Decret 48/2014, de 28 de novembre, pel qual es crea i es regula la Comissió del Joc de les Illes Balears

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 30.29 de l’Estatut d’autonomia, segons la redacció feta per la Llei orgànica1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, atribueix a aquesta Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apostes mútues esportives benèfiques.

La Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes de les Illes Balears, en la disposició addicional sisena, regula la Comissió del Joc de les Illes Balears com un òrgan consultiu, d’estudi, d’assessorament i de coordinació de les activitats relacionades amb el joc i les apostes en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

L’apartat segon de la disposició addicional esmentada abans de la Llei balear del joc estableix que l’organització i el funcionament d’aquesta Comissió, així com el nomenament de les persones que la integren, s’han de determinar reglamentàriament.

D’acord amb les funcions que recull la Llei, la Comissió serà la plataforma de reunió en què tots els organismes i les entitats del sector del joc promouran i impulsaran la participació, la coordinació i la planificació en matèria de joc.

Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Competitivitat, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 28 de novembre de 2014,

DECRET

Article 1

Objecte

Aquest Decret crea la Comissió del Joc de les Illes Balears i en regula l’estructura, la composició i el funcionament.

Article 2

Naturalesa i adscripció

La Comissió del Joc de les Illes Balears és un òrgan consultiu, d’estudi, d’assessorament i de coordinació de les activitats relacionades amb el joc i les apostes en l’àmbit territorial de les Illes Balears, adscrit a la conselleria competent en matèria de jocs i apostes.

Article 3

Funcions

 1. Corresponen a la Comissió del Joc de les Illes Balears les funcions següents:

  1. Atendre consultes sobre qualsevol qüestió que afecti l’activitat del joc a les Illes Balears.

  2. Estudiar i donar la seva opinió sobre les mesures d’impuls de l’activitat del joc que hagin de ser aprovades per l’Administració de la Comunitat Autònoma.

  3. Conèixer els projectes de llei i de disposicions generals que afectin el joc i col·laborar amb propostes relatives al seu contingut.

  4. Promoure polítiques de joc responsable i accions preventives de sensibilització, informació i difusió de bones pràctiques del joc.

  5. Ser un fòrum de debat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA