Decret Legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana (Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto Legislativo
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La disposició final 2, apartat 2, de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, va autoritzar el Govern perquè en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, amb el dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora, refongués en un text únic la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, incorporant-hi les modificacions que s'hi introdueixen mitjançant aquesta Llei i les introduïdes per les lleis de pressupostos posteriors a l'entrada en vigor de l'esmentada Llei, i per les disposicions següents:

Decret legislatiu 5/1986, de 25 de setembre, de modificació de la Llei 4/1985, de 29 de març.

Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, d'aprovació del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Llei 9/1997, de 23 de juny, sobre la participació de la Generalitat de Catalunya en societats mercantils i civils i de modificació de les lleis 11/1981, 10/1982 i 4/1985.

Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització.

Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.

Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Així mateix, l'apartat 2 de la disposició final quarta, va establir que l'autorització per a la refosa incloïa també la facultat de regularitzar, aclarir i harmonitzar aquestes disposicions, així com l'obligació d'efectuar la conversió a la unitat monetària euro de tots els imports a què fan referència les disposicions que han d'integrar el Text refós.

Per tant, en exercici de la delegació esmentada, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

ARTICLE ÚNIC

S'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, que es publica tot seguit.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret legislatiu entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Text refós de la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana

CAPÍTOL I Àmbit d'aplicació i criteris generals d'actuació de l'empresa pública catalana Artículos 1 y 2
ARTICLE 1

Aquesta Llei s'aplica:

 1. A les entitats autònomes de la Generalitat que fan operacions o presten serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer.

 2. A les empreses de la Generalitat:

  b.1 Entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que són sotmeses a la Generalitat, però que han d'ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.

  b.2 Societats civils o mercantils amb participació majoritària de la Generalitat, de les seves entitats autònomes o de les societats en què la Generalitat o les susdites entitats tenen també participació majoritària en el seu capital social.

 3. A les societats civils o mercantils vinculades a la Generalitat, és a dir, les que són gestores de serveis públics de què és titular la Generalitat o les que hi han subscrit convenis, i en les quals aquesta té la facultat de designar tots o una part dels òrgans de direcció o hi participa directament o indirectament, com a mínim, en un 5% del capital social.

ARTICLE 2

L'actuació de les entitats i les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei s'ha d'inspirar en criteris de rendibilitat, economia i productivitat, aplicats d'acord amb els objectius que els són fixats pels òrgans corresponents i amb el principi de no-discriminació respecte al sector privat. També ha de procurar contribuir al foment de l'ocupació i al desenvolupament tecnològic.

 1. La imposició d'obligacions de servei públic o d'objectius d'interès social que comporten una minoració dels ingressos d'explotació o un augment dels costos de producció han d'ésser objecte d'avaluació econòmica en cada exercici a fi de consignar en els Pressupostos de la Generalitat les dotacions compensatòries que calguin.

CAPÍTOL II De les entitats autònomes de la Generalitat que fan operacions o presten serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer Artículos 3 a 20
ARTICLE 3
 1. Mitjançant llei del Parlament, es poden constituir entitats autònomes de la Generalitat que facin operacions o prestin serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer. La llei de creació n'ha de determinar les funcions, els recursos econòmics que se li assignen i les bases de la seva organització i el seu règim jurídic.

 2. Pertoca al Govern, mitjançant decret, de desenvolupar-ne l'organització i el règim jurídic, i també d'aprovar-ne els estatuts, de fixar el Departament a què quedaran adscrites i els béns que se'ls assignen.

ARTICLE 4

D'acord amb el que disposa la normativa patrimonial de la Generalitat de Catalunya, les entitats a què fa referència aquest capítol poden sol·licitar per al servei dels seus fins de manera directa i permanent al Departament d'Economia i Finances, mitjançant el departament del qual depenen, l'adscripció de béns patrimonials de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 5
 1. Els béns adquirits per aquestes entitats d'una altra manera que l'expressada per l'article 4 s'han d'incorporar al seu patrimoni propi.

 2. Aquestes entitats no poden alienar els béns afectats de manera permanent i directa al compliment de la seva finalitat institucional. En cas de dissolució, els actius d'aquestes entitats, atesa la seva naturalesa, han d'ésser incorporats al domini públic o als béns patrimonials de la Generalitat.

 3. Els béns o drets propis no afectats de manera permanent i directa al compliment de la finalitat institucional d'aquestes entitats poden ésser alienats, amb autorització prèvia.

 4. Sens perjudici del que fixa el punt 5, l'autorització a què es refereix el punt 3 ha d'ésser feta pel Parlament quan el valor de la taxació excedeixi els 12.020.242,09 euros. Si la taxació és superior als 6.010.121,04 d'euros però inferior als 12.020.242,09, l'autorització correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya, i si la valoració és inferior als 6.010.121,04 d'euros és autoritzada pel conseller o consellera d'Economia i Finances.

 5. No cal autorització administrativa en els casos següents:

  1. Quan es tracta de béns adquirits amb la finalitat de retornar-los al tràfic jurídic privat, d'acord amb les funcions que els són atribuïdes a les entitats autònomes.

  2. Quan es tracta de béns adquirits com a inversió de les reserves a què legalment són obligades.

  3. Quan el valor dels béns és inferior a 60.101,21 d'euros

 6. La transmissió a títol gratuït dels béns pertanyents als ens públics ha d'ésser autoritzada pel Govern en els termes i amb les finalitats que estableix la normativa patrimonial.

ARTICLE 6

Aquestes entitats han d'exercir les potestats concedides per les lleis per a la recuperació possessòria dels béns que els pertanyen o que els han estat adscrits.

ARTICLE 7
 1. Les tarifes i els preus que aquestes entitats apliquen en les seves operacions han d'ésser autoritzats pel/per la titular del departament a què són adscrites, llevat que, per la seva naturalesa, aquesta potestat sigui atribuïda a un altre òrgan de la Generalitat o a una altra Administració pública.

 2. El conseller o la consellera del Departament pot delegar aquesta facultat en el consell d'administració de l'entitat.

 3. No cal l'autorització per a les transmissions a títol onerós de béns immobles que constitueixen l'objecte de l'activitat de l'entitat, llevat que ho disposin així la llei de creació, el decret de desenvolupament o els estatuts d'aquesta.

ARTICLE 8
 1. Aquestes entitats poden fer ús de l'endeutament en qualsevol modalitat, dins l'import fixat per la Llei de pressupostos de la Generalitat o, si s'escau, la llei de suplement de crèdit o la llei de crèdit extraordinari corresponents.

 2. Es delega amb caràcter permanent en el Govern, d'acord amb la normativa de Finances Públiques, la potestat d'aprovar les característiques i la destinació de les operacions esmentades.

 3. No cal l'autorització per a les operacions de tresoreria que no excedeixen l'import que el Govern haurà fixat d'una manera general o per a cada entitat.

 4. L'aval de la Generalitat per a aquestes operacions ha d'ésser autoritzat per la Llei de pressupostos de l'exercici corresponent o per una llei específica.

ARTICLE 9
 1. La prestació d'avals efectuada per aquestes entitats ha d'ésser regulada per la norma de creació respectiva i no pot ultrapassar l'import ni es pot aplicar a altres persones o a altres finalitats que les determinades per la Llei de pressupostos de l'exercici corresponent o per una llei especial.

 2. Aquestes entitats han de retre compte al Departament d'Economia i Finances de cadascun dels avals que concedeixen.

 3. No obstant, el Govern, per motius d'urgència, pot autoritzar la concessió d'avals a favor d'empreses en les quals l'entitat participa majoritàriament, sempre que l'import de la garantia no ultrapassi el cinquanta per cent del valor nominal de la dita participació. S'ha de donar compte al Parlament de les autoritzacions concedides a l'empara d'aquesta norma.

ARTICLE 10

Les obligacions contretes per les entitats assenyalades per l'article 1.a) no poden ésser exigides per la via de constrenyiment amb l'excepció dels crèdits liquidats a favor de la Hisenda de l'Estat o de la Generalitat i dels garantits amb penyora o hipoteca. En conseqüència, aquestes entitats han de complir les sentències i les demés resolucions judicials que hagin guanyat fermesa que imposen obligacions o responsabilitats econòmiques, mitjançant l'habilitació en el seu pressupost del crèdit corresponent.

ARTICLE 11
 1. La norma fundacional o els estatuts d'aquestes entitats autònomes han de determinar les característiques del seu règim de contractació i, especialment, els contractes que poden subscriure, d'acord amb el dret civil i mercantil, de manera directa, sense sotmetre's als procediments administratius de selecció de contractistes i, en general, a les normes administratives sobre contractació.

 2. En tot cas, poden ésser contractats directament els subministraments de béns que constitueixen l'objecte de la seva activitat i que han estat adquirits amb la finalitat de retornar-los al tràfic jurídic patrimonial, d'acord amb la finalitat de l'entitat.

ARTICLE 12

Les entitats autònomes de la Generalitat que fan operacions o presten serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer poden fer ús del procediment administratiu de constrenyiment en la recaptació dels ingressos de dret públic que tenen autoritzada, d'acord amb el Reglament General de Recaptació.

Altrament, les accions per cobrar els seus crèdits han d'ésser exercides davant la jurisdicció ordinària civil.

ARTICLE 13
 1. Les entitats a què fa referència aquest capítol han d'elaborar anualment un pressupost d'explotació i de capital, el qual ha de contenir:

  1. Un estat de recursos, amb les estimacions corresponents per a l'exercici.

  2. Un estat de dotacions, amb l'avaluació dels mitjans necessaris per a desenvolupar les activitats durant l'exercici.

  Aquestes dotacions es classifiquen en:

  b.1 Estimatives, les que recullen variacions d'actiu i de passiu i les existències de magatzem.

  b.2 Limitatives, les destinades a remuneracions del personal al servei de les entitats autònomes, amb l'excepció del que disposi la llei de creació corresponent, les destinades a les subvencions corrents i les destinades a les despeses de capital.

  b.3 Ampliables, les determinades en funció dels recursos efectivament obtinguts.

 2. Malgrat el que disposa la lletra b) del punt 1, el Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances i amb informe previ del conseller o consellera de què depèn l'entitat autònoma, pot declarar ampliables les dotacions limitatives referents a subvencions corrents i a despeses de capital si ha estat regulat que es fixin en funció dels ingressos realment efectuats.

 3. Als estats de les entitats a què es refereix aquest article s'ha d'unir una memòria de la tasca duta a terme i dels objectius a assolir durant l'exercici i una avaluació econòmica dels projectes d'inversions que s'han d'iniciar en el mateix exercici.

 4. En aquestes entitats s'ha d'aplicar el règim comptable establert en el Pla general de compatibilitat pública.

ARTICLE 14

L'exercici pressupostari ha de coincidir amb l'any natural, sens perjudici dels ajustaments que s'hi poden fer quan les operacions que l'entitat ha d'efectuar són vinculades a un cicle productiu diferent, el qual no pot ésser superior a dotze mesos.

ARTICLE 15

Els pressupostos de les entitats autònomes han d'ésser elevats pel seu consell d'administració al Departament d'Economia i Finances, amb informe previ del departament a què són adscrites, abans del primer de maig de cada any. El Departament d'Economia i Finances, després d'haver-ne emès l'informe, ha de sotmetre aquests pressupostos a l'aprovació del Govern, amb les correccions que consideri escaients, per a incloure'ls al Projecte de llei de pressupostos.

ARTICLE 16
 1. En aquestes entitats se substitueix la intervenció prèvia per auditories fetes sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat, d'acord amb les normes següents:

  1. D'una manera anual, entre l'1 de febrer i el 31 de març, amb referència a l'exercici anterior, l'informe d'auditoria s'ha de lliurar abans del 30 d'abril següent, o el que es determini d'acord amb el Pla anual d'auditoria previst a la Llei de pressupostos.

  2. També, quan així ho acordi el Departament d'Economia i Finances, a proposta de la mateixa entitat, del Departament de què depèn o de la Intervenció General.

 2. Les disposicions de fons que lliura el/la funcionari/a que en cada entitat té facultat de fer-les han d'ésser objecte d'intervenció formal i material, d'acord amb els comptes justificatius respectius, quan s'efectuï qualsevol de les auditories que estableix el punt 1.

ARTICLE 17
 1. El president o presidenta, els vocals del consell d'administració i els/les directors/es generals són nomenats lliurement pel Govern, respectant les normes que per a la provisió d'aquests càrrecs estableixen la norma fundacional o els estatuts. Aquests càrrecs són també separats lliurement pel Govern.

 2. Els estatuts han de preveure la presència de representants socials en els consells d'administració si la funció exercida per l'entitat o el nombre de treballadors ho fan aconsellable.

ARTICLE 18
 1. Els membres del Parlament de Catalunya no poden formar part dels consells d'administració d'aquestes entitats ni exercir-hi les funcions de director o directora, llevat que una llei ho autoritzi expressament. En cas que acceptin algun d'aquests càrrecs han de presentar la renúncia al seu escó parlamentari.

 2. Els alts càrrecs i funcionaris/funcionàries de la Generalitat no poden ésser designats per a més de dos consells d'administració de les entitats regulades per aquesta Llei, llevat d'acord exprés del Govern justificat per conveniència d'una millor direcció. És incompatible també el desenvolupament d'un càrrec directiu en societats mercantils privades subministradores d'aquelles o destinatàries de la seva producció o en empreses de serveis dedicades a activitats auxiliars o complementàries.

ARTICLE 19

Els alts càrrecs i funcionaris/funcionàries de la Generalitat que formen part dels consells d'administració de les empreses regulades per aquesta Llei no tenen dret a cap retribució, amb l'excepció de les dietes que cada empresa acordi de concedir.

ARTICLE 20

El personal de les entitats previstes per l'article 1.a) es regeix, com a regla general, per les normes administratives, amb l'excepció de les persones que, d'acord amb les lleis, han estat contractades amb caràcter laboral.

CAPÍTOL III De les entitats de dret públic que han d'ajustar la seva activitat al dret privat Artículos 21 a 34
ARTICLE 21

La creació de les entitats de dret públic que han d¿ajustar la seva activitat al dret privat ha d¿ésser autoritzada per llei del Parlament. Els és d¿aplicació el que disposa l¿article 3.

ARTICLE 22

L'activitat d'aquestes entitats s'ha de sotmetre a les normes de dret civil, mercantil i laboral, sens perjudici de les matèries a què s'aplica aquesta Llei, de les matèries exceptuades per la llei de creació o pel decret de desenvolupament i, en general, de les matèries referents a les seves relacions de tutela amb l'Administració pública.

ARTICLE 23
 1. Sens perjudici d'allò que disposa la normativa patrimonial, els béns adscrits a aquestes entitats per al servei dels seus fins conserven la qualificació jurídica originària, i l'adscripció no implica transmissió del domini ni la seva desafectació.

 2. La resta de béns o drets adquirits per aquestes entitats d'una altra manera que l'expressada en el punt 1 s'han d'incorporar al seu patrimoni.

 3. En cas de dissolució, els actius d'aquestes entitats, atesa la seva naturalesa, s'han d'incorporar bé al domini públic, bé al domini privat de la Generalitat.

 4. Pertoca a aquestes entitats l'exercici de les facultats de recuperació possessòria que les lleis reconeixen a la Generalitat.

ARTICLE 24
 1. El règim de contractació previst de les entitats regulades en aquest capítol és l'establert per la Llei de creació i per la normativa de desenvolupament.

 2. L'adquisició de béns immobles s'han de sotmetre a procediments que s'adaptin als principis de publicitat i de concurrència propis de la normativa patrimonial de la Generalitat de Catalunya.

 3. L'execució d'obres s'ha de sotmetre als mateixos principis de publicitat i de concurrència propis de la contractació administrativa.

 4. En relació amb els punts 2 i 3 anteriors, el decret de desenvolupament de la llei de creació o els estatuts han de determinar la composició de les meses de contractació i/o concurs i els supòsits en què els representants de l'entitat han de demanar autorització prèvia al Departament d'Economia i Finances o al departament de què depenen.

ARTICLE 25
 1. La desafectació de béns de domini públic adscrits a aquestes entitats, tant si es tracta de béns transferits per l'Estat com de béns adquirits després de les transferències, correspon al Departament d'Economia i Finances, si el seu valor segons taxació pericial no excedeix els 6.010.121,04 euros, i al Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament d'Economia i Finances, si passa d'aquesta quantitat. En ambdós casos és prèvia la instrucció de l'expedient pel Departament d'Economia i Finances, on s'ha d'acreditar que no és necessària l'afectació a l'ús general o als serveis públics i n'ha de determinar la incorporació al patrimoni de la Generalitat.

 2. No obstant això, el Departament d'Economia i Finances, a proposta del consell d'administració de l'entitat, pot acordar la reserva o la retenció d'aquests béns en previsió d'obres futures, el acord del qual ha de revisar si més no cada cinc anys.

 3. També el Departament d'Economia i Finances, a proposta de la Direcció General del Patrimoni, pot delegar en el consell d'administració de l'entitat les operacions de venda dels béns desafectats, les quals s'han de sotmetre al procediment de la Llei de patrimoni si aquest Departament, ateses les característiques d'aquells, no n'autoritza la venda directa.

ARTICLE 26
 1. La transmissió a títol onerós dels béns propis d'aquestes entitats el valor dels quals, fixat pericialment, és superior a 60.101,21 euros ha d'ésser autoritzada prèviament pel conseller o consellera d'Economia i Finances, que l'ha de denegar si considera convenient d'incorporar-los al Patrimoni de la Generalitat, amb expedient previ instruït per la Direcció General del Patrimoni. L'autorització pot ésser global per categories de béns.

 2. Si es tracta de béns immobles, la competència per a aquesta autorització s'ha de determinar d'acord amb el que es preveu a l'article 5.

 3. La transmissió a títol gratuït d'aquests béns ha d'ésser autoritzada pel Govern en els termes i amb les finalitats que estableix la normativa patrimonial.

ARTICLE 27

S'aplica a aquestes entitats allò que disposen els articles 7, 8, 9 i 10.

ARTICLE 28

Les entitats compreses en aquest capítol han d'elaborar anualment un programa d'actuació, d'inversions i de finançament, el qual, responent a les previsions plurianuals establertes oportunament, ha de contenir:

 1. Un estat que detalli les inversions reals i financeres a fer durant l'exercici.

 2. Un estat que especifiqui les aportacions de la Generalitat, de les entitats autònomes o d'altres empreses que participen en el capital social, i també les de les altres fonts de finançament de les inversions.

 3. L'expressió dels objectius a assolir durant l'exercici, entre els quals els ingressos que hom espera generar per mitjà de vendes.

 4. Una memòria concernent a l'avaluació econòmica de les inversions a començar durant l'exercici.

ARTICLE 29
 1. Abans de l'1 de juny de cada any, les entitats compreses en aquest capítol han de trametre al conseller o consellera d'Economia i Finances, per mitjà del departament de què depenen i amb l'informe d'aquest, l'avantprojecte del programa d'actuació, d'inversions i de finançament corresponent a l'exercici següent, complementat amb una memòria explicativa del contingut del programa i de les principals modificacions que presenta en relació amb el programa vigent.

 2. Els programes d'actuació s'han de sotmetre a l'acord del Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, i s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 30
 1. Aquestes entitats han d'elaborar anualment un pressupost d'explotació i de capital, d'acord amb el que disposen els articles 13, 14 i 15. El pressupost d'explotació ha de tenir, tanmateix, caràcter preventiu, llevat que l'entitat rebi subvencions corrents amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat; en aquest darrer cas, ha de reflectir amb caràcter limitatiu les dotacions anuals a què s'han d'aplicar les susdites subvencions.

 2. El Govern ha de regular les modalitats a què s'han d'ajustar aquests pressupostos en cada cas.

ARTICLE 31

El conseller o consellera d'Economia i Finances pot autoritzar variacions en els pressupostos a què fa referència l'article 30 quan aquests tenen caràcter limitatiu i l'import no excedeixi el cinc per cent de les quantitats pressupostades. Per a variacions per un import superior, cal l'autorització del Govern. En tots els casos cal que la Llei de pressupostos de la Generalitat ho autoritzi expressament.

ARTICLE 32

En els tres primers mesos de l'exercici de cada entitat ha d'aprovar un balanç ajustat a la previsió del Pla general comptable que li sigui aplicable, el qual ha d'ésser tramès al Govern.

ARTICLE 33

S'apliquen a aquestes entitats les disposicions dels articles 16, 17, 18 i 19.

ARTICLE 34

Les relacions entre aquestes entitats i el seu personal es regeixen per les normes civils, mercantils i laborals que segons la seva funció els correspon. Els sistemes de selecció de personal s'han de regular per reglament.

CAPÍTOL IV De les societats amb participació majoritària i de les societats vinculades Artículos 35 a 42
ARTICLE 35
 1. L'Administració de la Generalitat pot constituir societats civils i mercantils, o tenir-hi participació, per tal d'assolir les seves finalitats. Les entitats del sector públic de la Generalitat, si així ho estableixen llurs estatuts, també disposen d'aquesta facultat, que està subjecta a l'autorització del Govern.

 2. Correspon al Govern d'acordar la constitució de societats per part de l'Administració de la Generalitat i concedir les autoritzacions per a aquesta finalitat a les entitats del seu sector públic. L'acord del Govern ha de determinar necessàriament la denominació de la societat, la forma jurídica que ha d'adoptar, l'objecte social, el capital fundacional i el percentatge de participació que hi ha de tenir directament o indirectament la Generalitat i el departament d'adscripció o vinculació, i ha d'incloure l'aprovació dels estatuts.

 3. Correspon al Govern d'acordar la participació en societats ja constituïdes mitjançant la compra o subscripció de títols representatius de capital per part de l'Administració de la Generalitat i concedir les autoritzacions per a aquesta finalitat a les entitats del seu sector públic. L'acord del Govern ha de determinar necessàriament el preu d'adquisició o l'import de subscripció, inclosa la prima d'emissió o qualsevol altra prestació econòmica, el percentatge de participació que hi ha de tenir directament o indirectament la Generalitat i el departament d'adscripció o vinculació. Si la participació de la Generalitat implica la modificació dels estatuts, l'acord n'ha d'incloure l'aprovació.

 4. Correspon al Govern d'acordar la subscripció de compromisos d'adquisició o alienació futura de títols representatius de capital, la constitució de gravàmens sobre aquests i la subscripció de pactes extraestatutaris que limitin o condicionin els drets polítics o econòmics inherents a la participació en societats per part de l'Administració de la Generalitat i concedir les autoritzacions per a aquesta finalitat a les entitats del seu sector públic.

 5. Han d'ésser autoritzades per mitjà d'un acord del Govern les operacions en societats participades per l'Administració de la Generalitat i per les entitats del seu sector públic que es relacionen a continuació:

  1. La modificació dels estatuts.

  2. L'augment i la reducció del capital social.

  3. Els negocis sobre les participacions o accions pròpies.

  4. L'adquisició, l'alienació o l'aportació a una altra entitat d'actius essencials d'acord amb la definició de la legislació reguladora de les societats de capital.

  5. La transformació, la fusió, l'escissió o la cessió global d'actius i passius i llur acceptació.

  6. La dissolució.

 6. Correspon al Govern d'acordar l'alienació de títols representatius de capital de societats participades per part de l'Administració de la Generalitat i concedir les autoritzacions per a aquesta finalitat a les entitats del seu sector públic. L'acord del Govern ha d'establir el preu mínim d'alienació, que s'ha de fixar d'acord amb els mètodes de valoració comunament acceptats, i les característiques essencials del procediment per a la seva alienació, que ha d'adjudicar l'òrgan administratiu responsable del patrimoni de la Generalitat, en el cas dels títols propietat de l'Administració de la Generalitat, o l'òrgan competent de l'entitat que correspongui quan es tracti d'alienar títols de la seva propietat. Amb caràcter general, l'alienació dels títols s'ha de fer mitjançant subhasta o concurs en el marc d'un procediment sotmès als principis de publicitat i concurrència. No obstant això, el Govern pot acordar o autoritzar l'alienació directa, de manera motivada, quan es doni algun dels casos següents:

  1. Quan hi hagi limitacions estatutàries o legals a la lliure transmissibilitat de les accions o participacions o existeixin drets d'adquisició preferent.

  2. Quan l'alienació es faci a la mateixa societat o a algun dels seus socis.

  3. En el cas de participacions iguals o inferiors al cinquanta per cent del capital de la societat, quan l'alienació es faci en el marc d'una oferta global en ferm per al conjunt del capital de la societat i hi hagi el compromís ferm acreditat de cadascun de la resta de socis per alienar.

  4. Quan la subhasta o el concurs promogut per a l'alienació dels títols es declarin deserts o resultin fallits i, sempre que no hagi transcorregut més d'un any des de la celebració de la subhasta o el concurs. En aquest cas, les condicions de l'alienació no poden ésser inferiors a les anunciades prèviament o a aquelles en què s'hauria produït l'adjudicació.

  5. Quan l'adquirent sigui una administració pública o qualsevol persona jurídica de dret públic o privat dependent o adscrita a aquesta.

 7. El Govern, en el marc de les polítiques de racionalització i simplificació de les entitats del sector públic de la Generalitat, pot acordar i autoritzar transmissions de participacions en societats amb caràcter gratuït entre l'Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic i d'aquestes entre si, i també operacions societàries sense contraprestació, i dictar instruccions a les entitats en aquest sentit.

ARTICLE 36
 1. Els expedients relatius a les propostes d'acord del Govern a què fa referència l'article 35 han d'ésser instruïts i tramitats pel departament o departaments competents per raó de la matèria o per adscripció o vinculació de la societat, que les ha d'elevar al Govern perquè les aprovi, a proposta conjunta amb el departament competent en matèria de patrimoni de la Generalitat. Aquests acords del Govern s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

 2. Les entitats del sector públic de la Generalitat han d'obtenir les autoritzacions a què fa referència l'article 35 prèviament a l'adopció de l'acord definitiu de llur òrgan competent.

 3. Els representants de l'Administració de la Generalitat o d'entitats del seu sector públic en els òrgans de decisió de societats que pretenguin aprovar les operacions a què fa referència l'apartat 5 de l'article 35 han d'obtenir l'autorització del Govern prèviament a l'exercici de llur vot.

 4. Els representants de l'Administració de la Generalitat o d'entitats del seu sector públic en entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret participades minoritàriament per la Generalitat no requereixen l'autorització del Govern per a les operacions que afectin llurs societats civils i mercantils participades, llevat que l'entitat participada minoritàriament per la Generalitat hagi estat classificada com a sector d'Administració pública de la Generalitat d'acord amb les normes del sistema europeu de comptes nacionals i regionals.

 5. El règim d'autoritzacions relatiu a les societats participades per les entitats del sector públic de la Generalitat que tenen la condició de centre Cerca es regeix per la seva normativa específica. Les alienacions s'han de fer d'acord amb les condicions i el procediment d'adjudicació que estableix l'apartat 6 de l'article 35.

 6. Les autoritzacions a què fa referència l'article 35 també són aplicables a les participacions en entitats que, tot i que no tenen forma jurídica societària, s'hi assimilen, tenen personalitat jurídica pròpia i l'obligació d'estar inscrites en el Registre Mercantil.

ARTICLE 37

En els consells d'administració de les societats amb participació majoritària, i quan això no vulneri les garanties de mantenir la majoria en mans de la representació del capital públic, es nomenaran representants dels òrgans sindicals més representatius de la pròpia empresa.

ARTICLE 38
 1. El titular de l'òrgan administratiu responsable del patrimoni de la Generalitat exerceix la representació de l'Administració de la Generalitat com a soci únic en les societats en el capital social de les quals la Generalitat participa directament i totalment, i la representació en les juntes generals de la resta de societats en les quals la Generalitat participa directament, i pot delegar l'exercici d'aquesta representació. La representació com a soci únic o en les juntes generals de les societats participades per les entitats del sector públic de la Generalitat s'exerceix d'acord amb llur normativa reguladora.

 2. Els administradors en societats participades per l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic en la seva representació són nomenades atenent criteris de competència empresarial, professional o tècnica i d'idoneïtat per a exercir el càrrec.

 3. Correspon al Govern d'acordar el nomenament i el cessament de les persones que han d'exercir d'administradores de les societats mercantils en el capital social de les quals l'Administració de la Generalitat participa totalment, la qual cosa ha d'ésser consignada en l'acta de decisions del soci únic i, per mitjà del representant en les juntes generals, proposar aquests mateixos acords respecte de les persones que exerceixen d'administradores en representació de l'Administració de la Generalitat en la resta de societats participades directament. El nomenament i cessament de les persones que han d'exercir d'administradores en les societats participades per les entitats del sector públic de la Generalitat es fa d'acord amb la seva normativa reguladora.

 4. A les societats amb participació majoritària i a les societats vinculades se'ls apliquen les limitacions establertes pels articles 18 i 19.

ARTICLE 39

Els representants de la Generalitat en els òrgans socials als quals pertoqui d'aprovar les operacions d'endeutament o d'aval per un import superior al cinquanta per cent del capital social o per un import que sobrepassi la participació de la Generalitat han de sol·licitar, per mitjà del conseller o consellera respectiu, l'autorització prèvia corresponent del Govern.

ARTICLE 40
 1. Aquestes societats han d'elaborar anualment un programa d'actuació, d'inversions i de finançament amb les característiques que regula l'article 28.

 2. També han de presentar al conseller o consellera d'Economia i Finances, abans del primer de maig de cada any, amb aprovació prèvia del conseller o consellera de qui depenen, un pressupost d'explotació, el qual ha de tenir caràcter preventiu. El Govern, un cop aprovat, l'ha d'incloure en el Projecte de llei de pressupostos, d'acord amb el que estableix l'article 49 de l'Estatut d'autonomia.

 3. Si reben subvencions amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, aquestes societats han d'elaborar en les mateixes dates un pressupost d'explotació i de capital, si s'escau, amb els efectes que determinen els articles 30 i 31. Les societats amb participació majoritària de la Generalitat han d'ajustar la comptabilitat al que estableix el Pla general de comptabilitat que sigui d'aplicació.

 4. Si es tracta de societats vinculades, el programa i el pressupost establerts pels punts 1 i 2 s'han de limitar a la part de l'activitat de la societat relacionada amb la gestió del servei públic. Pertoca a l'empresa d'aprovar-los, i la seva tramesa al Departament d'Economia i Finances i al Govern té valor informatiu i no vinculant.

ARTICLE 41

Aquestes societats s'han de sotmetre a les auditories que regula l'article 16.

ARTICLE 42

Les persones que presten serveis en aquestes societats són sotmeses a les normes civils, mercantils o laborals que, segons la seva funció, els corresponen.

CAPÍTOL V Dels recursos i de les reclamacions Artículos 43 a 45
ARTICLE 43
 1. Contra els actes de les entitats regulades en els capítols II i III que són subjectes al dret administratiu, es pot recórrer per via administrativa davant el/la titular del departament a què són adscrites.

 2. La resolució del/de la titular del departament és susceptible de recurs contenciós administratiu.

 3. Els terminis i les característiques dels recursos són els establerts amb caràcter general per les lleis de procediment.

 4. El recurs extraordinari de revisió, si s'escau, s'ha d'interposar davant de l'òrgan administratiu que va dictar l'acte impugnat.

 5. En matèria urbanística, s'aplica el règim de recursos regulat per la seva legislació específica.

ARTICLE 44
 1. Les reclamacions, previ recurs de reposició potestatiu si s'escau, sobre l'aplicació i l'efectivitat dels tributs la gestió dels quals és encomanada a les entitats autònomes regulades en el capítol II tenen caràcter economicoadministratiu i s'han de presentar davant aquests tribunals.

 2. Contra la resolució d'aquests òrgans es pot interposar recurs contenciós administratiu.

ARTICLE 45

Abans d'exercir accions davant els òrgans jurisdiccionals civils i laborals contra les entitats regulades en el capítol II, cal formular reclamació prèvia a l'exercici d'accions civils i laborals, amb el caràcter i els efectes regulats per les lleis generals sobre procediment administratiu. La competència per decidir sobre aquestes reclamacions pertoca al titular del departament a què són adscrites.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les relacions financeres de la Generalitat amb les empreses públiques s'han d'ajustar a les previsions de la Directiva 80/723/CEE, de 25 de juny de 1980, i de les disposicions comunitàries que la despleguen o modifiquen, en els casos i amb les condicions que els siguin d'aplicació.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Aquesta Llei s'aplica supletòriament a l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, el qual es continua regint per la Llei 10/1983, del 30 de maig.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

S'autoritza el Govern a desenvolupar aquesta Llei i a establir requisits addicionals pel que fa als controls pressupostaris i financers de les empreses a què s'aplica.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA
 1. La lletra d) de l'article 5 de la Llei de finances públiques de Catalunya queda modificada d'acord amb el que estableixen les disposicions d'aquesta Llei.

 2. No s'apliquen a les entitats i a les empreses a què fa referència aquesta Llei les disposicions de la Llei 10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques de Catalunya, i de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, que s'oposen a les disposicions d'aquesta Llei.

 3. Es deroguen totes les disposicions que s'oposen als preceptes d'aquesta Llei.