Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de juliol de 2013, per la qual es convoca el concurs de mèrits per a l’ocupació de llocs de treball d’inspectors d’educació

Secció:Primera. Nomenaments, situacions i incidències
Emissor:CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), a l’article 2 convoca els poders públics a afavorir, a partir del impuls de factors diversos, la qualitat de l’ensenyament i, específicament, remarca la inspecció educativa com un d’aquests factors de qualitat. D’altra banda, en el títol VII recull, entre d’altres aspectes, les funcions, les atribucions i l’organització de la inspecció educativa.

En virtut del Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE núm. 14, de 16 de gener), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari, es va transferir la inspecció d’educació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual va assumir des d’aquell moment els actes administratius referents a l’elaboració, l’aprovació de les previsions de necessitats de personal, com també la convocatòria per a la provisió de llocs de treball vacants.

El Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la inspecció educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari (BOIB núm. 33, de 17 de març), és la norma que codifica la funcionalitat i l’organització i el funcionament de la inspecció educativa a les Illes Balears i, a l’article 19, estableix que els funcionaris docents que compleixin determinats requisits poden ocupar accidentalment les vacants de la plantilla d’inspectors d’educació en comissió de serveis. Per ocupar aquestes vacants és preceptiva la convocatòria pública d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

L’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 9 de juliol de 2013, per la qual es regula el procediment per ocupar llocs de treball d’inspectors d’educació en comissió de serveis, en l’annex I, estableix les bases que han de regir les convocatòries públiques per ocupar llocs de treball d’inspectors d’educació en comissió de serveis.

Per tant, a proposta del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats, dict la següent

Resolució

Primer. Convocar concurs de mèrits per a la ocupació de llocs de treball reservats a la inspecció educativa, per al curs 2013-14, que es relacionen a l’annex I d’aquesta Resolució.

Segon. Poden participar en el concurs els funcionaris que acreditin que estan en possessió dels requisits següents:

  1. Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, grau universitari o títol equivalent.

  2. Pertànyer a algun dels cossos de personal funcionari docent a què es refereix el Reglament d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments del sistema educatiu aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de 2 de març).

  3. Acreditar una antiguitat mínima de sis anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència docent d’igual durada.

  4. Acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de capacitació corresponent a cada etapa educativa o alguna titulació legalment homologable.

    Tercer. Els aspirants han de presentar la sol·licitud, adreçada al director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans segons el model de l’annex II, al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a les delegacions territorials, o a qualsevol de les dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre). Si s’opta per presentar la documentació en una oficina de Correus, s’ha de fer en un sobre obert, perquè sigui datada i segellada per un funcionari abans de la certificació.

    El termini de presentació de sol·licituds, com també de la documentació per a l’al·legació dels mèrits i del projecte, és de quinze dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els documents es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA