Llei d'Autoritzacions Financeres i Normes Pressupostàries i Tributàries Durant el Període de Pròrroga Pressupostària de Catalunya (Llei 1/2011, de 17 de febrer)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL Artículos 1 a 3

La convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010 i la consegüent dissolució del Parlament han fet impossible que el Govern pogués presentar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 dins els terminis necessaris perquè entrés en vigor l'1 de gener de 2011.

D'altra banda, l'article 21.2 de la Llei orgànica 8/1980, del 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, del 18 de desembre, disposa que si els pressupostos no han estat aprovats abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, automàticament queda prorrogada la vigència dels anteriors.

En desenvolupament d'aquests preceptes, s'ha publicat el Decret 109/2011, de l'11 de gener, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin vigents els del 2011.

L'article 3.2. c de l'esmentat decret estableix que no es poden tramitar despeses amb càrrec als crèdits prorrogats dels capítols 6, 7 i 8, ja que no es té l'autorització legal per a poder-les finançar amb endeutament. Per tant, cal aprovar una llei que autoritzi l'endeutament necessari per a finançar aquestes despeses durant el període de pròrroga pressupostària.

Dins el marc legal vigent, i d'acord amb el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, l'endeutament públic ha d'ésser aprovat per una llei del Parlament. En conseqüència, s'aprova la Llei d'autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga pressupostària. Aquesta llei consta de tres articles i de dues disposicions finals. Els articles fan referència, respectivament, a l'autorització d'operacions financeres, al règim de modificacions pressupostàries i normes de gestió pressupostària i a normes tributàries. La disposició final primera habilita el Departament d'Economia i Coneixement a fer les modificacions que calgui per a executar la Llei i la disposició final segona en regula l'entrada en vigor.

ARTICLE 1 Operacions financeres
  1. S'autoritza el Govern perquè, en les condicions i els termes fixats per la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2011, faci ús d'operacions d'endeutament en qualsevol modalitat, per a finançar inversions reals, transferències de capital i variació d'actius financers, consignades en els capítols 6, 7 i 8 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut, de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i de les entitats autònomes administratives per al 2010, prorrogats per al 2011, per un import màxim de 2.613.000.000 d'euros.

  2. L'autorització d'endeutament de l'apartat 1 quedarà ampliada pels imports que es derivin dels venciments de les operacions vigents i dels programes d'endeutament vigents o que s'aprovin en aplicació de la normativa d'estabilitat pressupostària.

  3. L'import d'endeutament a què fan referència els apartats 1 i 2 s'ha de distribuir inicialment entre les partides pressupostàries dels capítols 6 i 7 i les partides assimilables a despesa no financera ?en els termes del sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC)? del capítol 8, per un import equivalent al 30% del seu crèdit inicial prorrogat.

  4. El Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Coneixement, tenint en compte l'execució de l'estat d'ingressos i de despeses i en compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, pot autoritzar una ampliació de la distribució establerta per l'apartat 3, sense que en cap cas es pugui superar el límit establert pels apartats 1 i 2.

ARTICLE 2 Règim de modificacions pressupostàries i normes de gestió pressupostària

Amb efectes des de l'1 de gener de 2011 i fins a l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2011, es manté la vigència de les disposicions de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, relatives al règim de modificacions pressupostàries i de gestió pressupostària.

ARTICLE 3 Normes tributàries

Amb efectes des de l'1 de gener de 2011 i fins a l'entrada en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2011, es manté la vigència dels articles 43 a 46 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA Autorització al Departament d'Economia i Coneixement

S'autoritza el Departament d'Economia i Coneixement a fer les modificacions pressupostàries que calgui, d'acord amb la normativa pressupostària vigent, per a desplegar i executar aquesta llei.

SEGONA . Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor el mateix dia d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 17 de febrer de 2011

Artur Mas i Gavarró, President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell, Conseller d'Economia i Coneixement