Decret 12/2018, de 27 d’abril, pel qual es crea el Centre Integrat de Formació Professional Centre de la Mar, a Maó

Secció:I. Disposicions generals
Emissor:CONSELL DE GOVERN
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 32.11 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció feta per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut, atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència executiva en matèria de treball i formació professional per a l’ocupació.

L’article 11.4 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, defineix els centres integrats de formació professional com els que es caracteritzen per impartir totes les ofertes formatives referides al Catàleg nacional de qualificacions professionals.

El Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional, disposa en l’article 4.4 que les administracions laborals, en l’àmbit de les seves competències, poden crear nous centres integrats de formació professional de titularitat pública, amb l’informe preceptiu i vinculant de l’Administració educativa.

El Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, té per objecte regular els requisits bàsics que han de tenir els centres integrats de formació professional en l’àmbit de l’article 11 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, i en el marc que disposa el Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional.

Així mateix, la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, estableix que aquest organisme autònom té com a finalitats planificar, gestionar i coordinar les polítiques actives d’ocupació, amb funcions concretes d’informació, orientació i intermediació en el mercat laboral, el foment de l’ocupació en tots els vessants i el desenvolupament de la formació professional per a l’ocupació.

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears disposa d’unes instal·lacions homologades per impartir formació professional per a l’ocupació al Centre de la Mar, a Maó.

Atesa la conveniència de la formació professional de la família professional de transport i manteniment de vehicles, i dins aquesta, de la reparació i manteniment d’embarcacions nàutiques, així com de la família professional maritimopesquera, i així, en general, de tota la formació relacionada amb la mar, a Menorca, es pretén que les instal·lacions del Centre de la Mar, ubicat a Maó...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA