Decret 6/2017, de 27 de gener, pel qual es crea l’especialitat de publicitat dins l’escala humanística i de ciències socials del cos facultatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En un estat social i democràtic de dret, els poders públics tenen la finalitat de promoure efectivament la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en els quals s’integren, i de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, social i cultural i atendre els ciutadans mitjançant la prestació d’un nombre cada vegada més gran de serveis, programes i iniciatives. Per assolir amb eficàcia aquests objectius, cal que els ciutadans tenguin a l’abast la informació necessària sobre els valors i els principis constitucionals i estatutaris, sobre els seus drets i deures i sobre les polítiques i els serveis públics. La publicitat institucional és, en una societat moderna, el mitjà adequat per fer arribar a la ciutadania aquesta informació. Així, la publicitat institucional compleix un fi d’interès general i, per tant, pot ser considerada un autèntic servei públic que s’ha de regular amb una norma amb rang de llei. Així ho preveu, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica1/2007, l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. D’acord amb l’article 89, una llei del Parlament de les Illes Balears ha de regular la publicitat institucional en les seves diverses formes. Per complir aquest manament estatutari i en el marc de la legislació bàsica estatal, es va aprovar la Llei13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears.

El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.120, de 8 d’agost), atribueix a la Conselleria de Presidència, mitjançant la Direcció General de Comunicació, competències en les matèries següents: informació sobre l’activitat governamental i administrativa i relacions amb els mitjans informatius; règim de premsa, ràdio i televisió; ràdio i televisió públiques; publicitat institucional, i coordinació de les polítiques de comunicació de les diverses conselleries.

Per tant, a la Direcció General de Comunicació se li atribueixen competències en dos grans àmbits: la comunicació i la publicitat. Per desenvolupar les funcions dels llocs de treball relacionats amb la comunicació són necessaris els coneixements que s’adquireixen cursant els estudis universitaris superiors de la llicenciatura en ciències de la informació. Per desenvolupar les funcions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA