Llei d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenament per a la Protecció del Medi Nocturn de Catalunya (Llei 6/2001, de 31 de maig)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'enllumenament artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a l'habitabilitat de les zones urbanes modernes i, en menor mesura, de les zones rurals, i és també necessari per a la realització d'un gran nombre d'activitats lúdiques, comercials o productives. No obstant això, un disseny o un ús inadequats de les instal·lacions d'enllumenament té conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient, en la mesura que s'estiguin alterant, d'una manera desordenada, les condicions naturals de foscor que són pròpies de les hores nocturnes.

D'altra banda, un enllumenament nocturn excessiu o defectuós constitueix una forma de contaminació, en tant que afecta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i ha d'ésser protegit, tant perquè es tracta d'un patrimoni comú de tots els ciutadans com per la necessitat de possibilitar-ne l'estudi científic.

Finalment, un enllumenament nocturn que respongui a criteris coherents i racionals té una incidència directa i immediata en el consum de les fonts d'energia i fa possible un notable estalvi energètic. En aquest sentit, cal tenir en compte que l'ús eficient dels recursos és un dels principis bàsics de desenvolupament sostenible a què aspira Catalunya.

Igualment, cal tenir present que el Parlament ja s'ha pronunciat, en diverses resolucions, sobre la necessitat de dur a terme les actuacions adequades per a afrontar la problemàtica derivada de la contaminació lumínica. Així, la Resolució 89/V, del 1996, fa referència a la necessitat d'impedir la dispersió lumínica; la Resolució 728/V, del 1998, instava el Govern a impulsar un programa d'actuacions per combatre la contaminació lumínica, i la Resolució 616/V, del 1998, instava el Govern a constituir una comissió tècnica per a l'elaboració d'una norma reguladora d'aquest tipus de contaminació.

Totes aquestes raons, unides a la progressiva conscienciació ciutadana vers la protecció del medi, justifiquen la necessitat de regular, mitjançant aquesta Llei, mecanismes que permetin donar resposta a la problemàtica que planteja un enllumenament nocturn inadequat, i a les formes de contaminació lumínica que en derivin, sense oblidar en cap moment la importància que l'enllumenament nocturn té com a element essencial per a la seguretat ciutadana, per a la circulació i també per a la vida comercial, turística i recreativa de les zones habitades. En tot cas, una regulació adequada de l'enllumenament nocturn ha de contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, a les ciutats i als pobles.

La Llei, doncs, determina la divisió del territori en diverses zones en funció de les característiques i especificitats de cada una en relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser admissible, i també regula els aspectes relatius a les intensitats de brillantor permeses, al disseny i la instal·lació de l'enllumenat i al règim estacional i horari d'usos.

La Llei estableix igualment les obligacions de les administracions públiques per a assegurar el compliment dels objectius que persegueix, fixa els ajuts econòmics necessaris per a donar suport a les possibles operacions d'adaptació dels enllumenats existents a les noves prescripcions, regula el règim sancionador corresponent i, finalment, impulsa campanyes de conscienciació ciutadana envers la problemàtica ambiental que planteja la contaminació lumínica.

Tota aquesta regulació ha de permetre fer un altre pas endavant cap al compromís global de tota la societat en la defensa i la conservació del medi, inserit en el marc d'un desenvolupament sostenible que faci possible el creixement del benestar econòmic i social i el compatibilitzi amb la necessària protecció del medi.

En aquest sentit, l'aplicació d'aquesta Llei ha de servir per a millorar l'eficiència energètica dels enllumenats.

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 Objecte

És objecte d'aquesta Llei la regulació de les instal·lacions i els aparells d'enllumenament exterior i interior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir.

ARTICLE 2 Finalitats

Aquesta Llei té com a finalitats:

 1. Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general.

 2. Promoure l'eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l'estalvi d'energia, sens minva de la seguretat.

 3. Evitar la intrusió lumínica en l'entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i els perjudicis.

 4. Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.

ARTICLE 3 Exempcions d'aplicació
 1. Són exempts del compliment de les obligacions fixades per aquesta Llei, en els supòsits i amb l'abast que siguin fixats per via reglamentària:

  1. Els ports, els aeroports, les instal·lacions ferroviàries, les carreteres, les autovies i les autopistes.

  2. Els telefèrics i els altres mitjans de transport de tracció per cable.

  3. Les instal·lacions i els dispositius de senyalització de costes.

  4. Les instal·lacions de les forces i els cossos de seguretat i les instal·lacions de caràcter militar.

  5. Els vehicles de motor.

  6. En general, les infraestructures l'enllumenament de les quals sigui regulat per normes destinades a garantir la seguretat de la ciutadania.

  7. Les instal·lacions industrials que, per les característiques de llurs processos productius, funcionen habitualment les vint-i-quatre hores del dia i duen a terme llur activitat a l'aire lliure. Aquesta exempció afecta únicament els espais concrets que, en aplicació de la normativa vigent en matèria de seguretat industrial o de seguretat en el lloc de treball, necessiten unes condicions específiques d'il·luminació no conciliables amb la normativa de protecció del medi nocturn.

 2. S'exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei la llum produïda per combustió en el marc d'una activitat sotmesa a autorització administrativa o a altres formes de control administratiu, si no té finalitat d'enllumenament.

ARTICLE 4 Definicions
 1. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per:

  1. Contaminació lumínica: l'emissió de flux lluminós de fonts artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums.

  2. Difusió cap al cel: la forma de contaminació lumínica consistent en l'emissió de fluxos lluminosos que es difonen devers el firmament.

  3. Enlluernament: la forma de contaminació lumínica consistent en l'emissió de fluxos lluminosos que dificulten o impossibiliten la visió.

  4. Intrusió lumínica: la forma de contaminació lumínica consistent en l'emissió de fluxos lluminosos que excedeixen de l'àrea on són útils per a l'activitat prevista i envaeixen zones en què no són necessaris i en què poden causar molèsties o perjudicis.

  5. Sobreconsum: el consum energètic inútil o innecessari derivat de l'emissió de fluxos lluminosos amb excés d'intensitat o de distribució espectral.

  6. Enllumenat exterior: la instal·lació prevista per a enllumenar superfícies situades fora d'espais coberts.

  7. Enllumenat interior: la instal·lació prevista per a enllumenar superfícies situades dins d'espais coberts.

  8. Brillantor: el flux de llum pròpia o reflectida, que pot ésser:

   h1) Brillantor reduïda: la que és de baixa intensitat respecte al nivell referent de llum.

   h2) Brillantor mitjana: la que té una intensitat intermèdia respecte al nivell referent de llum.

   h3) Brillantor alta: la que té una intensitat accentuada respecte al nivell referent de llum.

  9. Nivell referent de llum: nivell d'intensitat de fluxos lluminosos determinat per via reglamentària amb vista al compliment de les prescripcions d'aquesta Llei i de la normativa que la desplegui.

  10. Flux d'hemisferi superior instal·lat: flux radiat per damunt del pla horitzontal per un aparell d'enllumenament o per un cos, un edifici o un element lluminós.

  11. Horari nocturn: franja horària que va des de l'hora que sigui fixada per via reglamentària fins a la sortida del sol.

  12. Modificació de l'enllumenat: canvi en les instal·lacions o els aparells d'enllumenament, amb l'abast i les condicions que siguin determinades per via reglamentària.

  13. Llum (en masculí): aparell que conté una font de llum.

  14. Estalvi energètic: obtenció de la llum necessària amb el mínim consum d'energia.

  15. Eficiència energètica: màxim aprofitament d'un llum.

 2. També als efectes d'aquesta Llei, i quant a l'ús a què és destinat l'enllumenat, s'entén per:

  1. Enllumenat exterior viari: el de les superfícies destinades al trànsit de vehicles.

  2. Enllumenat exterior per a vianants: el de les superfícies destinades al pas de persones.

  3. Enllumenat exterior viari i per a vianants: el de les superfícies destinades al trànsit de vehicles i al pas de persones.

  4. Enllumenat exterior ornamental: el de les superfícies enllumenades amb objectius estètics.

  5. Enllumenat exterior industrial: el de les superfícies destinades a una activitat industrial.

  6. Enllumenat exterior comercial i publicitari: el de les superfícies destinades a una activitat comercial o publicitària.

  7. Enllumenat exterior esportiu i recreatiu: el de les superfícies destinades a una activitat esportiva o recreativa.

  8. Enllumenat exterior de seguretat: el de les superfícies que cal vigilar i controlar.

  9. Enllumenat exterior d'edificis: el de les superfícies que, tot i formar part d'una finca de propietat privada, són externes a les edificacions.

  10. Enllumenat exterior d'equipaments: el de les superfícies que, tot i formar part d'un equipament, públic o privat, són externes a les edificacions.

CAPÍTOL II Règim regulador dels enllumenats Artículos 5 a 8
ARTICLE 5 Zonificació
 1. Per a l'aplicació d'aquesta Llei, el territori s'ha de dividir en zones, en funció de la vulnerabilitat a la contaminació lumínica.

 2. La divisió del territori en zones s'ha d'establir per via reglamentària i s'ha d'ajustar a la zonificació següent:

  1. Zona E1: àrees incloses en el Pla d'espais d'interès natural o en àmbits territorials que hagin d'ésser objecte d'una protecció especial, per raó de llurs característiques naturals o de llur valor astronòmic especial, en les quals només es pot admetre una brillantor mínima.

  2. Zona E2: àrees incloses en àmbits territorials que només admeten una brillantor reduïda.

  3. Zona E3: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana.

  4. Zona E4: àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta.

  5. Punts de referència: punts pròxims a les àrees de valor astronòmic o natural especial incloses en la zona E1, per a cadascun dels quals cal establir una regulació específica en funció de la distància a què es trobin de l'àrea en qüestió.

 3. Els ajuntaments poden establir una zonificació pròpia en llur terme municipal, sempre que no disminueixi el nivell de protecció aprovat en virtut de l'apartat 2, llevat que hi concorrin causes justificades, d'acord amb el que sigui regulat per reglament.

ARTICLE 6 Limitacions i prohibicions
 1. El flux d'hemisferi superior instal·lat aplicable a les zones establertes en virtut de l'article 5 s'ha de regular per via reglamentària, per a cadascun dels usos especificats per l'article 4.2 i per a qualsevol altre ús que sigui determinat per reglament.

 2. Els nivells màxims de llum per a cadascun dels usos especificats per l'article 4.2 s'han d'establir per via reglamentària, tenint en compte les recomanacions internacionals, amb mecanismes que en permetin l'adequació en cas de modificació de les esmentades recomanacions.

 3. Els projectes d'instal·lació d'enllumenats que hagin de funcionar en horari nocturn han d'anar acompanyats d'una memòria que en justifiqui la necessitat.

 4. Els ajuntaments poden establir valors propis de flux d'hemisferi superior instal·lat, atenent a les característiques i especificitats de llur territori, sempre que no disminueixi la protecció atorgada en virtut de l'apartat 2, llevat que hi concorrin causes justificades, d'acord amb el que sigui regulat per via reglamentària.

 5. Els nivells màxims de llum establerts en virtut de l'apartat 2 també són aplicables als enllumenats interiors, si produeixen intrusió lumínica cap a l'exterior.

 6. Es prohibeixen:

 1. Els llums, integrals o monocromàtics, amb un flux d'hemisferi superior emès que superi el 50% d'aquest, llevat que enllumenin elements d'un especial interès històric o artístic, d'acord amb el que sigui determinat per via reglamentària.

 2. Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d'un especial interès històric, d'acord amb el que sigui determinat per via reglamentària.

 3. Els artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna.

 4. L'enllumenament de grans extensions de platja o de costa, excepte per raons de seguretat, en cas d'emergència o en els casos que sigui determinat per via reglamentària, en atenció als usos de l'enllumenat.

 5. L’enllumenament de les pistes d’esquí en zones E1, excepte per a esdeveniments esportius extraordinaris segons el que s’estableixi per reglament, i en la resta de zones per una durada superior a un valor establert per reglament . Per reglament també es poden fixar les franges horàries en què és permès l’enllumenament i altres condicions addicionals per a la protecció del medi nocturn i de la fauna.

 6. L'enllumenament d'instal·lacions a manca de la memòria justificativa que exigeix l'apartat 3.

ARTICLE 7 Característiques de les instal·lacions i els aparells d'enllumenament
 1. Les instal·lacions i els aparells d'enllumenament s'han de dissenyar i instal·lar de manera que es previngui la contaminació lumínica i s'afavoreixi l'estalvi, l'ús adequat i l'aprofitament de l'energia, i han de comptar amb els components necessaris per a aquest fi.

 2. S'han d'establir per via reglamentària les prescripcions aplicables als aparells d'enllumenament, en funció, si escau, de les zones establertes d'acord amb l'article 5 i dels nivells màxims fixats d'acord amb l'article 6, especialment pel que fa a:

  1. La inclinació i la direcció dels llums, les característiques del tancament i la necessitat d'apantallar-los per a evitar valors excessius de flux d'hemisferi superior instal·lat, d'enlluernament o d'intrusió lumínica.

  2. El tipus de làmpades que cal utilitzar o d'ús preferent.

  3. Els sistemes de regulació del flux lluminós en horaris especials, si s'escau.

 3. Els aparells d'enllumenament exterior que, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2, compleixen els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l'angle d'implantació respecte a l'horitzontal i l'eficiència energètica, poden acreditar mitjançant un distintiu homologat llur qualitat per a evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.

 4. S'han d'adoptar els programes de manteniment necessaris per a la conservació permanent de les característiques de les instal·lacions i els aparells d'enllumenament.

 5. D’acord amb els criteris d’estalvi energètic, en els processos de renovació de l’enllumenat públic s’han de substituir les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió (VM) per altres de menor emissió de radiació de longitud d’ona curta i major eficàcia lluminosa. Aquests processos han de tendir a la reducció de la potència instal·lada.

ARTICLE 8 Règim estacional i horari d'usos de l'enllumenat
 1. L'enllumenat exterior, tant el de propietat pública com el de propietat privada, s'ha de mantenir apagat en horari nocturn, tant en zones comercials com en zones industrials, residencials o rurals, excepte en els casos següents:

  1. Per raons de seguretat.

  2. Per a enllumenar carrers, camins, vials, llocs de pas i, mentre siguin destinades a aquest ús, zones d'equipament i d'aparcament.

  3. Per a usos comercials, industrials, agrícoles, esportius o recreatius, durant el temps d'activitat.

  4. Per altres motius justificats, que s'han de determinar per via reglamentària i s'han d'haver especificat en la memòria justificativa que exigeix l'article 6.3.

 2. Els ajuntaments han de regular un règim propi d'enllumenat per als esdeveniments nocturns singulars, festius, firals, esportius o culturals a l'aire lliure, que ha de compatibilitzar la prevenció de la contaminació lumínica i l'estalvi energètic amb les necessitats derivades dels esdeveniments esmentats.

 3. Els criteris generals del règim estacional i horari d'usos de l'enllumenat exterior s'han de regular per via reglamentària. La regulació ha de tenir en compte les especificitats a què fan referència els apartats 1 i 2, ha de fixar els condicionants aplicables a l'enllumenament en horari nocturn de monuments o d'altres elements d'un interès cultural, històric o turístic especial, i tenir en compte l'ús dels sistemes d'il·luminació més eficients.

 4. El que estableix aquest article també és aplicable als enllumenats interiors, tant els de propietat pública com els de propietat privada, si produeixen intrusió lumínica a l'exterior.

CAPÍTOL III Actuacions de les administracions públiques Artículos 9 a 12
ARTICLE 9 Obligacions de les administracions públiques

Les administracions públiques, en l'àmbit de llurs competències, han de vetllar perquè:

 1. Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient i utilitzin la quantitat mínima de llum per satisfer els criteris d'enllumenament.

 2. Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 7.

 3. Els enllumenats exteriors que s'instal·lin preferentment tinguin acreditada llur qualitat per a evitar la contaminació lumínica i estalviar energia, d'acord amb el que estableix l'article 7.3.

 4. Els components dels enllumenats s'ajustin adequadament a les característiques dels usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment en la zona de l'espectre visible de longitud d'ona llarga.

 5. Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant temporitzadors, si escau.

 6. Els enllumenats es mantinguin apagats en horari nocturn, quan no siguin necessaris.

 7. Les instal·lacions i els aparells d'enllumenament siguin sotmesos al manteniment adequat per a la conservació permanent de llurs característiques.

ARTICLE 10 Règim d'intervenció de l'Administració ambiental
 1. Les característiques dels enllumenats exteriors, ajustades a les disposicions d'aquesta Llei i de la normativa que la desenvolupi, s'han de fer constar en els projectes tècnics annexos a la sol·licitud d'autorització ambiental, a la sol·licitud de llicència ambiental o, si s'escau, a la comunicació de l'activitat, d'acord amb el que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

 2. El que estableix l'apartat 1 també és aplicable als enllumenats interiors, si produeixen intrusió lumínica a l'exterior.

ARTICLE 11 Criteris per a la contractació administrativa
 1. Les administracions públiques han d'incloure en els plecs de clàusules administratives d'obres, de serveis i de subministraments els requisits que ha de complir necessàriament l'enllumenat exterior per ajustar-se als criteris de prevenció i correcció de la contaminació lumínica establerts per aquesta Llei i per la normativa que la desenvolupi.

 2. El distintiu homologat a què es refereix l'article 7.3 per als aparells d'enllumenament acredita que compleixen els requisits fixats per l'apartat 1 als efectes de la contractació administrativa.

 3. Les construccions, les instal·lacions i els habitatges que requereixen enllumenament en horari nocturn han de presentar a l'administració pública competent una memòria que en justifiqui la necessitat. En tot cas, el projecte d'enllumenat s'ha d'ajustar al màxim als criteris de prevenció de la contaminació lumínica.

ARTICLE 12 Construccions finançades amb fons públics

Els projectes d'enllumenat exterior en construccions, instal·lacions i habitatges finançats amb fons públics s'han d'ajustar necessàriament als criteris de prevenció de la contaminació lumínica que estableix aquesta Llei.

CAPÍTOL IV Règim econòmic Artículos 13 y 14
ARTICLE 13 Fons econòmic
ARTICLE 14 Règim d'ajuts
CAPÍTOL V Règim sancionador i potestat d'inspecció i control Artículos 15 a 25
ARTICLE 15 Infraccions sancionables

Constitueixen infracció administrativa les accions i les omissions que contravenen a les obligacions que estableix aquesta Llei, d'acord amb la tipificació i la gradació que estableix l'article 16.

ARTICLE 16 Tipificació de les infraccions
 1. Són infraccions lleus les accions o les omissions següents:

  1. Vulnerar dins un marge de fins a dues hores el règim horari d’ús de l’enllumenat.

  2. Excedir en un valor de fins al 20% el flux d’hemisferi superior instal·lat autoritzat.

  3. Excedir en un valor de més del 20% el flux d’hemisferi superior instal·lat autoritzat en el cas que es tracti d’un llum amb flux lluminós inferior a 3.300 lúmens.

  4. Instal·lar una tipologia de làmpada diferent a la que s’estableix per via reglamentària en el cas que es tracti d’una làmpada de flux lluminós inferior a 3.300 lúmens.

  5. Infringir per acció o per omissió qualsevol altra determinació d’aquesta llei o de la reglamentació que la desplegui, llevat que s’incorri en una infracció greu o molt greu.

 2. Són infraccions greus les accions o les omissions següents:

  1. Vulnerar per més de dues hores el règim horari d’ús de l’enllumenat.

  2. Excedir en un valor de més del 20% el flux d’hemisferi superior instal·lat autoritzat en el cas de tractar-se d’un llum amb flux lluminós igual o superior a 3.300 lúmens.

  3. Instal·lar una tipologia de làmpada diferent a la que s’estableix per via reglamentària en el cas de tractar-se d’una làmpada de flux lluminós igual o superior a 3.300 lúmens.

  4. Instal·lar aparells d’enllumenament que incompleixin en més del 20% els valors d’altres paràmetres luminotècnics establerts per aquesta llei o per la reglamentació que la desplegui.

  5. Dur a terme una modificació de l’enllumenat exterior que n’alteri la intensitat, l’espectre o el flux d’hemisferi superior instal·lat de manera que deixin de complir les prescripcions d’aquesta llei o de la normativa que la desplegui.

  6. Cometre dins una zona E1 o en un punt de referència una infracció tipificada com a lleu.

  7. Obstruir l’activitat de control o d’inspecció de l’Administració.

  8. Cometre una infracció tipificada com a lleu, si causa un impacte important al medi.

 3. Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:

  1. Cometre una infracció tipificada com a greu, si causa un impacte important al medi.

  2. Cometre dins una zona E1 o en un punt de referència una infracció tipificada com a greu, excepte en el cas 16.2.f.

ARTICLE 17 Responsabilitat

Són responsables de les infraccions d'aquesta Llei les persones físiques i jurídiques que han participat en la comissió del fet infractor.

ARTICLE 18 Procediment sancionador

El procediment administratiu aplicable per a la imposició de les sancions fixades per aquesta Llei és el que estableix la normativa vigent reguladora del procediment sancionador.

ARTICLE 19 Quantia de les sancions

Les sancions que corresponen a cada tipus d’infracció són les següents:

 1. Les infraccions lleus se sancionen amb multes de 200 euros a 800 euros.

 2. Les infraccions greus se sancionen amb multes de 801 euros a 4.000 euros.

 3. Les infraccions molt greus se sancionen amb multes de 4.001 euros a 40.000 euros.

ARTICLE 20 Graduació de les sancions

Les sancions es graduen tenint en compte els criteris següents:

 1. La intencionalitat de la persona infractora.

 2. El grau de participació en el fet per títol altre que el d'autor.

 3. La reincidència, si per resolució ferma s'ha declarat la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa.

 4. El grau d’afectació al medi en funció de la quantitat de flux lluminós emès per la instal·lació.

ARTICLE 21 Mesures cautelars
 1. Si es detecta l'existència d'una actuació contrària a les determinacions d'aquesta Llei, l'administració competent ha de requerir l'interessat, amb audiència prèvia, perquè la corregeixi, i ha de fixar un termini a aquest efecte.

 2. En el cas que el requeriment a què es refereix l'apartat 1 sigui desatès, l'administració competent pot acordar, per resolució motivada, i amb audiència prèvia de l'interessat, les mesures necessàries per a desconnectar i, si s'escau, precintar l'enllumenat infractor.

 3. Les mesures cautelars determinades per aquest article es poden adoptar simultàniament a l'acord d'incoació del procediment sancionador o en qualsevol moment posterior de la tramitació, i no es poden perllongar per més de tres mesos.

ARTICLE 22 Multes coercitives i reparació dels danys
 1. Es poden imposar multes coercitives, d'una quantia màxima de 100.000 pessetes (601,012 euros), i un màxim de tres de consecutives, per constrènyer al compliment de les obligacions derivades de les mesures cautelars o de les resolucions sancionadores que s'hagin dictat.

 2. Si una infracció d'aquesta Llei causa un dany a la biodiversitat del medi, el responsable té l'obligació de reparar-lo, i ha de retornar prioritàriament la situació a l'estat originari, previ a l'alteració. Si la reparació no és possible, el responsable de la infracció ha d'indemnitzar pels danys i perjudicis.

 3. La imposició de multes coercitives i l'exigència de la reparació del dany o de la indemnització pels danys i perjudicis causats és compatible amb la imposició de les sancions que corresponguin.

ARTICLE 23 Potestat sancionadora i òrgans competents
 1. La potestat sancionadora per a les infraccions tipificades per aquesta Llei correspon a l'Administració de la Generalitat i als ens locals.

 2. Els òrgans competents per a imposar les sancions fixades per aquesta Llei s'han de determinar per reglament.

ARTICLE 24 Potestat d'inspecció i control
 1. La potestat d'inspecció i control dels enllumenats que puguin ésser font de contaminació lumínica correspon al Departament de Medi Ambient i als ajuntaments, i és exercida per personal acreditat al servei de l'Administració respectiva, que té la condició d'autoritat, sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera.

 2. Els fets constatats en l'acta d'inspecció aixecada pel personal acreditat a què es refereix l'apartat 1 tenen valor probatori, sens perjudici de les proves que puguin aportar els interessats.

 3. Les entitats o persones sotmeses a inspecció tenen l'obligació de facilitar al màxim el desenvolupament de les tasques d'inspecció i control.

ARTICLE 25 Règim d’inspecció i control de les activitats sotmeses a la normativa de prevenció i control ambiental
 1. La persona titular de l’activitat ha de garantir en tot moment que es compleixen les prescripcions fixades en matèria de prevenció de la contaminació lumínica en el permís de l’activitat.

 2. Els controls ambientals inicials o les inspeccions ambientals d’inici de l’activitat de les activitats subjectes a la normativa de prevenció i control ambiental han d’incloure la comprovació del compliment de les prescripcions establertes en els corresponents permisos en matèria de prevenció de la contaminació lumínica.

 3. El compliment de les prescripcions en matèria de prevenció de la contaminació lumínica incloses en els permisos ambientals ha d’ésser comprovat, com a màxim, cada sis anys. Sempre que sigui possible, aquestes actuacions de comprovació s’han de portar a terme en el marc del control ambiental periòdic o de la inspecció periòdica integrada dels establiments.

 4. Les actuacions de comprovació s’han de dur a terme d’acord amb les instruccions tècniques aprovades per la direcció general competent en matèria de prevenció de la contaminació lumínica.

