Instrucció 2/2018, de 18 de juny, de la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears, per la qual s’estableixen els criteris que els òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de considerar per comprovar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge dels ports esportius situats en el territori de les Illes Balears en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en l’impost sobre successions i donacions

Secció:III. Altres disposicions i actes administratius
Emissor:AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS
Rang de Llei:Instrucció
 
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant la Instrucció 1/2002, de 20 de febrer (BOIB núm. 26, de 28 de febrer), es varen establir per primera vegada els criteris que havien de seguir els òrgans competents de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació per comprovar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge situats en el territori de les Illes Balears, en la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions. Posteriorment, les instruccions 1/2003 (BOIB núm. 49 ext., de 9 d’abril), 1/2004 (BOIB núm. 21, de 12 de febrer), 5/2004 (BOIB núm. 184, de 25 de desembre), 1/2006 (BOIB núm. 10, de 21 de gener), 3/2007 (BOIB núm. 195, de 28 de desembre), 1/2009 (BOIB núm. 29, de 24 de febrer), 2/2010 (BOIB núm. 94, de 22 de juny), 2/2011 (BOIB núm. 163, de 29 d’octubre), 1/2012 (BOIB núm. 60, de 28 d’abril), 1/2013, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 14 de març), 1/2014, de 3 d’abril (BOIB núm. 48, de 8 d’abril) i 1/2015, d’11 de maig (BOIB núm. 73, de 16 de maig) , 1/2016 (BOIB núm. 73, d’11 de juny) i 1/2017 de 9 de maig (BOIB núm. 58 de 13 de maig de 2017) varen actualitzar aquests criteris per als anys 2003 a 2017. Aquestes instruccions, a partir de l’any 2005, varen incloure una taula de valors mitjans dels llocs d’amarratge en els ports esportius de les Illes Balears.

L’aprovació d’unes regles internes de valoració en la gestió tributària dels imposts esmentats, una vegada conegudes pels contribuents, els permeten consignar en les seves declaracions uns valors que, en principi, s’admeten com a vàlids. Aquest sistema ha demostrat que és molt útil, atès que afavoreix que els contribuents compleixin voluntàriament les obligacions tributàries i agilita la tasca de revisió dels valors declarats de l’Administració tributària autonòmica.

D’acord amb això, aquesta Instrucció manté els criteris esmentats, amb l’actualització corresponent dels coeficients i dels índexs aplicables als valors dels béns immobles, i té en compte, a més, i pel que fa als valors mitjans dels llocs d’amarratge dels ports esportius de les Illes Balears, el temps que resta perquè s’exhaureixin la concessió, la depreciació i l’actualització monetària. També es mantenen les regles de valoració específiques per a la declaració d’obra nova i per a la divisió horitzontal dels béns immobles urbans, amb la finalitat d’adaptar les valoracions als criteris que han fitxat el Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de Illes Balears, la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el Tribunal Economicoadministratiu Regional de les Illes Balears, si bé, segons reiterada doctrina d’aquesta darrer òrgan, amb aplicació, si escau, dels coeficients d’antiguitat a les anomenades obres noves antigues.

Per les consideracions exposades, i d’acord amb el que estableixen l’article 21.1 de la Llei3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; l’article 9.2 b de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, i l’article 3 g de l’Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l’estructura organitzativa i funcional de l’Agència Tributària de les Illes Balears, dict la següent

Instrucció

 1. Tipologia de béns immobles

  Als efectes d’aquesta Instrucció, tenen la consideració de béns immobles urbans els ubicats en terrenys definits com a urbans per l’article 19 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, i de béns immobles rústics els ubicats en terrenys definits com de naturalesa rústica per l’article 21 de la mateixa Llei.

 2. Valor dels béns immobles urbans

  Els òrgans gestors de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) donaran conformitat als valors declarats dels immobles de naturalesa urbana que entrin a formar part de les bases imposables corresponents a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l’impost sobre successions i donacions, quan el valor declarat sigui igual o superior al que resulti d’aplicar les regles que s’estableixen en l’annex 1 d’aquesta Instrucció, sens perjudici del que disposa la instrucció sisena.

 3. Valor dels béns immobles rústics

  Els òrgans gestors de l’ATIB donaran conformitat als valors declarats dels immobles de naturalesa rústica que entrin a formar part de les bases imposables corresponents a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l’impost sobre successions i donacions, quan el valor declarat sigui igual o superior al que resulti d’aplicar les regles que s’estableixen en l’annex 2 d’aquesta Instrucció, sens perjudici del que disposa la instrucció sisena.

 4. Valor dels llocs d’amarratge en ports esportius de les Illes Balears

  Els òrgans gestors de l’ATIB donaran conformitat als valors declarats dels llocs d’amarratge que entrin a formar part de les bases imposables corresponents a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l’impost sobre successions i donacions, quan el valor declarat sigui igual o superior al que resulti d’aplicar les regles que s’estableixen en l’annex 3 d’aquesta Instrucció, sens perjudici del que disposa la instrucció sisena.

 5. Actuació dels òrgans gestors de l’ATIB

  Els òrgans gestors de l’ATIB que tenguin competències de gestió pel que fa a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l’impost sobre successions i donacions, han d’aplicar els criteris establerts en aquesta Instrucció a tots els expedients que, pels imposts esmentats abans, contenguin actes o operacions relatius a béns immobles i amarratges susceptibles de valoració, i també a totes les sol·licituds que, d’acord amb el que preveuen els articles 34.1 n, 90 i 91 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, formulin les persones interessades per conèixer el valor que l’Administració tributària hagi d’assignar als béns immobles i als amarratges que hagin de ser objecte de transmissió o d’adquisició.

 6. Comprovació de valors

  El Servei de Valoracions de l’Àrea de Gestió Tributària de l’ATIB, a petició de qualsevol dels serveis de l’Agència, pot, en tot cas i de conformitat amb el que disposen l’article 46.2 del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i l’article 18.1 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions, fer ús dels mitjans de comprovació de valors que preveu l’article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i que desplega l’article 158 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de gestió i inspecció, amb relació als expedients en què el valor declarat pels contribuents resulti inferior al que s’obtindria d’aplicar els criteris fixats per aquesta Instrucció, i també en els altres en què el valor declarat sigui igual o superior a aquests criteris i es refereixin a immobles en què es puguin presentar distorsions substancials entre el valor cadastral i el valor real, per raó de la importància relativa del valor corresponent a sòl, perquè estan afectats per modificacions o actuacions urbanístiques, perquè estan afectes a activitats econòmiques o perquè es produeix qualsevol altra singularitat apreciada motivadament pel Servei de Valoracions.

 7. Modificació dels criteris de valoració

  Els coeficients i els valors que estableixen els annexos 1, 2 i 3 es poden modificar quan l’evolució dels valors de mercat posi de manifest el seu desajust amb els que s’obtenguin d’aplicar els criteris que estableix aquesta Instrucció.

  Així mateix, anualment, l’ATIB farà públic el valor unitari de partida (VUP) a què es refereix l’annex 1 i el coeficient d’actualització del valor bàsic del sòl rústic (VB) a què es refereix l’annex 2.

 8. Efectes

  Aquesta Instrucció substitueix la Instrucció 1/2017, de 9 de maig (BOIB núm. 58, de 13 de maig), i produeix efectes des del dia 1 de gener de 2018.

  Palma, 18 de juny de 2018

  La directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears

  Maria Antonia Truyols Martí

  ANNEX 1

  Valoració dels béns immobles urbans

  Conceptes bàsics

  — Superfície útil = superfície trepitjable.

  — Superfície construïda = superfície útil + superfície de grossor de murs, envans i pilars.

  — Superfície total = superfície construïda + superfície d’elements comuns (vestíbul, escala, ascensor, replà).

  En què:

  — Superfície construïda = superfície útil x 1,18.

  — Superfície total = superfície construïda x 1,15.

  — Superfície comptabilitzable en aparcaments comunitaris = superfície de la plaça d’aparcament x 1,60.

  — Les porxades o terrasses cobertes seran considerades al 50 % de la seva superfície total a l’hora de valorar l’edificació.

  — Les terrasses d’ús exclusiu d’àtics i de primer pis seran considerades al 50 % de la seva superfície total a l’hora de valorar l’edificació.

  Els coeficients correctors de les superfícies s’han obtingut a partir d’estudis estadístics fets en habitatges de protecció oficial de la conselleria competent en matèria d’habitatge i obres públiques i del visat del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB). No obstant això, les superfícies que tindran en compte els serveis tècnics de l’ATIB a l’hora d’efectuar les comprovacions de valor seran les que figurin en l’escriptura pública que es presenti. Només en cas que no estiguin especificades en l’escriptura, es prendran els coeficients que s’han indicat abans per obtenir les superfícies corresponents.

 9. Valor de referència de béns immobles de naturalesa urbana (excepte declaracions d’obra nova i divisió horitzontal)

  El valor de referència de l’immoble és la suma del valor del sòl més el valor de l’edificació, modificat, si escau, per l’aplicació del coeficient reductor corresponent. És a dir:

  valor de referència = (valor...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA