Llei de Taxes i Preus Públics de la Generalitat de Catalunya (Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto Legislativo
 
ÍNDICE
CONTENIDO
ARTICLE 20.1-4 Quota

La quota per cada fet imposable establert per l’article 20.1-1 és:

 1. Fet imposable 1: 220,20 euros.

 2. Fet imposable 2: 37,70 euros.

 3. Fet imposable 3:

  3.1. Per fitxa d’acceptació de residus: 55,85 euros.

  3.2. Per full de seguiment: 3,55 euros.

  3.3. Per full de seguiment itinerant: 3,55 euros.

  3.4. Per full d’importació d’expedició de transports transfronterers de residus: 100,85 euros.

  3.5. Per justificant de recepció de residus: 1,20 euros per full unitari.

 4. (Derogat)

 5. 5. Quan els fets imposables a què fa referència l'apartat 3 de l'article 20.1-1 es tramiten per mitjans electrònics, s'aplica una bonificació del 60% de la quota que correspongui segons els apartats anteriors.