Decret 53/2016, de 26 d'agost, pel qual es regula la Comissió de Secretaris Generals i es concreten determinats aspectes de les sessions del Consell de Govern

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 5/1984, de 24 d’octubre, primera norma autonòmica reguladora del règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ja es va ocupar, en l’article 24, de definir les funcions del secretari del Govern i li atribuïa, entre d’altres, la de preparar les reunions del Govern i la de distribuir l’ordre del dia i la documentació annexa.

Mitjançant el Decret 115/1995, de 13 d’octubre, es creà la Comissió de Secretaris Generals Tècnics com a òrgan encarregat de preparar les deliberacions i els acords del Consell de Govern. El dit Decret preveia que la Comissió de Secretaris Generals Tècnics podia resoldre, per delegació del Consell de Govern, els assumptes que afectassin conselleries diferents i no fossin competència del Govern.

El Decret 178/1999, de 13 d’agost, tornà a referir-se a la creació de la denominada Comissió de Secretaris Generals Tècnics com a òrgan encarregat de preparar les deliberacions i els acords del Consell de Govern. El Decret feia una regulació molt concisa d’aquesta Comissió i preveia que un acord del Consell de Govern n’aprovaria les regles de funcionament.

L’article 21 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, disposa que el Govern pot crear la Comissió de Secretaris Generals Tècnics com a òrgan encarregat de preparar les deliberacions i els acords del Consell de Govern, amb la previsió que un decret n’ha de regular el funcionament, la composició, la presidència i la secretaria. En virtut del que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta Comissió ha d’adoptar la denominació de Comissió de Secretaris Generals.

El Govern de les Illes Balears, fent ús de la facultat que li atorga l’article 21 de la Llei 4/2001, aprovà el Decret 124/2010, de 23 de desembre, pel qual es regula la Comissió de Secretaris Generals del Govern de les Illes Balears, que fixa el règim de funcionament, la composició i les funcions d’aquesta Comissió.

Després de més de cinc anys de vigència del Decret 124/2010, s’ha considerat convenient fixar reglamentàriament determinats processos. D’altra banda, la progressiva implantació de procediments telemàtics i d’administració electrònica recomanen una regulació més flexible.

L’article 16 de la Llei 4/2001, de 14 de març, recull les regles de funcionament del Consell de Govern i l’article 17, la figura de la Secretaria del Consell de Govern.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, fent ús de l’habilitació que preveu la Llei 4/2001, de 14 de març, és convenient dur a terme una nova regulació de la Comissió de Secretaris Generals; d’altra banda, cal formalitzar determinades praxis i millorar l’efectivitat de determinats aspectes previs i posteriors a les sessions del Consell de Govern.

Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 26 d'agost de 2016,

DECRET

TÍTOL I

DE LA COMISSIÓ DE SECRETARIS GENERALS

Article 1

Definició i adscripció

 1. La Comissió de Secretaris Generals és l’òrgan col·legiat encarregat de preparar les deliberacions i els acords del Consell de Govern.

 2. La Comissió està adscrita a la conselleria el titular de la qual ocupi la Secretaria del Consell de Govern. Aquesta conselleria, a la qual s’adscriu el secretariat del Govern, ha de dotar la Comissió dels mitjans materials i personals necessaris per al seu funcionament.

Article 2

Composició

 1. La Comissió està formada pels membres següents:

  1. La consellera secretària del Consell de Govern, que l’ha de presidir.

  2. Els secretaris i secretàries generals de les conselleries.

  3. El director de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma.

  4. L’interventor general de la Comunitat Autònoma.

  La secretària general de la Conselleria de Presidència, o de la conselleria el titular de la qual sigui el secretari titular del Consell de Govern, ha d’actuar com a secretària de la Comissió, amb veu i vot.

 2. La presidenta de la Comissió pot sol·licitar l’assistència, amb veu però sense vot, de qualsevol dels alts càrrecs i de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma perquè exposi o aclareixi un assumpte determinat.

Article 3

Règim de suplències

 1. Quan la presidenta de la Comissió no pugui presidir-la, l’ha de suplir la secretària general de la conselleria que ocupi la Secretaria del Consell de Govern. En aquest cas, ha d’actuar com a secretari de la Comissió el secretari general que correspongui d’acord amb l’ordre de prelació entre conselleries vigent en aquell moment, fixat en el decret de la Presidència que determina la composició del Govern.

 2. La condició de membre de la Comissió no és delegable, sens perjudici del que disposa l’apartat següent. Quan el secretari general d’una conselleria no pugui assistir a una de les sessions, o s’hagi d’abstenir, un altre secretari general membre de la Comissió n’ha de presentar els assumptes, i se n’ha de deixar constància en l’acta de la sessió.

 3. En els supòsits de suplència d’algun secretari general per proposar la inclusió d’un punt en la llista d’assumptes, tant per causes d’absència com per vacant o abstenció, pot cursar les sol·licituds d’inclusió el secretari general que reglamentàriament el substitueixi. D’aquesta circumstància se n’ha d’informar la presidència de la Comissió.

 4. En els casos de suplència en la secretaria o en la presidència de la Comissió, els documents que se subscriguin els ha de formalitzar i subscriure qui hagi exercit efectivament la secretaria o la presidència, i s’hi ha de fer constar aquesta circumstància.

 5. Atès el caràcter eminentment tècnic de la participació del director de l’Advocacia i de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA