Llei per la qual es Fixen els Preus Públics que Constitueixen Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic de Catalunya (Llei 17/1996, de 27 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional número 185/1995, del 14 de desembre, s'ha modificat substancialment allò que regula la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, distingint aquells que tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic, els quals resten sotmesos al principi de reserva de llei en els termes de l'esmentada Sentència, dels que poden ésser objecte de regulació i creació per una disposició de rang inferior.

Aquesta circumstància obliga a donar cobertura legal als preus que han d'ésser objecte, segons l'esmentada Sentència, d'una llei i que actualment es regulen per decret o per ordre.

En compliment d'aquesta exigència, aquesta Llei no es limita a fer una mera enumeració dels preus públics als quals dóna cobertura, sinó que, a més, en recull els elements essencials, com són l'objecte, el subjecte obligat al pagament i la quantia, amb l'abast que resulta de la doctrina constitucional sobre el principi de reserva de llei de l'article 31.3 de la Constitució espanyola, la qual no impedeix, com a complement de regulació, la utilització de la norma reglamentària. En aquest sentit, el desplegament reglamentari és el vigent actualment o bé el que pugui aprovar-se en el futur.

La doctrina continguda en la Sentència esmentada obliga a modificar els articles 23 i 24 de la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i preus públics, adequant-ne el redactat a la nova situació.

Finalment, es considera convenient, per la mateixa dinàmica de la figura dels preus públics, d'autoritzar que per llei de pressupostos se'n pugui modificar la quantia.

CAPÍTOL I Preus públics aplicables pels diversos departaments de la Generalitat Artículos 1 y 2
ARTICLE 1 Preu de venda d'impresos de subministrament oficial

[No vigent]

ARTICLE 2 Preu pel servei de realització de fotocòpies

[No vigent]

CAPÍTOL II Preus del Departament de la Presidència Artículos 3 y 4
ARTICLE 3 Preu públic pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat

[No vigent]

ARTICLE 4 Preu públic de les publicacions de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

[No vigent]

CAPÍTOL III Preus del Departament d'Ensenyament Artículos 5 y 6
ARTICLE 5 Preu públic per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

[No vigent]

ARTICLE 6 Preu públic per l'obtenció dels certificats expedits per la International Certificate Conference (ICC)

[No vigent]

CAPÍTOL IV Preus del Departament de Cultura Artículo 7
ARTICLE 7 Preu públic per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars

[No vigent]

CAPÍTOL V Preus del Departament de Política Territorial i Obres Públiques Artículos 8 a 10
ARTICLE 8 Preu públic per l'edició i la venda dels llibres de reclamacions

[No vigent]

ARTICLE 9 Preu públic per l'ocupació de terrenys o la utilització de béns de domini públic dependents del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

[No vigent]

ARTICLE 10 Preus públics a percebre per la Comissió de Ports de Catalunya

[No vigent]

CAPÍTOL VI Preus del Departament de Benestar Social Artículo 11
ARTICLE 11 Preu públic pels serveis prestats per l'hotel d'entitats

[No vigent]

CAPÍTOL VII Preus del Departament de Medi Ambient Artículos 12 y 13
ARTICLE 12 Preu públic per l'obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental

[No vigent]

ARTICLE 13 Preu públic per l'obtenció de l'etiqueta ecològica

[No vigent]

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA

Si es modifiqués el règim jurídic general del sistema de finançament de les comunitats autònomes en el moment que aquesta Llei entri en vigor o posteriorment i, per tal de donar compliment a la Sentència del Tribunal Constitucional número 185/1995, del 14 de desembre, les prestacions patrimonials públiques establertes per la present Llei es qualifiquessin com a taxes, aquestes adquiriran automàticament aquesta denominació i restaran sotmeses al règim jurídic corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA
  1. Si, de conformitat amb la disposició addicional sisena, els preus públics esdevenen taxes, se n'ha de deduir l'impost sobre el valor afegit, si escau.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA

[No vigent]

DISPOSICIÓ FINAL

[No vigent]