Decret 53/2019, de 12 de juliol, pel qual es regula el càrrec de comissionat autonòmic del Govern de les Illes Balears a Madrid, i se’n fa el nomenament

Secció:I. Disposicions generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 21 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, preveu, com un òrgan de suport i de col·laboració del Govern, la figura del comissionat autonòmic, per desenvolupar amb caràcter temporal funcions concretes de representació de la Comunitat Autònoma en els àmbits i els fòrums que es determinin. El comissionat ha de ser una persona de prestigi reconegut i és nomenat per decret del Consell de Govern, que ha de determinar la durada i l'abast específic del mandat de representació, així com les atribucions, dietes o indemnitzacions que, si escau, li corresponguin per raó de les funcions exercides.

Durant els darrers anys, s'ha comprovat la necessitat de mantenir una activitat constant de seguiment i avaluació de les relacions del Govern de les Illes Balears amb les institucions d'àmbit estatal, tant en relació amb la tramitació i aprovació de lleis i reglaments que afecten competències o interessos de les Illes Balears, com en relació amb el desenvolupament del règim econòmic especial de les Illes Balears, amb la consecució d'acords i convenis d'inversions, i amb l'establiment de polítiques comunes o compatibles entre l'Estat i el Govern de les Illes Balears.

Per raons d'eficàcia administrativa, resulta necessari disposar a Madrid d'un comissionat que pugui actuar com a representant institucional respecte de les relacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les institucions de l'Estat, als efectes de facilitar les actuacions que poden beneficiar els interessos de les Illes Balears en diversos aspectes de caràcter institucional, econòmic, social, etc., i d'agilitzar les relacions mitjançant la delegació puntual de funcions dels òrgans del Govern de les Illes Balears.

Una vegada valorada la trajectòria professional i de responsabilitat en càrrecs públics del senyor Francesc Antich i Oliver, del qual cal destacar la formació com a llicenciat en dret, i el fet d'haver estat batle, conseller insular de Mallorca, diputat del Parlament de les Illes Balears, parlamentari al Congrés dels Diputats, dues vegades president de les Illes Balears i senador de les Corts Generals, es considera oportú aprofitar la seva experiència en favor de les polítiques de les Illes Balears i de les relacions del Govern de les Illes Balears amb les entitats estatals.

D'acord amb l'article 2.2 del Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA