Llei de Creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals de Catalunya (Llei 20/2000, de 29 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Les indústries culturals d'un país són percebudes avui no només com un factor de progrés econòmic, sinó també com la via de garantir la presència de productes culturals propis, és a dir, de presentar la creativitat i el punt de vista propis en el mercat cultural universal. Catalunya té un nivell alt de consum de productes culturals i compta amb una indústria cultural important, tot i que repartida de manera desigual entre els diversos sectors. Mentre que en determinats sectors la indústria catalana té un bon nivell de desenvolupament, en altres camps cal fer un esforç per a incrementar el potencial de la nostra producció industrial. D'altra banda, les transformacions tecnològiques que impacten en les indústries culturals justifiquen també l'adopció de polítiques públiques que, dins el respecte a la normativa europea sobre lliure competència, promoguin la consolidació de la indústria catalana en els sectors on està ben desenvolupada i en facilitin l'enfortiment en els àmbits on calgui.

L'Institut Català de les Empreses Culturals ha d'ésser l'organisme per mitjà del qual la Generalitat de Catalunya, amb la participació dels sectors culturals implicats, dugui a terme les polítiques de suport a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en aquest àmbit. Per mitjà d'aquest nou organisme, s'han de coordinar les polítiques que la Generalitat ja duu a terme amb aquests mateixos objectius i s'han de destinar nous esforços i recursos per a ampliar-les i aprofundir-les. L'objectiu de donar suport a les indústries culturals, que s'ha de coordinar amb les polítiques de suport a la creació cultural i esdevenir-ne un element més, també l'ha de dur a terme el Departament de Cultura de la Generalitat. L'àmbit d'actuació de l'Institut és el de les indústries culturals en conjunt, incloent-hi, per tant, l'activitat industrial en el sector audiovisual, en el de les editorials, en el de la premsa, en el multimèdia, en el discogràfic i musical i en el de les arts escèniques i visuals, a més de donar suport a les empreses que es dediquen a altres àmbits de producció i difusió artística i cultural. L'Institut ha de centralitzar les polítiques amb relació a aquestes indústries que es duen a terme des dels diversos departaments de la Generalitat.

Aquesta Llei precisa i desplega les funcions de l'Institut i estableix que, per a dur-les a terme, aquest pot formalitzar convenis amb altres entitats, constituir o participar en societats mercantils i concedir ajuts públics. En la regulació dels òrgans de govern de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aquesta Llei estableix la participació dels diferents departaments de l'Administració que tenen relació amb les indústries culturals, i també dels diferents sectors que integren aquestes indústries. Amb això es pretén assegurar la participació dels diferents agents implicats, tot garantint la preeminència dels representants públics.

Catalunya té els dos elements bàsics que calen per a fer un salt endavant en el terreny de les indústries culturals: creativitat cultural i teixit industrial. L'Institut que ara es crea ha de constituir un instrument que, partint d'aquesta realitat ja existent, ajudi a reforçar-la i a projectar-la cap al futur.

ARTICLE 1 Naturalesa i règim jurídic
 1. L'Institut Català de les Empreses Culturals és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, de les regulades per l'apartat primer de la lletra b de l'article 1 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana. L'Institut ha d'ajustar la seva activitat al dret privat, sens perjudici dels àmbits en què, segons la legislació vigent, s'ha de sotmetre al dret públic.

 2. L'Institut Català de les Empreses Culturals s'adscriu al Departament de Cultura.

ARTICLE 2 Objecte
 1. L'Institut Català de les Empreses Culturals té per objecte impulsar la creativitat artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts culturals, mitjançant el desenvolupament de les empreses culturals, i també fomentar el consum cultural i l'ampliació de mercats per a la cultura catalana.

 2. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per empreses culturals les persones físiques o jurídiques dedicades a l'activitat econòmica dels continguts culturals en qualsevol mena de suport, i també les dedicades a la producció, distribució o comercialització d'espectacles en viu.

ARTICLE 3 Funcions
 1. Les funcions de l'Institut Català de les Empreses Culturals són les següents:

  1. Impulsar el desenvolupament del talent cultural i de les empreses i entitats que el despleguen, donant suport a la creació i a llur producció i difusió.

  2. Interactuar amb els sectors i agents vinculats a la creació cultural i a les empreses culturals establint i gestionant programes orientats a la prestació de suport tècnic i al foment de l'activitat econòmica i ocupacional en l'àmbit de la cultura.

  3. Impulsar la col·laboració entre les empreses i els creadors artístics i culturals.

  4. Fomentar el desenvolupament de les empreses culturals i ajudar les noves a implantar-se.

  5. Promoure el talent, la innovació i la recerca d'ofertes de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges.

  6. Promoure la creació, la producció i la distribució en l'àmbit de les tecnologies digitals.

  7. Impulsar el consum cultural intern promovent circuits nacionals i col·laborar en l'exportació de productes culturals en circuits estatals i internacionals, especialment dels expressats en llengua catalana o occitana aranesa, impulsant la presència d'empreses i creadors culturals a l'exterior.

  8. Col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre que promouen el desenvolupament de les empreses culturals i de la creació artística i cultural, i donar suport a llurs iniciatives.

  9. Facilitar les relacions entre les empreses culturals i les administracions públiques.

  10. Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les empreses culturals.

  11. Difondre la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes de qualsevol àmbit territorial destinen a la creació artística i cultural i a les empreses culturals.

  12. Fomentar les accions formatives d'interès per al desenvolupament de les empreses culturals.

  13. Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar la creació artística i cultural i les empreses culturals.

  14. Vetllar pel compliment de la normativa de promoció de la llengua i la cultura catalanes i de la llengua i la cultura occitanes araneses.

  15. Vetllar per les relacions entre la cultura, el desenvolupament econòmic i el foment de l'ocupació.

 2. L'Institut Català de les Empreses Culturals, per a complir les seves funcions, pot:

  1. Establir convenis amb entitats públiques i privades, especialment amb les que puguin coadjuvar a la consecució dels objectius de l'Institut. Amb l'aprovació prèvia del Govern, l'Institut pot participar en consorcis amb altres entitats públiques o amb entitats privades sense finalitat de lucre.

  2. Constituir societats mercantils, o participar-hi, amb l'obtenció prèvia de les autoritzacions legalment establertes, per a dur a terme qualsevol activitat econòmica relacionada amb les funcions que estableix aquesta llei.

  3. Participar en operacions de capital risc i en entitats d'aquesta naturalesa.

  4. Concedir ajuts a les empreses culturals i facilitar-los l'accés a línies especials de crèdit.

  5. Establir formes de col·laboració amb els ens locals, l'Administració de la Generalitat i altres administracions amb relació al talent i les empreses de la cultura.

  6. Coproduir productes culturals de tot tipus amb entitats públiques o privades.

 3. L'Institut Català de les Empreses Culturals, en aplicació de les accions de foment que estableix l'apartat 2.d, s'ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat i s'ha d'ajustar a la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts públics a empreses, i també al marc legal vigent a Catalunya en matèria de llengua.

 4. L'Institut Català de les Empreses Culturals pot impulsar línies d'ajuts que tinguin la doble modalitat d'aportacions reintegrables i subvencions, per al desenvolupament de les empreses culturals, amb les característiques següents:

  1. Les aportacions reintegrables s'han de reintegrar en llur totalitat.

  2. Sens perjudici de les causes de reintegrament establertes per la normativa de subvencions, les subvencions s'han de reintegrar totalment o parcialment en funció dels rendiments d'explotació o d'altres indicadors d'èxit del projecte, en els termes que determinin les bases reguladores.

ARTICLE 4 Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Institut Català de les Empreses Culturals són el Consell General, el Consell d'Administració i el director o directora.

ARTICLE 5 El Consell General
 1. El Consell General de l'Institut Català de les Empreses Culturals és integrat per vint-i-cinc membres, com a màxim, segons la composició que es determini per reglament, amb els criteris següents:

  1. És presidit pel conseller o consellera de Cultura.

  2. Els representants públics han de tenir-hi majoria.

  3. Hi ha d'haver vocalies en representació, com a mínim, dels departaments competents en matèria de cultura, llengua, indústria, comerç, economia, noves tecnologies i radiodifusió i televisió; del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts; de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; de les entitats representatives dels ens locals, i d'organitzacions representatives dels diversos sectors de la creació i de les empreses culturals, incloses les dels treballadors.

  4. La representació dels sectors de la creació i de les empreses culturals no pot ésser inferior a dues cinquenes parts dels membres del Consell.

 2. El Consell General de l'Institut Català de les Empreses Culturals té les funcions següents:

  1. Fixar les directrius generals de l'actuació de l'Institut.

  2. Aprovar anualment els comptes i la memòria de l'exercici precedent i el pla d'actuació de l'exercici següent.

  3. Aprovar l'avantprojecte de pressupost anual i elevar-lo al conseller o consellera de Cultura.

  4. Aprovar la participació de l'Institut en societats mercantils, sens perjudici de les autoritzacions legalment establertes.

  5. Nomenar el director o directora del centre Arts Santa Mònica, que es vincula a aquest ens en virtut d'un contracte laboral d'alta direcció.

ARTICLE 6 El Consell d'Administració
 1. El Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals és integrat per catorze membres, segons la composició que es determini per reglament.

  1. És presidit pel secretari o secretària general de Cultura.

  2. Hi ha d'haver vuit vocalies en representació dels departaments de l'Administració de la Generalitat, una vocalia en representació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, una vocalia en representació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i tres vocalies en representació dels diversos sectors de la creació i de les empreses culturals.

  3. Les persones que ocupen les vocalies del Consell d'Administració hauran d'ésser ratificades pel Consell General.»

 2. El Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals té les funcions següents:

  1. Elevar al Consell General els comptes, la memòria de gestió, el pla d'actuació i l'avantprojecte de pressupost de cada exercici.

  2. Dirigir l'actuació de l'Institut.

  3. Supervisar la gestió del director o directora.

  4. Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.

  5. Aprovar els preus dels serveis que presti l'Institut.

  6. Aprovar els contractes d'un import superior al 5% del pressupost de l'Institut i els que impliquin una despesa plurianual de caràcter no recurrent.

  7. Aprovar l'adquisició de béns immobles.

  8. Aprovar la sol·licitud de crèdits o préstecs.

  9. Aprovar les bases reguladores de les subvencions de l'Institut.

  10. Establir convenis amb entitats públiques i privades per a assolir els fins de l'Institut.

 3. Corresponen a la presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, a més de les funcions pròpies de la presidència d'un òrgan col·legiat, les següents:

  1. Fer les convocatòries públiques d'ajuts, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Consell d'Administració.

  2. Resoldre els ajuts de l'Institut, a proposta del director o directora.

  Aquestes funcions es poden delegar en el director o directora.

ARTICLE 7 El director o directora
 1. El director o directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals és nomenat pel conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura, després d'escoltar el Consell General.

 2. El director o directora de l'Institut Català de les Empreses Culturals té les funcions següents:

 1. Executar els acords del Consell d'Administració i subscriure els convenis necessaris per a executar-los.

 2. Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de l'Institut.

 3. Exercir la direcció del personal.

 4. Representar judicialment i extrajudicialment l'Institut en les actuacions pròpies de la seva administració.

 5. Elevar la proposta de resolució dels procediments de concessió dels ajuts de l'Institut a la presidència del Consell d'Administració.

 6. Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l'administració de l'Institut i les que li deleguin el Consell d'Administració i la presidència del Consell d'Administració.

ARTICLE 8 Règim financer

Els recursos econòmics de l'Institut Català de les Empreses Culturals són constituïts per:

 1. Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

 2. Els rendiments dels béns que li siguin adscrits i dels que adquireixi en exercici de les seves funcions.

 3. Els ingressos que obtingui per la prestació dels seus serveis.

 4. Les subvencions, les aportacions i les donacions que li concedeixin les persones o les entitats, públiques o privades.

 5. Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits.

 6. Qualsevol altre recurs que la llei permeti.

ARTICLE 9 Patrimoni

L'Institut Català de les Empreses Culturals, per a complir les seves funcions, té un patrimoni propi integrat pels béns, els drets i les obligacions que adquireixi per qualsevol títol.

ARTICLE 10 Recursos humans
 1. El personal de l'Institut es regeix pel dret laboral.

 2. La selecció del personal s'ha de fer d'acord amb els principis de mèrit i capacitat i, llevat del personal directiu i de confiança, mitjançant publicitat.

ARTICLE 11 Pla director

El departament competent en matèria de cultura i l'Institut Català de les Empreses Culturals han d'establir un pla director que ha d'incloure, com a mínim, la definició anual dels objectius, la previsió de resultats i els instruments de seguiment i control i d'avaluació a què l'activitat de l'entitat s'ha de sotmetre durant la vigència del contracte.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Els membres del Govern poden ésser membres del Consell General i del Consell d'Administració de l'Institut encara que tinguin la condició de diputats del Parlament de Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

L'Institut Català de les Empreses Culturals ha de presentar al Parlament de Catalunya, en el termini d'un any, un llibre blanc sobre les indústries culturals a Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Règim de recursos

Contra els actes subjectes a dret administratiu dels òrgans de l'Institut Català de les Empreses Culturals es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller o consellera del departament competent en matèria de cultura.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
 1. El personal laboral que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, presti serveis al Departament de Cultura o en una entitat dependent del Departament de Cultura i que estigui adscrit a funcions que, d'acord amb la present Llei i amb la normativa que la desplegui, siguin assumides per l'Institut Català de les Empreses Culturals s'integrarà a l'Institut per aplicació del mecanisme de successió d'empresa.

 2. El personal funcionari que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, presti serveis al Departament de Cultura o en una entitat dependent del Departament de Cultura i que estigui adscrit a funcions que, d'acord amb la present Llei i amb la normativa que la desplegui, siguin assumides per l'Institut Català de les Empreses Culturals pot optar per:

 1. Integrar-se a l'Institut com a personal laboral, amb reconeixement a tots els efectes de l'antiguitat reconeguda a l'Administració de la Generalitat i restar en aquesta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat.

 2. Mantenir la seva condició de funcionari o funcionària a l'Institut i ocupar-hi un lloc a extingir. Aquest lloc quedarà extingit quan el funcionari o funcionària obtingui una altra plaça amb caràcter definitiu o quan el lloc quedi vacant per qualsevol altra causa que no comporti reserva del lloc.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

En el termini d'un any de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern ha de presentar davant el Parlament de Catalunya un projecte de llei de modificació o derogació de la Llei 8/1981, de 2 de novembre, que crea l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes, a fi d'evitar la coincidència de funcions entre l'esmentada entitat autònoma i l'Institut Català de les Empreses Culturals.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Es faculta el conseller o consellera d'Economia, Finances i Planificació perquè faci les adaptacions pressupostàries necessàries per a dotar l'Institut Català de les Empreses Culturals de recursos econòmics.