 5. Les activitats sotmeses al règim de comunicació que disposin d’instal·lacions d’il·luminació exterior de més de 5 kW de potència han d’acompanyar la comunicació d’una certificació acreditativa del compliment de les prescripcions en matèria de prevenció de la contaminació lumínica lliurada per una entitat col·laboradora de l’Administració o pels serveis tècnics municipals.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Els enllumenats exteriors existents a l'entrada en vigor d'aquesta Llei poden mantenir inalterades llurs condicions tècniques, en els termes que estableix la disposició transitòria primera, però han d'ajustar el règim d'usos horaris al que determinen aquesta Llei i la normativa que la desplegui.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Si posteriorment a l'entrada en vigor d'aquesta Llei es porta a terme una modificació substancial d'un enllumenat exterior que n'afecta la intensitat, l'espectre o el flux d'hemisferi superior instal·lat, s'ha d'ajustar en tot cas a les prescripcions de la Llei i de la normativa que la desplegui.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

Les actuacions d'inspecció i control dels enllumenats exteriors, pel que fa al compliment d'aquesta Llei, poden ésser dutes a terme per entitats col·laboradores, que han d'estar acreditades degudament i han de comptar amb els mitjans personals i materials necessaris per a l'exercici de llurs funcions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

Els ajuntaments poden delegar en els consells comarcals la zonificació del terme municipal a què els autoritza l'article 5.3, en els termes que estableix la normativa sobre règim local.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA

El desenvolupament reglamentari d'aquesta Llei ha de tenir en compte, d'acord amb els requisits i els principis que la Llei estableix, les alteracions de la claror natural causades per l'activitat humana, altres que la instal·lació d'enllumenats, que puguin derivar en formes de contaminació lumínica.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
 1. Ha de cessar el funcionament de qualsevol element d’una instal·lació d’enllumenat exterior que estigui inclòs en algun dels supòsits següents, d’acord amb els terminis establerts pels apartats 2, 3 i 4:

  1. Làmpades ubicades en zona E1 que no són de vapor de sodi o altres tecnologies de característiques espectrals similars.

  2. Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió.

  3. Llums que tenen un flux d’hemisferi superior instal·lat superior al 50%.

 2. Si es tracta d’instal·lacions ubicades en un punt de referència o a la seva àrea d’influència, el termini venç el 31 de març de 2016.

 3. Si es tracta d’instal·lacions de titularitat pública, el termini venç el 31 de desembre de 2016.

 4. Si es tracta d’instal·lacions de titularitat privada, el termini venç el 31 de desembre de 2018.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

La Generalitat, per mitjà del règim d'ajuts regulat per l'article 14 i dels altres mecanismes pressupostaris pertinents, ha de col·laborar amb els ajuntaments per garantir l'adaptació dels enllumenats públics dels termes municipals respectius a les prescripcions d'aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Departament de Medi Ambient ha de promoure campanyes de difusió i conscienciació ciutadana en relació amb la problemàtica que comporta la contaminació lumínica.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

D'acord amb el principi de col·laboració, s'han de promoure convenis de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i l'Administració local, i també, si escau, l'Administració general de l'Estat, amb vista a l'impuls i la implantació de les mesures que regula aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA
 1. En el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'ha de regular i constituir una comissió de prevenció i correcció de la contaminació lumínica, amb la participació dels diversos sectors implicats, amb la funció d'impulsar i promoure l'aplicació d'aquesta Llei i qualsevol altra que li sigui atribuïda.

 2. El desplegament reglamentari d'aquesta Llei s'ha d'efectuar en el termini de nou mesos a partir de la constitució de la comissió a què es refereix l'apartat 1.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA

Es faculta el Govern per a actualitzar mitjançant decret les multes fixades per aquesta Llei, d'acord amb les variacions de l'índex de preus al consum.

DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA

S'habilita el Govern per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei i el conseller o consellera de Medi Ambient per a fer la regulació de la comissió de prevenció i correcció de la contaminació lumínica a què es refereix la disposició final tercera.

DISPOSICIÓ FINAL SISENA

En el termini que estableix la disposició final tercera per al desplegament reglamentari d'aquesta Llei, el departament competent ha de determinar els requisits per a atorgar el distintiu homologat a què es refereix l'article 7.3.

DISPOSICIÓ FINAL SETENA

Aquesta Llei entra en vigor al cap de tres mesos d'haver estat publicada.