Llei de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya (Llei 9/1986, de 10 de novembre)

Publicado en:DOGC
Ámbito Territorial:Normativa de Cataluña
Rango:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Els funcionaris, que constitueixen l'element humà bàsic de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, són els qui desenvolupen els llocs de treball permanents que els són reservats en les relacions de llocs de treball corresponents, com ho estableix la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat.

Formalment, els funcionaris de l'Administració de la Generalitat s'agrupen en cossos: per una banda hi ha els Cossos d'Administració General, un per cada nivell de titulació, creats per la dita Llei 17/1985, i per altra banda hi ha els cossos creats per aquesta Llei de Cossos de Funcionaris de la Generalitat, també un per cada nivell de titulació, que porten a terme tasques de caràcter professional.

Aquesta Llei respecta els nivells de titulació exigits per a ingressar en la Funció Pública per l'article 20 de l'esmentada Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat, els quals constitueixen una de les bases establertes a l'empara de l'article 149.1.18 de la Constitució, i evita així mateix els inconvenients d'un corporativisme rígid i anacrònic ja bandejat per les organitzacions modernes.

L'estructura de la Funció Pública de la Generalitat queda doncs definida per uns grans enquadraments, que són els cossos, i per una acurada classificació de llocs de treball, amb la relació corresponent, que és de fet el veritable puntal sobre el qual ha de descansar la gestió de la Funció Pública de la Generalitat. Tot això, sens perjudici del que assenyalen la Llei de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya i l'Estatut de la Funció Interventora.

És imprescindible per a un bon funcionament de l'administració que el model de funció pública dissenyat sigui racional i senzill i possibiliti una gestió eficaç dels efectius humans de l'Administració de la Generalitat: aquesta és la idea principal que vertebra aquesta Llei.

L'organització de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya es complementa amb la del personal laboral, que ocupa els llocs de treball que tenen aquesta classificació en la relació de llocs de treball. Així, doncs, en complementar el sistema de cossos amb les relacions de treball, s'estableix, de conformitat amb les tendències modernes en matèria de personal al servei de les administracions públiques, un sistema molt més flexible i dúctil a les necessitats reals del servei i es possibilita alhora que determinades àrees puguin ésser ateses per personal laboral.

Les disposicions d'aquesta Llei ens apropen als sistemes de funció pública de la majoria de països europeus, on s'imposa cada vegada més un model organitzatiu mixt que combina les estructures clàssiques de funció pública, regides pel dret administratiu, amb les relacions de llocs de treball, més pròpies de l'àmbit laboral.

ARTICLE 1
 1. Es crea el Cos de Titulats Superiors, corresponent al Grup A, per a ingressar en el qual és requisit imprescindible la possessió del títol de doctor, de llicenciat, d'enginyer o d'arquitecte.

 2. Les funcions que han de desenvolupar els membres del Cos de Titulats Superiors són les que corresponen a l'estudi, la proposta, el control, l'execució i la inspecció de les tasques tècniques derivades de llur titulació acadèmica.

ARTICLE 2
 1. Es crea el Cos de Diplomats, corresponent al Grup B, per a ingressar en el qual és requisit imprescindible la possessió del títol d'arquitecte tècnic, d'enginyer tècnic o de diplomat universitari de primer cicle.

 2. Les funcions que han de desenvolupar els membres del Cos de Diplomats són les derivades de l'exercici professional de llur titulació acadèmica i les de col·laboració en les tasques específiques d'estudi, de control, d'execució i d'inspecció que corresponen als cossos del Grup A.

ARTICLE 3
 1. Es crea el Cos de Tècnics Especialistes, corresponent al Grup C, per a ingressar en el qual és requisit imprescindible la possessió del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o equivalent.

 2. Les funcions que han de desenvolupar els membres del Cos de Tècnics Especialistes són les d'execució, de col·laboració i similars adients amb llur nivell de titulació i d'especialització.

ARTICLE 4
 1. Es crea el Cos d'Auxiliars Tècnics, corresponent al Grup D, per a ingressar en el qual és requisit imprescindible la possessió del títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent.

 2. Les funcions que han de desenvolupar els membres del Cos d'Auxiliars Tècnics són les d'execució i de col·laboració adients amb llur nivell d'especialització.

ARTICLE 5

[No vigent]

ARTICLE 6
 1. a) El Cos de Mossos d'Esquadra s'estructurarà en les escales i categories següents:

  Escala bàsica, amb les categories d'agent i caporal.

  Escala intermèdia amb les categories de sergent i sergent major.

  1. L'escala bàsica correspon a tots els efectes al Grup D, i és necessari per a accedir-hi la possessió dels títols de Graduat Escolar, de Formació Professional de primer grau o equivalents.

  2. L'escala intermèdia correspon al Grup C, i és necessari per a accedir-hi el títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau o equivalent.

  3. La selecció per a l'ingrés a la categoria d'agent s'efectuarà mitjançant el sistema d'oposició lliure i la superació d'un curs de formació de caràcter selectiu a

   l'Escola de Policia de Catalunya. En la corresponent convocatòria, i d'acord amb el contingut del procés de selecció, es podrà establir un període de pràctiques, el qual podrà ésser, si escau, de caràcter selectiu.

  4. La selecció per a l'accés a les categories de caporal, sergent i sergent major es realitzarà mitjançant promoció interna entre el personal que tingui una

   antiguitat de dos anys en la categoria immediatament inferior, que compleixi els requisits de titulació assenyalats o que pertanyi al grup corresponent i pel

   sistema de concurs-oposició. Es farà, si s'escau, un curs complementari de capacitació, que podrà tenir caràcter selectiu.

  5. S'integrarà en les respectives categories d'agents, de caporals i de sergents el personal que actualment pertany al Cos de Mossos d'Esquadra i que, disposant de la titulació adient, presta serveis amb destinació definitiva en l'Administració de la Generalitat com a mosso, caporal i sergent, respectivament. El personal amb destinació definitiva que no disposi de la titulació adient restarà en places singulars del grup corresponent.

 2. Les funcions que han de desenvolupar els membres del Cos de Mossos d'Esquadra són les atribuïdes a la Policia Autonòmica de la Generalitat, d'acord amb l'article 13.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i amb l'altra legislació que sigui en qualsevol moment aplicable.

ARTICLE 7

[No vigent]

ARTICLE 8
 1. Als funcionaris procedents d'altres administracions públiques, que s'integren en la funció pública de la Generalitat, se'ls respecten el grup del cos o escala de procedència i els drets econòmics inherents al grau personal que tenen reconegut i els és d'aplicació la legislació de la Funció Pública de la Generalitat. En tot cas, es regeixen per les normes relatives a promoció professional, promoció interna, règim retributiu, situacions administratives i règim disciplinari de l'Administració de la Generalitat.

 2. Els funcionaris procedents d'altres administracions públiques que es troben al servei de la Generalitat en el moment d'entrar en vigor aquesta Llei i els que passin a prestar-hi serveis més endavant en virtut del procés de transferència s'integren en els cossos i escales de la Generalitat, d'acord amb els requisits següents:

  1. Pertànyer a un cos o a una escala per a ingressar en els quals ha estat exigit el mateix nivell de titulació o bé la mateixa o les mateixes titulacions específiques.

  2. Tenir atribuïdes el cos o l'escala de procedència funcions coincidents amb les atribuïdes als cossos de la Generalitat o que hi siguin reconduïbles.

 3. Als efectes del que disposa aquesta Llei, es consideren equivalents als grups A, B, C, D i E els índexs de proporcionalitat 10, 8, 6, 4 i 3, respectivament.

 4. Els funcionaris d'altres administracions públiques que prestin serveis amb caràcter definitiu en l'Administració de la Generalitat es consideren integrats en la funció pública d'aquesta en places singulars del grup corresponent, si no existeixen cossos o escales de la Generalitat de funcions homologables amb els d'origen.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

Pel que fa al personal d'investigació, de seguretat, penitenciari i de bombers, les vacances, les llicències i els permisos, regulats pel Capítol VII del Títol V de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat, s'han d'adaptar per reglament als criteris derivats de la funció específica que hagin de desenvolupar aquests col·lectius. Aquesta regulació s'ha de verificar després d'haver negociat amb els representants sindicals en els termes establerts per la dita Llei 17/1985.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Els funcionaris dels Grups A i B que no compleixen els requisits de titulació exigits i que, doncs, no poden integrar-se en els cossos i les escales de l'Administració de la Generalitat resten en places singulars del grup corresponent, a extingir, les quals, a mesura que es van extingint, esdevenen dotacions del cos o de l'escala corresponent.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

A fi de poder donar compliment a aquesta Llei, s'autoritza el Consell Executiu per a efectuar les transferències de crèdit necessàries en els conceptes corresponents al Capítol I del Pressupost de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza el Consell Executiu per a dictar les disposicions necessàries per a desplegar aquesta Llei.