73/2002 FORU AGINDUA, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak emana, Gazteen Entitateen Errolda egiteko arauak gaurkotzen dituena.

Atala:I. Nafarroako Foru Komunitatea
 
EXTRACTO GRATUITO

2002ko martxoaren 26an Elkarte-eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoa argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean. Haren laugarren azken xedapenaren arabera, indarra hartuko zuen Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta bi hilabete geroago.

Halaber, xedapen indargabetzaile bakarrean, elkarteak arautzen zituen abenduaren 24ko 191/1964 Legea eta Lege Organiko horri kontra egiten zioten xedapen guztiak indargabetu ziren.

Arestian adierazitakoarekin bat, bidezko da Gazteen Entitateen Errolda egiteko arau berriak onetsi zituen otsailaren 23ko 21/2001 Foru Agindua indargabetzea eta Elkarte-eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko arautegia gaurkotzea, 1/2002 Lege Organikoa onestearen ondorioz.

Horrenbestez, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen irailaren 13ko 368/1999 Foru Dekretuak esleitzen dizkidan eskumenak erabiliz,

AGINDU DUT:

 1. Nafarroako Gazteen Entitateen Errolda egiteko arau hauek eta bertan inskribatzetik heldu diren onurak onestea, Foru Agindu honen eranskinean ezarri bezala.

 2. Foru Agindu hau Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko kontu-hartzaileari, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutura, horko Zerbitzu Orokorren eta Azpiegituren Atalera, Gazteriaren Zuzendariordetzara eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALera igortzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

  XEDAPEN INDARGABETZAILEA

  Indarrik gabe utzi da Gizarte Ongizateko kontseilariak otsailaren 23an emandako 21/2001 Foru Agindua, Nafarroako Gazteen Entitateen Errolda egiteko arau berriak onetsi zituena, bai eta Foru Agindu honetan ezarritakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak ere.

  Iruñean, bi mila eta biko irailaren hemezortzian.-Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri kontseilaria, Calixto Ayesa Dianda.

  E R A N S K I N A

 3. Nafarroako Gazteen Entitateen Errolda bat egitea, Foru Agindu honetan onetsitako arauei jarraikiz eta ondoko helburu hauekin:

  -Elkarteko gazteen prestakuntza sustatzea, aisialdiaren eta denbora librearen bitartez.

  -Gazteek gizartean partaidetza aktiboa izatea, elkartearen bidez.

  -Elkartzeko joera bultzatzea, arraza, sexua, sinesteak edo edozein arrazoi dela-eta diskriminaziorik egin gabe.

  Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuak eginen du errolda eta bertan inskribatzea izanen dute halaxe eskatu eta baldintzak betetzen dituzten gazteen ekarteek.

  Errolda etengabe eguneratuko da bertako entitateek ematen dituzten datuekin, Foru Agindu honetan ezarritakoari...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA