Decret de Reestructuració del Departament de Cultura de Catalunya ( Decret 304/2011, de 29 de març)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, va conferir al Departament de Cultura, a més de les atribucions en l'àmbit de la cultura que ja ostentava, la promoció i foment de la llengua catalana.

El Decret 45/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Cultura, va adequar la configuració del Departament per a l'exercici del nou àmbit competencial i la Direcció de Planificació i Foment va passar a anomenar-se Direcció General de Política Lingüística, mantenint l'estructura orgànica prevista als articles 2 a 8 del Decret 216/2005, d'11 d'octubre, d'estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística. Pel que fa a les atribucions en matèria de cultura, el Decret 45/2011 va mantenir la major part de l'estructura i funcions previstes al Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Per tant, el Decret 45/2011 ha suposat una gran dispersió normativa que calia esmenar. Per aquest motiu, el Departament de Cultura ha elaborat un reglament que conté la regulació gairebé íntegra de la seva estructura orgànica.

Aquest Decret segueix els paràmetres establerts per la Secretaria d'Administració i Funció Pública i tracta de reduir, en la mesura del que és possible, les estructures orgàniques, redistribuint les càrregues funcionals manifestament descompensades sota criteris de sostenibilitat en les jerarquies, economies d'escala i aprofitament dels recursos disponibles.

La nova estructura respon als requeriments de la situació econòmica i social del país. En aquest sentit s'aposta per una Administració simplificada, que vol ser més àgil i eficient, i que aposta per les noves tecnologies amb l'objectiu d'acostar-se a la ciutadania.

Per això, de conformitat amb el que disposen l'article 23.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Cultura, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

CAPÍTOL 1 Estructura del Departament de Cultura Artículos 1 y 2
ARTICLE 1 Departament de Cultura
ARTICLE 2 Consell de Direcció

El Consell de Direcció és presidit per la persona titular del Departament de Cultura i integrat, a més, per les persones titulars de la Secretaria General i de les diferents direccions generals, les persones directores dels serveis territorials i la resta de persones que el conseller o consellera designi. Té com a funció assistir el conseller o consellera en l'elaboració de la política del Departament i en el seguiment de l'execució d'aquesta política.

CAPÍTOL 2 Unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a Artículo 3
ARTICLE 3 Gabinet del/de la Conseller/a
 1. La unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a és el Gabinet del/de la Conseller/a

 2. El Gabinet del/de la Conseller/a té les funcions següents:

  1. Donar suport i assistir a les activitats de la persona titular del Departament.

  2. Coordinar les unitats que en depenen.

  3. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani la persona titular del Departament.

 3. Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen les unitats següents:

  1. L'Oficina de Relacions Institucionals.

  2. L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a.

  3. L'Oficina de Comunicació.

  4. L'Oficina de Protocol.

 4. L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

  1. Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i als informes sol·licitats pel Síndic de Greuges.

  2. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals en tots els assumptes que interessin el Departament de Cultura.

  3. Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

  4. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

 5. L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:

  1. Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

  2. Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

  3. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

 6. L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

  1. Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

  2. Dissenyar la política de comunicació del Departament.

  3. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

  4. Analitzar el contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la seva repercussió en el Departament, i fer-ne difusió interna.

  5. Elaborar i trametre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

  6. Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre el seu àmbit d'actuació.

  7. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

 7. L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

  1. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

  2. Coordinar les activitats de protocol d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

  3. Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

  4. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

 8. Els llocs de treball de cap del Gabinet del/de la Conseller/a i de les unitats que en depenen són ocupats per personal eventual, d'acord amb la normativa vigent.

CAPÍTOL 3 Secretaria General Artículos 4 a 26
ARTICLE 4 Secretaria General

La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les relatives al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya, les que li assigni altra normativa vigent i les que li delegui la persona titular del Departament.

ARTICLE 5 Estructura de la Secretaria General
 1. Per a l’exercici de les seves funcions, la Secretaria General s’estructura en els òrgans següents:

  1. La Direcció de Serveis.

  2. El Gabinet Tècnic.

  3. L’Assessoria Jurídica.

  4. Els serveis territorials.

  5. El Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.

ARTICLE 6 Direcció de Serveis
 1. Corresponen a la Direcció de Serveis les funcions següents:

  1. Desenvolupar, dins del Departament, les polítiques impulsades pel Govern en els àmbits de gestió econòmica, contractació, patrimoni, obres, prevenció de riscos, recursos humans i les tecnologies de la informació i les comunicació (TIC) del Departament. Pel que fa a les TIC, exerceix les funcions de direcció i supervisió.

  2. Vetllar per l’aplicació de les polítiques del Govern en matèria econòmica i de personal a les entitats adscrites al Departament o que en depenen.

  3. Dirigir i coordinar l’administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament i coordinar també la resta de serveis administratius dels òrgans del Departament.

  4. Dirigir i coordinar les unitats i àrees que integren la Direcció de Serveis.

  5. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomani la Secretaria General.

 2. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA