Llei del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (Llei 2/2009, del 12 de febrer)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'article 76 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya crea el Consell de Garanties Estatutàries i li atribueix les competències bàsiques, i l'article 77 en determina els principis conformadors i estableix també que el Parlament n'ha de regular per llei la composició i el funcionament, l'estatut dels membres i els procediments relatius a l'exercici de les funcions. L'article 62.2 de l'Estatut, finalment, atribueix a la present llei reguladora el caràcter de llei de desenvolupament bàsic.

Prenent com a punt de referència el Consell Consultiu de la Generalitat i el seu valuós llegat, es regula aquesta nova institució, adequada als nivells superiors d'autogovern que atorga la reforma estatutària, amb l'atribució de noves funcions dictaminadores i l'establiment del dictamen vinculant, que afegeix a les funcions del Consell una funció de tutela de l'activitat legislativa del Parlament en el desenvolupament dels drets estatutaris. D'aquesta manera, l'Estatut i aquesta llei atorguen al Consell de Garanties Estatutàries una naturalesa diferent de la que tenia el Consell Consultiu.

El capítol I d'aquesta llei defineix la naturalesa i les funcions del Consell de Garanties Estatutàries, en destaca la independència respecte als altres poders públics, remarca la utilització exclusiva de les regles de la interpretació jurídica en l'exercici de les seves funcions i li garanteix l'autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

El capítol II s'ocupa de la composició del Consell de Garanties Estatutàries, del règim de designació dels seus membres i de les funcions i els mecanismes d'elecció dels òrgans que el componen, i determina també l'estatut dels consellers i el règim d'incompatibilitats. Finalment, estableix unes regles mínimes de funcionament intern de la institució, i habilita el Consell per a aprovar el seu propi reglament d'organització.

El capítol III estableix les competències del Consell, defineix l'objecte i el caràcter dels dictàmens, determina les regles procedimentals d'actuació del Consell i garanteix la publicitat dels dictàmens emesos.

El capítol IV regula la tramitació dels diversos dictàmens i estableix la legitimació i els procediments per a sol·licitar-los.

La part final d'aquesta llei ordena la successió entre el Consell Consultiu de la Generalitat i el Consell de Garanties Estatutàries i regula també altres qüestions de caràcter addicional o transitori, com la primera designació i les primeres renovacions dels membres del Consell. Així mateix, deroga la Llei 1/1981, del 25 de febrer, del Consell Consultiu de la Generalitat.

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 y 2
ARTICLE 1 Objecte de la Llei

Aquesta llei té per objecte regular, en compliment de l'article 77.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la composició i el funcionament del Consell de Garanties Estatutàries, l'estatut dels seus membres i els procediments relatius a l'exercici de les seves funcions.

ARTICLE 2 Naturalesa i funcions del Consell
 1. El Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que vetlla perquè les disposicions de la Generalitat s'adeqüin a l'Estatut i a la Constitució, en els termes que estableixen l'article 76 de l'Estatut i aquesta llei. També correspon al Consell dictaminar prèviament a la interposició davant el Tribunal Constitucional de recursos d'inconstitucionalitat, conflictes de competència i recursos en defensa de l'autonomia local.

 2. El Consell de Garanties Estatutàries compleix les seves funcions amb plena independència dels òrgans executius, legislatius i judicials, per mitjà de dictàmens tecnicojurídics que en cap cas no expressen criteris d'oportunitat o de conveniència.

 3. El Consell de Garanties Estatutàries, per tenir garantida la independència, gaudeix d'autonomia orgànica, funcional i pressupostària.

CAPÍTOL II Composició i funcionament del Consell Artículos 3 a 15
SECCIÓ PRIMERA Composició del Consell Artículos 3 a 6
ARTICLE 3 Composició del Consell i designació dels membres
 1. El Consell de Garanties Estatutàries és integrat per nou membres, que han d'ésser juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més de quinze anys d'experiència professional, i han de tenir la condició política de catalans.

 2. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats pel president o presidenta de la Generalitat, sis dels quals a proposta del Parlament, acordada per majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i els tres restants a proposta del Govern.

 3. Un dels tres membres del Consell de Garanties Estatutàries designats pel Govern ho és d'entre una terna proposada pel Consell de Governs Locals.

 4. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries són nomenats per un període de nou anys, i no poden ésser reelegits.

 5. El Consell de Garanties Estatutàries es renova per terços cada tres anys. En cada renovació del Consell correspon al Parlament designar dos nous membres i correspon al Govern designar-ne un.

ARTICLE 4 Pèrdua de la condició de membre del Consell
 1. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries perden llur condició per causa de:

  1. Mort.

  2. Renúncia.

  3. Extinció del mandat.

  4. Pèrdua de la condició política de catalans.

  5. Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

  6. Inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial ferma.

  7. Incompatibilitat sobrevinguda, llevat que cessin en el càrrec o l'activitat incompatible, d'acord amb el que estableix l'article 12.3.

 2. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries poden perdre llur condició per causa de:

  1. Condemna a causa de delicte per sentència ferma.

  2. Incompliment greu de les obligacions del càrrec.

 3. Si es dóna una de les causes que indica l'apartat 1, el president o presidenta del Consell de Garanties Estatutàries ho ha de comunicar al president o presidenta de la Generalitat, perquè faci públic el cessament.

 4. Si es dóna una de les causes que indica l'apartat 2, el Consell de Garanties Estatutàries, per majoria absoluta, després de considerar la gravetat dels fets i, si s'escau, la naturalesa de la pena imposada, pot proposar al Parlament o al Govern, segons que correspongui, la revocació del nomenament del conseller o consellera afectat. La ratificació de la proposta pel Parlament exigeix la mateixa majoria requerida per a la designació.

 5. Si la proposta del Consell de Garanties Estatutàries a què es refereix l'aparat 4 obté l'aprovació del Parlament o del Govern, el conseller o consellera afectat perd la condició de membre del Consell. En aquest cas, el president o presidenta de la Generalitat n'ha de fer públic el cessament.

 6. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries que perden llur condició per extinció del mandat, d'acord amb el que estableix la lletra c de l'apartat 1, continuen exercint llur comesa en funcions, fins que els nous membres prenen possessió de llurs càrrecs.

ARTICLE 5 Provisió de vacants en el Consell

Les vacants que es produeixin en el Consell de Garanties Estatutàries per causes altres que l'extinció del mandat han d'ésser cobertes pel sistema que estableix l'article 3, a proposta de la institució que havia designat el conseller o consellera cessant, per al temps de mandat restant. El nou conseller o consellera pot ésser designat de nou en finir aquest primer mandat, si ha estat d'una durada inferior a tres anys.

ARTICLE 6 Suspensió de la condició de membre del Consell
 1. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries poden ésser suspesos de llur condició en el cas que estiguin processats o en una situació processal equivalent, i també durant el temps necessari per a l'adopció de la resolució sobre la concurrència d'alguna de les causes de cessament que indiquen les lletres e, f i g de l'article 4.1 i les lletres a i b de l'article 4.2.

 2. La suspensió de la condició de membre del Consell de Garanties Estatutàries ha d'ésser acordada per la majoria absoluta dels membres del Consell i s'ha de comunicar al president o presidenta de la Generalitat perquè la faci pública.

SECCIÓ SEGONA Òrgans del Consell Artículos 7 a 9
ARTICLE 7 La presidència del Consell
 1. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries elegeixen d'entre ells, en votació secreta i per majoria absoluta, el president o presidenta del Consell. En el cas que cap candidat o candidata no obtingui la majoria absoluta, s'ha de repetir l'elecció entre les dues persones més votades, i és elegit el candidat o candidata que obté més vots; si es produeix un empat, és elegit el més antic, i en cas d'igualtat en l'antiguitat, el de més edat.

 2. El president o presidenta del Consell de Garanties Estatutàries és nomenat pel president o presidenta de la Generalitat per un període de tres anys, renovable una sola vegada.

 3. El president o presidenta del Consell de Garanties Estatutàries té la representació del Consell, en convoca les reunions i les presideix i té la potestat organitzativa sobre el personal al servei del Consell.

 4. En cas que la presidència del Consell de Garanties Estatutàries resti vacant per causes altres que l'extinció del mandat, el càrrec s'ha de proveir per mitjà d'una nova elecció. El nou mandat finirà amb la propera renovació de membres del Consell.

 5. El president o presidenta del Consell de Garanties Estatutàries, en cas d'absència, en cas de malaltia o en cas de suspensió o pèrdua de la condició de conseller o consellera, és substituït pel vicepresident o vicepresidenta, excepte que la pèrdua de la condició es produeixi per extinció del mandat i continuï en funcions d'acord amb el que estableix l'article 4.6.

ARTICLE 8 La vicepresidència del Consell
 1. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries elegeixen d'entre ells el vicepresident o vicepresidenta del Consell, per un període de tres anys, renovable una sola vegada, d'acord amb el procediment establert per l'article 7.1 i pel reglament d'organització i funcionament del Consell.

 2. Corresponen al vicepresident o vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries, a més de la funció de substitució del president o presidenta en els supòsits que determina l'article 7.5, les funcions que li atribueix el reglament d'organització i funcionament del Consell.

ARTICLE 9 La secretaria del Consell
 1. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries elegeixen d'entre ells el conseller secretari o consellera secretària del Consell, per un període de tres anys, renovable una sola vegada, d'acord amb el procediment establert per l'article 7.1 i pel reglament d'organització i funcionament del Consell.

 2. El conseller secretari o consellera secretària del Consell de Garanties Estatutàries és el fedatari o fedatària del Consell i compleix les funcions que li atribueix el reglament d'organització i funcionament del Consell.

SECCIÓ TERCERA Estatut dels membres del Consell Artículos 10 a 12
ARTICLE 10 Actuació dels membres del Consell
 1. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries tenen la condició d'alts càrrecs de relleu institucional especial.

 2. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries actuen amb imparcialitat i són inamovibles per raó de l'exercici de llur càrrec.

 3. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries tenen l'obligació de guardar secret sobre el procediment i el contingut de les deliberacions del Consell.

ARTICLE 11 Causes d'abstenció dels membres del Consell
 1. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries s'han d'abstenir de participar en l'elaboració de dictàmens i en les deliberacions i les votacions del Consell en els supòsits següents:

  1. Si els dictàmens tenen per objecte assumptes en què hagin intervingut abans d'adquirir la condició de consellers en virtut del càrrec o de la professió que exercien.

  2. Si els dictàmens tenen per objecte assumptes que interessen empreses en les quals hagin participat en tasques de direcció, assessorament o administració.

  3. Si tenen un interès directe o indirecte en l'assumpte que és objecte del dictamen.

 2. Als efectes del que estableix la lletra a de l'apartat 1, no es considera causa d'abstenció haver participat en un procediment legislatiu ni haver formulat una opinió científica sobre una qüestió jurídica que pugui ésser rellevant en l'assumpte.

 3. En cas de concurrència d'alguna de les causes d'abstenció que indica l'apartat 1, els membres del Consell de Garanties Estatutàries ho han de posar en coneixement del Consell, i el ple ha d'adoptar la decisió corresponent, d'acord amb el procediment establert pel reglament d'organització i funcionament del Consell.

ARTICLE 12 Règim d'incompatibilitats
 1. La condició de membre del Consell de Garanties Estatutàries és incompatible, en l'àmbit de la Generalitat, dels ens locals, de les comunitats autònomes, de l'Estat i de la Unió Europea, amb:

  1. Qualsevol mandat representatiu.

  2. Qualsevol càrrec en òrgans de rellevància constitucional o estatutària.

  3. La condició d'alt càrrec, en els termes definits per la legislació corresponent.

  4. La condició de membre d'altres òrgans consultius o assessors.

  5. Qualsevol lloc de treball en qualsevol administració pública o en els organismes, les entitats i les empreses que en depenen, sigui quina en sigui la forma jurídica.

  6. L'exercici de les carreres judicial, fiscal i militar.

  7. El compliment de funcions directives o executives en partits polítics, en sindicats i en associacions empresarials.

  8. Qualsevol activitat professional, mercantil o laboral remunerada.

 2. La condició de membre del Consell de Garanties Estatutàries és compatible amb l'exercici de la docència universitària, amb la recerca i amb l'acompliment d'activitats privades, en els termes establerts per la legislació reguladora del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

 3. Si una persona que ha estat designada membre del Consell de Garanties Estatutàries incorre en causa d'incompatibilitat, ha de cessar en el càrrec o l'activitat incompatible abans de prendre possessió del càrrec de membre del Consell. Si no ho fa en el termini dels deu dies següents a la designació, s'entén que no accepta el nomenament de membre del Consell, i el president o presidenta del Consell ho ha de comunicar al president o presidenta de la Generalitat, perquè es designi un nou conseller o consellera.

SECCIÓ QUARTA Règim de funcionament del Consell Artículos 13 a 15
ARTICLE 13 Reglament d'organització i funcionament del Consell
 1. L'organització i el funcionament del Consell de Garanties Estatutàries es regeixen pel seu propi reglament, l'aprovació del qual correspon al Consell, en exercici de l'autonomia de què gaudeix.

 2. El reglament d'organització i funcionament del Consell de Garanties Estatutàries ha de determinar els òrgans del Consell als quals correspon adoptar els acords i les resolucions que la legislació de funció pública atribueix als òrgans de l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 14 Mitjans materials i personals del Consell
 1. El Consell de Garanties Estatutàries ha de disposar dels mitjans personals i dels recursos financers necessaris per a complir les seves funcions.

 2. L'estatut del personal al servei del Consell de Garanties Estatutàries és el que estableix amb caràcter general la normativa que regula l'estatut del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, amb les especificitats que estableixen aquesta llei i el reglament d'organització i funcionament del Consell.

 3. Correspon al Consell de Garanties Estatutàries, en exercici de l'autonomia de què gaudeix, establir l'organització del personal al seu servei, aprovar i modificar la plantilla i la relació de llocs de treball i portar a terme els processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

 4. El Consell de Garanties Estatutàries, per mitjà del reglament d'organització i funcionament i, si escau, de la relació de llocs de treball, ha d'establir l'ordenació en classes, grups i categories del personal funcionari, laboral i eventual al seu servei, que s'ha d'ajustar a la que sigui establerta amb caràcter general per a l'Administració de la Generalitat.

 5. Corresponen als lletrats al servei del Consell de Garanties Estatutàries les funcions d'estudi dels assumptes sotmesos a consulta del Consell i de preparació dels dictàmens corresponents i les altres funcions adequades a llur condició que els atribueixi el reglament d'organització i funcionament del Consell.

ARTICLE 15 Pressupost del Consell
 1. El Consell de Garanties Estatutàries ha d'elaborar i aprovar anualment el seu projecte de pressupost, que s'ha d'incloure en una secció específica del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat perquè sigui debatut i aprovat pel Parlament.

 2. L'execució del pressupost del Consell de Garanties Estatutàries es regeix pels preceptes de la Llei de finances públiques de Catalunya.

CAPÍTOL III Competències del Consell Artículos 16 a 22
SECCIÓ PRIMERA Objecte, caràcter i contingut dels dictàmens Artículos 16 a 20
ARTICLE 16 Matèries objecte de dictamen
 1. El Consell de Garanties Estatutàries dictamina sobre:

  1. L'adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi.

  2. L'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a l'aprovació del Parlament, inclosos els tramitats en lectura única.

  3. L'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels decrets llei sotmesos a la convalidació del Parlament.

  4. L'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern en els supòsits en què la llei de delegació estableixi que el Parlament ha d'efectuar el control addicional de la legislació delegada i abans que siguin publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  5. L'adequació a l'autonomia local, garantida per l'Estatut, dels projectes i les proposicions de llei, i també dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern.

 2. El Consell de Garanties Estatutàries ha de dictaminar, prèviament a la presentació del procediment davant el Tribunal Constitucional, amb relació a:

  1. La interposició pel Parlament o pel Govern d'un recurs d'inconstitucionalitat.

  2. El plantejament pel Govern d'un conflicte de competència.

  3. La interposició d'un conflicte en defensa de l'autonomia local, constitucionalment garantida, en els supòsits que indica la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.

ARTICLE 17 Sol·licitud i emissió de dictàmens
 1. El Consell de Garanties Estatutàries emet sempre els seus dictàmens a sol·licitud formal de part legitimada.

 2. La sol·licitud d'un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries únicament és preceptiva en els supòsits que estableix l'article 16.2.

 3. Els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries únicament tenen caràcter vinculant si són relatius a la Carta dels drets i els deures dels ciutadans de Catalunya o a projectes i proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts pels capítols I, II i III del títol I de l'Estatut.

 4. Els terminis per a emetre els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries tenen caràcter preclusiu.

ARTICLE 18 Dictàmens vinculants
 1. El Consell de Garanties Estatutàries, un cop ha admès a tràmit la sol·licitud d'un dictamen vinculant, ha de requerir a tots els grups parlamentaris i al Govern, si no en són els sol·licitants, que, en el termini de deu dies, formulin al Consell les al·legacions relatives al caràcter vinculant del dictamen.

 2. La part dispositiva dels dictàmens vinculants del Consell de Garanties Estatutàries ha de fonamentar el caràcter vinculant del dictamen, en virtut del que estableix l'article 76.4 de l'Estatut. Les conclusions del dictamen han d'indicar amb precisió els preceptes o les parts de precepte que el Consell declara, expressament i amb caràcter vinculant, contraris a l'Estatut. Els dictàmens del Consell no poden proposar en cap cas redaccions alternatives d'aquests preceptes o aquestes parts de precepte.

 3. La tramitació parlamentària d'un text que hagi estat objecte d'un dictamen vinculant del Consell de Garanties Estatutàries no pot continuar si no se'n suprimeixen o modifiquen els preceptes o les parts de precepte a què es refereix l'apartat 2.

ARTICLE 19 Ampliació i acumulació de procediments
 1. El Consell de Garanties Estatutàries pot ampliar l'objecte d'un dictamen a altres preceptes de la disposició que n'és objecte, i a altres vots particulars i esmenes, si tenen una relació directa amb els que consten en la sol·licitud.

 2. El Consell de Garanties Estatutàries pot acordar, a instància de part o d'ofici, amb l'audiència prèvia dels sol·licitants, l'acumulació dels procediments que tinguin objectes connexos que justifiquin la unitat de tramitació i decisió. L'audiència s'ha de produir en el termini de tres dies a comptar de la sol·licitud d'acumulació o, si s'acorda d'ofici, en el termini de tres dies a comptar de l'admissió a tràmit del darrer dels dictàmens que el Consell pretén acumular.

ARTICLE 20 Conclusions i vots particulars
 1. Les conclusions d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries han d'expressar la decisió del Consell respecte a l'objecte del dictamen i han de fer constar si s'adopta per majoria o per unanimitat. Les conclusions poden advertir, si escau, de la inconstitucionalitat o l'antiestatutarietat globals del dictamen de la comissió legislativa.

 2. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries poden expressar en un vot particular l'opinió que han defensat en la deliberació d'un dictamen, tant pel que fa a les conclusions com a la fonamentació. Els vots particulars acompanyen el dictamen.

SECCIÓ SEGONA Adopció i publicitat dels acords del Consell Artículos 21 y 22
ARTICLE 21 Adopció d'acords del Consell
 1. La constitució, les deliberacions i l'adopció d'acords del Consell de Garanties Estatutàries requereixen la presència de dos terços dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver el president o presidenta o, si es dóna un dels supòsits que estableix l'article 7.5, el vicepresident o vicepresidenta.

 2. Els acords del Consell de Garanties Estatutàries per a emetre dictamen s'adopten per majoria absoluta.

 3. En les votacions del Consell de Garanties Estatutàries, s'entén que hi ha majoria absoluta si s'expressen en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre resultant de dividir per dos el total de membres del Consell. En cas d'empat, el vot del president o presidenta és diriment.

 4. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries tenen el dret i l'obligació d'assistir a les sessions, a les quals han d'haver estat convocats reglamentàriament. Els membres del Consell no es poden abstenir en les votacions dels dictàmens, llevat que hi concorrin causes legals d'abstenció.

ARTICLE 22 Publicitat dels dictàmens del Consell
 1. El Consell de Garanties Estatutàries, en el termini de tres dies a comptar de la tramesa d'un dictamen als sol·licitants, l'ha de trametre també, juntament amb els vots particulars, a la presidència de la Generalitat i a la presidència del Parlament, que l'han de posar, en el termini de cinc dies, a la disposició dels membres del Govern i dels grups parlamentaris, respectivament.

 2. Els dictàmens emesos pel Consell de Garanties Estatutàries a sol·licitud dels diputats, dels grups parlamentaris, de les comissions legislatives del Parlament, del Síndic de Greuges, dels municipis o les vegueries o del Consell de Governs Locals s'han de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya en el termini de cinc dies.

 3. Els dictàmens emesos pel Consell de Garanties Estatutàries a sol·licitud del Govern s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL IV Tramitació dels dictàmens Artículos 23 a 32
SECCIÓ PRIMERA Legitimació per a sol·licitar dictàmens Artículo 23
ARTICLE 23 Legitimació

Estan legitimats per a demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries:

 1. En el supòsit de l'article 16.1.a, dos grups parlamentaris, una desena part dels diputats i el Govern. Si la reforma de l'Estatut d'autonomia afecta els drets reconeguts pels capítols I, II i III del títol I de l'Estatut, també pot demanar el dictamen el Síndic de Greuges.

 2. En el supòsit de l'article 16.1.b, dos grups parlamentaris, una desena part dels diputats i el Govern. Si el projecte o la proposició de llei desenvolupa o afecta drets reconeguts pels capítols I, II i III del títol I de l'Estatut, també pot demanar el dictamen el Síndic de Greuges.

 3. En el supòsit de l'article 16.1.c, dos grups parlamentaris o una desena part dels diputats. Si el decret llei sotmès a convalidació del Parlament afecta drets reconeguts pels capítols I, II i III del títol I de l'Estatut, també pot demanar el dictamen el Síndic de Greuges.

 4. En el supòsit de l'article 16.1.d, dos grups parlamentaris o una desena part dels diputats. Si el projecte de decret legislatiu afecta drets reconeguts pels capítols I, II i III del títol I de l'Estatut, també pot demanar el dictamen el Síndic de Greuges.

 5. En el supòsit de l'article 16.1.e, el municipi o la vegueria concernits, si són els únics afectats pel projecte o la proposició de llei o pel projecte de decret legislatiu. En cas que la proposta de norma afecti diversos municipis o vegueries, estan legitimats per a demanar el dictamen una quarta part dels municipis o vegueries de l'àmbit territorial d'aplicació de la norma, si representen com a mínim una quarta part de la població oficial del dit àmbit territorial, o bé el Ple o la Comissió Permanent del Consell de Governs Locals.

 6. En el supòsit de l'article 16.2.a, dos grups parlamentaris, una desena part dels diputats i el Govern.

 7. En el supòsit de l'article 16.2.b, el Govern.

 8. En el supòsit de l'article 16.2.c, els ens legitimats d'acord amb el que estableix la Llei orgànica del Tribunal Constitucional.

SECCIÓ SEGONA Forma i tramitació de les sol·licituds de dictamen Artículos 24 y 25
ARTICLE 24 Forma i contingut de les sol·licituds de dictamen
 1. Els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries s'han de sol·licitar per mitjà d'un escrit adreçat al president o presidenta del Consell, que n'ha d'acusar recepció als sol·licitants. La sol·licitud s'ha d'acompanyar amb el certificat de l'acord de sol·licitud del dictamen, llevat que sigui presentada pel Síndic de Greuges, i ha de fer constar el compliment dels requisits exigits per a sol·licitar-lo.

 2. La sol·licitud d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries ha d'indicar els preceptes, els vots particulars i les esmenes que susciten dubtes d'inconstitucionalitat o d'antiestatutarietat, els preceptes de la Constitució o de l'Estatut que s'estimen vulnerats i els motius en què es fonamenta la sol·licitud. La sol·licitud ha d'incloure també, si escau, els arguments que permeten atribuir al dictamen del Consell el caràcter vinculant que estableix l'article 76.4 de l'Estatut.

ARTICLE 25 Tramitació de les sol·licituds de dictamen
 1. El Consell de Garanties Estatutàries, un cop rebuda una sol·licitud de dictamen, s'ha de pronunciar en el termini de tres dies sobre si l'admet a tràmit o no. El Consell només pot inadmetre la sol·licitud en cas de manca de legitimació o en cas d'incompliment d'altres requisits procedimentals establerts legalment.

 2. Si una sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries té defectes formals esmenables, el Consell ha de concedir un termini de tres dies als sol·licitants perquè puguin esmenar-los. Un cop finit aquest termini, el Consell ha d'adoptar en el termini de dos dies la decisió definitiva sobre l'admissió o la inadmissió a tràmit de la sol·licitud. En aquest cas, el termini per a emetre el dictamen es compta des de la decisió definitiva d'admissió a tràmit de la sol·licitud.

 3. El president o presidenta del Consell de Garanties Estatutàries ha de comunicar als sol·licitants d'un dictamen, en el termini de tres dies, la decisió sobre la sol·licitud; en cas d'inadmissió, la resolució ha d'ésser motivada.

 4. El Consell de Garanties Estatutàries pot requerir als sol·licitants d'un dictamen la informació i la documentació complementàries que siguin necessàries o convenients per a emetre'l.

 5. El Consell de Garanties Estatutàries pot sol·licitar al Parlament, al Govern, als ens locals i a les altres institucions públiques de Catalunya la informació i la documentació que siguin necessàries o convenients per a l'exercici de les seves competències.

SECCIÓ TERCERA Tramitació dels dictàmens Artículos 26 a 32
ARTICLE 26 Tramitació dels dictàmens relatius a la reforma de l'Estatut i a altres projectes i proposicions de llei
 1. Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de les lletres a i b de l'article 23 ho han de comunicar a la Mesa del Parlament en el termini de tres dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels vots particulars i les esmenes reservades, o de l'informe de la ponència, si la comissió té delegada la competència legislativa plena. La Mesa del Parlament ha d'acordar l'admissió o la inadmissió a tràmit de la sol·licitud i trametre-la al Consell, si escau, en el termini de dos dies.

 2. Si el Govern o el Síndic de Greuges sol·liciten un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de les lletres a i b de l'article 23, han de presentar la sol·licitud al Consell en el termini de tres dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels vots particulars i les esmenes reservades, o de l'informe de la ponència, si la comissió té delegada la competència legislativa plena, i en aquest mateix termini han de comunicar al president o presidenta del Parlament la petició formulada al Consell.

 3. El Consell de Garanties Estatutàries ha d'emetre el dictamen a què es refereixen els apartats 1 i 2 i trametre'l a la Mesa del Parlament en el termini d'un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud.

 4. En els supòsits a què es refereixen els apartats 1 i 2, el procediment legislatiu corresponent resta suspès i es reprèn quan el Consell de Garanties Estatutàries emet el dictamen o si transcorre el termini d'un mes i el Consell no ha tramès el dictamen a la Mesa del Parlament.

ARTICLE 26 BIS Tramitació dels dictàmens relatius als projectes i les proposicions de llei tramitats en lectura única
 1. Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de l'article 23.b amb relació a una iniciativa legislativa tramitada en lectura única ho han de comunicar a la Mesa del Parlament en el termini de dos dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de la proposta del Govern o de la Mesa o la Junta de Portaveus del Parlament de tramitar el projecte o la proposició de llei en lectura única.

 2. Si el Govern sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de l'article 23.b amb relació a una proposició de llei tramitada en lectura única, ha de presentar la sol·licitud al Consell en el termini de dos dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de la proposta de la Mesa o la Junta de Portaveus del Parlament de tramitar la proposició de llei en lectura única.

 3. Si el Síndic de Greuges sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de l'article 23.b amb relació a una iniciativa legislativa tramitada en lectura única, ha de presentar la sol·licitud al Consell en el termini de dos dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de la proposta del Govern o de la Mesa o la Junta de Portaveus del Parlament de tramitar la iniciativa en lectura única.

 4. El Consell de Garanties Estatutàries ha d'emetre el dictamen a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 i trametre'l a la Mesa del Parlament en el termini de set dies a comptar de la recepció de la sol·licitud.

 5. En el supòsit a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3, el procediment legislatiu corresponent resta suspès i es reprèn quan el Consell de Garanties Estatutàries emet el dictamen o si transcorre el termini de set dies i el Consell no ha tramès el dictamen a la Mesa del Parlament.

ARTICLE 27 Tramitació dels dictàmens relatius a decrets llei
 1. Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de la lletra c de l'article 23 ho han de comunicar a la Mesa del Parlament en el termini de tres dies a comptar de la publicació del decret llei. La Mesa del Parlament ha d'acordar l'admissió o la inadmissió a tràmit de la sol·licitud i trametre-la al Consell, si escau, en el termini de dos dies.

 2. Si el Síndic de Greuges sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de la lletra c de l'article 23, ha de presentar la sol·licitud al Consell en el termini de tres dies a comptar de la publicació del decret llei, i en aquest mateix termini ha de comunicar al president o presidenta del Parlament la petició formulada al Consell.

 3. El Consell de Garanties Estatutàries ha d'emetre el dictamen a què es refereixen els apartats 1 i 2 i trametre'l a la Mesa del Parlament en el termini de dotze dies a comptar de la recepció de la sol·licitud.

 4. En els supòsits a què es refereixen els apartats 1 i 2, el procediment per al debat i la votació sobre la convalidació o la derogació del decret llei resta suspès i es reprèn quan el Consell de Garanties Estatutàries emet el dictamen o si transcorre el termini de dotze dies i el Consell no ha tramès el dictamen a la Mesa del Parlament.

ARTICLE 28 Tramitació dels dictàmens relatius a projectes de decret legislatiu
 1. Els diputats o grups parlamentaris que sol·licitin un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de la lletra d de l'article 23 ho han de comunicar a la Mesa del Parlament en el termini de tres dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del text del projecte de decret legislatiu. La Mesa del Parlament ha d'acordar l'admissió o la inadmissió a tràmit de la sol·licitud i trametre-la al Consell, si escau, en el termini de dos dies.

 2. Si el Síndic de Greuges sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de la lletra d de l'article 23, ha de presentar la sol·licitud al Consell en el termini de tres dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del text del projecte de decret legislatiu, i en aquest mateix termini ha de comunicar al president o presidenta del Parlament la petició formulada al Consell.

 3. El Consell de Garanties Estatutàries ha d'emetre el dictamen a què es refereixen els apartats 1 i 2 i trametre'l a la Mesa del Parlament en el termini d'un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud.

 4. En el supòsit a què es refereixen els apartats 1 i 2, el termini perquè els diputats i els grups parlamentaris puguin formular objeccions i observacions al projecte de decret legislatiu resta suspès i es reprèn quan el Consell de Garanties Estatutàries emet el dictamen o si transcorre el termini d'un mes i el Consell no ha tramès el dictamen a la Mesa del Parlament.

ARTICLE 29 Tramitació dels dictàmens relatius a l'autonomia local garantida per l'Estatut
 1. El municipi o la vegueria que sol·licitin un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de la lletra e de l'article 23 han de presentar la sol·licitud al Consell en el termini de set dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels vots particulars i les esmenes reservades o del text del projecte de decret legislatiu, i en aquest mateix termini han de comunicar al president o presidenta del Parlament la petició formulada al Consell.

 2. Si diversos municipis o vegueries pretenen sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de la lletra e de l'article 23, han de comunicar al Consell l'acord de sol·licitud, en el mateix termini que estableix l'apartat 1, una vint-i-cinquena part dels municipis o vegueries de l'àmbit territorial d'aplicació de la norma, si representen com a mínim una vint-i-cinquena part de la població oficial del dit àmbit territorial, i en aquest mateix termini han de comunicar al president o presidenta del Parlament la petició formulada al Consell. La sol·licitud inicial de dictamen ha d'ésser ratificada davant el Consell pel nombre de municipis o vegueries a què es refereix la lletra e de l'article 23 en el termini d'un mes a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels vots particulars i les esmenes reservades o del text del projecte de decret legislatiu.

 3. Si el Consell de Governs Locals sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries a l'empara de la lletra e de l'article 23, ha de presentar la sol·licitud al Consell en el termini de set dies a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del dictamen de la comissió legislativa i dels vots particulars i les esmenes reservades o del text del projecte de decret legislatiu, i en aquest mateix termini ha de comunicar al president o presidenta del Parlament la petició formulada al Consell.

 4. L'acord de sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres dels plenaris dels municipis i les vegueries sol·licitants, en els supòsits a què es refereixen els apartats 1 i 2, i el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell de Governs Locals, en el supòsit a què es refereix l'apartat 3.

 5. En els supòsits a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3, el Consell de Garanties Estatutàries ha d'emetre el dictamen i trametre'l a la Mesa del Parlament en el termini d'un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud, referit en el cas de l'apartat 2 a la ratificació de la sol·licitud inicial.

 6. En els supòsits a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3, el procediment legislatiu corresponent o el termini perquè els diputats i els grups parlamentaris puguin formular objeccions i observacions al projecte de decret legislatiu resten suspesos i es reprenen quan el Consell de Garanties Estatutàries emet el dictamen o si transcorre el termini d'un mes i el Consell no ha tramès el dictamen a la Mesa del Parlament.

ARTICLE 30 Tramitació dels dictàmens relatius a recursos d'inconstitucionalitat interposats pel Parlament
 1. Els diputats o grups parlamentaris que vulguin proposar al Ple del Parlament la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat han de presentar prèviament a la Mesa del Parlament, a l'empara de la lletra f de l'article 23, en el termini de trenta dies a comptar de la publicació de la disposició contra la qual es pretén interposar el recurs, la sol·licitud del dictamen preceptiu del Consell de Garanties Estatutàries. Un cop rebuda la comunicació, la Mesa ha d'acordar l'admissió o la inadmissió a tràmit de la sol·licitud i trametre-la al Consell, si escau, en el termini de dos dies.

 2. El Consell de Garanties Estatutàries ha d'emetre el dictamen a què es refereix l'apartat 1 i trametre'l a la Mesa del Parlament en el termini d'un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud. Un cop rebut el dictamen, el president o presidenta del Parlament ha d'ordenar que es publiqui en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Si al cap de tres dies d'haver-se publicat, els sol·licitants del dictamen, o bé tres grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats, comuniquen la pretensió d'interposar el recurs d'inconstitucionalitat al president o presidenta del Parlament, aquest ha de convocar el Ple corresponent en el termini de cinc dies.

ARTICLE 31 Tramitació dels dictàmens relatius a recursos d'inconstitucionalitat o conflictes de competència promoguts pel Govern
 1. Si el Govern pretén interposar un recurs d'inconstitucionalitat, ha de sol·licitar el dictamen preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries, que l'ha d'emetre en el termini d'un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud.

 2. Si el Govern pretén plantejar un conflicte de competència, ha de sol·licitar el dictamen preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries, un cop formulat el requeriment d'incompetència davant l'òrgan pertinent. El Consell ha d'emetre el dictamen en el termini de dotze dies a comptar de la recepció de la sol·licitud.

ARTICLE 32 Termini per a l'emissió dels dictàmens relatius a conflictes en defensa de l'autonomia local garantida per la Constitució

El Consell de Garanties Estatutàries ha d'emetre en el termini d'un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud els dictàmens preceptius que li sol·licitin els ens locals a l'empara de la lletra h de l'article 23.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Còmput dels terminis

Els terminis indicats en dies per aquesta llei es computen com a dies hàbils, entesos com a tals els dies feiners compresos entre dilluns i divendres. Els terminis indicats en mesos es computen de data a data; en aquest cas, si el termini fineix en dia festiu, es considera com a dia de finiment el primer dia hàbil següent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Successió entre el Consell Consultiu de la Generalitat i el Consell de Garanties Estatutàries

El Consell de Garanties Estatutàries succeeix el Consell Consultiu de la Generalitat en tot allò que no reguli aquesta llei, inclosos els drets i les obligacions en matèria de personal, contractes, convenis i titularitat dels béns.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Elaboració del Reglament d'organització i funcionament del Consell

El Consell de Garanties Estatutàries ha d'aprovar el seu reglament d'organització i funcionament en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'haver-se constituït.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Continuïtat del personal al servei del Consell Consultiu de la Generalitat
 1. El personal al servei del Consell Consultiu de la Generalitat es manté en el lloc de treball com a personal al servei del Consell de Garanties Estatutàries, amb els mateixos drets i deures.

 2. Els funcionaris de la Generalitat que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei estiguin al servei del Consell Consultiu de la Generalitat podran, en el termini d'un mes a comptar de l'entrada en vigor de la Llei, exercir el dret d'ocupar a l'Administració de la Generalitat una plaça de nivell equivalent a la que ocupaven al Consell Consultiu. Els funcionaris que no exerceixin aquest dret romandran, respecte a l'Administració de la Generalitat, en la situació administrativa de serveis en altres administracions.

 3. S'integren com a lletrats al servei del Consell de Garanties Estatutàries els funcionaris de la Generalitat que, estant al servei del Consell Consultiu de la Generalitat en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei, hi exerceixin funcions de lletrat o lletrada o hi hagin exercit per un període mínim de tres anys funcions equivalents.

 4. Els lletrats que, essent funcionaris d'una administració pública de Catalunya, prestin serveis al Consell de Garanties Estatutàries, romanen en l'Administració d'origen, durant aquest període, en la situació administrativa de serveis especials.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Manteniment en funcions del Consell Consultiu de la Generalitat

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Consell Consultiu de la Generalitat i els membres que el componen romanen en funcions fins a la constitució del Consell de Garanties Estatutàries.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Primera designació i primeres renovacions dels membres del Consell de Garanties Estatutàries
 1. Dins els dos mesos següents a l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Parlament i el Govern han de designar els membres del Consell de Garanties Estatutàries i proposar-ne el nomenament al president o presidenta de la Generalitat.

 2. En la reunió constitutiva del Consell de Garanties Estatutàries s'han de fer dos sorteigs, un entre els membres designats pel Parlament i un altre entre els membres designats pel Govern, per a establir quins finiran llur mandat en escaure's les dues primeres renovacions.

 3. Els membres del Consell de Garanties Estatutàries que cessin en la primera renovació poden ésser reelegits, excepcionalment, per a un segon mandat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA Règim transitori fins a la constitució del Consell de Governs Locals
 1. Mentre no es constitueixi el Consell de Governs Locals, la legitimació que li atribueix l'article 23.e correspon a les entitats representatives dels ens locals. En aquest cas, l'acord de sol·licitud de dictamen a què es refereix l'article 29.3 requereix el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de l'entitat que el sol·liciti, o el vot favorable de la majoria absoluta de cada entitat, si la sol·licitud és presentada per totes les entitats.

 2. Mentre no es constitueixi el Consell de Governs Locals, el Govern, abans de designar el conseller o consellera a què es refereix l'article 3.3, haurà d'escoltar el parer de les entitats representatives dels ens locals.

 3. [No vigent]

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA Règim intern transitori
 1. Mentre el Consell de Garanties Estatutàries no aprovi el seu reglament d'organització i funcionament, manté la vigència, en tot allò que no s'oposi a aquesta llei, el reglament del Consell Consultiu de la Generalitat.

 2. Mentre el Consell de Garanties Estatutàries no aprovi el seu reglament d'organització i funcionament, les funcions que la legislació de funció pública atribueix als secretaris generals i als consellers seran assumides pel conseller secretari o consellera secretària, excepte les següents, que seran assumides pel ple:

 1. L'aprovació i la modificació de la plantilla.

 2. L'aprovació i la modificació de la relació de llocs de treball.

 3. La imposició de les sancions per faltes molt greus.

 4. L'aprovació i la modificació de l'oferta pública d'ocupació.

 5. L'aprovació dels acords i els pactes sobre les condicions laborals.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA Derogació de la Llei 1/1981

Es deroga la Llei 1/1981, del 25 de febrer, del Consell Consultiu de la Generalitat.