Llei de Concessió d'un Crèdit Extraordinari i d'un Suplement de Crèdit als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 (Llei 21/2009, del 18 de desembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL Artículos 1 a 4

L'Acord 6/2009, del 15 de juliol, del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, per a la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, estableix uns recursos addicionals per al 2009 amb relació al sistema de finançament vigent abans d'aquest acord.

L'entorn econòmic en què s'han desenvolupat els pressupostos de la Generalitat per al 2009 ha fet que es plantegi la conveniència de destinar part dels recursos a determinades polítiques en diferents àmbits bàsics, perquè l'Administració funcioni d'una manera normal. Per tant, és necessari prendre mesures adequades per a garantir el nivell de prestació dels serveis i per a poder complir l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Un cop assolida la millora del model de finançament de la Generalitat, cal regularitzar en el pressupost els saldos de propostes de despesa pendent d'imputació pressupostària (PPI) registrades del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català de la Salut que, excepcionalment, es feien mentre el model de finançament no estava establert.

Per tot el que s'exposa i atès que no hi ha un crèdit adequat ni suficient en el pressupost per al 2009, cal concedir un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit en els pressupostos de la Generalitat per al 2009, d'acord amb el que estableix la lletra a de l'article 5 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, i complint els tràmits de l'article 39 del dit text refós.

Aquesta llei ha d'entrar en vigor el mateix dia en què es publica, per raó de la matèria i del termini de la vigència de la Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

ARTICLE 1 Crèdit extraordinari
 1. Es concedeix un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat per al 2009 per un import màxim de 1.142.900.000 euros, distribuït de la manera següent:

  1. Al Departament de Justícia, 42.200.000 euros.

  2. Al Departament de Salut, 759.300.000 euros.

  3. Al Departament d'Educació, 171.700.000 euros.

  4. Al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 34.700.000 euros.

  5. Al Departament de Treball, 58.000.000 d'euros.

  6. Al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, 30.000.000 d'euros.

  7. Al Departament d'Acció Social i Ciutadania, 4.000.000 d'euros.

  8. Al Departament de Medi Ambient i Habitatge, 43.000.000 d'euros.

 2. El crèdit extraordinari a què fa referència l'apartat 1 s'aplica a les partides pressupostàries i per les quanties que es detallen en l'annex.

 3. S'autoritza el Departament d'Economia i Finances a fer les generacions de crèdit necessàries en els pressupostos del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut i del Servei d'Ocupació de Catalunya, corresponents a les transferències de les seccions pressupostàries dels pressupostos de la Generalitat a les entitats esmentades, que figuren en l'annex.

 4. S'autoritza els òrgans de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de l'Institut Català del Sòl a fer les generacions de crèdit necessàries en els pressupostos respectius corresponents a les transferències de les seccions pressupostàries dels pressupostos de la Generalitat a les entitats esmentades, que figuren en l'annex.

ARTICLE 2 Finançament del crèdit extraordinari

La despesa derivada del crèdit extraordinari a què fa referència l'article 1 s'ha de finançar amb part de la liquidació dels drets reconeguts a favor de la Generalitat, per un import de 1.142.900.000 euros, en concepte d'ingressos per a l'any 2009 establerts per l'Acord 6/2009, del 15 de juliol, del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, per a la reforma del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia.

ARTICLE 3 Suplement de crèdit
 1. Es concedeix un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat per al 2009 per un import equivalent al de les propostes de despesa pendents d'imputació pressupostària (PPI) del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català de la Salut registrades el 31 de desembre de 2008, fins a un màxim de 1.851.000.000 d'euros.

 2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s'autoritza el Departament d'Economia i Finances a distribuir, entre les partides pressupostàries que correspongui, el suplement de crèdit autoritzat per l'apartat 1.

ARTICLE 4 Finançament del suplement de crèdit

La despesa derivada del suplement de crèdit a què fa referència l'article 3 s'ha de finançar, en primer lloc, amb l'import que resti de la liquidació dels drets reconeguts a favor de la Generalitat en concepte d'ingressos per a l'any 2009 de l'Acord 6/2009, del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, un cop descomptat el finançament corresponent al crèdit extraordinari. Per a la resta de la despesa, si escau, s'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, contragui deute públic i, si escau, refinanci operacions d'endeutament amb un termini de reemborsament superior a un any, per un import màxim de 1.000.000.000 d'euros. Aquest import incrementa els límits d'endeutament fixats per l'article 36 de la Llei 15/2008.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA Romanents de crèdit

Els romanents de crèdit existents el 31 de desembre de 2009 corresponents als crèdits dotats per aquesta llei es poden incorporar a l'exercici següent.

SEGONA Cancel·lació de les operacions de pagament per compte de tercers

S'han de cancel·lar totes les operacions de pagament per compte de tercers que siguin vigents un cop formalitzat l'endeutament establert per aquesta llei.

TERCERA Compliment dels objectius pressupostaris del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català de la Salut

Amb l'objectiu d'ajustar el creixement de la despesa sanitària als límits que permet la situació financera actual i, excepcionalment, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei i fins que no hagi estat tancat un exercici complet sense necessitat de fer ús del registre de propostes pendents d'imputació pressupostària per part del Servei Català de la Salut i de l'Institut Català de la Salut, s'han d'aplicar les mesures següents:

Primera

Només es poden tramitar i autoritzar compromisos nous amb càrrec als exercicis pressupostaris futurs de les entitats esmentades que corresponguin a:

 1. La continuïtat d'actuacions en curs, sempre que l'import de les anualitats futures no superi en cap cas el de l'anualitat del 2010, sens perjudici de les clàusules automàtiques de revisió de preus que eventualment puguin tenir segons la inflació.

 2. Inversions noves, sempre que l'import global de cada anualitat futura corresponent a tots els compromisos vigents, incloent-hi la proposta nova, no superi en cap cas el 75 % del crèdit dels capítols 6, 7 i 8 del pressupost de l'entitat per al 2010.

Segona

Durant el primer trimestre del 2010 el Govern ha de modificar els criteris per a determinar les retribucions variables segons els objectius del personal directiu del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut i de la resta d'entitats adscrites al Departament de Salut, de manera que la percepció de la retribució esmentada quedi condicionada al fet que l'entitat respectiva hagi tancat l'exercici complet sense necessitat d'utilitzar el registre de propostes pendents d'imputació pressupostària.

QUARTA Comptabilització dels ingressos en concepte de l'Acord 6/2009, del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes

Els ingressos a què fan referència els articles 2 i 4, relatius als recursos addicionals per al 2009 establerts pel sistema de finançament aprovat per l'Acord 6/2009, del Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, s'han de comptabilitzar i liquidar d'acord amb la naturalesa econòmica de l'ingrés.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA Autorització al Departament d'Economia i Finances

S'autoritza el Departament d'Economia i Finances a fer les modificacions pressupostàries que calgui, d'acord amb la Llei 15/2008, per a desplegar i executar la present llei.

SEGONA Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor el mateix dia en què es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 18 de desembre de 2009

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances