Acord del Consell de Govern de 27 de juny de 2014 pel qual es modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2014

Secció:III. Altres disposicions i actes administratius
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Acord
 
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2014, s’aprovà el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 36, de 15 de març), al qual es refereix l’article 6.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu2/2005, de 28 de desembre.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha proposat una nova distribució entre les anualitats de la quantia total de la línia de subvencions dirigida a agrupacions empresarials innovadores i clústers de les Illes Balears, que gestiona la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement, inclosa en l’apartat 3 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atès que la suma de les quantitats parcials no coincideix amb la quantia total.

D’altra banda, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori ha proposat, d’una banda, modificar l’apartat 5 del Pla Estratègic de Subvencions perquè ha advertit un error en la suma total dels costs parcials de la línia de subvencions que gestiona el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) pel que fa als pagaments directes de la política agrària comuna (PAC), i, de l’altra, augmentar el cost de la línia de subvencions referida al Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA