Decret per a l'Impuls i el Desenvolupament dels Mitjans Electrònics a l'Administració de la Generalitat (Decret 56/2009, de 7 d'abril)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'administració electrònica no és una administració diferent, sinó un model d'Administració pública basat en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb l'objectiu de millorar l'eficiència interna, les relacions intraadministratives i interadministratives, l'eficàcia pública i les relacions de l'Administració amb els ciutadans i les ciutadanes, les empreses i les organitzacions.

El procés d'incorporació i ús intensiu de les tecnologies de la informació en l'actuació de les administracions catalanes rep un important impuls l'any 2001 amb el Pacte parlamentari per a la promoció i el desenvolupament de la societat de la informació a les administracions públiques catalanes, que té com a punts fonamentals impulsar els objectius del pla d'acció e-Europe; promoure la creació del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC), com a instrument per agilitar els intercanvis d'informació entre administracions; la creació de l'Agència Catalana de Certificació, per posar en funcionament els mecanismes de seguretat necessaris en les comunicacions electròniques, i de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, per garantir als ciutadans el bon ús de la informació per part de l'Administració i de les empreses, així com promoure l'aprovació de normativa que reguli les relacions de la ciutadania amb les administracions públiques a través d'Internet.

Aquell mateix any, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 324/2001, de 4 de desembre, que regula les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet, estableix el respecte al dret d'igualtat en l'accés dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics i garanteix la protecció de les dades personals. En aquest mateix sentit, va ser aprovada la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, que preveu en el seu articulat mecanismes d'impuls a la gestió documental per mitjans electrònics.

El legislador estatal ha aprovat la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que estableix un marc bàsic de regulació. De la mateixa manera, no es pot deixar de banda la competència exclusiva que correspon a la Generalitat de Catalunya en matèria d'organització de la seva Administració, d'acord amb l'article 150 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC) i l'article 159.1.c) de l'EAC, relatiu a normes de procediment administratiu que deriven de les especialitats de l'organització de la Generalitat, sense obviar les qüestions substantives referides al règim jurídic de les administracions públiques i al procediment administratiu comú, en virtut de la competència compartida prevista a l'article 159.2 de l'EAC. Per aquesta raó, el Decret desplega no tan sols la Llei 11/2007, sinó també, en l'exercici de les potestats autoorganitzatives, la normativa pròpia d'organització i procediment, com la derivada de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat.

És voluntat del Govern de la Generalitat establir els elements necessaris per a l'ordenació, l'impuls i el desenvolupament de serveis a la ciutadania per aquests mitjans, amb la finalitat de millorar l'eficiència i l'eficàcia internes i, subsegüentment, el servei que es presta. Això s'entén sense perjudici de la possibilitat que, a l'empara de l'article 111 EAC, i mitjançant una norma amb rang de llei, es puguin desenvolupar polítiques pròpies. En aquest sentit, el Decret vol avançar en la implementació dels mitjans electrònics en el funcionament ordinari de l'Administració, sense esgotar la matèria.

De la mateixa manera, l'aplicació dels mitjans electrònics ha de servir per revisar els procediments i els serveis i, si escau, per reduir la càrrega documental de la persona interessada i els terminis de resolució. També és un objectiu del Decret vetllar perquè l'ús intensiu dels mitjans electrònics per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els ens que la integren contribueixi favorablement al desenvolupament de la societat de la informació a Catalunya per part dels ciutadans, s'apliquin les polítiques sectorials del Govern en aquesta matèria i es garanteixi la independència tecnològica.

Pel que fa a l'estructura, el Decret consta de 39 articles, agrupats en 5 capítols, amb 8 disposicions addicionals, 1 de derogatòria i 3 de finals.

El capítol 1 regula l'objecte del Decret, el seu àmbit d'aplicació i la finalitat de la seva incorporació a l'ordenament jurídic català.

El capítol 2 regeix l'impuls, l'ordenació i el desenvolupament dels serveis electrònics, i en regula la planificació i l'elaboració d'un protocol del seu desenvolupament, que defineix quines són les solucions corporatives que ha d'incorporar qualsevol servei que s'ofereixi per mitjà de canals telemàtics, amb èmfasi en el principi d'economies d'escala, que ha de constituir un pilar fonamental d'aquest model.

El capítol 3 té per objecte el segon gran eix del model que el Govern de la Generalitat impulsa i en el qual participa activament: la cooperació interadministrativa. En aquest sentit, es preveu la creació d'un protocol de serveis d'interoperabilitat que determinarà el procediment per incorporar i consumir la informació en suport electrònic que integra el Catàleg de dades i documents electrònics de la Generalitat de Catalunya, aprovat per mitjà de l'Acord de Govern de data 27 de novembre de 2007. Aquest catàleg integra també la informació en suport electrònic que les diferents administracions públiques i institucions posen a disposició, a l'empara del Conveni marc que, per a l'impuls de la interoperabilitat de les administracions catalanes, es va signar l'octubre de 2006, i que gestiona el Consorci AOC. Tot aquest sistema té relació directa amb la voluntat de simplificació que impregna la norma per evitar que la ciutadania, les empreses i les institucions hagin d'aportar documents que no siguin estrictament necessaris o bé es puguin obtenir en format electrònic directament de la mateixa Administració o d'altres amb les corresponents garanties de protecció de les dades personals. El Decret endega doncs una tasca de simplificació documental i dels procediments administratius.

Amb la publicació de la Llei 11/2007, la seu electrònica esdevé un element fonamental que les administracions públiques han de regular i que ha de ser l'adreça electrònica on s'han de posar a disposició dels ciutadans tant la informació com el registre electrònics i els diferents tràmits reglats que s'ofereixen per mitjans electrònics. El capítol 4 d'aquest Decret regula aquesta institució, així com els aspectes més importants del dret dels ciutadans a la informació per mitjans electrònics i la possibilitat de creació de taulers d'edictes electrònics que substitueixin els taulers presencials.

El capítol 5 regula els aspectes de la gestió i tramitació dels procediments administratius que estan afectats per la incorporació de mitjans electrònics i que requereixen una regulació específica, com són la identificació i autenticació mitjançant sistemes de signatura electrònica, tant dels ciutadans com del personal públic, el sistema de notificacions electròniques, la regulació del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, així com l'expedient electrònic, la compulsa electrònica de documents i l'arxivament de la documentació electrònica.

Finalment, amb la disposició derogatòria perd la seva vigència el Decret 324/2001, de 4 de desembre, que regula les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet.

Per tant, a l'empara del que preveuen els articles 39.1 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, d'acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i Administracions Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

CAPÍTOL 1 Objecte, àmbit d'aplicació i finalitat Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 Objecte

L'objecte d'aquest Decret és establir el règim jurídic de la utilització dels mitjans electrònics, les mesures d'ordenació, impuls i desenvolupament dels serveis electrònics, l'impuls a la interoperabilitat i la regulació de la seu electrònica.

ARTICLE 2 Àmbit d'aplicació
  1. Aquest Decret s'aplica:

    1. A l'Administració de la Generalitat, als seus organismes autònoms i entitats autònomes, entitats de dret públic vinculades o dependents i ens en què la Generalitat participa, directament o indirectament, en el 100% del seu capital o fons patrimonial.

    2. Als ciutadans i ciutadanes i ens sense personalitat quan es relacionen amb l'Administració de la Generalitat.

      ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA