Decret 3/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador en l’àmbit de les Illes Balears, i es modifiquen el Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears, i el Decret 5/2015, de 13 de febrer, pel qual es regula el canvi de port base i les autoritzacions d’ús temporal de ports diferents del port base de les embarcacions pesqueres a la comunitat autònoma de les Illes Balears

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

PREÀMBUL

I

L’entrada en vigor del Conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per al personal dels vaixells pesquers (STCW-F 1995) el setembre de 2012, amb la pretensió de promoure la seguretat de la vida humana a la mar i la protecció del medi marí, va fer necessari adequar la legislació espanyola a les novetats que el Conveni establia en l’àmbit internacional, la qual cosa es va materialitzar en l’aprovació del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, que, amb el caràcter de norma bàsica en matèria de titulacions del sector pesquer, refon la normativa dispersa existent.

Pel que fa a l’àmbit autonòmic, la normativa que regula les titulacions professionals del sector pesquer està prevista en el Decret 96/1998, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les titulacions professionals de patró local de pesca i patró costaner polivalent i l’expedició de targetes professionals nauticopesqueres, i en l’Ordre del conseller d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria de 22 de febrer de 2000 per la qual s’estableix el procediment per a l’obtenció de les targetes d’identitat professional nauticopesqueres.

Amb aquest Decret s’actualitza la normativa d’organització i de procediments per exercir la competència en matèria d’ensenyaments nauticopesquers a les Illes Balears, pel que fa a les titulacions de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador, que són les més demanades per les característiques geogràfiques de les Illes Balears.

Així mateix, mitjançant una disposició addicional, es modifica el principi general previst en l’article 3.1 del Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears, ampliant l’abast de la llicència de pesca marítima recreativa individual que habilita per a la pràctica de la pesca marítima recreativa tant des de terra com des d’artefactes flotants, amb l’objectiu de donar cobertura legal a una pràctica generalitzada en els darrers anys.

Finalment, i pel que fa al Decret 5/2015, de 13 de febrer, pel qual es regula el canvi de port base i les autoritzacions d’ús temporal de ports diferents del port base de les embarcacions pesqueres a la comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant una disposició addicional se’n modifiquen l’article 3.2, per adequar-lo al contingut de l’informe vinculant dels consells insulars, i l’article 6, amb l’addició d’un nou criteri per autoritzar els canvis de port base, que recull la prioritat del dret en el temps.

II

L’article 31.8 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Baleares atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència del desplegament legislatiu i l’execució en matèria d’ordenació del sector pesquer. Alhora, l’article 36.2 estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència del desplegament legislatiu i l’execució de l’ensenyament en tota l’extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

El projecte normatiu s’adequa als principis de bona regulació que preveu l’article129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Finalment, el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca exerceix, per mitjà de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, la competència en matèria d’ensenyaments nauticopesquers, entre d’altres.

Per tot això, en virtut de l’article 38.1 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 23 de febrer de 2018, dict el següent

DECRET

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

 1. L’objecte d’aquest Decret és regular, amb relació a les titulacions professionals de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador, els aspectes següents:

  1. Els requisits per a l’obtenció de les titulacions.

  2. L’autorització dels centres per a la impartició dels cursos, les inspeccions i els exàmens.

  3. L’expedició de titulacions.

 2. L’àmbit d’aplicació d’aquest Decret és el territori de les Illes Balears.

Article 2

Atorgament de titulacions

Correspon a la Direcció General de Pesca i Medi Marí expedir les titulacions professionals de pesca amb subjecció al que disposa el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

Article 3

Patró costaner polivalent

 1. Per obtenir el títol professional de patró costaner polivalent s’han de complir els requisits següents:

  1. Haver complert 18 anys.

  2. Disposar d’un certificat oficial, expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC), en el qual se certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís de conduir ordinari, o bé un certificat mèdic expedit per l’Institut Social de la Marina de conformitat amb el que estableix l’article 13 del Reial decret 36/2014.

  3. Haver superat un examen, o diversos exàmens, que incloguin, almenys, les matèries que estableixen l’annex 1 d’aquest Decret i l’annex I del Reial decret 36/2014.

  4. Haver prestat servei a la secció pont de vaixells pesquers d’eslora no inferior a dotze metres durant un període d’embarcament d’almenys dos anys. Per al còmput d’aquest període s’accepten fins a divuit mesos d’embarcament efectuats amb anterioritat a l’examen.

  5. Efectuar un període d’embarcament de sis mesos al servei de màquines d’un vaixell civil.

 2. El títol professional de patró costaner polivalent atorga les atribucions que estableix l’article 8.2 del Reial decret 36/2014.

Article 4

Patró local de pesca

 1. Per obtenir el títol professional de patró local de pesca s’han de complir els requisits següents:

  1. Haver complert 18 anys.

  2. Disposar d’un certificat oficial, expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC), en el qual se certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís de conduir ordinari, o bé un certificat mèdic expedit per l’Institut Social de la Marina de conformitat amb el que estableix l’article 13 del Reial decret 36/2014.

  3. Haver superat un...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA