Llei del Registre i el Dipòsit de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'Habitatge (Llei 13/1996, de 29 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

La Llei de l'Estat 29/1994, del 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en l'exposició de motius, estableix que té com a finalitat última contribuir a potenciar el mercat d'arrendaments urbans com a peça bàsica d'una política d'habitatge orientada a la consecució del mandat constitucional contingut en l'article 47, de reconeixement del dret de tots els ciutadans a gaudir d'un habitatge digne i adequat.

En el marc d'aquesta política, la creació d'un Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer ha de permetre disposar d'una informació adequada sobre la situació del parc d'habitatges en lloguer.

Així mateix, la Llei de Catalunya 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge, ja establia en l'article 24 l'obligació de dipositar la fiança que amb caràcter obligatori s'ha de constituir en la formalització dels contractes de lloguer d'habitatges. Quant a les companyies de serveis i subministraments que exigeixen la constitució de fiances a llurs usuaris, se'n regula el dipòsit com a garantia de l'usuari en el moment de la resolució del contracte.

Atès que la Llei de l'Estat 29/1994 ha modificat el règim de dipòsit de les fiances, cal adequar al nou règim el precepte esmentat, i correspon a la comunitat autònoma aquesta regulació, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional tercera de la mateixa Llei.

Igualment, en el marc de la política pròpia en matèria de sòl i habitatge, s'introdueix un supòsit de concreció de la norma general aplicable a la modalitat d'arrendament de finques urbanes per temporada, modalitat generalitzada en el territori de Catalunya, especialment en les zones turístiques. Així, s'estableix el dipòsit d'una fiança proporcional al termini de durada del contracte.

Cal destacar, finalment, que en el marc de la política d'habitatge de competència exclusiva de la Generalitat els rendiments generats pels dipòsits queden afectats a inversions destinades al foment de l'habitatge i a la millora de l'entorn urbà.

ARTICLE 1 Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes
 1. Es crea el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes, amb caràcter administratiu, que depèn de l'Institut Català del Sòl, en el qual han d'ésser objecte d'inscripció les dades corresponents a contractes subscrits entre arrendador i arrendatari referents a immobles situats a Catalunya les fiances dels quals han d'ésser objecte de dipòsit preceptiu, segons aquesta Llei.

 2. En el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes s'han de fer constar les dades relatives a:

 1. La situació de la finca arrendada, que ha d'incloure l'adreça postal, la titularitat, la referència cadastral, l'any de construcció, l'any i el tipus de reforma, si s'escau, la superfície construïda d'ús privatiu per a usos, la cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica.

 2. La identificació de les parts contractants, que ha d'incloure els domicilis respectius a l'efecte de practicar les notificacions.

 3. Les característiques del contracte, que ha d'incloure la data de formalització, la durada, la renda, el sistema d'actualització de la renda, les garanties addicionals a la fiança, el pagament dels subministres bàsics i si la finca es lloga moblada o no.

 4. L'import de la fiança i la data de dipòsit.

 5. Les altres dades que, per elaborar l'Índex de referència de preus de lloguer d'habitatges, es determinin per ordre del conseller o consellera del departament competent en matèria d'habitatge.

ARTICLE 2 Inscripció
 1. La inscripció dels contractes de lloguer en el Registre és obligatòria per a l'arrendador. L'arrendatari pot sol·licitar la inscripció del contracte de lloguer. Aquesta inscripció es produeix d'ofici per l'Administració quan s'efectua el dipòsit preceptiu de fiances establert per l'article 3. Així mateix, quan s'extingeixi el contracte, se n'ha de sol·licitar la cancel·lació en el Registre, que es produeix d'ofici en el moment de la devolució de la fiança. Els contractes de lloguer d'habitatges de protecció oficial, els quals, d'acord amb la mateixa legislació que els regula, han d'ésser visats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, poden ésser inscrits en el Registre i ésser visats en un sol acte administratiu.

 2. L'Administració ha de garantir la confidencialitat de les dades personals, i també el dret a l'honor i a la intimitat personal i familiar dels inscrits en el Registre.

 3. El dret d'accés al Registre queda subjecte al que estableix la normativa general aplicable i, en especial, a la Llei orgànica 5/1992, del 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

 4. Les administracions locals poden accedir a les dades referents als contractes que se subscriguin relatius a finques situades en llurs àmbits territorials, amb les limitacions establertes per l'apartat 3.

 5. S'ha de regular per reglament l'òrgan responsable del Registre i les unitats davant les quals es poden exercir els drets d'accés, de rectificació i de cancel·lació.

ARTICLE 3 Dipòsit de fiances de contractes de lloguer
 1. Els arrendadors de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les destinades a altres usos, han de dipositar a l'Institut Català del Sòl la fiança en metàl·lic establerta per l'article 36.1 de la Llei de l'Estat 29/1994, del 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en el termini de dos mesos a comptar de la formalització del contracte.

 2. En els supòsits d'arrendament de finques urbanes per temporada, la quantia de la fiança exigible, d'acord amb l'article 36.1 de la Llei de l'Estat 29/1994, ha d'ésser proporcional al termini de durada del contracte. En aquest cas, s'ha de prendre com a referència que les dues mensualitats establertes per l'article 36.1 corresponen al contracte d'un any de durada. En els contractes de durada igual o inferior a un mes, la fiança dipositada queda automàticament renovada per a pròrrogues successives o nous contractes de la mateixa finca que es formalitzin durant el període màxim que es determini per reglament.

 3. L'actualització i la cancel·lació de les fiances s'ha d'efectuar de conformitat amb el que estableixen l'article 36 i la disposició addicional tercera de la Llei de l'Estat 29/1994 en el termini de dos mesos a comptar del fet que les origina.

ARTICLE 4 Dipòsit de fiances de contractes de subministraments i serveis

També són objecte de dipòsit sense interès les fiances que les empreses de subministraments i serveis exigeixen als abonats per a la formalització de contractes que afecten finques urbanes.

ARTICLE 5 Documentació acreditativa

L'arrendador ha de lliurar a l'arrendatari una còpia de la

ARTICLE 6 Executivitat

L'Institut Català del Sòl pot utilitzar la via executiva per a l'ingrés de les fiances no dipositades i de les sancions que en derivin en cas d'incompliment.

ARTICLE 7 Destinació de l'import de les fiances
 1. L'Institut Català del Sòl ha de destinar l'import de les fiances que tingui en dipòsit a inversions per a la construcció pública d'habitatges, amb una atenció especial a les promocions en règim de lloguer, i a actuacions directes en nuclis antics o subjectes a un procés de renovació urbana. En aquestes actuacions la col·laboració i la coordinació amb els ajuntaments afectats s'han de dur a terme d'acord amb el que estableix l'apartat 2. En tot cas, l'Institut Català del Sòl ha de reservar un import no inferior al 10% d'aquests recursos per a garantir l'efectivitat en el pagament de les cancel·lacions i les devolucions consegüents que s'esdevinguin.

 2. En el si del Consell Assessor de l'Habitatge es crea una comissió específica que té com a comesa el seguiment de les inversions que s'efectuïn amb els fons provinents dels dipòsits de les fiances.

 3. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, anualment, després de presentar el Programa d'habitatge públic a la Comissió de Programació d'Habitatge, creada per l'article 45 de la Llei 24/1991, de l'habitatge, ha de procedir a sotmetre'l a l'informe de la Comissió a què fa referència l'apartat 2. Igualment, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha de donar compte del compliment del Programa al Consell Assessor de l'Habitatge, amb una menció expressa de la destinació dels fons recaptats.

 4. La Comissió a què fa referència l'apartat 2 ha d'ésser integrada per representants de la mateixa Generalitat, de les entitats representatives de les corporacions locals de Catalunya i de les entitats relacionades amb la promoció i l'ús dels habitatges.

ARTICLE 8 Tipificació de les infraccions
 1. Les infraccions es classifiquen en greus i lleus, en la forma que determina aquesta Llei.

 2. Són infraccions greus la manca de dipòsit de la fiança o de les actualitzacions d'aquesta.

 3. Són infraccions lleus: l'incompliment dels requisits formals que es fixin per reglament, l'incompliment de l'obligació establerta per l'article 5 i el dipòsit de les fiances fora del termini establert per l'article 3.1 llevat que es regularitzi d'acord amb l'article 12 bis.

ARTICLE 9 Graduació de les multes
 1. La infracció de l'obligació de dipositar la fiança establerta per aquesta Llei dóna lloc a la imposició de les multes següents:

  1. Per les infraccions greus, l'import de la sanció s'ha de fixar a partir del 35% fins al 75% de l'import de les fiances o de les actualitzacions no dipositades.

  2. Per infraccions lleus, l¿import de la sanció no pot superar el 35% de l¿import de la fiança o de les seves actualitzacions que siguin procedents, amb un màxim de 3.000 euros.

 2. Sens perjudici de les sancions que siguin aplicables, els imports no dipositats que hagin estat degudament requerits donen lloc al meritament d'interessos al tipus oficial vigent pel temps en què s'hagi demorat l'ingrés.

 3. [No vigent]

ARTICLE 10 Òrgans competents

Els òrgans competents per a imposar les sancions són els següents:

 1. Fins a 150.000 euros, el director o directora de l'Institut Català del Sòl.

 2. De 150.000 euros fins a 300.000 euros, el conseller o consellera competent en matèria de territori i sostenibilitat.

 3. Per a les sancions superiors a 300.000 euros, el Govern de la Generalitat.

ARTICLE 11 Règim sancionador

En tot allò que no és regulat per aquesta Llei, és aplicable el règim sancionador establert per la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge, l'aplicació de la qual es fa extensiva als contractes de lloguer de finques urbanes per a usos altres que els d'habitatge i de servei i subministrament.

ARTICLE 12 Prescripció

L'obligació del dipòsit de la fiança és exigible mentre sigui vigent el contracte. El termini de prescripció de la infracció a què doni lloc l'incompliment d'aquesta obligació s'estableix conformement al que assenyala la legislació vigent de procediment administratiu i comença a comptar des de la data de l'extinció del contracte.

ARTICLE 12 BIS 1

En el cas que les fiances es dipositin fora del termini establert sense requeriment previ de la Inspecció, s¿aplica un recàrrec del 5%, del 10% o del 15% sobre l¿import de la fiança, si el termini no supera, respectivament, els tres, els sis o els dotze mesos, amb exclusió de les sancions que es puguin exigir i dels interessosde demora.

 1. En el cas que les fiances es dipositin fora del termini establert, sense el requerimentprevi de la Inspecció, una vegada transcorreguts dotze mesos, s¿aplica un recàrrec del 20% i els interessos de demora que s¿hagin meritat a comptar del termini establert per a dipositar la fiança, amb exclusió de les sancions que es puguin exigir.

 2. En el cas que les fiances es dipositin fora del termini establert, amb el requeriment previ de la Inspecció, s'ha d'aplicar un recàrrec del 25% de l'import de la fiança. Si el retard en el dipòsit de les fiances supera els dotze mesos, també amb el requeriment previ de la Inspecció, el recàrrec és el 25% de l'import de la fiança, i s'han d'afegir a la quantitat resultant els interessos de demora meritats des del final del termini establert per a dipositar-la. En cap cas no s'inclouen en el càlcul del recàrrec els imports d'altres sancions que es puguin exigir.

 3. L¿import màxim dels recàrrecs no pot superar els mil cinc-cents euros en cap dels casos previstos.

ARTICLE 13 Garanties addicionals

Sens perjudici de l'obligació del dipòsit de la fiança regulat per aquesta Llei i per la legislació d'arrendaments urbans, l'arrendatari i l'arrendador poden establir altres garanties addicionals, àdhuc la subscripció d'una pòlissa d'assegurança, per tal de garantir que l'habitatge arrendat sigui retornat en l'estat original.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mentre no es dictin les disposicions reglamentàries de desenvolupament d'aquesta Llei, el dipòsit de les fiances s'ha d'efectuar pels procediments actualment vigents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades totes les disposicions que s'oposin al que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El Govern de la Generalitat ha d'elaborar, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les disposicions reglamentàries per a desenvolupar-la.