. El personal dels cossos de la policia local i policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball i els serà d’aplicació la normativa general de prevenció de riscs laborals vigent i les seves normes de desplegament. Aquest dret comprendrà en tot cas el de disposar d’unes instal·lacions i mitjans adequats, rebre informació i formació en matèria preventiva, fer propostes i participar en la prevenció dels riscs específics que afectin el seu lloc de treball, la vigilància de la salut i l’adopció de totes les mesures de prevenció que resultin aplicables a les peculiaritats inherents a la seva funció.

  Reglamentàriament s’han de desplegar les normes específiques, respecte de les activitats o funcions que presentin característiques extraordinàries, que s’han d’inspirar en la normativa general de prevenció de riscs laborals.

 23. Els ajuntaments han d’adoptar les mesures preventives necessàries per garantir la seguretat i la salut laboral del personal integrant dels cossos de policia local i policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local, amb adequació a les peculiaritats específiques que comporta l’exercici de la funció policial.

 24. Les conselleries amb competències en matèria de coordinació de les policies locals i en prevenció de riscs laborals podran col·laborar amb els ajuntaments en la formació i l’assessorament en matèria de seguretat i salut en el treball.”

  Article trenta-quatrè

  L’article 49 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “Article 49

  Igualtat de dones i homes

  Els ajuntaments de les Illes Balears han d’incloure les policies locals en els plans d’igualtat que elaborin, amb la finalitat de garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’ocupació pública; així com l’adopció de mesures relatives a la conciliació laboral, personal i familiar, i a la prevenció de l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere.”

  Article trenta-cinquè

  L’article 50 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “Article 50

  Incompatibilitats i interdicció del dret de vaga

 25. Els membres de les policies locals tenen incompatibilitat per exercir qualsevol activitat pública o privada, llevat de les que exceptua expressament la legislació estatal sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

 26. De conformitat amb el que preveu la legislació estatal vigent, els membres de les policies locals tenen prohibit l’exercici del dret de vaga i de qualsevol altra acció substitutiva o concertada que pugui alterar el funcionament normal dels serveis.”

  Article trenta-sisè

  L’article 52 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 27. L’apartat 1 queda modificat de la manera següent:

  “1. En els termes que s’estableixin reglamentàriament, el Govern de les Illes Balears pot atorgar premis i distincions als membres de les policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears que es distingeixin notòriament en l’exercici de les seves funcions i a les persones i organitzacions que destaquin per la seva col·laboració en l’assoliment dels objectius relacionats amb els cossos de policia local.”

 28. L’apartat 3 queda modificat de la manera següent:

  “3. Els honors i les distincions han de figurar en el Registre de Policies Locals que preveu aquesta llei, amb l’informe previ sobre la idoneïtat, i han de ser valorats com a mèrits en els procediments de selecció i provisió de llocs de treball.”

  Article trenta-setè

  L’article 55 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 29. Els apartats 3, 4 i 5 queden modificats de la manera següent:

  “3. La situació de segona activitat pot ser amb destinació o sense, d’acord amb el que es fixa en aquesta llei.

 30. Els funcionaris i les funcionàries declarats en segona activitat amb destinació queden, fins que arribin a l’edat de jubilació, a disposició del batle o la batlessa com a regla general, exceptuant-ne el cas que existeixi algun impediment degut a la insuficiència de les aptituds psicofísiques, per cobrir les necessitats del servei de vigilància que es requereixi als edificis oficials dels ajuntaments amb la finalitat de limitar-ne la despesa. Així mateix, també quedaran a disposició del batle o la batlessa per dur a terme les funcions policials que se’ls puguin encomanar quan ho requereixin raons extraordinàries del servei i mentre aquestes raons persisteixin. En ambdós casos han de percebre les retribucions corresponents al personal en servei actiu.

 31. En la situació de segona activitat es manté la categoria que es posseïa en el moment de produir-se el pas a la segona activitat.”

 32. Se suprimeix l’apartat 6.

  Article trenta-vuitè

  La lletra b) de l’article 56 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificada de la manera següent:

  “b) La petició de la persona interessada, en les condicions que assenyala l’article 58 següent i en el marc de la normativa estatal bàsica.”

  Article trenta-novè

  L’article 57 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “Article 57

  Per raó d’edat

 33. El pas a la situació de segona activitat per raó d’edat amb destinació es produeix a sol·licitud de la persona interessada, sempre que s’hagi estat en situació d’actiu i prestant serveis durant un mínim de quinze anys, dels quals cinc han de ser immediatament anteriors a la data de la petició, i en complir les edats següents:

  1. Escala tècnica: 60 anys.

  2. Escala executiva: 58 anys.

  3. Escala bàsica: 56 anys.

 34. A l’efecte de poder accedir a la situació de segona activitat per raó d’edat amb destinació, l’ajuntament podrà preveure, a la seva plantilla o relació de llocs de treball, una reserva de llocs de treball per a aquesta finalitat. Aquests llocs poden estar ubicats en les àrees orgàniques relacionades amb seguretat i policia o en qualsevol altra, sempre que corresponguin a funcions i comeses relacionades amb el grup de titulació al qual pertanyi el personal funcionari afectat.

 35. El pas a la situació de segona activitat per raó d’edat sense destinació es produeix a sol·licitud de la persona interessada, sempre que s’hagi estat en situació d’actiu i prestant serveis durant un mínim de quinze anys, dels quals cinc han de ser immediatament anteriors a la data de la petició, i en complir les edats següents:

  1. Escala tècnica: 62 anys.

  2. Escala executiva: 61 anys.

  3. Escala bàsica: 60 anys.

  Des d’aquesta situació no es pot accedir a la de segona activitat amb destinació.”

  Article quarantè

  L’apartat 1 de l’article 58 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “1. El pas a la situació de segona activitat, a petició de la persona interessada, exigeix haver complit 35 anys efectius en situació de servei actiu als cossos i forces de seguretat o a l’exèrcit militar professional, serveis especials o situació d’excedència forçosa. Aquesta modalitat de segona activitat només pot ser sense destinació.”

  Article quaranta-unè

  L’apartat 3 de l’article 59 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “3. Es pot acordar, d’ofici o a sol·licitud de la persona interessada, el reingrés al servei actiu, en el cas que hagin desaparegut les causes que varen motivar la disminució de l’aptitud psicofísica o sensorial, amb el dictamen mèdic previ en els termes de l’apartat anterior.”

  Article quaranta-dosè

  L’apartat 4 de l’article 60 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “4. El personal funcionari afectat pel fet de passar a la segona activitat amb destinació ha de percebre les retribucions pròpies del lloc de treball efectivament desenvolupat, i se li han de garantir en tot cas les corresponents al seu darrer lloc de treball, incloses les actualitzacions.”

  Article quaranta-tresè

  L’article 62 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “Article 62

  Jubilació

  La jubilació forçosa dels membres de la policia local o policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local s’ha d’ajustar al que disposa la legislació estatal bàsica aplicable a les policies locals. En el cas que es reguli la jubilació parcial anticipada per al personal funcionari públic s’ha de produir una adequació reglamentària per compatibilitzar la segona activitat.”

  Article quaranta-quatrè

  L’apartat 1 de l’article 63 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “1. El règim disciplinari dels membres dels cossos de policia local i policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local de les Illes Balears s’ha d’ajustar al que estableix la Llei Orgànica 4/2010, de 20 de maig, del règim disciplinari del Cos Nacional de Policia, d’acord amb el previst en la legislació orgànica reguladora de les forces i cossos de seguretat, amb la corresponent adaptació als cossos de la policia local, i al que disposa aquesta llei.”

  Article quaranta-cinquè

  L’article 66 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “Article 66

  Extensió de la responsabilitat

 36. Els membres dels cossos de policia local i policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local que indueixin a altres a cometre actes o tenir conductes constitutives de falta disciplinària incorren en la mateixa responsabilitat que l’autor de la falta.

 37. Els membres dels cossos de policia local i policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local que encobreixen les faltes molt greus i greus consumades i els comandaments que les toleren incorren en falta d’un grau inferior. S’entén per encobriment no donar compte per escrit a la persona jeràrquicament superior, de forma immediata, dels fets constitutius de falta molt greu o greu de les quals es tengui coneixement.”

  Article quaranta-sisè

  La lletra z) de l’article 69 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificada de la manera següent:

  “z) Ser condemnat o condemnada en virtut de sentència ferma per delicte dolós, sempre que no constitueixi infracció molt greu, o per una falta dolosa o delicte lleu dolós quan la infracció penal estigui relacionada amb el servei.”

  Article quaranta-setè

  Les lletres j), k) i m) de l’article 70 de la Llei 4/2013 esmentada queden modificades de la manera següent:

  “j) L’omissió intencionada de salutació a un o a una superior, que no la retorni, o la infracció de les normes que la regulin.

  1. La pràctica de qualsevol classe de joc que es dugui a terme en les dependències policials, sempre que perjudiqui la prestació del servei o menyscabi la imatge policial.

  2. Ser condemnat o condemnada en virtut de sentència ferma per falta dolosa o delicte lleu dolós quan la infracció penal causi perjudici a l’administració o als administrats.”

  Article quaranta-vuitè

  La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 71 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificada de la manera següent:

  “a) La separació del servei.”

  Article quaranta-novè

  La lletra g) de l’article 72 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificada de la manera següent:

  “g) En el cas dels articles 68.b) i 69.z) s’ha de valorar específicament la quantia o entitat de la pena imposada en virtut de sentència ferma, així com la relació de la conducta delictiva amb les funcions policials.”

  Article cinquantè

  L’article 79 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat en els termes següents:

 38. Els apartats 3 i 4 queden modificats de la manera següent:

  “3. En el moment en què es notifiqui la iniciació d’un procediment disciplinari, s’informarà el funcionari o la funcionària sotmès a expedient del seu dret a ser assistit, per defensar els seus interessos, per un advocat o una advocada o la persona que consideri convenient.

 39. Si el procediment s’ha iniciat com a conseqüència d’una denúncia, s’ha de comunicar a la persona signant l’acord d’inici. Igualment, se li ha de notificar l’arxivament de la denúncia, si escau.”

 40. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 5, amb la redacció següent:

  “5. Amb caràcter previ a l’inici del procediment, l’òrgan competent per resoldre pot acordar la pràctica d’una informació reservada per aclarir els fets i els presumptes responsables. Aquesta informació reservada passarà a formar part de l’expedient.”

  Article cinquanta-unè

  L’apartat 2 de l’article 80 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “2. Excepte en els casos de necessitat extraordinària i urgent en què l’ajuntament hagi de nomenar immediatament una persona instructora per garantir l’inici del procediment disciplinari i l’adopció de les mesures provisionals necessàries per a la protecció dels interessos implicats, quan es tracti de procediments disciplinaris per faltes molt greus o greus, aquest nomenament podrà recaure en una persona inscrita en la borsa que, a aquest efecte, gestiona la direcció general competent en matèria de coordinació de policies locals i que haurà de percebre les indemnitzacions per raó del servei que corresponen a les persones assessores especialistes dels òrgans de selecció de personal.”

  Article cinquanta-dosè

  S’afegeix un nou apartat a l’article 82 de la Llei 4/2013 esmentada, l’apartat 5, amb la redacció següent:

  “5. La intervenció de la persona instructora en totes les proves practicades és essencial i no pot ser suplida per la del secretari o la secretària; en cas contrari, aquestes es consideraran nul·les, sens perjudici que la persona instructora pugui demanar la pràctica d’altres diligències de qualsevol òrgan de les administracions públiques.”

  Article cinquanta-tresè

  L’apartat 3 de l’article 91 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “3. Si no es localitza la persona expedientada, se l’ha de citar per edictes que s’han de publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat. Prèviament i amb caràcter facultatiu es podrà publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d’anuncis de l’ajuntament i s’ha d’indicar el termini per comparèixer. Si no el verifica, continuaran les actuacions del procediment.”

  Article cinquanta-quatrè

  L’article 98 de la Llei 4/2013 esmentada queda modificat de la manera següent:

  “Article 98

  Reducció de terminis

  Per raons d’urgència derivades de la necessitat de mantenir la disciplina, l’exemplaritat, o per la notorietat o gravetat dels fets, l’òrgan que va acordar l’inici del procediment pot disposar que els terminis de tramitació de l’expedient es redueixin a la meitat de temps, excepte els prevists en els articles 92.2, 94.1, 96 i 100.1 d’aquesta llei.”

  Article cinquanta-cinquè

  La disposició addicional segona de la Llei 4/2013 esmentada queda modificada de la manera següent:

  “Disposició addicional segona

  Personal sotmès al Reial decret 240/2013, de 5 d’abril

  La prestació de serveis i els cursos de formació del personal sotmès al Reial decret240/2013, de 5 d’abril, s’ha de tenir en compte a l’efecte de promoció professional en els cossos de les policies locals de les Illes Balears.”

  Article cinquanta-sisè

  S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 4/2013 esmentada, la disposició addicional tercera, amb la redacció següent:

  “Disposició addicional tercera

  Mesures de foment de la igualtat en l’ocupació pública

 41. Els ajuntaments han d’impulsar les accions positives previstes en la normativa d’igualtat de gènere a fi d’aconseguir una composició equilibrada de les plantilles de policia local.

 42. En les convocatòries per accedir a les diferents categories de la policia local i a les policies locals dels ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local, es determinarà el nombre de places que haurien de cobrir-se amb dones per complir amb l’objectiu d’equilibrar la presència de dones i homes en la plantilla de la policia local, d’acord amb el que preveu el pla d’igualtat de cada ajuntament. Aquest nombre de places serà proporcional als objectius perseguits, i no pot ser superior al 40% de les places convocades, ni inferior al percentatge que s’estableixi raonablement atenent el pla d’igualtat de cada ajuntament i a les dades estadístiques històriques sobre el percentatge de dones que concorren i superen els processos selectius.

  Com a regla general, fins que els ajuntaments no elaborin aquests plans d’igualtat, el percentatge mínim no pot ser inferior al 25% sempre que es convoquin més de 3 places.

 43. En els procediments selectius a què es refereix l’apartat anterior, l’adjudicació de les vacants convocades s’ha de fer seguint una única llista final dels aspirants atenent l’ordre de puntuació obtinguda i els criteris de desempat legalment existents.

  Quan l’objectiu del percentatge a què es refereix l’apartat anterior no s’aconseguís atenent el que disposa el paràgraf precedent, es donarà preferència a les candidates dones sobre els candidats homes fins a complir l’objectiu perseguit sempre que:

  1. Hi hagi una equivalència de capacitació determinada per la superació de les proves i exercicis de la fase d’oposició del sistema selectiu.

  2. Cap de les candidates dones seleccionades per l’aplicació d’aquesta preferència tengui un diferencial de puntuació en les fases d’oposició i, si escau, de concurs, superior al 15% enfront dels candidats homes preterits.

  3. No concorrin en l’altre candidat motius legalment previstos que, no sent discriminatoris per raó de sexe, justifiquin la no aplicació de la mesura, com la pertinença a altres col·lectius amb especials dificultats per accedir a l’ocupació.

 44. La preferència a què es refereix l’apartat anterior només és aplicable en el cas que no hi hagi al cos, escala i categoria a què es refereixi la convocatòria del procés selectiu una presència igual o superior al 33% de funcionàries dones."

  Article cinquanta-setè

  S’afegeix una nova disposició addicional a la Llei 4/2013 esmentada, la disposició addicional quarta, amb la redacció següent:

  “Disposició addicional quarta

  Gestió de les comunicacions

  Els municipis han d’impulsar l’adaptació dels sistemes de gestió de les comunicacions de les policies locals a la plataforma tecnològica única i pròpia del Sistema Integrat de Gestió d’Emergències 112 de les Illes Balears.”

  Article cinquanta-vuitè

  S’afegeix a la Llei 4/2013, ja esmentada, una nova disposició addicional, la cinquena, amb el text següent:

  “Disposició addicional cinquena

  Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears

 45. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la creació de l’Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears.

 46. Totes les funcions que la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears atorga a l’Escola Balear d’Administració Pública passaran a ser assumides i exercides per l’Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears, una vegada que aquesta posi en marxa el seu pla de formació.”

  Article cinquanta-novè

  S’afegeix a la Llei 4/2013, ja esmentada, una nova disposició addicional, la sisena, amb el text següent:

  “Disposició addicional sisena

  Delictes d’odi motivats per l’orientació sexual o la identitat de gènere.

  És un objectiu prioritari de les forces i cossos de seguretat, i en especial de les policies locals de les Illes Balears, la lluita contra els delictes d’odi. Per a portar a terme aquesta tasca, els òrgans de coordinació i la resta d’òrgans hauran de desenvolupar de forma prescriptiva tres eixos bàsics relacionats amb els delictes d’odi motivats per l’orientació sexual o la identitat de gènere:

 47. Formació dels cossos de policia local.

  Els plans de formació bàsica i permanent dels cossos de policia local de les Illes Balears hauran d’incloure accions formatives en les quals específicament es reculli el tractament del dret a la igualtat i a la no-discriminació de les persones LGTBI, en especial de les persones transsexuals.

 48. Protocol d'atenció policial davant delictes d'odi.

  La comunitat autònoma de les Illes Balears, en l'àmbit de la seva competència i conjuntament amb els ajuntaments, impulsarà un protocol d'atenció a les víctimes dels delictes d'odi a les policies locals dels diferents municipis.

 49. Ordre públic i privació de llibertat.

  En aquest àmbit s’establiran mesures per a garantir un tractament i una estància adequats de les persones LGTBI en les dependències policials.

  S’establiran pautes d’identificació i escorcoll per a persones transexuals d’acord amb la identitat sentida. En tot moment els agents policials es dirigiran a les persones transexuals i transgènere pels seus llinatges o pel nom amb el qual vulguin ser identificats.”

  Article seixantè

  S’afegeix una nova disposició addicional, la setena, a la Llei 4/2013, ja esmentada, amb el text següent:

  “Disposició addicional setena

  Règim específic i singular de Formentera

  Atès el règim singular de l’illa de Formentera pel que fa al seu consell insular de caràcter unimunicipal, i atès que aquest només disposa del cos de la policia local que, juntament amb la Guàrdia Civil, resulta totalment insuficient, el Govern de les Illes Balears, com a garant de la política autonòmica i de l’equilibri intern interinsular previstos a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, haurà de prestar el suport administratiu, tècnic i de gestió addicionals en matèria de policia local al consell insular d’aquesta illa.”

  Article seixanta-unè

  La disposició transitòria primera de la Llei 4/2013 esmentada queda modificada de la manera següent:

  “Disposició transitòria primera

  Policies auxiliars per extingir

 50. Els policies auxiliars passen a integrar-se en el grup C1, en el termini de sis mesos. Si com a conseqüència de la integració és procedent alguna adaptació retributiva, els ajuntaments respectius, amb la negociació prèvia, si escau, amb els o les representants del personal funcionari, han d’acordar el que correspongui, amb subjecció, en tot cas, als límits que amb caràcter bàsic i, per tant, vinculants per a totes les administracions públiques estableixen les lleis de pressuposts generals de l’Estat per a cada exercici.

 51. Respecte dels funcionaris o les funcionàries que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei no tenguin la titulació requerida per accedir a la categoria corresponent, si com a conseqüència de la reorganització és procedent alguna adaptació retributiva, els ajuntaments respectius, amb la negociació prèvia, si escau, amb els o les representants del personal funcionari, han d’acordar el que correspongui, amb subjecció, en tot cas, als límits que amb caràcter bàsic i, per tant, vinculants per a totes les administracions públiques estableixen tant la normativa bàsica reguladora de les retribucions dels funcionaris i les funcionàries com les lleis de pressuposts generals de l’Estat per a cada exercici.

 52. A l’efecte de poder obtenir el curs de formació bàsica de policia local, cada any de servei com a policia auxiliar s’ha de computar com a 100 hores de formació.”

  Article seixanta-dosè

  S’afegeix una nova disposició transitòria, l’onzena, a la Llei 4/2013 esmentada amb el següent contingut:

  “Disposició transitòria onzena

  Reconeixement dels membres jubilats de la policia local

  Els funcionaris i les funcionàries de les policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears que hagin perdut aquesta condició per jubilació, mantindran la condició de membre jubilat del cos, amb la categoria que ostentessin al moment de la jubilació, podran vestir l’uniforme en actes institucionals i socials solemnes, disposar del corresponent carnet professional i conservar la placa emblema convenientment modificats d’acord amb el que reglamentàriament es determini.”

  Article seixanta-tresè

  S’afegeix a la Llei 4/2013, ja esmentada, una disposició final nova, la sisena, amb el text següent:

  “Disposició final sisena

  Desenvolupament reglamentari de la prevenció de riscos laborals de les policies locals

  En el termini màxim d’un any a partir de la data d’entrada en vigor de la modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears haurà d’aprovar un reglament que desenvolupi les normes específiques respecte de les activitats o funcions que presentin característiques extraordinàries, que s’haurà d’inspirar en la normativa general de prevenció de riscos laborals.”

  Article seixanta-quatrè

  Es modifica el punt 5.1 de l’annex 2 del Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, del barem de mèrits de la fase de concurs, en els termes següents:

  “5.1 Formació relacionada amb l’àrea professional

  Es valoraran, per a cada lloc de treball, les accions formatives sempre que estiguin directament relacionades amb les funcions pròpies del lloc a què s’accedeix. En concret, només es valoraran els cursos referits a les àrees professionals de policia, seguretat, emergències i salvament, ciències forenses, criminologia, violència de gènere, diversitat sexual i de gènere, delictes d’odi i formació sanitària relacionada amb la professió de policia local.”

  Disposició addicional primera

  Model de gestió de la Inspecció Tècnica de Vehicles

  En l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l’execució material de les inspeccions tècniques de vehicles es podrà efectuar:

  1. Mitjançant gestió directa pel consell insular corresponent, d’acord amb les formes de gestió directa previstes en la legislació de règim local.

  2. Mitjançant societat d’economia mixta.

  3. Per empresaris privats, amb el seu propi personal i en règim de concessió, d’acord amb la distribució territorial i la forma i les condicions de la prestació del servei que, a aquests efectes, determini cada consell insular.

  Disposició addicional segona

  Cos de policia autonòmica de les Illes Balears

 53. Correspon a la conselleria competent en matèria de seguretat i coordinació policial proposar, en forma de llei de seguretat pública de les Illes Balears o de llei policial específica, el disseny d’un cos de policia autonòmica a les Illes Balears, depenent del Govern de les Illes Balears, previst a l’article 33 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que estableix la competència de les Illes Balears per a la creació i organització d’un cos de policia propi, en el marc de la legislació estatal.

 54. El disseny estructural i funcional del cos de policia autonòmica s’ha d’ajustar als principis d’idiosincràsia, identitat i servei a la ciutadania de les Illes Balears, amb especial consideració a la pluriinsularitat, alhora que s’ha d’orientar a la proximitat, el respecte a la diversitat i el servei a una societat oberta i plural, formada per ciutadans i ciutadanes iguals en drets.

 55. Per tal d’impulsar el desplegament dels articles anteriors l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears realitzarà, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la present llei, els estudis i les actuacions necessàries per proposar el model d’un cos de policia autonòmica de les Illes Balears.

  Disposició transitòria única

  Personal funcionari en situació de «per extingir» per manca de titulació

  El personal funcionari de les policies locals que, a l’entrada en vigor d’aquesta llei, es trobi en situació de «per extingir» en els seus respectius grups de titulació amb motiu del procés d’integració previst en les disposicions transitòries primera i segona de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, continuarà en aquesta situació, i mantindrà només els efectes econòmics i l’evolució de les retribucions dels grups corresponents, excepte que obtinguin la titulació requerida.

  Disposició derogatòria única

  Derogació normativa

 56. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa.

 57. En tot cas, es declaren expressament en vigor les disposicions transitòries primera i segona del Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, relatives, respectivament, al procediment extraordinari d’accés a les plantilles de les policies locals de les Illes Balears i a les borses d’interins.

  Disposició final primera

  Text refós de la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

  S’autoritza el Govern perquè, d’acord amb l’article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, en el termini de dos anys comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovi el text refós de la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, en el qual s’han d’integrar la Llei 4/2013 i aquesta llei, amb la possibilitat de regularitzar-les, aclarir-les i harmonitzar-les.

  Disposició final segona

  Desplegament de la llei

  Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions que requereixi el desplegament d’aquesta llei.

  Disposició final tercera

  Entrada en vigor

  Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  Palma, 20 de desembre de 2017

  La presidenta

  Francesca Lluch Armengol i Socias