Llei de Caixes d'Estalvis de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de març)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto Legislativo
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La disposició final segona de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, ha autoritzat el Govern perquè, en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor, aprovi un text únic que refongui, amb facultats per a la regularització, l'aclariment i l'harmonització, la normativa amb rang de llei reguladora de les caixes d'estalvis.Aquesta normativa està composta per la Llei 15/1985, d'1 de juliol, de caixes d'estalvis, modificada per les lleis 6/1989, de 25 de maig, i 13/1993, de 25 de novembre. Aquestes normes ja van ser objecte de refosa mitjançant el Decret legislatiu 1/1994, el qual, a la vegada, va ser modificat per la Llei 4/2000, de 26 de maig, i per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, ambdues de mesures fiscals i administratives, i, recentment, per la Llei 14/2006, de 27 de juliol, que ha adequat la regulació de les caixes d'estalvis a les noves circumstàncies del context econòmic, social i financer, molt diferents de les existents el 1994.Resulta, doncs, convenient reunir tota la normativa aprovada en un únic text legislatiu que en faciliti la utilització, alhora que desenvolupar, en exercici de l'habilitació legal, una tasca de revisió de la normativa existent a l'efecte d'aclarir i regularitzar aquells aspectes que la pràctica ha demostrat que requereixen una major precisió.Així, a banda de correccions d'estil, que permeten adaptar el nou text a la normativa lingüística de no-discriminació per raó de gènere, els canvis més importants es refereixen als aspectes següents:a) S'incorpora dins del text articulat el contingut de la disposició addicional cinquena de la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, per tal d'ubicar aquesta previsió dins la norma reguladora del seu objecte.b) S'eliminen les repeticions d'algunes previsions que resulten innecessàries, per tal de simplificar el text articulat, alhora que es modifica la ubicació d'alguns continguts per aconseguir una estructura més sistemàtica.c) S'actualitzen les referències a diverses institucions jurídiques, per tal d'adaptar-les a la seva denominació actual, alhora que es corregeixen alguns errors de les redaccions anteriors.d) Es redueix significativament el nombre de disposicions de caràcter transitori, conservant únicament aquelles que mantenen la seva vigència en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret legislatiu.En conseqüència, en exercici de l'autorització abans esmentada, d'acord amb el dictamen de Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern,Decreto:

ARTICLE ÚNIC Aprovació del Text refós

S'aprova el Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, el text del qual es publica a continuació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA Remissions normatives

Totes les referències realitzades en altres disposicions a les lleis objecte de refosa s'entendran realitzades als articles corresponents del Text refós que s'aprova.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA Entrada en vigor

Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Text refós

de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya

CAPÍTOL I De la naturalesa i les funcions Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 Àmbit d'aplicació i naturalesa jurídica
 1. Aquesta Llei s'aplica a les caixes d'estalvis amb domicili central a Catalunya.2. Als efectes d'aquesta Llei, són caixes d'estalvis, amb mont de pietat o sense, les institucions financeres de caràcter social i de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, no dependents de cap altra empresa, dedicades a la captació, l'administració i la inversió dels estalvis que els són confiats, que presten llurs serveis a la comunitat, sota el Protectorat públic de la Generalitat, exercit per mitjà del Departament d'Economia i Finances.3. Totes les caixes d'estalvis amb domicili central a Catalunya tenen la mateixa naturalesa jurídica i els mateixos drets i obligacions, i també la mateixa consideració per la Generalitat.

ARTICLE 2 Principis d'actuació del Protectorat públic

El Protectorat públic, en el marc de les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i de la política monetària de l'Estat, ha d'actuar d'acord amb els principis següents:a) Estimular totes les accions legítimes de les caixes d'estalvis encaminades a millorar el nivell social i econòmic en el seu àmbit d'actuació.b) Vigilar que les caixes d'estalvis compleixen llur funció economicosocial, de tal manera que facin una adequada política d'administració i d'inversió de l'estalvi privat.c) Vetllar per la independència de les caixes d'estalvis i defensar-ne el crèdit, el prestigi i l'estabilitat.

ARTICLE 3 Objecte de les caixes d'estalvis
 1. L'objecte propi de les caixes d'estalvis és fomentar l'estalvi, fent una captació i una retribució adequades dels estalvis i invertint-los en el finançament d'actius d'interès general mitjançant les operacions econòmiques i financeres permeses per les lleis, i també fomentar el desenvolupament econòmic i social en llur àmbit d'actuació, d'acord amb els principis que inspiren la responsabilitat social i el bon govern de l'empresa.2. Els excedents líquids d'aquestes operacions s'han de dedicar a constituir reserves i a fer obres socials, d'acord amb les bases de la legislació sobre aquesta matèria i seguint les orientacions del Protectorat de la Generalitat.3. De conformitat amb l'apartat 1 d'aquest article i amb el que disposa l'article 2.a), tenen un caràcter preferent en la inversió de les caixes d'estalvis els finançaments atorgats a petites i mitjanes empreses, a empreses d'economia social i a infraestructures culturals.4. Les caixes d'estalvis podran desenvolupar el seu objecte propi com a entitat de crèdit a través d'una entitat bancària a la qual aportaran tot el seu negoci financer. Igualment podran aportar tots o part dels seus actius no financers adscrits al mateix.5. L'entitat bancària a través de la qual la caixa d'estalvis exerceixi la seva activitat com a entitat de crèdit podrà utilitzar en la seva denominació social i en la seva activitat expressions que permetin identificar el seu caràcter instrumental, incloses les denominacions pròpies de la caixa d'estalvis de què depengui. Així mateix, l'esmentada entitat bancària s'adherirà al Fons de Garantia de Dipòsits de les caixes d'estalvis.6. Si una caixa d'estalvis reduís la seva participació de manera que no assoleixi el 50% dels drets de vot de l'entitat de crèdit a què es refereix la present disposició, haurà de renunciar a l'autorització per actuar com a entitat de crèdit segons el previst en la Llei d'Ordenació Bancària de 1946 i procedir a la seva transformació en fundació especial d'acord al previst a l'article deu.7. L'establert en la present disposició serà també d'aplicació a aquelles caixes d'estalvis que, de forma concertada, exerceixin en exclusiva el seu objecte com a entitats de crèdit a través d'una entitat de crèdit controlada conjuntament per totes elles tal com disposa l'article 8.3 de la Llei 13/1985 de 25 de maig, de Coeficients d'Inversió, Recursos Propis i Obligacions d'Informació dels Mitjancers Financers.

ARTICLE 4 Obra social
 1. Les caixes d'estalvis han de fer obra social pròpia i en col·laboració amb altres institucions públiques o privades. El Govern ha d'acomplir una tasca orientadora en matèria d'obra social i assenyalar-hi les mancances i les prioritats, respectant, tanmateix, la llibertat de cada caixa d'estalvis quant a l'elecció de les inversions concretes i la forma de gestió i execució de cada actuació.2. L'obra social la poden dur a terme els òrgans de les caixes directament o uns ens instrumentals, en forma de fundació privada subjecta a la legislació civil catalana, els quals han d'actuar d'acord amb els criteris del consell d'administració o, si n'hi ha delegat la fixació, de la comissió d'obres socials, als quals han de retre comptes.3. Els estatuts de les caixes han de determinar el règim de drets i deures dels membres del patronat de la fundació tenint en compte el que els mateixos estatuts estableixen per als membres del consell d'administració, llevat del límit d'edat, i el que estableix la legislació sobre fundacions. La denominació dels ens instrumentals ha de permetre identificar clarament llur vinculació amb la caixa d'estalvis respectiva.4. Corresponen al Departament d'Economia i Finances, en l'àmbit específic de les seves competències, el control i la supervisió de l'actuació de la fundació, sens perjudici de les atribucions que la llei de fundacions reconegui a altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

CAPÍTOL II De la creació, la fusió, la liquidació i el registre Artículos 5 a 12
ARTICLE 5 Constitució
 1. La constitució de noves caixes d'estalvis a Catalunya s'ha de fer mitjançant escriptura pública, la qual ha de contenir:a) Les circumstàncies específiques de les persones físiques o de les entitats fundadores.b) La voluntat de constituir una caixa d'estalvis amb submissió a les disposicions vigents.c) Els estatuts que n'han de regular el funcionament.d) La dotació inicial, amb la descripció dels béns i els drets que la integren, llur títol de pertinença, llurs càrregues i el caràcter de l'aportació.e) Les dades identificatives de les persones que constitueixen el patronat inicial de la fundació, les quals han de nomenar en la mateixa escriptura un director o una directora general.2. Si la voluntat fundacional hagués estat manifestada en testament, ha de ser executada per les persones designades pel fundador o per la fundadora, les quals atorgaran l'escriptura pública de fundació complementant aquella voluntat d'acord amb aquesta Llei.

ARTICLE 6 Patronat
 1. El patronat de la fundació té atribuïdes les funcions pròpies del consell d'administració, i ha d'aprovar els reglaments interns de la caixa d'estalvis.2. El patronat ha d'iniciar el procés de constitució de la primera assemblea general en un termini no superior a nou mesos des de l'inici de l'activitat de la caixa d'estalvis.3. En el primer consell d'administració, a més de les o dels vocals elegits, hi han de figurar amb veu i vot les persones membres del patronat fundacional, les quals cessaran al cap de dos anys de la constitució de la primera assemblea general, sens perjudici que puguin ser elegits com a vocals.4. El director o directora general ha de ser ratificat pel primer consell d'administració que es constitueixi.

ARTICLE 7 Inscripció
 1. Correspon al conseller o la consellera d'Economia i Finances aprovar la fundació i els estatuts de la caixa d'estalvis i admetre-la en el Registre.Des de la inscripció, la caixa d'estalvis gaudeix de personalitat jurídica i pot iniciar les seves activitats.2. La inscripció és obligatòria, i només es pot denegar per incompliment dels requisits que estableix aquesta Llei o els reglaments que la despleguen, per notòria inadequació o insuficiència de la dotació fundacional per a l'objecte i les finalitats de la institució.3. Les inscripcions concedides no són transmissibles per cap títol ni per cap causa jurídica.4. Les regles especials d'intervenció i de control del Protectorat sobre les caixes d'estalvis de nova creació durant el període transitori, el qual no pot excedir els dos anys, s'han d'establir per reglament. Una vegada passat el període transitori i després de la inspecció corresponent, la inscripció en el Registre esdevindrà definitiva.5. Si el conseller o la consellera d'Economia i Finances denega la inscripció, en aplicació del que prescriu aquest article, o aquesta no es converteix en definitiva, s'ha d'aplicar, pel que fa a la destinació del patrimoni, el que estableix la norma fundacional o, si hi manca, el que hi hagi establert per al cas de dissolució i liquidació de caixes d'estalvis.

ARTICLE 8 Denominació
 1. Per a les entitats domiciliades a Catalunya, les denominacions "caixa d'estalvis" i "mont de pietat" són privatives de les institucions inscrites en el Registre de Caixes d'Estalvis de Catalunya.2. Cap entitat ni empresa no inscrita no pot emprar en la denominació, les marques, els rètols, el modelatge o els anuncis expressions que indueixin a error pel que fa a llur naturalesa.

ARTICLE 9 Absorcions, fusions i modificacions d'estatuts
 1. Les absorcions i les fusions de caixes d'estalvis amb domicili a Catalunya han de ser autoritzades pel Govern de la Generalitat. En aquests casos, s'han d'observar les condicions següents:a) Que l'entitat absorbida o les que es volen fusionar no estan en liquidació.b) Que no en resulta perjudici per a les garanties de les persones impositores o creditores de les caixes d'estalvis que es pretenen integrar.2.La participació d'una caixa en un sistema institucional de protecció, així com l'exercici indirecte dels seu objecte propi com a entitat de crèdit mitjançant una entitat bancària, a la qual s'aporta tot el negoci financer, han de ser aprovats pel Govern de Catalunya i requereixen la incorporació als estatuts de les condicions bàsiques de la participació o de l'exercici indirecte.3. L'autorització ha de ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i als diaris de més circulació de la població on tenen el domicili central.

ARTICLE 9 BIS Modificacions estatutàries

Les modificacions dels estatuts de les caixes d'estalvis han de ser aprovades pel conseller o la consellera d'Economia i Finances, llevat del canvi de domicili central, el qual ha de ser autoritzat pel Govern de la Generalitat.

ARTICLE 9 TER Transformació en fundació especial
 1. Les caixes d’estalvis poden acordar la segregació de llurs activitats financeres i beneficosocials mitjançant el règim que estableix aquest article en els casos següents:

  1. En cas d’exercici indirecte de l’activitat financera, mitjançant una entitat bancària, si deixa de complir pel seu compte els requisits necessaris per a aquesta modalitat.

  2. Com a conseqüència de la renúncia a l’autorització per a actuar com a entitat de crèdit i en els altres supòsits de revocació.

  3. Com a conseqüència de la intervenció de l’entitat de crèdit en els supòsits que estableix la Llei de l’Estat 26/1988, del 29 de juliol, de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit.

 2. Si les caixes d’estalvis que participen en un sistema institucional de protecció o que són participades pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària redueixen llur participació en l’entitat bancària, de manera que no arriben a tenir-ne el control, en els termes de l’article 42 del Codi de comerç, o aquesta participació resta per sota del 25%, han de renunciar a l’autorització per a actuar com a entitats de crèdit, d’acord amb el que estableix la Llei d’ordenació bancària del 31 de desembre de 1946, i s’han de transformar en fundacions especials. A aquest efecte, aquestes caixes d’estalvis, llevat que ja s’hagi fet com a conseqüència de llur participació en un sistema institucional de protecció, han de traspassar tot el patrimoni afecte a llur activitat financera a una altra entitat de crèdit a canvi d’accions d’aquesta, s’han de transformar en una fundació especial i perden la condició d’entitat de crèdit.

 3. La fundació especial ha de centrar la seva activitat en l’atenció i el desenvolupament de les seves finalitats socials, per a la qual cosa pot gestionar la seva cartera de valors i els ingressos. La fundació especial ha de destinar a la seva finalitat beneficosocial el producte dels fons, participacions i inversions que integrin el seu patrimoni.

 4. Les transformacions de caixes d’estalvis en fundacions especials i les constitucions d’aquestes han d’ésser autoritzades pel Govern.

 5. El procés de transformació de les caixes d’estalvis sempre ha d’ésser controlat per un representant o una representant de la Generalitat, nomenat pel Govern. Aquest representant ha d’actuar sota la dependència directa del Govern.

ARTICLE 10 Dissolució i liquidació
 1. La dissolució i la liquidació voluntàries de caixes d'estalvis han de ser autoritzades pel Govern de la Generalitat.2. El procés de liquidació sempre ha de ser controlat per un representant de la Generalitat nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller o la consellera d'Economia i Finances, qui ha d'actuar sota la dependència directa del Govern de la Generalitat.3. L'adjudicació dels béns resultants de la liquidació s'ha d'ajustar al que disposa la legislació catalana sobre fundacions privades.4. Aquestes disposicions s'entenen sens perjudici de les normes estatals que regulen el fons de garantia de dipòsits. En qualsevol cas, les institucions o els organismes competents establiran sistemes de col·laboració en l'exercici de les competències respectives.

ARTICLE 11 Registre de Caixes d'Estalvis de Catalunya
 1. Es crea el Registre de Caixes d'Estalvis de Catalunya. S'hi han de fer constar, en la forma determinada pel Departament d'Economia i Finances:a) La denominació de la institució.b) El domicili central.c) La relació de les agències.d) La data de l'escriptura de fundació.e) Les corporacions, les entitats o les persones fundadores.f) Els estatuts i els reglaments.g) L'ordre d'admissió en el Registre.2. Pel que fa a les caixes d'estalvis constituïdes abans de la publicació de la Llei 15/1985, d'1 de juliol, de caixes d'estalvis de Catalunya, el Registre només ha de recollir les lletres a), b) i f) del punt 1 i, si són conegudes, la corporació, l'entitat o les persones fundadores.3. Igualment, hi han de constar els acords del Govern de la Generalitat i del Departament d'Economia i Finances referents a la modificació d'estatuts, als canvis d'organització institucional, a les transformacions en fundació especial, a les absorcions o les fusions, a la dissolució i a la liquidació.4. Les dades del Registre són públiques. Qualsevol persona interessada pot obtenir gratuïtament certificació de les dades que hi consten.

ARTICLE 12 Publicació i comunicació dels acords

Tots els acords del Govern de la Generalitat i del Departament d'Economia i Finances a què es refereix aquest capítol han de ser publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s'han de comunicar al Registre Especial d'Estatuts-Institucions Financeres.

CAPÍTOL III Dels òrgans de govern Artículos 13 a 42
SECCIÓ PRIMERA Definició general Artículos 13 y 14
ARTICLE 13 Òrgans de govern
 1. L'administració, la gestió, la representació i el control de les caixes d'estalvis corresponen als òrgans de govern següents, les competències dels quals les estableix aquesta Llei:a) L'assemblea general.b) El consell d'administració.c) La comissió de control.Addicionalment, seran òrgans de les caixes d'estalvis, el director general i les comissions d'inversions, retribucions i nomenaments i obra benèfic-social.2. Les persones membres integrants d'aquests òrgans han d'exercir llurs funcions en benefici exclusiu dels interessos de la caixa d'estalvis.

ARTICLE 14 Caràcter dels càrrecs
 1. Els càrrecs de membre de l'assemblea general tenen caràcter honorífic i gratuït i no poden originar altres percepcions que les dietes per assistència i desplaçament establertes per la mateixa entitat d'acord amb les regles que determini el Protectorat que estableix aquesta Llei.2. L'exercici de les funcions de vocal del consell d'administració i de vocal de la comissió de control podrà ser retribuït. Correspondrà a l'Assemblea General la determinació del règim de remuneració.3. L'exercici del càrrec de president o presidenta de la caixa d'estalvis es pot retribuir si així ho estableixen els estatuts de l'entitat, que també han d'establir el règim d'incompatibilitats corresponent en funció de la dedicació. El consell d'administració ha de fixar la quantia de la retribució i l'ha de notificar al Protectorat a què fa referència l'apartat 1. Aquestes circumstàncies també s'han d'incloure en l'informe anual de govern corporatiu de l'entitat.

SECCIÓ SEGONA De l'assemblea general Artículos 15 a 26
ARTICLE 15 Definició i composició
 1. L'assemblea general és l'òrgan suprem de govern i de decisió de les caixes d'estalvis. Els seus membres tenen la denominació de consellers i conselleres generals, vetllen per la integritat del patrimoni, per la salvaguarda dels interessos de les persones dipositants i per la consecució dels fins d'utilitat pública de l'entitat, i fixen les normes directrius de l'actuació d'aquesta.2. L'assemblea general està constituïda per un mínim de seixanta i un màxim de cent seixanta membres, que representen els sectors següents:a) Les persones impositores.b) Les persones, les entitats o les corporacions fundadores.c) Les corporacions locals i les entitats territorials creades per la Generalitat.d) Els empleats i les empleades de la caixa d'estalvis.e) Les fundacions, les associacions o les corporacions de caràcter cultural, científic, benèfic, cívic, econòmic o professional implantades en l'àmbit territorial d'actuació de la caixa d'estalvis, especialment en l'originari de l'entitat, amb una representació social o econòmica rellevant, que actuïn en àmbits relacionats amb la dimensió social o sectorial de les caixes d'estalvis, llevat de les vinculades directament o indirectament als sectors a què fan referència les lletres c) i d). El nom d'aquestes entitats ha de constar explícitament en els estatuts de la caixa d'estalvis.3. La responsabilitat de vetllar pel compliment del que prescriu aquesta Llei, en els diferents processos d'elecció dels consellers i conselleres generals, correspon al Departament d'Economia i Finances i a la comissió de control sortint.

ARTICLE 16 Representació dels sectors
 1. La representació d'aquests sectors es distribueix en la manera que determinen els estatuts, dins els percentatges següents:a) Entre el 10% i el 30% del total dels consellers i conselleres generals són elegits en representació dels ajuntaments o de les corporacions locals i les entitats territorials creades per la Generalitat dels àmbits territorials d'actuació de cada caixa d'estalvis.Cada corporació pot designar, com a màxim, el 20% dels consellers i conselleres generals en representació de les corporacions locals.b) Entre el 25% i el 35% són elegits en representació de les entitats o les persones fundadores i de les entitats a què fa referència la lletra e) de l'apartat 2 de l'article 15.c) Entre el 40% i el 50% són elegits en representació de les persones impositores de la caixa d'estalvis.d) Entre el 5% i el 15% són elegits en representació directa del personal fix de la plantilla de la caixa d'estalvis.2. La representació de les administracions públiques i de les entitats i les corporacions de dret públic en els òrgans de govern de les caixes d'estalvis, fins i tot quan tenen la condició d'entitat fundadora, no ha de superar en conjunt el 40% dels drets de vot en cadascun dels òrgans esmentats.El límit de representació de les administracions públiques així com els percentatges de representació per grups previstos en l'apartat anterior, s'han de complir respecte dels drets de vot resultants, una vegada deduïts del total els que hagin correspost, si s'escau, als quotapartícips, de conformitat amb el que es preveu en els apartats 4 a 7.3. A les caixes d'estalvis que desenvolupin la seva activitat indirectament d'acord amb el previst en l'article 3 apartat 4, els seran d'aplicació les següents especialitats:La representació dels interessos col·lectius dels impositors, de les corporacions locals que no tinguessin la condició d'entitat fundadora de la caixa i dels treballadors en els seus òrgans de govern s'establirà de la manera següent:a) La representació de les corporacions locals es durà a terme sobre la base dels àmbits territorials d'actuació de l'entitat bancària a través de la qual la caixa d'estalvis desenvolupi la seva activitat financera.b) La representació dels grups d'impositors i treballadors es durà a terme sobre la base dels corresponents col·lectius de l'entitat bancària a través de la qual la caixa d'estalvis desenvolupi la seva activitat financera. La representació dels treballadors en els òrgans de govern inclourà també als empleats de la caixa d'estalvis.4. En cas que una caixa d'estalvis emeti quotes participatives, els quotapartícips disposaran en l'Assemblea General d'un número de vots proporcional al percentatge que suposin les seves quotes participatives sobre el patrimoni net total de la caixa, que es computarà tant a efectes d'adopció d'acords, com de quòrum d'assistència per a la vàlida constitució de l'Assemblea General.Els percentatges de representació per grups hauran de complir-se respecte dels drets de vot resultants, una vegada deduïts del total els que hagin de correspondre als quotapartícips.5. Els quotapartícips tindran dret a assistir a les Assemblees Generals que celebri la caixa d'estalvis emissora i a votar per formar la voluntat necessària per a la vàlida adopció d'acords en els termes previstos en aquesta llei.Els estatuts podran exigir la possessió d'un nombre mínim de quotes per assistir a l'Assemblea General, sense que, en cap cas, el nombre exigit pugui ser superior a l'un per mil del total de quotes emeses amb drets de representació que es trobin en circulació.Per a l'exercici del dret d'assistència i de vot en les assemblees generals serà lícita l'agrupació de quotes.Tot quotapartícip que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar en l'Assemblea General per mitjà d'una altra persona, encara que aquesta no sigui titular de quotes participatives. Els estatuts podran limitar aquesta facultat. A aquests efectes, serà d'aplicació supletòria, en tant no s'oposi al previst en aquesta llei, la normativa reguladora de la representació dels accionistes en les societats anònimes.6. Sense perjudici del previst en l'apartat anterior, la participació dels quotapartícips en l'Assemblea General no afectarà al nombre de Consellers Generals que, d'acord amb la normativa vigent, corresponguin als diferents grups representatius d'interessos col·lectius.7. Els drets polítics derivats de la subscripció de quotes participatives per entitats públiques computaran als efectes del càlcul dels límits a la representació de les Administracions públiques i entitats i corporacions de dret públic, previstos a l'apartat 2 d'aquest article.

ARTICLE 17 Garanties sindicals dels representants del personal

Els membres dels òrgans de govern representants del personal tenen les mateixes garanties sindicals que les que estableix l'Estatut dels treballadors per a les persones membres del comitè d'empresa.

ARTICLE 18 Requisits per accedir al càrrec de conseller o consellera general
 1. Els consellers i conselleres generals han de complir els requisits següents:a) Ser persona física major d'edat i tenir el domicili en la zona d'activitat de la caixa d'estalvis.b) En el cas de representants de les persones impositores, tenir la condició de dipositant amb dos anys d'antiguitat i amb un saldo mitjà en comptes en l'exercici precedent a llur elecció no inferior a la xifra que es determinarà per reglament. Si l'elecció es fa mitjançant compromissaris o compromissàries, aquests han de complir els requisits assenyalats per als consellers i conselleres generals.c) No estar afectats per les incompatibilitats que regula l'article 19.2. Els components dels òrgans de govern exerciran les seves funcions en benefici exclusiu dels interessos de la caixa a què pertanyin i del compliment de la seva funció social, havent de reunir, sense perjudici del disposat a l'article 19.1, els requisits d'honorabilitat comercial i professional que determinin les normes de desenvolupament d'aquesta llei.En qualsevol cas, s'entendrà que tenen honorabilitat comercial i professional els qui hagin vingut observant una trajectòria personal de respecte a les lleis mercantils o altres que regulen l'activitat econòmica i la vida dels negocis, així com les bones pràctiques comercials i financeres.En tot cas, s'entendrà que manquen de tal honorabilitat aquells que, a Espanya o a l'estranger, tinguin antecedents penals per delictes dolosos, estiguin inhabilitats per exercir càrrecs públics o d'administració o direcció d'entitats financeres o estiguin inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, mentre no hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs i els fallits i concursats no rehabilitats en procediments concursals anteriors a l'entrada en vigor de la llei referida.

ARTICLE 19 Incompatibilitats
 1. No poden exercir el càrrec de conseller o consellera general ni actuar com a compromissaris o compromissàries:a) Les persones concursades no rehabilitades i les condemnades a penes que comporten la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics.b) Les persones que abans de llur designació o durant l'exercici del càrrec de conseller o consellera incorren en incompliment de llurs obligacions amb la caixa d'estalvis amb motiu de préstecs o crèdits o per impagament a aquesta de deutes de qualsevol mena.c) Les persones administradores i les que siguin membres d'òrgans de govern de més de tres societats mercantils o cooperatives, i les que siguin presidentes, membres d'òrgans de govern, persones administradores, directores, gerents, assessores i empleades d'altres entitats de crèdit o d'empreses dependents d'aquests o de la mateixa caixa d'estalvis,llevat que ocupin aquests càrrecs en interès d'aquesta, i de corporacions o entitats que promocionen, sostenen o garanteixen institucions o establiments de crèdit.d) El personal funcionari al servei de l'Administració amb funcions que es relacionen directament amb les activitats pròpies de les caixes d'estalvis.e) El president o presidenta de l'entitat o de la corporació fundadora de la caixa d'estalvis.f) Les persones que hagin exercit durant més de vint anys, en la mateixa caixa o en una altra, els càrrecs de membre del consell d'administració o de director o directora general. A aquests efectes, s'ha d'acumular el temps d'exercici en ambdós càrrecs encara que no s'hagin exercit continuadament.g) Les persones que ocupin un càrrec polític electe.h) Els qui siguin alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, l'Administració de les Comunitats Autònomes i l'Administració Local, així com de les entitats del sector públic, de dret públic o privat, vinculades o dependents d'aquelles.Tal incompatibilitat s'estendrà durant els dos anys següents a la data de la cessació dels alts càrrecs als quals es refereix el paràgraf anterior, quan es donin qualssevol dels següents supòsits de fet:h.1) Que els alts càrrecs, els seus superiors a proposta d'ells o els titulars dels seus òrgans dependents, per delegació o substitució, haguessin dictat resolucions en relació amb caixes d'estalvis.h.2) Que haguessin intervingut en sessions d'òrgans col·legiats en les quals s'hagués adoptat algun acord o resolució en relació amb caixes d'estalvis.2. Els consellers i conselleres generals no poden estar lligats a la caixa d'estalvis o a societats en les quals aquesta participa amb més d'un 25% del capital per contractes d'obres, serveis, subministraments o treballs retribuïts, pel període en què tenen aquesta condició i dins els dos anys següents, comptats a partir del cessament com a conseller o consellera, llevat de la relació laboral, quan aquesta condició la tenen per representació directa del personal de la caixa d'estalvis.

ARTICLE 20 Durada del mandat
 1. Els consellers i conselleres generals s'elegeixen per a un període de sis anys.2. Els estatuts poden establir que els consellers i conselleres generals puguin ser reelegits. Aquesta reelecció es pot fer per al període immediat següent al primer mandat o per a un altre de posterior, en els mateixos termes i condicions que els fixats per al nomenament.3. El límit temporal d'exercici del càrrec de conseller o consellera general no pot superar els dotze anys de manera continuada o interrompuda. Es pot tornar a ser elegit amb el mateix límit quan no s'hagi exercit el càrrec durant vuit anys, sens perjudici del que estableix l'article 19.1.f).4. Els consellers i conselleres generals s'han de renovar per meitats cada tres exercicis, respectant la proporcionalitat de les representacions que componen l'assemblea.5. El procediment i les condicions per proveir les places vacants de consellers i conselleres generals s'han de determinar per reglament.

ARTICLE 21 Causes de cessament del mandat
 1. Els consellers i conselleres generals han de cessar en l'exercici de llurs càrrecs en els supòsits següents:a) Per compliment del termini per al qual van ser designats.b) Per renúncia.c) Per defunció o per incapacitat legal que impedeixi l'exercici del càrrec.d) Per pèrdua de qualsevol dels requisits que condicionen llur elegibilitat.e) Per incórrer en alguna de les incompatibilitats que regula aquesta Llei.f) Per acord de separació adoptat amb causa justa i per majoria absoluta de l'assemblea general. S'entén que existeix causa justa quan el conseller o consellera general incompleix els deures inherents al seu càrrec o perjudica amb la seva actuació, pública o privada, el prestigi, el bon nom o l'activitat de la caixa.2. El cessament dels consellers i conselleres generals no ha d'afectar la distribució de llocs en el consell d'administració.

ARTICLE 22 Funcions de l'assemblea general

Sens perjudici de les facultats generals del Protectorat, corresponen especialment a l'assemblea general les funcions següents:a) Nomenar i revocar les persones membres del consell d'administració.b) Nomenar i revocar les persones membres de la comissió de control.c) Apreciar les causes de separació i de revocació de les persones membres dels òrgans de govern abans del compliment de llur mandat.d) Aprovar i modificar els estatuts i els reglaments.e)Optar per la forma d'exercici de l'objecte propi de la caixa com a entitat de crèdit.f) Acordar el canvi d'organització institucional, la transformació en fundació especial, l'absorció o la fusió amb d'altres, la liquidació o la dissolució de la caixa d'estalvis.g) Definir les línies generals del pla d'actuació anual de la caixa d'estalvis, a les quals s'han de sotmetre els altres òrgans de govern.h) Aprovar la gestió del consell d'administració, la memòria, el balanç anual i el compte de resultats, i aplicar aquests resultats als fins propis de les caixes d'estalvis.i) Aprovar la gestió de l'obra social i aprovar els seus pressupostos anuals i llur liquidació.j) Tractar de qualssevol altres assumptes que sotmetin a la seva consideració els òrgans facultats a aquest efecte.

ARTICLE 23 Convocatòria i funcionament de l'assemblea general
 1. L'assemblea general ha de ser convocada pel consell d'administració amb una antelació mínima de quinze dies, en la forma que estableixen els estatuts de cada institució. La convocatòria ha de ser comunicada als consellers i conselleres generals, ha d'expressar el dia, l'hora i el lloc de reunió i l'ordre del dia, i també el dia i l'hora de reunió en segona convocatòria, i s'ha de publicar, com a mínim, quinze dies abans de la sessió, en els diaris de major circulació en Catalunya. També s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l'Estat.2. L'assemblea general necessita, per constituir-se vàlidament en primera convocatòria, que els consellers generals presents i, si s'escau, els quotapartícips presents o representats posseeixin, almenys, el cinquanta per cent dels drets de vot. En segona convocatòria és vàlida la constitució sigui quin sigui el nombre de persones presents. Per al debat i l'adopció d'acords sobre les matèries a què fan referència les lletres c), d), e) i f) de l'article 22, cal, addicionalment, l'assistència, en primera convocatòria, de les dues terceres parts, i en segona convocatòria, de la majoria de drets de vot de l'assemblea.3. Les sessions de l'assemblea general poden ser ordinàries o extraordinàries.4. Cada conseller i consellera general té dret a un vot, que no pot delegar, i qui presideix la reunió té vot de qualitat. Els acords vàlidament adoptats obliguen a tots els membres de l'assemblea general, fins i tot als dissidents i als absents. També tenen dret a un vot, si s'escau, els quotapartícips presents o representats.5. Els acords es prenen, per norma general, per majoria simple de vots concurrents, si els estatuts no ho fixen altrament. No obstant això, l'aprovació i modificació dels estatuts i el reglament de la caixa, la dissolució i liquidació de l'entitat, la seva fusió o integració amb altres entitats, la seva transformació en una fundació de caràcter especial i la decisió de desenvolupar la seva activitat de manera indirecta, d'acord amb el que preveu l'article 3, requerirà en tot cas l'assistència de consellers generals i, si s'escau, de quotapartícips, que representin la majoria dels drets de vot. Serà necessari, addicionalment, el vot favorable de, com a mínim, dues terceres parts dels drets de vot dels assistents.

ARTICLE 24 Presidència i secretaria

L'assemblea general és presidida pel president o presidenta de la caixa d'estalvis o, si s'escau, per una de les vicepresidentes o un dels vicepresidents, per ordre, i, si hi manca, pel vocal de més edat del consell d'administració. Actua com a secretari o secretària qui ho és del consell d'administració.

ARTICLE 25 Assemblea ordinària
 1. Obligatòriament s'ha de tenir una reunió anual ordinària. L'assemblea ha de ser convocada i tinguda dins el primer semestre natural de cada exercici, amb la finalitat de sotmetre a aprovació la memòria, el balanç i el compte de resultats, i també el projecte d'aplicació dels excedents, el projecte de dotació de l'obra social i la renovació de càrrecs del consell d'administració i de la comissió de control, si s'escau.2. Dins els quinze dies anteriors a la tinguda de l'assemblea els consellers i conselleres generals poden examinar en el domicili de l'entitat la documentació justificativa de la memòria, el balanç i el compte de resultats, la rendició de comptes i el pressupost de l'obra social, l'informe de la comissió de control i l'informe de les auditories fetes.3. Les altres condicions de convocatòria i de funcionament de les assemblees generals les han de determinar les normes que despleguen aquesta Llei.4. La renovació dels òrgans de govern es produeix dins el primer semestre natural de l'exercici que correspongui en l'assemblea general ordinària o en l'assemblea extraordinària tinguda a continuació de l'anterior.

ARTICLE 26 Assemblea extraordinària
 1. A més de l'assemblea ordinària que estableix l'article 25, el consell d'administració pot convocar assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos socials. Ho ha de fer també a petició d'un terç de les persones membres de l'assemblea, d'un terç de les persones membres del consell d'administració o per acord de la comissió de control. La petició ha d'expressar l'ordre del dia a què s'ha de limitar el contingut de l'assemblea.2. La convocatòria s'ha de fer dins de quinze dies comptadors des de la presentació de la petició.

SECCIÓ TERCERA Del consell d'administració, del president o presidenta i de les comissions delegades Artículos 27 a 34
ARTICLE 27 El consell d'administració
 1. El consell d'administració, com a òrgan delegat de l'assemblea general, té encomanats el govern, la gestió, l'administració i la representació de la caixa d'estalvis, amb plenitud de facultats i sense més limitacions que les reservades expressament a l'assemblea de l'entitat per aquesta Llei o pels estatuts respectius.El consell d'administració ha d'establir normes de funcionament i procediments adequats per facilitar que tots els seus membres puguin complir en tot moment les seves obligacions i assumir les responsabilitats que els corresponen d'acord amb les normes d'ordenació i disciplina de les entitats de crèdit i les restants disposicions que siguin d'aplicació a les caixes d'estalvis.2. El nombre de vocals del consell d'administració que representen interessos col·lectius és el que fixen els estatuts, i no pot ser inferior a deu ni superior a vint-i-un.Quan la caixa d'estalvis mantingui quotes participatives en circulació s'ha d'ampliar el consell en els vocals necessaris, a fi de respectar la representació dels interessos dels quotapartícips.3. La presència en aquest dels grups representats a l'assemblea ha de ser proporcional a la d'aquests, salvant les fraccions que resulten de llur reducció numèrica.L'atribució d'aquesta representació en el consell és fixada pels estatuts de cada caixa d'estalvis, i no en pot restar exclòs cap sector integrant de l'assemblea.En el cas que la caixa d'estalvis mantingui quotes participatives en circulació, hauran d'estar representats en el consell d'administració els interessos dels quotapartícips, d'acord amb el que disposa l'apartat 6 d'aquest article.4. Les persones membres del consell d'administració són nomenades per l'assemblea general entre les persones membres de cada sector de representació a proposta de la majoria del sector respectiu, del consell d'administració o d'un 25% de les persones membres de l'assemblea.Com a excepció a aquesta regla es podran nomenar fins a quatre vocals del consell d'administració, dos en representació de les corporacions locals i dos en representació de les persones impositores, entre persones que no siguin membres de l'assemblea, però que compleixin els requisits adequats de professionalitat, i sense que això suposi anul·lar la presència en el consell d'administració de representants dels grups esmentats que tinguin la condició de membres de l'assemblea.5. Almenys la majoria dels vocals del Consell d'Administració hauran de tenir, els coneixements i experiència específics per a l'exercici de les seves funcions.6. Els quotapartícips podran proposar a l'Assemblea General candidats per ser membres del Consell d'Administració en representació dels quotapartícips.La designació de vocals del Consell d'Administració pels quotapartícips podrà recaure sobre quotapartícips o sobre terceres persones. En tot cas, les persones designades hauran de reunir els adequats requisits de professionalitat i honorabilitat.

ARTICLE 28 Incompatibilitats

Les persones membres del consell d'administració són afectades, com a mínim, per incompatibilitats idèntiques a les establertes per als consellers i conselleres generals.

ARTICLE 29 Autorització de determinades operacions
 1. La concessió de crèdits, avals i garanties de la caixa d'estalvis a les persones membres del consell d'administració, a les persones membres de la comissió de control, al director o directora general, o a llurs cònjuges, ascendents, descendents i col·laterals fins a segon grau, i també a les societats en les quals aquestes persones tenen una participació que, aïlladament o conjuntament, és majoritària, en les quals exerceixen els càrrecs de president o presidenta, conseller o consellera, administrador o administradora, gerent, director o directora general o assimilat, ha de ser autoritzada pel consell d'administració de la caixa d'estalvis i s'ha de comunicar al Departament d'Economia i Finances, el qual l'ha d'autoritzar expressament.2. També calen aquestes autoritzacions perquè les persones a què fa referència l'apartat anterior puguin alienar a la caixa d'estalvis béns o valors propis o emesos per la mateixa entitat.3. Perden la condició de vocals les persones que deixen de pagar qualsevol deute que tinguin amb la caixa d'estalvis.4. La concessió de crèdits a les persones representants del personal es regeix pel que disposen els convenis col·lectius.

ARTICLE 30 Durada del mandat
 1. El mandat de les persones membres del consell d'administració és de sis anys.2. Els estatuts poden establir que les persones membres del consell d'administració puguin ser reelegides. Aquesta reelecció es pot fer per al període immediat següent al primer mandat o per a un altre de posterior, en els mateixos termes i condicions que els fixats per al nomenament.3. El límit temporal d'exercici del càrrec de vocal del consell d'administració no pot superar els dotze anys de forma continuada o interrompuda, excepte en els casos dels vocals designats per titulars de quotes participatives, per als quals no hi haurà límit màxim. Es pot tornar a ser elegit amb el mateix límit quan no s'hagi exercit el càrrec durant vuit anys, sens perjudici del que estableix l'article 19.1.f).4. Les persones membres del consell d'administració que no hagin estat designades pels quotapartícips s'han de renovar per meitats cada tres exercicis. En tot cas, en les renovacions s'ha de respectar sempre la proporcionalitat de les representacions que componen el consell.5. El procediment i les condicions per proveir les places vacants en el consell d'administració s'han de determinar per reglament, sense que en cap cas es puguin fer nomenaments provisionals.

ARTICLE 31 Causes de cessament del mandat

Les persones membres del consell d'administració cessen en l'exercici del càrrec en els mateixos supòsits que els que relaciona l'article 21 per als consellers i conselleres generals.

ARTICLE 32 El president o presidenta
 1. El consell d'administració nomena entre els seus membres el president o presidenta, que ho és, alhora, de l'entitat, per majoria de dos terços, i un vicepresident o vicepresidenta, o més, que el substitueixen per ordre. Nomena també un secretari o secretària, que pot ser membre del consell d'administració. En el cas de caixes d'estalvis fundades per una entitat pública, els estatuts en poden atribuir la presidència a un o una vocal del consell d'administració designat per aquesta entitat.2. Si manca acord sobre el nomenament del president o presidenta, o en absència d'aquest, convoca i presideix les reunions i n'exerceix les funcions un o una dels vicepresidents, per ordre, o, en absència d'aquests, el o la vocal de més edat.3. El consell es reuneix sempre que cal per a la bona marxa de l'entitat, i, com a mínim, una vegada cada dos mesos.4. La convocatòria correspon al president o presidenta a iniciativa pròpia o a petició d'un terç, com a mínim, dels membres del consell.5. Perquè els acords siguin vàlids, cal l'assistència a la reunió de la meitat més una de les persones membres del consell, com a mínim. El president o presidenta té vot de qualitat.6. El director o directora general de l'entitat assisteix a les reunions del consell amb veu i vot, llevat de quan cal prendre decisions que l'afecten.

ARTICLE 33 Funcions del president o presidenta

Corresponen al president o presidenta de la caixa d'estalvis, que no pot ser executiu, les funcions següents, sens perjudici de les facultats del director o directora general i dels apoderaments i les delegacions que s'hagin establert:a) Representar institucionalment la caixa d'estalvis i les entitats que en depenguin, sens perjudici de les funcions que s'atribueixen en aquesta matèria al consell d'administració.b) Convocar, després de l'acord corresponent del consell d'administració, les assemblees generals ordinàries i extraordinàries, i presidir-les.c) Convocar i presidir les reunions del consell d'administració i, eventualment, si així ho estableixen els estatuts, les comissions delegades.d) Actuar en representació de la caixa d'estalvis davant dels organismes corporatius i representatius del sector, d'acord amb el que estableixen llurs estatuts.e) Signar, en nom de la caixa d'estalvis, amb els acords previs que legalment o estatutàriament calguin, els contractes, convenis o altres instruments jurídics amb les administracions públiques i amb les altres entitats.f) Actuar, en representació de la caixa d'estalvis, per a l'execució dels acords que adopti l'assemblea general o el consell d'administració, davant dels òrgans reguladors, sens perjudici de les atribucions dels altres òrgans.g) Vetllar perquè es compleixin les disposicions legals que obliguen o afecten les caixes d'estalvis, els preceptes dels estatuts i dels reglaments d'aquestes i els acords dels òrgans col·legiats que presideixi.

ARTICLE 34 Les comissions delegades

Sens perjudici del que disposa l'article 13.1, el consell d'administració pot constituir comissions delegades. En l'acord de constitució ha de constar expressament la composició de la comissió i el contingut i abast de les facultats que se li deleguen, així com les normes que han de regir el seu funcionament, que han de ser anàlogues a les del consell.

SECCIÓ QUARTA De la comissió de control Artículos 35 a 36.quater
ARTICLE 35 Facultats de la comissió de control

Els membres de la comissió de control han de ser elegits per l'assemblea general entre els consellers generals que reuneixin els coneixements i l'experiència adequats a què fa referència l'article 27.5 i no siguin vocals del consell d'administració. En la comissió de control han d'existir representants dels mateixos grups o sectors que componguin el consell d'administració, en la mateixa proporció.Si la caixa d'estalvis manté quotes participatives en circulació, en la comissió de control han d'existir representants dels quotapartícips, en la mateixa proporció que en l'assemblea general. Els quotapartícips poden proposar a l'assemblea general candidats per ser membres de la comissió de control de l'entitat emissora i tenen dret a la seva designació de conformitat amb les mateixes normes establertes per als vocals del consell d'administració.

ARTICLE 35 BIS Facultats de la comissió de control
 1. Són facultats de la comissió de control:a) Supervisar la gestió del consell d'administració, vetllant per l'adequació dels seus acords a les directrius i les resolucions de l'assemblea general i als fins propis de l'entitat.b) Vigilar el funcionament i la tasca desenvolupada pels òrgans d'intervenció de l'entitat.c) Conèixer els informes d'auditoria externa i les recomanacions que formulen els auditors.d) Revisar el balanç i el compte de resultats de cada exercici anual i formular les observacions que consideri escaients.e) Elevar a l'assemblea general informació de la seva actuació, si més no, un cop l'any.f) Requerir del president o presidenta la convocatòria de l'assemblea general amb caràcter extraordinari quan ho considera convenient.g) Controlar els processos electorals per a la composició de l'assemblea i del consell d'administració, juntament amb el Departament d'Economia i Finances.h) Conèixer i donar la seva opinió sobre els informes de la comissió delegada d'obres socials.i) Proposar al Departament d'Economia i Finances la suspensió dels acords del consell d'administració en cas que aquests vulnerin les disposicions vigents.j) Si s'escau, les previstes en la disposició addicional divuitena de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, llevat que les hagués assumit un comitè d'auditoria creat a aquest efecte.k) Qualsevol altra que li atribueixin els estatuts.2. La comissió de control ha d'informar immediatament el Departament d'Economia i Finances de les irregularitats observades en exercici de les seves funcions, per tal que aquest prengui les mesures adients, sens perjudici de les facultats d'aquella de demanar la convocatòria d'assemblea general i de l'obligació de comunicar directament al Banc d'Espanya o a l'òrgan estatal que correspongui les qüestions relacionades amb llurs competències.3. La comissió de control ha d'elaborar els informes establerts per reglament, els quals han de ser tramesos al Departament d'Economia i Finances.

ARTICLE 36 Composició
 1. La comissió de control està formada, com a mínim, per una persona representant de cadascun dels grups que integren l'assemblea, bé que els estatuts poden ampliar el nombre de vocals aplicant criteris de proporcionalitat. Els o les vocals són elegits per l'assemblea general entre els seus membres que no tenen la condició de vocals del consell d'administració.2. La comissió elegeix un president o presidenta i un secretari o secretària entre els seus membres.3. Per al compliment de les seves funcions, la comissió de control s'ha de reunir tota vegada que sigui convocada pel president o presidenta a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres i, com a mínim, un cop al trimestre. En l'exercici de les seves funcions, pot sol·licitar al consell d'administració i al director o directora general els antecedents i la informació que considera necessaris.

ARTICLE 36 BIS La comissió de retribucions i nomenaments
 1. El consell d'administració de les caixes d'estalvis ha de constituir en el seu sí una comissió de retribucions i nomenaments que tindrà les següents funcions:a) Informar de la política general de retribucions i incentius per als membres del consell d'administració, de la comissió de control i del personal directiu, així com vetllar per l'observança de l'esmentada política.b) Garantir el compliment dels requisits legals per exercir el càrrec de vocal del consell d'administració i membre de la comissió de control, així com dels exigibles en el cas del director general.2. La comissió ha d'estar composta per un màxim de cinc persones, que han de tenir la condició de vocals del consell d'administració.3. El règim de funcionament de la comissió de retribucions i nomenaments ha de ser establert reglamentàriament i, en tot cas, en els estatuts de la caixa i el seu reglament intern, que pot atribuir les funcions previstes en les lletres a) i b) de l'apartat 1 a una comissió de retribucions i a una altra de nomenaments respectivament, a les quals s'aplicaran les disposicions d'aquest article, llevat el nombre de membres que, en aquest cas, ha de ser de tres per a cadascuna.4. Qualsevol membre dels òrgans de govern ha de comunicar a la comissió de retribucions i nomenaments qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que pugui tenir amb els interessos de la caixa i amb el compliment de la seva funció social.En cas de conflicte, l'afectat ha d'abstenir-se d'intervenir en l'operació de què es tracti.

ARTICLE 36 TER La comissió d'inversions
 1. El consell d'administració de les caixes d'estalvis ha de constituir en el seu sí una comissió d'inversions que tindrà la funció d'informar el consell d'administració o la comissió executiva d'aquelles inversions o desinversions que tinguin un caràcter estratègic i estable, tant quan siguin fetes directament per l'entitat com quan ho siguin a través de les seves entitats dependents, així com informar sobre la seva viabilitat financera i adequació als pressupostos i plans estratègics de l'entitat. Així mateix ha de lliurar un informe anual sobre les inversions d'aquesta naturalesa efectuades durant l'exercici.2. La comissió ha d'estar composta per un màxim de tres persones, que han de ser vocals del consell d'administració.3. El règim de funcionament de la comissió d'inversions ha de ser establert per reglament i ha de constar en els estatuts i el reglament intern de la caixa.

ARTICLE 36 QUATER La comissió d'obra social
 1. Per garantir el compliment de l'obra benèfic-social de la caixa d'estalvis s'ha de crear una comissió d'obra social.2. La composició i el funcionament d'aquesta comissió s'ha de regular per reglament.

SECCIÓ CINQUENA Del director o directora general Artículos 37 a 39
ARTICLE 37 Facultats

El director o directora general executa els acords del consell d'administració i exerceix les altres funcions que els estatuts o els reglaments de l'entitat li encomanen.

ARTICLE 38 Designació i cessament
 1. El director o directora general és designat pel consell d'administració i és confirmat per l'assemblea general de la caixa d'estalvis entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficients per desenvolupar les funcions del càrrec. Es considera que posseeix preparació tècnica i experiència adequades per exercir les funcions de director general d'una caixa d'estalvis qui hagi desenvolupat, durant un termini no inferior a cinc anys, funcions d'alta administració, direcció, control o assessorament d'entitats financeres o funcions de similar responsabilitat en altres entitats públiques o privades de, almenys, anàloga dimensió.2. El director o directora general ha de cessar en el càrrec:a) Per acord del consell, per al qual cal l'assistència de les dues terceres parts i el vot de la meitat més una, com a mínim, de les persones membres d'aquest, i ha de ser ratificat per l'assemblea general de la caixa d'estalvis.b) En virtut d'expedient disciplinari instruït pel Departament d'Economia i Finances, per pròpia iniciativa o a proposta del Banc d'Espanya o d'institucions financeres de caràcter públic dependents de la Generalitat.c) Per jubilació, a l'edat fixada pels estatuts de la caixa d'estalvis.3. El cessament en el càrrec de director o directora general no afecta els drets derivats de la seva relació laboral amb l'entitat.

ARTICLE 39 Dedicació exclusiva

L'exercici del càrrec de director o directora general exigeix dedicació exclusiva, sens perjudici de les activitats que pot exercir en representació de la caixa d'estalvis.

SECCIÓ SISENA De la regulació dels òrgans de govern Artículos 40 y 41.bis
ARTICLE 40 Funcionament dels òrgans

D'acord amb les disposicions d'aquesta Llei i les disposicions reglamentàries que la despleguen, els estatuts socials de les caixes d'estalvis han de regular el funcionament dels òrgans de govern, particularment:a) Els requisits per a les convocatòries ordinària i extraordinària de l'assemblea general, els terminis i la publicitat.b) Els quòrums exigits per a la validesa de les reunions de l'assemblea general, en primera i en segona convocatòria, i les majories necessàries per a l'adopció d'acords.c) Els requisits per a la convocatòria de les sessions del consell d'administració i de la comissió de control.d) Les regles per a la renovació parcial de les persones membres dels òrgans de govern.e) Les previsions per cobrir les vacants que es produeixen en els òrgans per finiment del mandat de llurs membres o per qualsevol altra causa.f) L'establiment del límit d'edat màxim per ser elegit membre del consell d'administració i de la comissió de control. Mentre no s'estableixi, aquest límit és de setanta anys.

ARTICLE 41 BIS Dret d'informació i d'impugnació dels titulars de quotes participatives
 1. Els titulars de quotes participatives en, almenys, un percentatge del total de quotes emeses en circulació igual o superior al 5% poden sol·licitar de l'entitat informacions o aclariments, o formular preguntes per escrit sobre qualsevol assumpte que sigui del seu interès i l'entitat està obligada a facilitar-los-hi, llevat que resultin perjudicats els interessos de la caixa d'estalvis o el compliment de la seva funció social.2. Els titulars de quotes participatives tenen dret a impugnar els acords adoptats per l'assemblea general o pel consell d'administració de l'entitat emissora en els mateixos termes i condicions que els accionistes respecte dels acords socials de les juntes i de l'òrgan d'administració de la societat anònima de la qual són socis.A aquests efectes, és d'aplicació supletòria la normativa reguladora de la impugnació d'acords en les societats anònimes, llevat que s'oposi a les previsions d'aquesta Llei.

SECCIÓ SETENA Del Registre d'Alts Càrrecs i Consellers Generals de les Caixes d'Estalvis de Catalunya Artículo 42
ARTICLE 42 Creació del registre i règim d'inscripcions
 1. Es crea, al Departament d'Economia i Finances, el Registre d'Alts Càrrecs i Consellers Generals de Caixes d'Estalvis de Catalunya, en el qual s'han d'inscriure els nomenaments, les reeleccions i els cessaments de les persones membres de l'assemblea general, del consell d'administració i de la comissió de control, i del director o directora general. Les comunicacions a aquest Registre s'han de fer en un termini de quinze dies hàbils posteriors a l'acte corresponent.2. Les altes i les baixes del Registre d'Alts Càrrecs i Consellers Generals de Caixes d'Estalvis de Catalunya, llevat de les relatives a les persones membres de l'assemblea general, s'han de notificar al Banc d'Espanya en un termini de quinze dies hàbils, i es poden comunicar per mitjà d'un certificat a tota persona que en justifiqui l'interès.3. Les inscripcions corresponents en el Registre d'Alts Càrrecs i Consellers Generals de Caixes d'Estalvis de Catalunya són un requisit previ perquè els nomenaments dels càrrecs subjectes a inscripció siguin efectius. L'òrgan responsable del Registre disposa d'un termini de vint dies hàbils des de la comunicació per fer-ne la corresponent inscripció, transcorregut el qual s'entén que ha estat feta vàlidament. Si s'ha de denegar la inscripció, la denegació s'ha de notificar mitjançant una resolució motivada a l'entitat interessada, amb indicació dels defectes que s'hagin d'esmenar, si escau, i del règim de recursos aplicable. Els actes atorgats fins a la inscripció en l'esmentat registre per les persones nomenades tenen validesa des de la celebració.

CAPÍTOL IV Dels coeficients, les inversions i l'expansió Artículos 43 a 45
ARTICLE 43 Coeficient d'inversió

En el marc de les bases i de l'ordenació del crèdit i de la política monetària de l'Estat, el Departament d'Economia i Finances qualifica les inversions computables en el coeficient d'inversió de les caixes d'estalvis amb domicili central a Catalunya.

ARTICLE 44 Règim d'autorització de determinades operacions
 1. El Govern de la Generalitat, amb caràcter general, pot sotmetre a autorització prèvia les inversions de les caixes d'estalvis en immobles, en accions, en participacions o en d'altres actius materials, la concessió de grans crèdits o la concentració de riscos en una persona o en un grup. Pertoca al Departament d'Economia i Finances concedir aquestes autoritzacions.2. La necessitat d'autorització prèvia s'ha de relacionar amb una quantitat determinada o amb el volum de recursos propis o totals de la caixa d'estalvis.

ARTICLE 45 Obertura i tancament d'oficines
 1. Les caixes d'estalvis que regula aquesta Llei poden obrir oficines en el territori de Catalunya, d'acord amb les normes que dicta el Departament d'Economia i Finances i d'altres que els són aplicables.2. Les caixes d'estalvis han de comunicar al Departament d'Economia i Finances l'obertura i el tancament d'oficines fets fora de Catalunya, d'acord amb la legislació sobre aquesta matèria.

CAPÍTOL V De la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis Artículos 46 a 49
ARTICLE 46 Finalitats

Les caixes d'estalvis amb domicili central a Catalunya es poden agrupar en una federació que té personalitat jurídica pròpia, les finalitats de la qual són:a) Exercir la representació individual i col·lectiva de les caixes d'estalvis federades davant els poders públics.b) Procurar la captació, la defensa i la difusió de l'estalvi i orientar les inversions de les caixes d'estalvis, d'acord amb les normes generals sobre inversió regional.c) Promoure i coordinar la prestació de serveis tècnics i financers.d) Planificar la creació d'obres socials i proposar al Govern les inversions bàsiques per a obres socials a què es refereix l'article 4.1. A aquests efectes, les propostes de la Federació han de ser informades prèviament per la comissió mixta integrada per representants de la Generalitat i de la mateixa Federació que es reguli per reglament.

ARTICLE 47 Règim d'acords
 1. La Federació Catalana de Caixes d'Estalvis es regeix per una junta de govern integrada per representants de totes les caixes d'estalvis federades amb domicili a Catalunya. Els acords són vinculants, i s'han de prendre per majoria de vots presents o representats, en la forma que determinen els estatuts, els quals també poden establir la necessitat del vot unànime per a determinades matèries. Els estatuts poden preveure l'emissió de vots ponderats.2. Cap acord no pot comportar l'assumpció d'obligacions econòmiques per a les caixes d'estalvis federades sense la ratificació expressa de l'òrgan de govern corresponent d'aquestes.

ARTICLE 48 Composició

La junta de govern de la Federació està integrada per dos persones representants de cada caixa d'estalvis, que són llurs respectius president o presidenta i director o directora general. S'hi pot incorporar, a més, una persona representant designada pel Govern.

ARTICLE 49 Aprovació dels estatuts

Els estatuts de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis han de ser aprovats pel conseller o consellera d'Economia i Finances.

CAPÍTOL VI De l'excedent de les caixes d'estalvis Artículos 50 y 51
ARTICLE 50 Distribució de l'excedent

Les caixes d'estalvis han de destinar la totalitat de llurs excedents que no s'apliquin a reserves a la creació i el manteniment d'obres socials. Ambdues destinacions s'han de ponderar d'acord amb una valoració equilibrada entre la consecució d'un nivell de recursos propis suficient i una aportació significativa a l'obra social. S'han d'establir per reglament les normes sobre la distribució dels excedents de les caixes d'estalvis entre les reserves i el manteniment d'obres socials.

ARTICLE 51 Aprovació dels acords de distribució

Correspon al Departament d'Economia i Finances aprovar els acords de l'assemblea general de les caixes d'estalvis relatius a la determinació dels excedents i a llur distribució, d'acord amb la normativa aplicable.

CAPÍTOL VII De la informació al Protectorat Artículos 52 a 54
ARTICLE 52 Obligació d'informació

Les caixes d'estalvis estan obligades a facilitar al Departament d'Economia i Finances, en la forma que es determini per reglament, tota mena d'informació sobre la seva activitat i gestió.

ARTICLE 53 Memòria d'activitats
 1. Al tancament de cada exercici econòmic anual, les caixes d'estalvis han de redactar una memòria explicativa de llurs activitats econòmica, administrativa i social. Aquesta memòria ha de contenir el balanç i el compte de resultats a 31 de desembre.2. Un exemplar de la memòria s'ha de trametre al Departament d'Economia i Finances, un cop aprovada per l'assemblea general de la caixa d'estalvis.

ARTICLE 54 Auditoria
 1. Les caixes d'estalvis han de sotmetre a auditoria externa els estats financers i el compte de resultats de cada exercici.2. El Departament d'Economia i Finances pot establir l'abast i el contingut dels informes d'auditoria que li han de trametre les caixes d'estalvis.

CAPÍTOL VIII De la inspecció, les sancions i la intervenció Artículos 55 a 60
ARTICLE 55 Coordinació i inspecció

En el marc de les bases aprovades per l'Estat sobre ordenació del crèdit i de la banca, i d'acord amb les directrius del Govern de la Generalitat, el Departament d'Economia i Finances exerceix, dins el seu àmbit de competències, les funcions de coordinació i d'inspecció de les caixes d'estalvis.

ARTICLE 56 Supòsits de responsabilitat disciplinària

Les caixes d'estalvis, el director o directora general, les persones membres del consell d'administració i, d'acord amb el que estableixi la normativa bàsica estatal, les persones que formen part de llurs altres òrgans de govern incorren en responsabilitat disciplinària si incompleixen les disposicions relatives a les lletres següents:a) L'obertura d'oficines.b) La distribució d'excedents i l'obra beneficosocial.c) Les inversions.d) La remissió de balanços, comptes de resultats i estats complementaris.e) La utilització impròpia del nom de la caixa d'estalvis.f) Qualsevol altre punt regulat per normes d'observança obligada.

ARTICLE 57 Sancions
 1. Les sancions a imposar en els incompliments que estableix l'article 56 són les següents:a) L'amonestació privada.b) L'amonestació comunicada a la resta de les caixes d'estalvis de Catalunya.c) La multa fins a 300.506,05 euros.d) L'exclusió del Registre de Caixes d'Estalvis.2. No es pot imposar cap sanció sense la incoació prèvia d'expedient tramitat amb audiència de les persones interessades.3. El procediment i el règim sancionador s'han de desplegar per reglament.4. Les sancions de les lletres a), b) i c) de l'apartat 1 les ha d'imposar el Departament d'Economia i Finances, i la corresponent a la lletra d) l'ha d'imposar el Govern de la Generalitat, tot això sens perjudici de la legislació de l'Estat sobre el fons de garantia de dipòsits de les caixes d'estalvis.

ARTICLE 58 Ús indegut d'elements identificatius

El Departament d'Economia i Finances pot sancionar amb multa de fins a 300.506,05 euros i amb inhabilitació les persones o entitats que sense haver estat inscrites com a caixes d'estalvis o monts de pietat en el Registre de Caixes d'Estalvis de Catalunya o en el Registre Especial d'Estatuts-Institucions Financeres efectuen operacions pròpies d'aquestes entitats o utilitzen denominacions o altres elements d'identificació, propagandístics o publicitaris que es poden confondre amb l'activitat de les caixes d'estalvis autoritzades.

ARTICLE 59 Suspensió i intervenció
 1. La suspensió dels òrgans de govern i de direcció de les caixes d'estalvis i la intervenció d'aquestes ha de ser decretada pel Govern de la Generalitat, a proposta del Departament d'Economia i Finances o del Banc d'Espanya, si s'escau, quan així ho aconsellin situacions de greu irregularitat administrativa o econòmica. Per motius d'urgència les pot decretar el conseller o consellera d'Economia i Finances, que ha de sotmetre l'acord a la ratificació del Govern de la Generalitat.2. També se'n pot decretar la intervenció mitjançant petició fonamentada dels òrgans de govern de la caixa d'estalvis.3. L'acord d'intervenció ha de ser motivat i n'ha d'expressar l'abast i les limitacions.

ARTICLE 60 Despeses d'intervenció

En cas d'intervenció, les despeses causades per aquesta són a càrrec de la caixa d'estalvis afectada.

CAPÍTOL IX De les fundacions especials Artículos 61 a 69
ARTICLE 61 Règim de les fundacions especials
 1. Les fundacions especials resultants de la transformació, forçosa o voluntària, de caixes d’estalvis, d’acord amb el que estableix l’article 9 ter, es regeixen pel que estableix aquest capítol i, en allò que no hi sigui incompatible, pel que estableix el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 2. L’objecte de les fundacions especials, d’acord amb el que disposin llurs estatuts, és l’administració dels fons per a obra social, que inclouen els rendiments que obtinguin de les entitats financeres en què participen i les altres transferències que rebin. Els rendiments d’aquests fons s’han de dedicar a l’obra social.

 3. En el moment de la transformació de la caixa d’estalvis en fundació especial, el patrimoni d’aquesta inclou els actius de la caixa d’estalvis, que comprenen la titularitat de les accions de les entitats financeres per mitjà de les quals ha exercit indirectament la seva activitat i, en tot cas, els altres actius afectats directament o indirectament a l’obra social.

 4. Amb autorització de l’òrgan de control, es poden aportar com a fons especial, afecte al manteniment de les despeses ordinàries de l’obra social de la caixa d’estalvis, diners o béns que cobreixin l’import d’aquestes fins als tres anys posteriors a la transformació en fundació especial.

ARTICLE 62 Denominació

En la denominació de la fundació especial, que no ha d’induir a confusió sobre la seva naturalesa jurídica, s’hi ha de fer constar l’expressió fundació especial. La referència a la caixa d’estalvis de la qual prové tan sols és acceptable si va precedida d’expressions com antiga o equivalents.

ARTICLE 63 Òrgans de govern
 1. Els òrgans de govern de la fundació especial, a més del patronat, que és l’òrgan corporatiu que regeix la fundació i n’és responsable màxim del govern i l’administració, són els que estableixen els estatuts, d’acord amb la regulació de les fundacions que fa el Codi civil de Catalunya.

 2. El règim jurídic del director o directora general de la fundació especial és el que estableixen els estatuts. És nomenat pel patronat i assisteix amb veu però sense vot a les seves reunions i a la dels altres òrgans corporatius de la fundació especial sempre que el patronat ho cregui pertinent. En tot cas, el càrrec de director o directora general és incompatible amb el de membre del patronat.

ARTICLE 64 Composició del patronat
 1. El patronat és format per un màxim de vint membres, que han d’ésser persones físiques i jurídiques públiques o privades. Les privades han de sumar sempre un percentatge superior al 75% del nombre total de patrons.

 2. S’ha de procurar que els patrons de la fundació especial siguin entitats i persones rellevants en tasques culturals, científiques, benèfiques, cíviques, econòmiques o professionals en els àmbits en què es pretengui desenvolupar l’obra social. En concret, els patrons haurien de pertànyer als grups vinculats o relacionats amb la fundació especial següents:

  1. Persones jurídiques, públiques o privades, fundadores o de llarga tradició en el govern de la caixa d’estalvis, o entitats públiques de base territorial amb presència en aquesta.

  2. Persones jurídiques privades que acompleixen activitats de mecenatge i aporten recursos a l’entitat.

  3. Persones jurídiques públiques o privades que promoguin activitats similars a les que són objecte de la fundació especial o relacionades amb aquestes i que puguin aportar coneixement i sinergies en l’àmbit d’actuació de la fundació i de les activitats o els programes que es pretenguin acomplir.

  4. Persones físiques de reconegut prestigi proposades pels altres grups del patronat.

 3. Els estatuts de la fundació especial han de concretar el nombre de membres de cada grup, que no pot ésser superior a cinc en el cas dels grups a què fan referència les lletres a, b i d de l’apartat 2 ni a deu en el cas del grup a què fa referència la lletra c, ni pot superar, en conjunt, el total de vint membres. Així mateix, els del grup a què fa referència la lletra d no poden representar més del 50% del total de membres del patronat. Els estatuts han d’establir que els patrons no participin en la presa de decisions si en poden resultar beneficiaris.

ARTICLE 65 Nomenament dels membres del patronat, acceptació del càrrec i durada del mandat
 1. Els estatuts de la fundació especial, atenent els grups a què fa referència l’article 64.2, han de regular el nomenament dels membres del patronat, d’acord amb el que estableix l’article 332-4 del Codi civil de Catalunya.

 2. L’acceptació del càrrec de membre del patronat s’ha d’ajustar al que estableix l’article 332-5 del Codi civil de Catalunya.

 3. Els estatuts de la fundació especial han de regular la durada del mandat dels membres del patronat, si bé els membres escollits d’entre els grups a què fan referència les lletres c i d de l’article 64.2 no poden exercir el càrrec més de dos mandats consecutius.

ARTICLE 66 Presidència i vicepresidència

El president o presidenta de la fundació especial, que ha d’ésser elegit entre els membres del patronat escollits d’entre els grups a què fan referència les lletres c i d de l’article 64.2, és la més alta representació de la fundació. Els estatuts han de regular el règim jurídic i el de nomenament del president o presidenta i, si escau, del vicepresident o vicepresidenta.

ARTICLE 67 Funcions de control

L’Administració de la Generalitat controla les fundacions especials per mitjà de:

 1. El departament competent en matèria de fundacions, en els termes de la legislació civil de Catalunya.

 2. El departament competent en matèria de caixes d’estalvis, d’acord amb el que estableix aquesta llei respecte a llur objecte, activitat i continuïtat, i també respecte a llur pressupost.

ARTICLE 68 Procediment de transformació en fundació especial
 1. El consell d’administració de la caixa d’estalvis, una vegada obtinguda l’autorització de l’administració supervisora, ha de convocar l’assemblea general i ha d’incloure a l’ordre del dia, com a mínim, les propostes d’acord relatives a la transformació en fundació especial, l’aprovació dels estatuts de la fundació especial i la designació dels seus patrons, perquè l’assemblea hi deliberi i les voti.

 2. Els patrons designats d’acord amb el que estableix l’apartat 1, en un termini de tres mesos a comptar de la data de l’assemblea general que hagi aprovat la transformació en fundació especial, han de subscriure la corresponent escriptura de transformació i han de fer constar que accepten els càrrecs.

 3. El consell d’administració de la caixa d’estalvis, fins que no es constitueixi la fundació especial, ha de vetllar per la conservació del patrimoni i ha d’acordar les mesures imprescindibles d’administració.

ARTICLE 69 Constitució d’una fundació especial en el supòsit de caixes d’estalvis que mantenen el control de l’entitat financera

Les caixes d’estalvis que mantenen el control de l’entitat financera a la qual transfereixen llur activitat es poden transformar en fundacions especials o poden optar per constituir una fundació especial, a la qual han d’atribuir, com a mínim, l’usdefruit de les accions de l’entitat financera i dels altres actius de què sigui titular, reservant-se, amb l’informe previ de l’autoritat de control, el que sigui adequat per a assegurar el seu funcionament. En aquest darrer cas, la pèrdua per la caixa d’estalvis del control de l’entitat financera implica la seva dissolució i el traspàs de la totalitat del seu patrimoni a la fundació especial constituïda, en un termini de sis mesos.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Obligacions dels òrgans de govern

Els òrgans de govern de les caixes d'estalvis han d'adoptar els acords necessaris perquè s'executin i compleixin degudament les normes que conté aquesta Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Informe de govern corporatiu

Les caixes d'estalvis han de fer públic amb caràcter anual un informe de govern corporatiu, de conformitat amb el que disposa la normativa.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Normes d'adaptació al termini de durada dels mandats de les persones membres d'òrgans de govern

El període màxim de mandat de dotze anys de les persones membres dels òrgans de govern que exerceixen el càrrec a 5 d'agost de 2006 es pot superar, amb caràcter transitori i excepcional, si així resulta de l'aplicació de les regles següents:a) El període de mandat de les persones membres dels òrgans de govern que exerceixen el càrrec a 5 d'agost de 2006 fineix quan venç el termini que els estatuts establien en el moment de l'elecció.b) No obstant el que estableix la lletra a), l'assemblea de la caixa d'estalvis pot prorrogar dos anys el període de mandat de les persones membres dels òrgans de govern que exerceixen el càrrec a 5 d'agost de 2006.c) Per respectar el període triennal entre les successives renovacions per meitats que estableixen els articles 20.4 i 30.4, les persones membres dels òrgans de govern que hagin accedit al càrrec en la darrera renovació, efectuada abans del 5 d'agost de 2006, perllonguen el mandat fins a l'assemblea de l'any següent al que els correspondria d'acord amb les regles a) i b).

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Composició dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis que mantenen el control de l’entitat financera

Les caixes d’estalvis a què fa referència l’article 69 tenen, si escau, com a òrgans de govern l’assemblea general i el consell d’administració, la composició dels quals, per raó de la variació de funcions, s’ha d’establir per reglament.

DISPOSICIÓ FINAL Autorització per al desplegament reglamentari

S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti les disposicions oportunes per fer el desplegament d'aquesta Llei.