Llei de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA) (Llei 2/1990, de 8 de gener)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA) fou creat com a unitat estructural de la Universitat Politècnica de Catalunya l'any 1971, i d'aleshores ençà ha prestat serveis de suport a la indústria de l'automòbil en els camps de l'homologació, l'assaig, la recerca i el desenvolupament i el control de qualitat de la producció.

El fet de comptar amb un centre destacat d'assaig i R+D en el camp de l'automòbil és cada dia més important, atès el pes relatiu que aquesta indústria representa dins el conjunt català i atès, especialment, el procés de transferència de les funcions de disseny i desenvolupament de components de les empreses fabricants d'automòbils a les fabricants de components. Per altra banda, la necessitat de millorar la seguretat d'aquests vehicles i d'aconseguir una menor contaminació ambiental en el seu ús, el fa també una eina molt útil tant al servei de l'Administració com al de la indústria del sector i al dels mateixos usuaris.

Aquesta Llei, paral·lela a la Llei 23/84, del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, complementa, doncs, d'una manera especialment significativa, el panorama de centres d'assaig i d'investigació industrials adscrits a la Generalitat.

La Llei configura l'IDIADA com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, que ha d'ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat. Aquesta estructura respon a la necessitat de l'Institut de gaudir de l'autonomia funcional i de gestió consubstancial amb la seva funció d'entitat de serveis a la indústria, alhora que en manté el caràcter d'eina de la política industrial de la Generalitat.

L'estructura organitzativa bàsica de l'IDIADA consta de tres òrgans: el Consell Assessor, el Consell d'Administració i el Director General. La coordinació de l'Institut amb el Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, d'una banda, i amb la Universitat Politècnica de Catalunya, de l'altra, es garanteix mitjançant la presència de representants d'aquestes institucions en els òrgans de direcció de l'Institut.

ARTICLE 1

-1 L'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA) és, d'acord amb l'article 1.b) de la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, l'activitat de la qual s'ajusta a l'ordenament jurídic privat, llevat de les excepcions que assenyala aquesta Llei.

-2 L'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil és adscrit al Departament d'Indústria i Energia i es regeix per aquesta Llei i, en allò que no hi és establert, per la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

ARTICLE 2

-1 L'Institut és subjecte en les seves activitats als programes i a les directrius generals d'investigació i desenvolupament tecnològics del Govern de la Generalitat, especialment del Departament d'Indústria i Energia. La Universitat Politècnica de Catalunya assessora l'establiment dels programes i les directrius generals mitjançant els òrgans de govern de l'Institut.

-2 Sens perjudici del que disposa el punt 1, l'Institut té autonomia funcional respecte a l'Administració a què és adscrit per a realitzar activitats docents, estudis, dictàmens i peritatges, dins la seva finalitat bàsica, per a l'Administració pública, les empreses i els particulars.

ARTICLE 3

L'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil té per finalitat contribuir a la millora tecnològica i de qualitat de l'automòbil en els àmbits social, industrial i acadèmic.

ARTICLE 4

-1 Les funcions generals de l'Institut són les següents:

 1. Prestar serveis d'assaig, de recerca, de desenvolupament, de control de qualitat, de certificació i d'altres de característiques anàlogues en el sector de l'automòbil. S'ha de dotar, especialment, dels mitjans necessaris per a elaborar els assaigs exigits per les reglamentacions d'homologació.

 2. Col·laborar amb altres organitzacions públiques i privades en programes de recerca i de formació i reciclatge de tècnics especialistes en el camp de l'automòbil, especialment amb la Universitat Politècnica de Catalunya.

 3. Emetre informes i recomanacions per tal de millorar la seguretat dels vehicles automòbils i de disminuir la contaminació ambiental provocada pel seu ús.

 4. Exercir qualsevol altra funció adreçada a la consolidació i al desenvolupament de la indústria de l'automòbil a Catalunya.

  -2 Per a l'exercici de les seves funcions l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil pot:

 5. Establir convenis i contractes amb les empreses i les entitats interessades del sector de l'automòbil. En especial, ha de rebre informació periòdica de les conclusions tècniques procedents de les estacions de la xarxa de reconeixement de vehicles de Catalunya.

 6. Constituir i participar en qualsevol societat que tingui limitada la responsabilitat dels seus socis, siguin aquests ens públics o particulars.

ARTICLE 5

Els òrgans de govern de l'Institut són el Consell d'Administració i el Director General. L'Institut també és assistit per un consell assessor.

ARTICLE 6

-1 El Consell Assessor és un òrgan de caràcter consultiu, en el qual són representades les parts interessades, públiques i privades, a fi de coordinar esforços que condueixin a la consecució dels objectius bàsics de l'Institut.

-2 El Consell Assessor és integrat pels membres següents:

 1. El President, que és el Conseller d'Indústria i Energia.

 2. El Vice-president, que és el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, el qual auxilia el President i el substitueix en cas d'absència o d'impossibilitat.

 3. El Director General de l'Institut.

 4. Un nombre de vocals representants de l'Administració, de la Universitat i de la indústria del sector de l'automòbil. El nombre de vocals serà determinat pel mateix Consell Assessor.

-3 El Consell Assessor pot constituir en el seu si comissions delegades, de composició variable segons les necessitats consultives de cada moment, que han de servir de lligam permanent entre aquest i el Consell d'Administració. Les comissions delegades són convocades pel Consell d'Administració, amb notificació prèvia al President del Consell Assessor.

ARTICLE 7

-1 El Consell d'Administració és l'òrgan de direcció i control de l'Institut. És integrat per cinc vocals representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per un vocal representant de la Universitat Politècnica de Catalunya i pel director o directora general de l'Institut. El Govern pot ampliar la composició del Consell d'Administració en un nombre màxim de cinc vocals més, representants de les empreses o les institucions clientes de l'Institut; el límit de cinc vocals representants de les institucions o les empreses clientes de l'Institut només pot assolir-se si l'Institut és autosuficient econòmicament. Un dels vocals exerceix de president o presidenta. El Consell d'Administració té també un vicepresident o vicepresidenta, que auxilia el president i el substitueix en cas d'absència o d'impossibilitat. El president i els vocals del Consell d'Administració són nomenats d'acord amb el que estableix l'article 17 de la Llei 4/1985.

-2 Pertoquen al Consell d'Administració les funcions següents:

 1. Elaborar l'avantprojecte de pressupost i aprovar la memòria anual de l'Institut.

 2. Aprovar les plantilles i el règim retributiu del personal.

 3. Aprovar els programes d'actuació, d'inversió i de finançament.

 4. Aprovar els convenis de cooperació amb les universitats o d'altres administracions públiques i els contractes i convenis de col·laboració que es formalitzin per a la consecució de la finalitat fundacional.

 5. Fixar els preus i les tarifes que l'Institut hagi de percebre per la prestació dels seus serveis.

 6. Acomplir qualsevol altra funció que no sigui encomanada expressament als altres òrgans de l'Institut.

-3 El Consell d'Administració pot delegar en els seus membres l'acompliment de funcions específiques.

ARTICLE 8

-1 El Director General de l'Institut executa les directrius expressades pel Consell d'Administració i dirigeix l'activitat de l'Institut. El Director General de l'Institut és nomenat i separat pel Consell Executiu de la Generalitat.

-2 Pertoquen al Director General les funcions següents:

 1. Executar els acords del Consell d'Administració.

 2. Dirigir, coordinar, gestionar, inspeccionar i controlar totes les dependències, les instal·lacions i els serveis.

 3. Exercir la direcció de tot el personal.

 4. Realitzar les funcions específiques que el Consell d'Administració li delegui.

ARTICLE 9

El Consell Assessor i el Consell d'Administració es regeixen, pel que fa referència a llur règim d'acords i funcionament, per la normativa general sobre òrgans col·legiats de l'Administració aplicable a Catalunya.

ARTICLE 10

-1 Els òrgans col·legiats de l'Institut poden tenir sessions ordinàries i extraordinàries.

-2 El Consell d'Administració té sessió ordinària si més no una vegada el trimestre. El Consell Assessor en té com a mínim una vegada l'any.

ARTICLE 11

Els recursos econòmics de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil són els següents:

 1. El rendiment dels béns que li són adscrits o de què té el dret d'ús i dels béns i els valors que adquireix en l'exercici de les seves funcions.

 2. Les dotacions que es consignen en els Pressupostos de la Generalitat.

 3. Els ingressos que obté per la prestació dels seus serveis i pels estudis i els treballs que fa en l'exercici de les seves funcions.

 4. Els ingressos i els beneficis de tota mena que deriven de la participació en les societats a què fa referència l'article 4.2.b).

 5. Les subvencions, les aportacions i les donacions que concedeixin a favor seu els organismes i les entitats, públics o privats, i els particulars.

 6. Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits.

 7. Qualsevol altra aportació que li sigui atribuïda.

ARTICLE 12

-1 L'activitat desplegada per l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil s'ha de sotmetre, en les relacions externes, al dret privat. En les relacions internes amb l'Administració a què és adscrit, s'aplica el dret administratiu.

-2 El personal de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil és subjecte a la legislació laboral.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les disposicions necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.