Llei de modificació i Derogació parcial de Diverses Ileis Relatives a Entitats Públiques i Privades en Matèria de Personal de Catalunya (Llei 11/2005, de 7 de juliol)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Mitjançant la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, es va fer una opció decidida per a reduir els continguts no estrictament - o no predominantment - financers de les anomenades lleis d'acompanyament dels pressupostos. L'eliminació total d'aquests continguts no era possible, però, el primer any de la legislatura, perquè calia adoptar amb rang de llei diverses mesures addicionals a les determinacions de la llei de pressupostos, ineludibles per a posar en funcionament determinades polítiques organitzatives i sectorials. Una vegada desaparegudes aquestes circumstàncies excepcionals, es va aprovar la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres, que conté ja exclusivament les mesures financeres que es consideren necessàries per a complementar la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005.

Amb independència del contingut d'aquestes lleis, però, es manté la necessitat d'aprovar determinades modificacions legals que no tenen substantivitat pròpia per a ésser objecte d'una llei específica. Concretament, en aquesta llei s'incorporen modificacions parcials de diversos preceptes legals relatius a entitats públiques i privades, i en matèria de personal. En benefici d'una major claredat, s'utilitza un criteri material precís i s'evita d'incorporar-hi regulacions completes o modificacions substancials del marc legal vigent, per raons de seguretat jurídica i de respecte a les garanties inherents al procediment, tant administratiu com parlamentari, d'elaboració d'avantprojectes i projectes de llei.

Pel que fa al contingut, aquesta llei fa modificacions relatives a entitats públiques i privades, i en matèria de personal. Pel que fa a la forma, s'estructura en tres capítols: el primer s'ocupa de les modificacions normatives en l'àmbit del sector públic; el segon, de les modificacions de la normativa reguladora de les associacions i les fundacions, i el tercer, de les modificacions en matèria de personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

CAPÍTOL I Sector públic Artículos 1 a 7
SECCIÓ PRIMERA Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció Artículo 1
ARTICLE 1 Modificació de la Llei 13/1997

S'afegeix una disposició final quarta a la Llei 13/1997, del 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, amb el text següent:

"Quarta

"1. S'ha d'entendre que les referències al Departament de Justícia i els seus òrgans superiors i directius que fa aquesta llei ho són al departament competent en matèria d'infància.

"2. El Govern pot modificar l'estructura, la composició i el funcionament dels òrgans de govern i d'administració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, establerts pels articles 4, 5, 6, 7, 8 i 9, que perden el rang i la força de llei.

3. El Govern ha d'establir l'estructura, la composició i el funcionament dels òrgans de govern i d'administració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció en el termini de sis mesos.

SECCIÓ SEGONA Biblioteca de Catalunya Artículo 2
ARTICLE 2 Derogació d'uns articles de la Llei 4/1993

Es deroguen els articles 13.c i 16 de la Llei 4/1993, del 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.

SECCIÓ TERCERA Museu d'Art de Catalunya Artículo 3
ARTICLE 3 Modificació de la Llei 17/1990

Es modifica l'apartat quart de la disposició addicional tercera de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus, que resta redactat de la manera següent:

4. La gestió del Museu d'Art de Catalunya és a càrrec d'un consorci. La presidència del Museu correspon a un membre o una membre del Patronat - òrgan superior de govern del Museu -, nomenat pel Govern de la Generalitat. La vicepresidència o les vicepresidències corresponen a membres del Patronat nomenats d'acord amb el procediment que estableixen els estatuts.

SECCIÓ QUARTA Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de La Generalitat Artículo 4
ARTICLE 4 Modificació de la Llei 5/1986

Es modifica l'article 2 de la Llei 5/1986, del 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, que resta redactat de la manera següent:

L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat té al seu càrrec l'organització, la gestió directa i la comercialització dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat, i també la recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d'aquesta activitat i el pagament dels premis que s'estableixin. Així mateix, l'Entitat pot fer les activitats i els serveis que se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes.

SECCIÓ CINQUENA Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Artículo 5
ARTICLE 5 Modificació de la Llei 18/1990

S'afegeix un nou article, el 5 bis, a la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, amb el text següent:

"Article 5 bis. La vicepresidència

El president o presidenta del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada pot nomenar una persona, entre els membres del Consell Rector, perquè exerceixi la vicepresidència del Centre. Aquesta persona ha de substituir el president o presidenta en casos d'absència o malaltia i en els altres que expressament aquest li delegui.

SECCIÓ SISENA Centre d'iniciatives per a La Reinserció Artículo 6
ARTICLE 6 Modificació de la Llei 5/1989

[No vigent]

SECCIÓ SETENA Institut Català de les dones Artículo 7
ARTICLE 7 Institut Català de les Dones

L'Institut Català de la Dona, organisme autònom administratiu de la Generalitat, creat per la Llei 11/1989, del 10 de juliol, passa a denominar-se Institut Català de les Dones. Totes les referències a l'Institut Català de la Dona, en la mateixa llei i en la normativa que la desplega, s'han d'entendre fetes a l'Institut Català de les Dones.

CAPÍTOL II Associacions i fundacions Artículos 8 y 9
SECCIÓ PRIMERA Associacions Artículo 8
ARTICLE 8 Modificació de la Llei 7/1997
SECCIÓ SEGONA Fundacions Artículo 9
ARTICLE 9 Modificació de la Llei 5/2001
CAPÍTOL III Personal Artículos 10 y 11
SECCIÓ PRIMERA Educació social Artículo 10
ARTICLE 10 Modificació de la Llei 24/2002

S'afegeix una nova disposició transitòria, la tercera, a la Llei 24/2002, del 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el Cos de Diplomats de la Generalitat, amb el text següent:

"Tercera. Torns especials de promoció interna

"1. En el primer torn especial de promoció interna que estableix aquesta llei, els funcionaris del grup C de l'Administració de la Generalitat a què es refereix l'article 4 no han de fer l'exercici relatiu als temes específics d'educació social, ja que es considera que ja els tenen superats o assolits.

2. Els torns de promoció interna posterior es regeixen pel que estableixen aquesta llei i la normativa d'accés a la funció pública de la Generalitat.

SECCIÓ SEGONA Mossos d'Esquadra Artículo 11
ARTICLE 11 Modificació de la Llei 10/1994

S'afegeix una nova disposició transitòria, la sisena, a la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, amb el text següent:

"Sisena

Fins al 31 de desembre de 2008 es poden fer convocatòries específiques d'accés a les categories de caporal o caporala, de sergent o sergenta, de sotsinspector o sotsinspectora i d'inspector o inspectora pel sistema de concurs oposició, per als funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que prestin serveis en l'àmbit territorial de Catalunya, que tinguin com a mínim la categoria equivalent i la titulació adequada, i que superin un curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya i, si escau, un període de pràctiques, d'acord amb el que estableixi la convocatòria corresponent. En finalitzar aquest període, el nombre de places que s'hagin cobert per aquest sistema no pot ésser superior al quinze per cent de la plantilla en cada categoria.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Servei de ludoteques

El Govern, en el termini de sis mesos, ha de regular el servei de ludoteques i, en el termini d'un any, ha d'integrar-lo dins el Sistema Català de Serveis Socials, que s'estableix en el text refós aprovat pel Decret legislatiu 17/1994, del 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, del 14 de juliol; 26/1985, del 27 de desembre, i 4/1994, del 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials.

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.