Llei de Creació de l'Especialitat d'Educació Social en el Cos de Diplomats de la Generalitat (Llei 24/2002, de 18 de novembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Les resolucions del Parlament 936/V, de 13 de maig de 1999, i 306/VI, de 8 de novembre de 2000, han instat el Govern a crear un cos específic d'educadors socials dins l'estructura de la funció pública de la Generalitat. Amb relació a aquesta qüestió s'ha de tenir en compte que, pel que fa a la normativa que regula els cossos de funcionaris de la Generalitat, la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat, va crear els cossos que porten a terme tasques de caràcter professional derivades directament de la titulació acadèmica necessària per a poder-hi accedir. Entre aquests, l'article 2 va crear el cos de diplomats de la Generalitat, corresponent al nivell de titulació del grup B.

Amb la finalitat d'acomplir les dites resolucions parlamentàries, tot utilitzant el disseny actual de l'estructura de la funció pública de la Generalitat, aquesta Llei crea l'especialitat d'educació social en el cos de diplomats de la Generalitat, per a ingressar en la qual s'exigeix estar en possessió del títol de diplomat o diplomada en educació social, establert pel Reial decret 1420/1991, del 30 d'agost; qualsevol altre d'homologada degudament o una altra diplomatura o llicenciatura.

La tasca dels educadors socials pot ésser tant d'animació sociocultural com de treball educatiu particularitzat, segons el tipus d'institució i l'encàrrec professional que rebin. Així mateix, llur activitat comprèn diverses franges d'edat, diversos àmbits i diverses problemàtiques, la qual cosa fa necessària una bona formació inicial, de manera que puguin assumir la responsabilitat professional en les millors condicions. En aquest sentit, cal remarcar la importància d'una formació inicial que permeti l'accés a la professió i d'una formació continuada per a la capacitació dels professionals davant les noves necessitats que genera el context social.

A la vegada, aquesta Llei regula els diferents sistemes d'accés a la nova especialitat del personal funcionari i laboral que presta o que ha prestat serveis d'educador o educadora social en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.

Pel que respecta als funcionaris del grup B que presten o han prestat serveis d'educador o educadora, aquesta Llei en possibilita la integració directa en la nova especialitat sempre que posseeixin la titulació d'educador o educadora social, qualsevol altra d'homologada degudament o una altra diplomatura o llicenciatura; que ocupin, a més, llocs d'educador o educadora amb caràcter definitiu, i que exerceixin funcions d'educador o educadora social. Així mateix, regula aspectes específics de l'accés per promoció interna a l'especialitat d'educació social de determinats funcionaris del grup C que presten o han prestat serveis com a educador o educadora amb destinació definitiva, sempre que posseeixin la titulació esmentada.

Pel que fa al personal laboral, aquesta Llei estableix el corresponent procés de conversió en funcionaris, en l'especialitat d'educació social del cos de diplomats, del personal laboral fix del grup B que estigui prestant serveis amb la categoria de conveni d'educador o educadora social.

Finalment, estableix un règim transitori d'accés a la nova especialitat, al qual es pot acollir determinat personal interí i laboral temporal que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, presta serveis com a educador o educadora social.

CAPÍTOL I L'especialitat d'educació social Artículos 1 y 2
ARTICLE 1 Funcions
 1. Es crea l'especialitat d'educació social dins el cos de diplomats de la Generalitat.

 2. Les funcions que han de desenvolupar els membres de l'especialitat d'educació social del cos de diplomats de la Generalitat són les derivades de l'exercici professional de llur titulació acadèmica, en especial en els camps de l'educació no formal, de l'educació d'adults -inclosos els de la tercera edat-, de la inserció social de persones desadaptades o discapacitades i de l'acció socioeducativa.

ARTICLE 2 Procés selectiu

Per accedir a l'especialitat d'educació social cal superar el corresponent procés selectiu i tenir el títol de diplomat o diplomada en educació social, corresponent al nivell de titulació del grup B, o qualsevol altre títol degudament homologat amb el de diplomat o diplomada en educació social.

CAPÍTOL II Accés a l'especialitat d'educació social Artículos 3 a 5
ARTICLE 3 Integració de funcionaris del grup B
 1. Els funcionaris del grup B de l'Administració de la Generalitat que presten o han prestat serveis ocupant llocs de treball d'educador o educadora amb caràcter definitiu i exercint funcions d'educador o educadora social s'integren directament en l'especialitat d'educació social del cos de diplomats, sempre que posseeixin la titulació d'educador o educadora social, qualsevol altra d'homologada degudament o una altra diplomatura o llicenciatura.

 2. La Secretaria General d'Administració i Funció Pública ha d'obrir una convocatòria per tal que els funcionaris que ho sol·licitin i que compleixin els requisits que estableix l'apartat 1 puguin integrar-se en l'especialitat d'educació social del cos de diplomats de la Generalitat.

 3. El personal que ocupa un lloc d'educador o educadora i s'integra en l'especialitat d'educació social del cos de diplomats es manté en el mateix lloc de treball, amb les mateixes condicions de provisió i en la situació administrativa que li correspongui en el cos d'origen.

 4. Les vacants que hi hagi de l'especialitat d'educació social, segons les disponibilitats, es poden oferir als funcionaris que s'integrin en la nova especialitat però que no estiguin ocupant un lloc de treball d'educador o educadora. Aquests funcionaris poden continuar en llur lloc de treball i resten, respecte al nou cos, en la situació administrativa que els correspongui; també poden participar en els sistemes ordinaris de provisió de l'especialitat d'educació social.

ARTICLE 4 Torns especials de promoció interna
 1. Els funcionaris del grup C de l'Administració de la Generalitat que presten o han prestat serveis ocupant un lloc de treball d'educador o educadora amb caràcter definitiu i exercint funcions d'educador o educadora social poden participar en torns especials de promoció interna per a l'accés a l'especialitat d'educació social del cos de diplomats de la Generalitat, sempre que posseeixin la titulació de diplomat o diplomada en educació social, qualsevol altra d'homologada degudament o una altra diplomatura o llicenciatura.

 2. Els funcionaris de l'Administració de la Generalitat a què fa referència l'apartat 1 es poden acollir a la promoció interna especial que estableix aquest article i poden participar en els tres processos selectius que es convoquin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

 3. Els funcionaris a què fa referència l'apartat 2 que ocupen un lloc d'educador o educadora i que accedeixen a l'especialitat d'educació social per promoció interna es mantenen en el mateix lloc de treball, si l'ocupaven amb caràcter indefinit, el qual lloc de treball ha d'ésser reclassificat en el grup B, i resten en la situació administrativa que els correspongui en el cos d'origen.

 4. Les vacants que hi hagi de l'especialitat d'educació social, segons les disponibilitats, es poden oferir als funcionaris que accedeixin a la nova especialitat per promoció interna però que no estiguin ocupant un lloc de treball d'educador o educadora. Aquests funcionaris poden continuar en llur lloc de treball i resten, respecte al nou cos, en la situació administrativa que els correspongui; també poden participar en els sistemes ordinaris de provisió de l'especialitat d'educació social.

ARTICLE 5 Situació dels funcionaris que no accedeixen a l'especialitat

Els funcionaris que ocupin un lloc de treball d'educador o educadora i que, d'acord amb el que estableixen els articles 3 i 4, no accedeixin a l'especialitat d'educació social del cos de diplomats romanen en el lloc de treball que ocupen, el qual s'ha de declarar a extingir, sens perjudici de la possibilitat de participar en els concursos corresponents a llur cos.

CAPÍTOL III Accés del personal laboral i interí a l'especialitat d'educació social Artículos 6 y 7
ARTICLE 6 Accés del personal laboral a l'especialitat d'educació social
 1. El Govern ha de determinar les places de personal laboral amb la categoria d'educador o educadora social, d'acord amb el cinquè Conveni col·lectiu de l'Administració de la Generalitat, les quals han d'ésser ocupades per personal funcionari.

 2. Els treballadors laborals fixos de plantilla que ocupen les places classificades per a personal funcionari poden participar en les proves selectives específiques que es convoquin per a ingressar en l'especialitat d'educació social del cos de diplomats de la Generalitat, sempre que posseeixin la titulació de diplomat o diplomada en educació social, qualsevol altra d'homologada degudament o una altra diplomatura o llicenciatura. Els processos selectius han de fer referència tan sols als temes generals del cos de diplomats i no als específics d'educació social, que es consideren superats o assolits.

 3. El personal que accedeixi a l'especialitat d'educació social del cos de diplomats mitjançant el procés de conversió en personal funcionari es manté en el mateix lloc de treball que ocupava i amb les mateixes condicions de provisió.

 4. El personal laboral fix de plantilla que presti serveis com a educador o educadora social i no esdevingui funcionari en l'especialitat d'educació social del cos de diplomats en els termes fixats pels apartats 1, 2 i 3 roman en la plaça que ocupa, destinada a ésser ocupada per personal funcionari.

ARTICLE 7 Accés del personal interí i en règim temporal a l'especialitat d'educació social
 1. El personal interí i el personal amb contracte temporal que en el moment de publicació de la convocatòria de selecció presti serveis o acrediti haver prestat amb anterioritat tres anys de serveis com a educador o educadora en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat pot participar, excepcionalment, successivament i sense solució de continuïtat, en les tres primeres convocatòries per a l'accés a l'especialitat d'educació social pel sistema de concurs oposició, sempre que posseeixi alguna llicenciatura o diplomatura. En la fase de concurs s'ha de tenir en compte, especialment, el temps de serveis prestats com a educador o educadora social. En la fase d'oposició, resten exempts dels temes específics d'educació social els aspirants que acreditin haver prestat un mínim de tres anys de serveis com a educador o educadora social en l'àmbit de la Generalitat.

 2. El personal en règim temporal que no superi els processos selectius esmentats en l'apartat 1 cessa, d'acord amb les necessitats dels serveis, en el seu càrrec a l'Administració de la Generalitat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Termini per obtenir la titulació requerida

El personal afectat pel que estableixen els articles 3, 4 i 6 que no tingui la llicenciatura o la diplomatura universitàries, o una altra titulació equivalent, disposa d'un termini de cinc anys per a obtenir la titulació de diplomat o diplomada en educació social o qualsevol altra d'homologada degudament. Un cop obtinguda la dita titulació dins el termini establert, pot exercir el dret a accedir a l'especialitat d'educació social en les condicions establertes pels articles esmentats.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Accés a l'especialitat d'educació social dels funcionaris dels grups B i C que han prestat serveis amb caràcter provisional

Els funcionaris dels grups B i C de l'Administració de la Generalitat a què es refereixen els articles 3.1 i 4.1 també poden, respectivament, integrar-se en la nova especialitat d'educació social del cos de diplomats o participar en els torns especials de promoció interna per a accedir-hi, si han prestat serveis en llocs d'educador o educadora social, amb caràcter provisional i ininterrompudament, durant un període mínim de cinc anys, que s'ha d'haver iniciat abans del dia 28 d'agost de 2001, data d'aprovació pel Govern del projecte d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA Torns especials de promoció interna
 1. En el primer torn especial de promoció interna que estableix aquesta llei, els funcionaris del grup C de l'Administració de la Generalitat a què es refereix l'article 4 no han de fer l'exercici relatiu als temes específics d'educació social, ja que es considera que ja els tenen superats o assolits.

 2. Els torns de promoció interna posterior es regeixen pel que estableixen aquesta llei i la normativa d'accés a la funció pública de la Generalitat.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Desenvolupament i aplicació

S'autoritzen el Govern i el conseller o consellera del Departament de Governació i Relacions Institucionals perquè, en l'àmbit de llurs competències, dictin les disposicions necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada al DOGC.